Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2016 2014

Ekonomikas ministrijas komentārs

Pārbaudīt iedzīvotāju ziņojumus par pārkāpumiem būvniecībā

Atbildot uz jautājumu par interneta vietnē www.mazaksslogs.gov.lv  saņemtiem iedzīvotāju iesniegumiem par pārkāpumiem būvniecībā, Ekonomikas ministrija 2015.gadā saņēma 28 šādus iesniegumus, bet 2016.gadā - 14 iesniegumus. Izvērtējot iedzīvotāju sniegto informāciju, Ekonomikas ministrija sniedza skaidrojumu par normatīvo aktu piemērošanu vai iesniegumi tika nosūtīti iestādēm, kuras kompetencē bija izvērtēt radušos situāciju. Jānorāda, ka personu aprakstītās situācijas attiecās gan uz pašvaldību būvvaldēm, kuras pienākumos ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu, gan uz citu valsts institūciju kompetenci - darba drošības un ugunsdrošības jautājumiem, savukārt jautājumi, kas attiecās uz trešās grupas būvju būvdarbiem, kā arī publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību tika nodoti Būvniecības valsts kontroles birojam izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai. Atbildīgās iestādes, atbilstoši kompetencei, sniedza informāciju Ekonomikas ministrijai  un Valsts kancelejai par pieņemtajiem lēmumiem, lai novērstu personu iesniegumos norādīto pārkāpumu.