PROVIDUS

Atpakaļ
2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2016. gadā

Pirms diviem gadiem identificētais risinājums – regulējums par nereģistrētajām partnerībām - aizvien nav guvis politisku atbalstu, un darbs pie šāda regulējuma izveides nenotiek. Lai gan kopš 2016.gada janvāra ir pieejams Pārresoru koordinācijas centra pasūtītais Pētījums par laulību nereģistrēšanas problemātiku, publiski pieejamā informācija neliecina, ka pētījuma atziņas būtu veicinājušas tiesiskā regulējuma pilnveidi.

Par vienu no pozitīvajiem pavērsieniem nereģistrētās partnerattiecībās dzīvojošo cietušo personu aizsardzībai uzskatāmi grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 23.martā. Lai tiesiskais regulējums Latvijā atbilstu Cietušo direktīvas* prasībām, ar konkrētajiem grozījumiem tika paplašināts to personu loks, kas kriminālprocesa ietvaros var tikt atzītas par cietušajiem. Proti, ja persona mirusi, šobrīd par cietušo var atzīt arī cilvēku, ar kuru mirusī persona dzīvojusi kopā un ar kuru tai ir bijusi kopīga saimniecība. Tādā veidā tiek paredzēta aizsardzība un, piemēram, nodrošinātas tiesības uz valsts kompensāciju arī cietušajiem, kas dzīvojuši nereģistrētās partnerībās.

Jāatzīmē gan, ka ar konkrētajiem likuma grozījumiem panāktie uzlabojumi attiecas tikai uz gadījumiem, kad personas nāve iestājas noziedzīga nodarījuma rezultātā – tas nekādā veidā neietekmē nereģistrētās partnerības dzīvojušus pārus, no kuriem viens gājis bojā, piemēram, nelaimes gadījuma rezultātā.

*Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI