PROVIDUS

Atpakaļ
2017

PROVIDUS komentārs par paveikto 2017. gadā

Grozījumi Kriminālprocesa likumā. Tiesību akta grozījumu būtība ietver būtiskas izmaiņas

  • atzīšanā par cietušo:

Ja cietusī persona ir mirusi, par cietušajiem var atzīt arī nereģistrētos laulātos, personu, ar kuru cietušais dzīvo kopā, vai arī personu, ar kuru bijusi nedalīta kopīgā saimniecība. Ja persona sakarā ar fizisku vai psihisku saslimšanu nespēj izteikt savu viedokli, vai gribu būt par cietušo kriminālprocesā, šādu personu atzīst par cietušo bez viņas piekrišanas.

  • cietušā pārstāvībā:

Ja sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem personu par cietušo atzīst bez viņas piekrišanas, tad šo personu pārstāv kāds no personas tuviniekiem. Ja šādam cietušajam nav tuvinieku, to pārstāv advokāts. Ja kaitējums izdarīts nepilngadīgai personai, kura uzturas Latvijā bez vecāku vai aizbildņa, vai personu, kas tos aizstāj klātbūtnes, tādu cietušo var pārstāvēt pilngadīga persona, kas uzturēšanās laikā Latvijā par viņu ir atbildīga.

  • cietušā papildus pamata tiesības kriminālprocesā:

Cietušajam ir tiesības saņemt kontakta informāciju saziņai par viņa konkrēto kriminālprocesu. Cietušajam ir noteiktas tiesības saņemt savlaicīgu informāciju par pasākumiem personas, tās tuvinieku un viņa mantas aizsardzībai apdraudējuma gadījumā, kā arī saņemt informāciju par cietušajiem pieejamo atbalstu un nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

  • likumā ieviests jauns jēdziens “īpaši aizsargājams cietušais”:

Kriminālprocesa likumā noteikts, ka īpaši aizsargājamā cietušā tiesiskais statuss ir attiecināms uz visiem nepilngadīgajiem; personām, kas cietušas no noziedzīga nodarījuma, kas vērsts pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tai skaitā vardarbība ģimenē, naida noziegumi un cilvēku tirdzniecība; [personām, kuras garīga rakstura veselības problēmu dēļ vai citu iemeslu dēļ nespēj pašas izmantot savas tiesības kriminālprocesā un personām, kurām radīti smagi miesas bojājumi vai psihiskas dabas traucējumi; par īpaši aizsargājamām atzīstamas arī personas, kas noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūtā kaitējuma dēļ ir īpaši ievainojamas un nepasargātas no atkārtota apdraudējuma, iebiedēšanas vai atriebības.

Īpaši aizsargājamām personām (cietušajiem) kriminālprocesā ir tiesības piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu; tiesības saņemt informāciju par apcietinātā un notiesātā atbrīvošanu vai aizbēgšanu no soda izpildes vietas. Bez tam, šādā statusā esošam cietušajam ir tiesības lūgt, lai viņa dalība tiesas sēdēs tiek nodrošināta ar tehniskajiem līdzekļiem, lai kriminālprocesā iepriekš sniegtu liecību (nepilngadīgās personas) varētu nolasīt vai atskaņot tiesas sēdē. Ja ir noticis noziegums pret tikumību vai dzimumneaizskaramību lieta iztiesājama tikai slēgtā tiesas sēdē. Gadījumos, kad ir šaubas par personas vecumu (pilngadīga vai nē), līdz patiesības noskaidrošanai tiek pieņemts, ka persona ir nepilngadīga. Kriminālprocesa uzsākšanai par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, izvarošanu un seksuālu vardarbību, vairs nav nepieciešams personas, kam nodarīts kaitējums, iesniegums.