Musuvalsts.lv

Ideju vākšanas akcijas

AKCIJA PABEIGTA

Pilsoņu debates par integrāciju – rezultātu apspriešana

Domnīca PROVIDUS

Pilsoņu debatēs par integrāciju Rīgā, 25.-26.februārī piedalījās 42 pēc nejaušās atlases principiem ielūgti Latvijas iedzīvotāji. Viņi ar profesionālu moderatoru palīdzību, kā arī ekspertu un politiķu iesaistīšanos, meklēja kompromisus un izstrādāja 10 priekšlikumus, kā veidot saliedētāku sabiedrību. Debatēs tika apspriesti arī tie 10 ierosinājumi, kas ieguva vislielāko atbalstu interneta diskusiju platformā Mūsu valsts. No 27.februāra līdz 11.martam ikvienam bija iespēja vērtēt debašu rezultātus, balsojot par vai pret. Balsojuma rezultāti tiks ņemti vērā tālākās diskusijās ar politiķiem, un ekspertiem par iespējām īstenot izstrādātos priekšlikumus. Tā rezultātā vērtējumi un idejas, kā priekšlikumus īstenot, kā arī informācija par jau darīto konkrētajā jomā tiks apkopota īpašā ziņojumā, ko publicēs šā gada septembrī. Šī ir Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS iniciatīva. Plašāka informācija pieejama šeit.

10

Idejas

Ievietošanas kods:

10. Priekšrocības partijām, kurās ir dažādu tautību cilvēki

Vidusskolās un arodskolās vienkārši mācīt par to, kas raksturīgs labēji un kreisi orientētām partijām. Augstskolu 1.kursā (visās specialitātēs) mācīt vispārīgo politiku. Rosināt prezidentu mainīt valstī partiju veidošanas sistēmu, finansēšanas, dibināšanas un likvidēšanas kārtību. Saeimā neļaut ievēlēt 100% mononacionālas partijas. Piešķirt papildus valsts finansējumu vēlēšanu kampaņām partijām, kurās ir vismaz noteikts procents dažādu tautību biedru vai deputātu kandidātu.
-148
0
+88

9. Kopīgi svētki, festivāli, kā arī citu tautību cilvēki dziesmu svētkos

Lai veicinātu sabiedrības saliedētību un izpratni par Latviju kā daudzkulturālu valsti, svarīgi: saglabāt latviešu dziesmu svētkus kā esošu latviešu kultūras bagātību, un popularizēt, ka tajos piedalās dažādu tautību pārstāvji; finansiāli atbalstīt Latvijā populāru mākslinieku viesošanos reģionu skolās; svinēt kopīgus svētkus, kas balstīti dabas ritumā (Jāņi, Ivan Kupala, Meteņi, Masļeņņica, utt.);
-62
0
+179

8. Plašākas iespējas apgūt latviešu valodu augstākā līmenī

Lai ikviens Latvijas iedzīvotājs izprastu informāciju latviešu valodā un spētu tajā komunicēt, kā arī, lai veicinātu latviešu valodas kursu pieejamību un kvalitāti, nepieciešams veikt izpēti par latviešu valodas apguves nepieciešamību atsevišķās valsts teritorijās un tam nepieciešamo finansējumu; īstenot pastāvīgas pozitīvās reklāmas kampaņas par latviešu valodas mācībām (īpaši krievvalodīgajā mediju telpā); izveidot centralizētu mājas lapu, kurā ir pieejama informācija un nodrošināta tālmācības
-28
0
+231

7. Pilsonība jaundzimušajiem un vidusskolu absolventiem, diskusija par nepilsonību

Katram jaundzimušajam, kurš dzimis Latvijas iedzīvotāju ģimenē, kura Latvijā nodzīvojusi vairāk nekā vienu gadu, piešķirt Latvijas pilsonību, ja vecāki neiebilst. Jauniešiem, kuri sekmīgi nokārtojuši vidusskolas eksāmenus, piešķirt Latvijas pilsonību, ja viņi to vēlas. Izstrādāt anketu par pilsonības piešķiršanas variantiem un novērtēt to tautas apspriešanā.
-91
0
+162

6. Mediji kā integrācijas veicinātāji

Nodrošināt sabiedriskās TV pārklājumu Krievijas pierobežu rajonos; piešķirt finansējumu no valsts budžeta bilingvālu mediju projektiem; stiprināt reģionālās TV (Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) valsts pasūtījums raidlaikam, finansējuma piesaiste); NEPL nodrošināt sabiedrisko televīziju saturā reģionu, latviešu un krievu valodas auditorijas intereses; sabiedriskajā TV veidot raidījumus par valsts vēsturi un aktuālajiem notikumiem; LTV7 pārraidīt ziņas un informāciju
-40
0
+208

5. Atbalsts sadarbības pasākumiem un kopējiem integrācijas projektiem

Kultūras ministrijai regulāri rīkot "Tautas forumus", lai veicinātu starpkultūru sadarbību un kopīgo problēmu izrunāšanu. Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) izveidot atsevišķu programmu nevalstiskajām organizācijām (NVO), lai veicinātu to apmeklējumu mazākumtautību skolās ar mērķi popularizēt latviešu valodu un kultūru (un otrādi). SIF izveidot atsevišķu programmu NVO, kas atbalsta sadarbības projektus, kuru ieviešanā iesaistītas vairākas etniskas grupas (vienai obligāti jābūt latviešiem).
-34
0
+185

4. Diskusijas par okupāciju, atbildīgāki politiķu izteikumi

Latvijā visās valodās izdotajos skolas mācību materiālos Izglītības ministrijai nodrošināt vienotu un objektīvu vēstures traktējumu, lai radītu kopēju vēstures izpratni, kā arī izveidotu mācību filmu ar abpusēju redzējumu. Atbildīgajām valsts institūcijām organizēt "Tautas forumu" Latvijas iedzīvotājiem okupācijas jautājuma izrunāšanai un kopējā viedokļa formulēšanai. Politiķiem uzņemties atbildību par izteikumiem publiskajā telpā par okupācijas tēmu.
-77
0
+161

3. Dalīties ar veiksmīgajiem integrācijas piemēriem

Kultūras ministrijai un pašvaldībām sadarbojoties, veidot nacionāla līmeņa sociālo kampaņu - TV, radio, internetā, sabiedriskajā transportā, caur drukātajiem medijiem - kuras ietvaros "parastie cilvēki" un etnisko kopienu autoritātes varētu dalīties ar saviem veiksmīgas integrācijas piemēriem, motivējot citus un veidojot priekšstatu, ka integrācija ir sasniedzama un iespējama katram.
-33
0
+191

2. Augstāka bilingvālās izglītības kvalitāte

Lai celtu bilingvālās izglītības kvalitāti, Latviešu valodas aģentūrai izpētīt efektīvākās latviešu valodas apguves metodiku skolotājiem, ņemot vērā praktizējošu pedagogu viedokli. Nodrošināt regulārus apmaksātus latviešu valodas pilnveides kursus bilingvālās izglītības skolotājiem. Sekmēt starpskolu sadarbība, izveidojot pedagogu "apmaiņas" programmas.
-54
0
+175

1. Valsts finansējums bezmaksas latviešu valodas apguvei bērnudārzos

Piešķirt valsts finansējumu bezmaksas latviešu valodas apguves programmai mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), vienotās metodiskās bāzes izstrādāšanai un PII latviešu valodas skolotāju sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas programmas ievešanai, balstoties uz pirms tam veiktajiem pētījumiem par PII latviešu valodas skolotāju pieredzi.
-38
0
+266