Konference "Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas vadībā: kā īstenot veiksmīgu integrācijas stratēģiju"

NIEM ir sešu gadu ilgs starptautisks projekts, kura mērķis ir labāk sagatavot ES dalībvalstis starptautiskās aizsardzības saņēmēju (SAS) uzņemšanai un sekmēt mērķa grupas iekļaušanos vietējā sabiedrībā, stiprinot SAS uzņemšanā un iekļaušanas veicināšanā iesaistīto institūciju kompetenci un kvalitāti. Konflikta situācijas mēdz ieilgt un šobrīd vidēji paiet 17 gadi pirms bēgļiem, kas bēg no pilsoņu kariem, rodas iespēja atgriezties mājās. Tāpēc SAS ilgtermiņa integrācija ir vienīgais risinājums un rada tūlītēju izaicinājumu Eiropas sabiedrībām.

Capture2

Ar konferences programmu iespējams iepazīties šeitpdf.

Konferencei reģistrēties iespējams šeit.

2019.gada jūnijā tika publicēts pirmais NIEM salīdzinošais ziņojums par to, kā dalībvalstu valdības atbild uz izaicinājumiem integrācijas jomā. Daži no galvenajiem secinājumiem bija, ka (1) starp Eiropas valstīm pastāv ievērojamas atšķirības starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politikas kvalitātē par spīti noteiktajiem ES un starptautiskajiem standartiem; (2) Bēgļiem reti ir pieejami labvēlīgi apstākļi jebkurā dzīves jomā, kas veicinātu viņu integrāciju; (3) visievērojamākie centieni palīdzēt bēgļiem un starptautiskās palīdzības saņēmējiem ir novērojami izglītības un veselības sektorā. Ir nopietni jāuzlabo mājokļu pieejamība, nodarbinātības un profesionālās izglītības iespējas; (4) Administratīvie šķēršļi ir izplatīti, it īpaši mājokļu jomā; (5) Lielākā daļa nacionālo valdību nestrādā kopā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pašvaldībām, lai attīstītu un ieviestu šo politiku.

2019.gada oktobrī tiks publicēts izvērtējums par sasniegto progresu kopš sākotnējā ziņojuma. Par godu šim notikumam, Sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” aicina Jūs uz konferenci “Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas vadībā: kā īstenot veiksmīgu integrācijas stratēģiju”, lai kopīgi apskatītu Latvijas un Eiropas panākumus un izaicinājumus attīstot, īstenojot un uzraugot starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrāciju.

Šis ir īpaši svarīgs brīdis šādas konferences organizēšanai, jo šobrīd norit darbs pie vairākiem stratēģiski svarīgiem dokumentiem – Nacionālā Attīstības plāna 2021-2027 un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm. Izvirzītie uzdevumi kalpos kā atsauces punkti turpmākajam finansējumam un noteiks prioritātes nākamajam plānošanas periodam. Tāpēc ir īpaši svarīgi apsvērt esošos sasniegumus, kā arī norādīt virzienus, kur ir nepieciešama vislielākā attīstība nākamo gadu laikā. Konference kalpos par platformu dažādu speciālistu un ekspertu diskusijām un debatēm par vispārējo integrācijas stratēģiju, kā arī mājokļu jautājumu.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author