PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2016. gadā

Cietušo direktīvas* ieviešanas rezultātā kopš 2016.gada 1.janvāra Latvijā darbojas Cietušo atbalsta tālrunis 116006, tādā veidā virzoties uz atbildīgas cietušo atbalsta sistēmas veidošanu. Tālruņa darbību nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar biedrību Skalbes. Cietušās personas var izmantot tālruni gan informācija iegūšanai, gan psiholoģiska un emocionāla atbalsta saņemšanai. Pozitīvi vērtējams tas, ka tālruņa pieejamība nav ierobežota ar kādu īpašu kriminālprocesuālu statusu vai noziedzīga nodarījuma veidu.

Nenoliedzami, atbalsta tālruņa izveide ir tikai viens no cietušo atbalsta sistēmas elementiem. Piemēram, joprojām paliek aktuāls jautājums par vienas atbildīgās institūcijas noteikšanu, kas līdzīgās krīzes situācijās cietušo atbalsta sniegšanā iesaistītu pārējās institūcijas.

*Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI