Kriminālprocesa likums pret preses likumu 30

Preses likuma grozījumi nesatur mediju brīvību ierobežojumus papildus tiem, kuri jau 10 gadus ir spēkā.

Iesaki citiem:
4898402604 1dc708e3f5
Foto:jiazi

2015.gada 15. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti papildinājumi un grozījumi vairākos tiesību aktos[ 1 ], kas saistīti ar ES direktīvas noziegumos cietušo atbalstam ieviešanu. Sabiedrībā, tai skaitā mediju vidē, īpašu rezonansi izraisīja izsludinātie grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (turpmāk – Preses likums).

Izsludinātā likumprojekta anotācijā norādīts – Preses likumu rosināts mainīt atbilstoši minētās ES direktīvas prasībai, kā arī precizējot to atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam. Pamatojoties uz šiem un citiem anotācijā norādītajiem apsvērumiem, piedāvāts papildināt Preses likuma 7.panta otro daļu šādā redakcijā: „Aizliegts publicēt kriminālprocesa materiālus līdz kriminālprocesa pabeigšanai un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā brīdim. Nav publicējamas pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Kriminālprocesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu ziņu publicēšana, kuras pārkāpj nevainīguma prezumpciju vai privātas dzīves neaizskaramību. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus saskaņā ar tiesvedības procesa norisi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.”[ 2 ]

Šī likumprojekta sakarā izteikti viedokļi par uzbrukumu mediju brīvībai.[ 3 ] Taču, iedziļinoties detaļās, rodas daudz plašāks jautājumu loks.

Spēkā jau 10 gadus

Patlaban spēkā esošā Preses likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka „nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainīguma prezumpciju. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus, ja tas netraucē tiesas procesa norisi.”

Kopš 1991.gada 1.janvāra, kad Preses likums stājās spēkā, tā 7.pantu Saeima grozījusi vairākkārt[ 4 ], papildinot to un precizējot brīžos, kad pieņemti grozījumi ar šo likumu saistītos normatīvos aktos. Tomēr kopš 1991.gada šī likuma otrā daļa, kas cieši saistīta ar Kriminālprocesa likumā noteikto regulējumu attiecībā uz kriminālprocesā iegūto materiālu un ziņu publiskošanu, nav tikusi precizēta. Šādi precizējumi netika veikti pat 2005.gadā, kad spēkā stājās jaunais Kriminālprocesa likums, kura ietvaros tika būtiski mainīta kārtība, kā kriminālprocesā informācijai iespējams piekļūt un kā to var izplatīt.

Tādējādi izveidojās situācija, ka Preses likuma normas netika sinhronizētas ar speciālo likumu - Kriminālprocesa likumu, kas regulē visas tiesiskās attiecības starp kriminālprocesa subjektiem un visām citām personām jebkurās kriminālprocesuālās procedūrās (piemēram, cietušajiem, lieciniekiem un aizdomās turētajiem).Nenotikusī tiesību sinhronizācija pati par sevi nevarēja novest pie tiesiskā regulējuma vakuuma, jo speciālās tiesību normas saturošais tiesību akts (Kriminālprocesa likums) pildīja savu pamata funkciju. Turklāt Kriminālprocesa likumā ietvertajam tiesiskajam regulējumam bija prioritāte pār Preses likuma 7.panta otro daļu arī tāpēc, ka Kriminālprocesa likuma normas salīdzinot ar Preses likuma regulējumu ir arī jaunākais Saeimā pieņemtais tiesību akts.

Ņemot vērā minēto, ir pamats uzskatīt, ka Kriminālprocesa likuma normās ietvertie ierobežojumi iepazīties ar krimināllietu materiāliem, fiksēt tiesas gaitu un aizliegums izpaust pirmstiesas kriminālprocesā iegūtas ziņas[ 5 ] ir bijuši spēkā no 2005.gada 1.oktobra, kā arī ir attiecināmi uz jebkurām personām, tai skaitā medijiem. Turklāt šīs normas ir bijušas spēkā, neskatoties uz to, kādā redakcijā ir izteikta Preses likuma 7.panta otrā daļa. Šogad virzītais grozījums ļautu vienīgi sinhronizēt jau 10 gadus spēkā esošās Kriminālprocesa likuma[ 6 ] un Preses likuma normas, kas nosaka rīcību ar krimināllietas materiāliem un kriminālprocesā iegūtām ziņām.

Ja šāda tiesību normu sinhronizācija nenotiktu, Kriminālprocesa likuma normas paliktu spēkā un turpinātu attiekties uz visām tiesiskajām attiecībām, kuras tās regulē, bet Preses likuma 7.panta otrās daļas regulējums tā arī neatspoguļotu spēkā esošo normatīvo regulējumu kopumā.


Grozījumi pirms 6 gadiem

Pēc Kriminālprocesa likuma pamata redakcijas pieņemšanas un spēkā stāšanās 2005.gadā, tā normas, kas regulē iepazīšanos ar krimināllietas materiāliem (375.pants) un kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu (396.pants), ir grozītas tikai vienu reizi. 2009.gadā likums tika papildināts ar pienākumu glabāt valsts noslēpumu un atbildību par valsts noslēpuma izpaušanu.[ 7 ] Tāpat tika noteikts, ka „pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai izpaužamas tikai ar izmeklētāja vai prokurora atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Izmeklētājs vai prokurors rakstveidā brīdina personu par kriminālatbildību par šādu ziņu izpaušanu”.[ 8 ]

Taču šogad Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī grozījums Kriminālprocesa likuma 375.pantā, ierosinot papildināt to ar jaunu 3.¹daļu šādā redakcijā: „Dokumentus, kas saistīti ar cietušā informēšanu par apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas, glabā kopā ar šī panta trešajā daļā minēto uzziņu, un ar tiem var iepazīties tikai amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu.” Minētā norma ietverta likumā, lai nodrošinātu noziedzīgā nodarījumā cietušās personas drošību gadījumos, kad likuma pārkāpējs vai iespējamais pāri darītājs patvaļīgi pametis ieslodzījuma vai apcietinājuma vietu. Līdzīgu regulējumu satur arī citu valstu normatīvie akti.[ 9 ]

No minētā secināms, ka Krimināllikuma tiesību normas, kas regulē iepazīšanos ar krimināllietas materiāliem un kriminālprocesā iegūtu ziņu izpaušanas aizliegumu[ 10 ] ir spēkā jau 10 gadus, bet grozījumi – spēkā gandrīz 6 gadus.

Jautājumi

Kādu iemeslu dēļ šie tehniskie grozījumi[ 11 ] Preses likumā izraisīja sabiedrībā tik plašu diskusiju un pat sašutumu? Mēģinot meklēt atbildes, analizējām, vai Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais grozījums satur papildus ierobežojumus jau patlaban spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā. Veicām detalizētu minēto tiesību aktu regulējuma analīzi (skatīt tabulu), kuras rezultātā noskaidrojām, ka piedāvātie grozījumi Preses likuma 7.panta otrajā daļā ir precizējoši, bet neiziet ārpus spēkā esošā tiesiskā regulējuma, ko jau satur Kriminālprocesa likuma normas.[ 12 ]

Šādā gadījumā nav iespējams uzskatīt, ka Preses likuma grozījumi satur mediju brīvību ierobežojumus, kuri pirms tam nebūtu bijuši spēkā, vadoties no Kriminālprocesa likumā noteiktā.Taču šajā gadījumā rodas citi jautājumi:
• Vai cilvēkiem ir pietiekama izpratne, par to, kas ir krimināllietas materiāli un, kas ir kriminālprocesā iegūtās ziņas?[ 13 ]
• Vai sabiedrība un noziegumos cietušie cilvēki būtu ieguvēji, ja mums būtu atšķirīgas tiesību normas Krimināllikumā un Preses likumā?
• Vai mediju pašregulācija attiecībā uz visu kriminālprocesā iesaistīto aizsardzību tiešām ir pietiekama?
• Varbūt Kriminālprocesa likumā ietvertais regulējums attiecībā uz pieeju informācijai par kriminālprocesu patiešām pārāk ierobežo preses un vārda brīvības principus?
• Vai un cik lielā mērā Kriminālprocesa likuma tiesību normas pēdējo 10 gadu laikā bijušas ievērotas praksē?

Atbildes uz šiem jautājumiem būtu vērtīgi meklēt tālākās diskusijās par izsludinātajiem grozījumiem, Kriminālprocesa likuma nosacījumiem, kā arī mediju un tiesību aizsardzības institūciju prakses atbilstību likumam, strādājot ar dažādām kriminālprocesu ziņām un materiāliem. Lai kā arī attīstīsies debates, jāpatur prātā, ka katram cilvēkam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus gan izmantojot presi (medijus), gan mākslinieciskās izpausmes formas. Tomēr šo tiesību izmantošana uzliek īpašu atbildību un pienākumus: rūpēties par valsts drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī respektēt cilvēku tiesības un reputāciju, jo īpaši to, kas ir jau ir cietuši.[ 14 ]

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (30) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Acheter des retweets de qualitè sur twitter à partir de 99 cents.Augmenter votre portèe sur Twitter avec nos retweets pas chers et de qualitè. acheter retweets twitter gratuit

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Your site is truly cool and this is an awesome motivating article. Much thanks to you to such an extent. citation flow

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Buy Twitter Retweets at an unbeatable Price starting from 99 cents only. With our high quality retweets you can increase your reach and twitter popularity easily. buy twitter retweets fast

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Smart Bacha

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
high citation flow backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

The post is composed in extremely a decent way and it contains numerous helpful data for me. Reverse IP Domain Checker

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Echte Followers kaufen und Likes kaufen - Warum Fake Follower kaufen ? Wenn es bei uns Echte Aktive Follower zu einem konkurrenzlosen Bestpreis gibt ​follower bekommen

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Acheter des Followers réel et Acheter des Likes - Pourquoi acheter des Followers? Si avec notre service tu peux gagner des Followers réel et actifs pour un prix incomparable! acheter des commentaires

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own
Phil Shawe https://philshawe.wordpress.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ethen Hunt

I am trusting the same best exertion from you later on also. Indeed your exploratory writing abilities has propelled me. مسلسلات تركية مترجمة

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

It’s certainly one of the most informative stuff on this topic I’ve ever read. buy safe YouTube views

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Clash of Clans Hack https://derclashofclanshack.de/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

To say the truth I am very impressed by what you told. You share tons of interesting info, neat and excellent design you’ve got here. It’s certainly one of the most informative stuff on this topic I’ve ever read. necklaces for women

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

A debt of gratitude is in rder for your knowledge for your fabulous posting. I'm happy I have set aside an ideal opportunity to see this. tattoo supply

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

I like your site. Superb submit. It is extremely precise, people ought to learn how to uncover just before they could uncover. lol i realize this particular appears funny nevertheless it is the majority of apparent.. vodka delivery

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

decent post, stay aware of this intriguing work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to examine this! nouvalift trial

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. see this

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Many corporations set about frequent enterprise traveling trips during the yr. Companies regarding such personnel supply them with all the particular necessities to get a comfortable
tattoo supply http://www.tattoo-supply.it/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you .
Salesforce Consulting http://www.salesforceconsultingservices.com/pipeline-versus-revenue-management-for-enterprise/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I was reading your article and wondered if you had considered creating an e book on this subject. Your writing would sell it fast.
werbemittel und werbetraeger http://www.buntheit.de/werbemittel

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
Adriatic Furniture http://adriaticfurnituremelbourne.weebly.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post
go here http://www.scoop.it/t/the-detox-bottle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
more https://www.justgiving.com/fundraising/Lois-Moore2

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you.
activated charcoal air purifier https://medium.com/@compassle/a-guide-to-activated-charcoal-odor-eliminator-976193235479#.gd7zemofp

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you
Over 45 fitness http://45plus.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
free 0800 calls from mobile http://0800-company.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post
private investigators rate http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site

Singapore investigations http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site

free credit score http://freecreditreportgov5.tumblr.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success www.toursmiamitokeywest.com http://www.gameskinny.com/md5go/have-a-fascinating-adventure-travel-from-miami-to-key-west/

Saistītie raksti
Mits 255x203(1)

Vārda brīvības vārdā 0 Autors:Dita Arāja

Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga