Meklējot labāko praksi jauniešu noziedzības novēršanai Latvijā

  • Author:Ilona Kronberga
  • Organization:PROVIDUS
  • Year:2014
  • Language:latviešu

Publikācijā analizētas Latvijas bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas, tai skaitā politikas attīstības dokumenti, tiesību normas un prakse.

5852393876 be45fbdbd6
Photo:reway2007

Fakts, ka Latvijā nav atsevišķi no pieaugušajiem izveidotas bērnu un jauniešu justīcijas sistēmas un prevencijas darbs ar nepilngadīgajām personām nav regulēts vienotā tiesiskā aktā, sarežģī spēkā esošo tiesību normu mērķtiecīgu piemērošanu praksē un preventīvā darba rezultātu monitoringu.

Individuālā un agrīnā preventīvā darba plānošana un veikšana ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās, kā arī viņu ģimenēm Latvijā, ir pašvaldību pienākums.

Esošais tiesiskais regulējums neierobežo pašvaldības, un tās var preventīvi strādāt ar jebkura vecuma bērnu, kurš veic darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības vai kaitējuma citai personai. Vienlaikus prakse, kas izveidojusies, ir ļoti atšķirīga, un darbs ar bērniem Latvijas pašvaldībās ir jāturpina attīstīt.

Publikācijā uzmanība fokusēta ne tikai uz nepilngadīgo personu izdarīto likuma pārkāpumu prevenciju, bet arī uz riskiem un metodēm, lai novērstu situācijas, kurās nepilngadīgās personas kļūst par likuma pārkāpumu upuriem.

Publikācijā analizēti projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” praktiskās ieviešanas rezultāti trīs Latvijas novados: Madonā, Saldū un Cēsīs.

(Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai. Latvijapdf)

More from this author
Zirgs

Kas ir laime? 1 Author:Ilona Kronberga