Musuvalsts.lv

Ideju vākšanas akcijas

AKCIJA PABEIGTA

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumu sabiedriskā apspriešana

Domnīca PROVIDUS

Laikā no 2000. līdz 2011.gada sākumam Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās par aptuveni 300 000 cilvēku. No šī skaita 213 000 iedzīvotāju ir emigrējuši. Galvenie iedzīvotāju emigrācijas iemesli bija zemais atalgojums, ES veco dalībvalstu darba tirgus atvēršana un straujais bezdarba kāpums krīzes laikā. Ņemot vērā negatīvās demogrāfijas tendences, turpmākajos gados darbaspēka pieejamības jautājumi, attīstoties ekonomikai un mainoties tās struktūrai, Latvijā kļūs arvien aktuālāki. Ekonomikas ministrijas izstrādātais izaugsmes mērķa scenārijs paredz, ka līdz 2020.gadam ekonomika augs vidēji par 4-5% gadā, savukārt, pieaugot labklājības līmenim, nākamajā desmitgadē – vidēji par 3-4% gadā. Vienlaikus sagaidāms, ka negatīvās demogrāfijas tendences turpināsies arī nākotnē, kas var kavēt izaugsmi. Pie šāda ekonomikas attīstības scenārija tiek prognozēts, ka ilgtermiņā – līdz 2030.gadam varētu veidoties 120 tūkstoši brīvu darba vietu, kuru aizpildīšanai būs nepieciešams papildu darbaspēks. Mūsu mērķis ir panākt, lai brīvās darbavietas tiktu aizpildītas ar emigrējušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, nevis imigrantiem no citām valstīm.

28

Idejas

Ievietošanas kods:

Latviešu valoda un saliedējošas spēles bērnu dārzos un skolās, kurās bērni atgriežas no emigrācijas

Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās organizēt papildus mācību stundas/nodarbības, lai no ārzemēm atgriezušies bērni varētu apgūt/atjaunot latviešu valodas zināšanas.
-3
0
+30

Latviešu valodas atbalsts emigrācijā dzīvojošajiem bērniem

Sadarbībā ar trimdas latviešu organizācijām organizēt valsts atbalstītu latviešu valodas apguvi bērniem.
-4
0
+35

Veicināt emigrācijā dzīvojošo jauniešu iespējas studēt Latvijas augstskolās

Veicināt ārvalstīs vidējo izglītību ieguvušu latviešu jauniešu iespējas studēt Latvijas augstskolās.
-4
0
+32

Ārvalstīs studējošo piesaiste Latvijas uzņēmumiem

Ja ārvalstīs studējošais ir apstiprinājis, ka vēlas saņemt darba piedāvājumus no Latvijas uzņēmējiem, tad uzņēmumi pēc vienošanās ar studentu var vēl studiju laikā noslēgt darba līgumu ar studentu.
-1
0
+34

Ārvalstīs studējošo studentu datu bāze

Izveidot ārvalstīs studējošo Latvijas studentu datubāzi, kur būtu pieejama studentu kontaktinformācija un izvēlētā studiju programma.
-4
0
+24

Brīvprātīgo darbs ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem

Pašvaldību un, ja iespējams, valsts iestādēm vasaras sezonā nodrošināt brīvprātīgā darba vietas un iespēju dzīvot vietējā ģimenē ārzemēs dzīvojošajiem latviešu jauniešiem.
-7
0
+22

Interneta portāls novadu saiknei ar saviem novadniekiem ārpus Latvijas

Ar interneta portāla starpniecību izveidot informatīvo saikni starp ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, kuri ir izceļojuši no viena Latvijas novada.
-8
0
+20

Transporta kompensācija, uzsākot darba gaitas

Izskatīt iespēju, ka Latvijas pilsonis neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, kurš nav strādājis vai ir ilgstoši bijis bezdarbnieka statusā, darba līguma noslēgšanas gadījumā var saņemt transporta kompensāciju, uzsākot darba gaitas Latvijā.
-20
0
+12

Darba intervijas veikt ar video konferenču starpniecību

Motivēt darba devējus darba intervijas realizēt ar video konferenču starpniecību (piemēram, Skype), lai potenciālajam darbiniekam būtu iespēja netērēt līdzekļus, lai aizbrauktu uz potenciālo uzņēmumu.
-5
0
+30

Interneta platforma dažādu pakalpojumu pieteikšanai

Izveidot viegli saprotamu un realizējamu sistēmu, lai cilvēks, kurš vēlas atgriezties Latvijā, var ar interneta starpniecību pieteikt bērnu izglītības iestādē (pirmsskolas vai skolā), lai pēc atgriešanās bērni uzreiz varētu uzsākt mācību procesu bez papildus formalitāšu kārtošanas.
-2
0
+24

Vienreizējs valsts finansiāls pārcelšanās atbalsts

Vienreizējs valsts finansiāls atbalsts, pārceļoties uz Latviju tiem Latvijas pilsoņiem, kuriem pašiem nav finansiālu iespēju to izdarīt.
-14
0
+23

Grozīt hipotekāro kredītu un maksātnespējas procesa likumdošanu

Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus likumdošanā, kas paredzētu, ka neadekvāti augsta nekustamā īpašuma novērtējuma gadījumā, kredītņēmējam nespējot savlaicīgi norēķināties ar kredīta devēju par savām parādsaistībām, kredītņēmējs atbild ieķīlātā nekustamā īpašuma reālās vērtības apmērā. Tāpat vienkāršot maksātnespējas procesu, paredzot īsā laikā dzēst parādsaistības ģimenēm, kuras kredīta līgumu slēgušas sava mājokļa uzlabošanai vai iegādei.
-6
0
+24

Sadarbība starp emigrējušajiem un Latvijas uzņēmumiem

Aizbraukušos nav jāsauc atpakaļ, bet gan jāpiedāvā sadarboties ar Latvijas uzņēmējiem. Latvijas piederīgie Londonā, Berlīnē, Dublinā u.c. vietās labāk pārzina vietējo tirgu, viņiem vieglāk nodibināt kontaktus ar vietējiem potenciālajiem klientiem vai partneriem, nekā Latvijā dzīvojošajiem, aizbraucot turp uz pāris dienām uz kādu tikšanos.
-0
0
+43

Dot iespēju iegādāties nekustamo īpašumu uz atvieglotiem noteikumiem

Valstij piešķirt atbalstu un dotāciju nekustamā īpašuma iegādei.
-22
0
+18

Grūtībās nonākušu kredītņēmēju atbalsts

Gadiem darbojoties eksporta nozarē un runājot ar emigrējušiem latviešiem, nākas secināt ,ka milzīga problēma ir kredītu nasta. Liela sabiedrības daļa ir emigrējusi brīžam smieklīgu pāris tūkstošu dēļ, bet sabiedrībai emigrācija izmaksā daudz dārgāk.
-42
0
+85

Valsts iestādēm amata pretendentiem jaaizliedz izvirzīt prasības pēc krievu valodas zināšanām

Valsts iestādēm vai kapitālsabiedrībām ir jāaizliedz izvirzīt krievu valodas prasības amatu pretendentiem, tā vietā, ja šīs zināšanas akurāti nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, organizēt jauno darbinieku krievu un citu valodu apmācību.
-55
0
+83

Aktīva ārvalstīs dzīvojošo uzrunāšana, aicinot veidot karjeru Latvijas valsts iestādēs

Valsts iestādes un kapitālsabiedrības ir lielākais Latvijas darba devējs, un tām ir liela ietekme uz lokālo darba tirgu. Izvēloties darbiniekus, šīm iestādēm ir jāveic plaša kampaņa, arī latviešu kopienās ārvalstīs, lai izvēlētos labākos kandidātus. Šādos konkursos īpaši izceļama kandidātu starptautiskā pieredze, valodu zināšanas un profesionālā pieredze.
-36
0
+95

Pārskatīt reglamentētās profesijas, kā arī veicināt ārvalstu kvalifikāciju un diplomu atzīšanu

Kvalifikāciju un diplomu atzīšanas prakses izvērtēšana Latvijā, kā arī reglamentēto profesiju saraksta pārskatīšana ļaus identificēt jomas, kurās pastāv šķēršļi reeimgrējušo iedzīvotāju nodarbinātībai viņu kvalifikācijai atbilstošās profesijās.
-8
0
+114

Studiju kredītu atpirkšana valsts ekonomikai būtiskās specialitātēs

Latvijas valsts varētu atpirkt ārvalstīs labu izglītību ieguvušu speciālistu studiju kredītus valstij nepieciešamās specialitātēs. Kredīta atmaksas procentus varētu iedalīt vairākās grupās (A,B,C) atkarībā no specialitātes pieprasījuma un vērtības Latvijā. Personas, kas atgriežas, paraksta līgumu par 15 gadu darbu Latvijā. Valsts var piesaistīt privātuzņēmējus šim mērķim ar dažādām biznesa atbalsta programmām.
-25
0
+103

Nodokļu atlaide tiem, kas atgriežas

Cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā ("valstij nepieciešamajiem" darbiniekiem) palielināt ar nodokļiem neapliekamo ienākumu daļu - 30% bruto algas saņemt 'uz rokas', pārējie 70% tiek aplikti ar nodokli.
-79
0
+69

Zemes piešķiršana

Tiem latviešiem, kuri atgriežas no ārzemēm, piešķirt bez maksas zemi laukos 1-10 ha. Tāpat arī pilsētniekiem piešķirt zemi - visiem Latvijas pilsoņiem, kuri apliecina savu lojalitāti latvietībai, mūsu tautai, zemei un valstij.
-72
0
+70

7. Vienas pieturas aģentūras noteikšana

Personām, kas atgriežas Latvijā pēc ilgākas uzturēšanās ārvalstīs, un to ģimenes locekļiem, nepieciešama informācija un konsultācijas dažādos jautājumos, kas attiecas uz uzturēšanos (darba iespējām, izglītības sistēmu, veselības aprūpi u.c.) Latvijā. Tādēļ nepieciešams noteikt ‘vienas pieturas aģentūru’ ar jau esošām pārstāvniecībām visos reģionos, kur persona var vērsties un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem – par iespējām strādāt, par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem,
-36
0
+121

6. Atbalsts skolēniem, kas atgriežas Latvijas izglītības sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem

Kopš 2012. gada sākuma ir atvieglots un paātrināts process, kādā pēc atgriešanās Latvijā bērni tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un tiem palīdz integrēties Latvijas izglītības sistēmā (piemēram, ar pedagoga palīga, skolas psihologa vai sociālā pedagoga atbalstu). Nepieciešams pēc gada izvērtēt veikto uzlabojumu efektivitāti un finansējuma pieejamību.
-27
0
+171

5. Latviešu valodas apmācības

Lai atvieglotu integrēšanos sabiedrībā un spēju atrast darbu, atbalstīt latviešu valodas apmācību iespējas pēc ierašanās Latvijā visiem Latvijas valsts piederīgā ģimenes locekļiem (arī laulātajam un bērniem) neatkarīgi no viņu valstiskās piederības un latviešu valodas zināšanu līmeņa.
-35
0
+150

4. Sadarbība ar diasporu

Lai veidotu ciešu sadarbību ar diasporu un tās organizācijām, aktīvi izmantot ārvalstīs dzīvojošo latviešu organizāciju tīklu un to organizētos pasākumus diasporas informēšanai par aktualitātēm Latvijā, īpaši par darba un uzņēmējdarbības iespējām, Latvijā nepieciešamajiem speciālistiem un veiksmes stāstiem.
-32
0
+136

3. Personu loka paplašināšana, kuriem iespējams pretendēt uz repatrianta statusu

Iespējas saņemt repatrianta statusu un līdz ar to arī tiesības uz valsts nodrošināto atbalstu pārcelšanās gadījumā attiecināt arī uz tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas izceļojuši no valsts pēc 1990.gada 4.maija, izceļošanas brīdī bija sasnieguši pilngadību un ārpus Latvijas dzīvojuši vismaz 10 gadus. Cilvēkam ir jāspēj apliecināt savu prombūtni un jābūt reģistrētam mītnes zemē. Repatriantam un viņa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt valsts garantēto materiālo palīdzību (daļēju ceļa naudas
-62
0
+100

2. Programma augsti kvalificēta darbaspēka piesaistei Latvijas uzņēmumos inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanai

Piešķirt valsts un ES finansējumu komersantiem nepieciešamo uz ārvalstīm aizbraukušo augstas kvalifikācijas speciālistu un zinātnieku piesaistei Latvijai. Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un klasteru palīdzību tiks sniegts atbalsts komersantiem kontaktu veidošanā un atbilstošo speciālistu meklēšanā, kā arī atbalsts jauno speciālistu (doktorantu) piesaistei un zinātnisko darbinieku daļējai nodarbināšanai pie komersanta, saglabājot akadēmisko karjeru.
-25
0
+176

1. Darba tirgus informācijas pieejamība

Ieviest efektīvu divvirzienu komunikācijas mehānismu, kā: - darba devējiem informēt ārvalstīs dzīvojošos Latvijas valsts piederīgos – potenciālos darbiniekus par nepieciešamajiem speciālistiem/vakancēm, kā arī par prakses iespējām uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās, tādējādi piesaistot ārvalstīs studējošos jauniešus;
-23
0
+195