Pētījums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana"

Publicēts 2017.gada ekspertu ziņojums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana. Priekšlikumi sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025.gadam".

Crowded
Photo:Hsing Wei

Pārskats izstrādāts pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma laikā no 2017.gada aprīļa līdz jūlijam. Pārskata mērķis ir, izmantojot līdzšinējos pētījumus pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, statistikas datus, iestāžu ziņojumus un plašsaziņas līdzekļos ievietoto informāciju, sniegt problēmu formulējumus, risinājumu virzienus, kā arī priekšlikumus jomas politikas rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem (indikatoriem) iekļaušanai Sabiedrības integrācijas plāna projektā. Viena no ziņojuma autorēm ir Agnese Lāce, PROVIDUS vadošā pētniece.

Ziņojuma autori sniedz rekomendācijas četros rīcības virzienos:
1. Nacionālās identitātes, valodas un kultūrtelpas stiprināšana.
2. Diasporas politikas attīstība.
3. Trešo valstu pilsoņu integrācija.
4. Pilsoniskās sabiedrības attīstība, iekļaušanās un saliedētība.

Katram no tiem definēti sasniedzamie mērķi un uzdevumi, norādīti veicamie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji.

Pētījums pieejams Kultūras ministrijas mājas lapā.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author