Kriminālprocesa likums pret preses likumu 13

Preses likuma grozījumi nesatur mediju brīvību ierobežojumus papildus tiem, kuri jau 10 gadus ir spēkā.

Iesaki citiem:
4898402604 1dc708e3f5
Foto:jiazi

2015.gada 15. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti papildinājumi un grozījumi vairākos tiesību aktos[ 1 ], kas saistīti ar ES direktīvas noziegumos cietušo atbalstam ieviešanu. Sabiedrībā, tai skaitā mediju vidē, īpašu rezonansi izraisīja izsludinātie grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (turpmāk – Preses likums).

Izsludinātā likumprojekta anotācijā norādīts – Preses likumu rosināts mainīt atbilstoši minētās ES direktīvas prasībai, kā arī precizējot to atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam. Pamatojoties uz šiem un citiem anotācijā norādītajiem apsvērumiem, piedāvāts papildināt Preses likuma 7.panta otro daļu šādā redakcijā: „Aizliegts publicēt kriminālprocesa materiālus līdz kriminālprocesa pabeigšanai un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā brīdim. Nav publicējamas pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Kriminālprocesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu ziņu publicēšana, kuras pārkāpj nevainīguma prezumpciju vai privātas dzīves neaizskaramību. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus saskaņā ar tiesvedības procesa norisi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.”[ 2 ]

Šī likumprojekta sakarā izteikti viedokļi par uzbrukumu mediju brīvībai.[ 3 ] Taču, iedziļinoties detaļās, rodas daudz plašāks jautājumu loks.

Spēkā jau 10 gadus

Patlaban spēkā esošā Preses likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka „nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainīguma prezumpciju. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus, ja tas netraucē tiesas procesa norisi.”

Kopš 1991.gada 1.janvāra, kad Preses likums stājās spēkā, tā 7.pantu Saeima grozījusi vairākkārt[ 4 ], papildinot to un precizējot brīžos, kad pieņemti grozījumi ar šo likumu saistītos normatīvos aktos. Tomēr kopš 1991.gada šī likuma otrā daļa, kas cieši saistīta ar Kriminālprocesa likumā noteikto regulējumu attiecībā uz kriminālprocesā iegūto materiālu un ziņu publiskošanu, nav tikusi precizēta. Šādi precizējumi netika veikti pat 2005.gadā, kad spēkā stājās jaunais Kriminālprocesa likums, kura ietvaros tika būtiski mainīta kārtība, kā kriminālprocesā informācijai iespējams piekļūt un kā to var izplatīt.

Tādējādi izveidojās situācija, ka Preses likuma normas netika sinhronizētas ar speciālo likumu - Kriminālprocesa likumu, kas regulē visas tiesiskās attiecības starp kriminālprocesa subjektiem un visām citām personām jebkurās kriminālprocesuālās procedūrās (piemēram, cietušajiem, lieciniekiem un aizdomās turētajiem).Nenotikusī tiesību sinhronizācija pati par sevi nevarēja novest pie tiesiskā regulējuma vakuuma, jo speciālās tiesību normas saturošais tiesību akts (Kriminālprocesa likums) pildīja savu pamata funkciju. Turklāt Kriminālprocesa likumā ietvertajam tiesiskajam regulējumam bija prioritāte pār Preses likuma 7.panta otro daļu arī tāpēc, ka Kriminālprocesa likuma normas salīdzinot ar Preses likuma regulējumu ir arī jaunākais Saeimā pieņemtais tiesību akts.

Ņemot vērā minēto, ir pamats uzskatīt, ka Kriminālprocesa likuma normās ietvertie ierobežojumi iepazīties ar krimināllietu materiāliem, fiksēt tiesas gaitu un aizliegums izpaust pirmstiesas kriminālprocesā iegūtas ziņas[ 5 ] ir bijuši spēkā no 2005.gada 1.oktobra, kā arī ir attiecināmi uz jebkurām personām, tai skaitā medijiem. Turklāt šīs normas ir bijušas spēkā, neskatoties uz to, kādā redakcijā ir izteikta Preses likuma 7.panta otrā daļa. Šogad virzītais grozījums ļautu vienīgi sinhronizēt jau 10 gadus spēkā esošās Kriminālprocesa likuma[ 6 ] un Preses likuma normas, kas nosaka rīcību ar krimināllietas materiāliem un kriminālprocesā iegūtām ziņām.

Ja šāda tiesību normu sinhronizācija nenotiktu, Kriminālprocesa likuma normas paliktu spēkā un turpinātu attiekties uz visām tiesiskajām attiecībām, kuras tās regulē, bet Preses likuma 7.panta otrās daļas regulējums tā arī neatspoguļotu spēkā esošo normatīvo regulējumu kopumā.


Grozījumi pirms 6 gadiem

Pēc Kriminālprocesa likuma pamata redakcijas pieņemšanas un spēkā stāšanās 2005.gadā, tā normas, kas regulē iepazīšanos ar krimināllietas materiāliem (375.pants) un kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu (396.pants), ir grozītas tikai vienu reizi. 2009.gadā likums tika papildināts ar pienākumu glabāt valsts noslēpumu un atbildību par valsts noslēpuma izpaušanu.[ 7 ] Tāpat tika noteikts, ka „pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai izpaužamas tikai ar izmeklētāja vai prokurora atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Izmeklētājs vai prokurors rakstveidā brīdina personu par kriminālatbildību par šādu ziņu izpaušanu”.[ 8 ]

Taču šogad Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī grozījums Kriminālprocesa likuma 375.pantā, ierosinot papildināt to ar jaunu 3.¹daļu šādā redakcijā: „Dokumentus, kas saistīti ar cietušā informēšanu par apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas, glabā kopā ar šī panta trešajā daļā minēto uzziņu, un ar tiem var iepazīties tikai amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu.” Minētā norma ietverta likumā, lai nodrošinātu noziedzīgā nodarījumā cietušās personas drošību gadījumos, kad likuma pārkāpējs vai iespējamais pāri darītājs patvaļīgi pametis ieslodzījuma vai apcietinājuma vietu. Līdzīgu regulējumu satur arī citu valstu normatīvie akti.[ 9 ]

No minētā secināms, ka Krimināllikuma tiesību normas, kas regulē iepazīšanos ar krimināllietas materiāliem un kriminālprocesā iegūtu ziņu izpaušanas aizliegumu[ 10 ] ir spēkā jau 10 gadus, bet grozījumi – spēkā gandrīz 6 gadus.

Jautājumi

Kādu iemeslu dēļ šie tehniskie grozījumi[ 11 ] Preses likumā izraisīja sabiedrībā tik plašu diskusiju un pat sašutumu? Mēģinot meklēt atbildes, analizējām, vai Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais grozījums satur papildus ierobežojumus jau patlaban spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā. Veicām detalizētu minēto tiesību aktu regulējuma analīzi (skatīt tabulu), kuras rezultātā noskaidrojām, ka piedāvātie grozījumi Preses likuma 7.panta otrajā daļā ir precizējoši, bet neiziet ārpus spēkā esošā tiesiskā regulējuma, ko jau satur Kriminālprocesa likuma normas.[ 12 ]

Šādā gadījumā nav iespējams uzskatīt, ka Preses likuma grozījumi satur mediju brīvību ierobežojumus, kuri pirms tam nebūtu bijuši spēkā, vadoties no Kriminālprocesa likumā noteiktā.Taču šajā gadījumā rodas citi jautājumi:
• Vai cilvēkiem ir pietiekama izpratne, par to, kas ir krimināllietas materiāli un, kas ir kriminālprocesā iegūtās ziņas?[ 13 ]
• Vai sabiedrība un noziegumos cietušie cilvēki būtu ieguvēji, ja mums būtu atšķirīgas tiesību normas Krimināllikumā un Preses likumā?
• Vai mediju pašregulācija attiecībā uz visu kriminālprocesā iesaistīto aizsardzību tiešām ir pietiekama?
• Varbūt Kriminālprocesa likumā ietvertais regulējums attiecībā uz pieeju informācijai par kriminālprocesu patiešām pārāk ierobežo preses un vārda brīvības principus?
• Vai un cik lielā mērā Kriminālprocesa likuma tiesību normas pēdējo 10 gadu laikā bijušas ievērotas praksē?

Atbildes uz šiem jautājumiem būtu vērtīgi meklēt tālākās diskusijās par izsludinātajiem grozījumiem, Kriminālprocesa likuma nosacījumiem, kā arī mediju un tiesību aizsardzības institūciju prakses atbilstību likumam, strādājot ar dažādām kriminālprocesu ziņām un materiāliem. Lai kā arī attīstīsies debates, jāpatur prātā, ka katram cilvēkam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus gan izmantojot presi (medijus), gan mākslinieciskās izpausmes formas. Tomēr šo tiesību izmantošana uzliek īpašu atbildību un pienākumus: rūpēties par valsts drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī respektēt cilvēku tiesības un reputāciju, jo īpaši to, kas ir jau ir cietuši.[ 14 ]

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (13) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
crew zer

mxf converter free download to convert HD camcorder files. avchd converter convert avchd video files to avi, mp4, wmv, mov mts to avi mp4 mov mkv iMovie, FCP/FCE with mts converter, so to convert mts files for your PC and mobiles. mod converter ngf

Tmp author
jak down

Comprar Seguidores Linkedin al menor precio a partir de 7,99€.Aumentar vos rango en Linkedin con la ayuda de nuestros Seguidores.
conseguir seguidores linkedin

Tmp author
jak down

Buy now Linkedin Followers at the Lowest Price starting from $8.99. Increase sustainable your Linkedin range with the help of our Linkedin Followers. linkedin followers free

Tmp author
jak down

Twitter Retweets kaufen zu einem unschlagbar günstigen Preis ab 99 Cent. Steigern Sie nachhaltig ihre Reichweite bei Twitter mit unseren High Quality Retweets. twitter retweet günstig kaufen

Tmp author
jak down

Acheter des retweets de qualitè sur twitter à partir de 99 cents.Augmenter votre portèe sur Twitter avec nos retweets pas chers et de qualitè. acheter retweets twitter gratuit

Tmp author
jak down

Buy Twitter Retweets at an unbeatable Price starting from 99 cents only. With our high quality retweets you can increase your reach and twitter popularity easily. buy twitter retweets fast

Tmp author
jak down

Echte Followers kaufen und Likes kaufen - Warum Fake Follower kaufen ? Wenn es bei uns Echte Aktive Follower zu einem konkurrenzlosen Bestpreis gibt ​follower bekommen

Tmp author
jak down

Acheter des Followers réel et Acheter des Likes - Pourquoi acheter des Followers? Si avec notre service tu peux gagner des Followers réel et actifs pour un prix incomparable! acheter des commentaires

Tmp author
Ethen Hunt

I am trusting the same best exertion from you later on also. Indeed your exploratory writing abilities has propelled me. مسلسلات تركية مترجمة

Tmp author
jak down

To say the truth I am very impressed by what you told. You share tons of interesting info, neat and excellent design you’ve got here. It’s certainly one of the most informative stuff on this topic I’ve ever read. necklaces for women

Tmp author
jak down

I like your site. Superb submit. It is extremely precise, people ought to learn how to uncover just before they could uncover. lol i realize this particular appears funny nevertheless it is the majority of apparent.. vodka delivery

Tmp author
jak down

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. see this

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga