Vai labi nodomi attaisno rasismu? 13

Cik pamatots ir tiesas secinājums, ka Brīvības partijas vēlēšanu reklāma nekūda uz rasu naidu? Neesmu pārliecināta vai tiesa, prokuratūra un citas valsts iestādes ir pievērsušas nepieciešamo uzmanību šiem gadījumiem un rīkojušās atbilstoši.

Iesaki citiem:

Ir pagājuši vairāki mēneši kopš priekšvēlēšanu kampaņas beigām un skandāla ar Brīvības partijas un Sociāldemokrātiskās Labklājības partijas rasistiskiem reklāmas materiāliem[1]. 2002. gada 2. decembrī Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierināja Los Amigos mūziķu prasību pret Brīvības partiju un Latvijas Televīziju par goda un cieņas aizskaršanu. Tiesa atzina, ka Brīvības partijas reklāma aizkāra mūziķu godu un cieņu, bet neatzina šo reklāmu par rasu naidu kurinošu, jo nebija iegūti pierādījumi, ka partija “būtu vēlējusies ar savu rīcību izraisīt rasu naidu vai nesaticību, bet parādīt un paustu attieksmi par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību”. Džordža Stīla prasība pret Brīvības partiju vēl nav tiesā izskatīta. Krimināllietas par nacionālās un rasu vienlīdzības pārkāpšanu un cilvēktiesību ierobežošanu sakarā ar šiem priekšvēlēšanu materiāliem nav ierosinātas – prokuratūra atteicās ar to nodarboties, bet Drošības policija, kam bija uzticēta izmeklēšana, nesaskatīja pamatu lietu ierosināšanai.

Minētie notikumi izraisīja diskusiju portālā politika.lv, bet diemžēl neguva sevišķu ievērību pārējos medijos un neveicināja diskusiju par rasisma problēmām plašākā sabiedrībā. Es gribētu izmantot izdevību vēlreiz aplūkot pagājušos notikumus, jo neesmu pārliecināta vai tiesa, prokuratūra un citas valsts iestādes ir pievērsušas tiem nepieciešamo uzmanību un rīkojušās atbilstoši. Es centīšos no starptautisko tiesību viedokļa rast atbildi uz jautājumiem, vai prokuratūrai un/vai citām valsts iestādēm bija jāgaida iesniegums, lai rīkotos šajā situācijā? Cik pamatots ir tiesas secinājums, ka Brīvības partijas reklāma nekūda uz rasu naidu?

Kūdīšana uz rasu naidu ir cieši saistīta ar rasismu, kas ir līdzcilvēku aizspriedumaina vērtēšana, balstoties uz šī cilvēka rasi, ādas krāsu, ģinti, nacionālo vai etnisko izcelšanos vai līdzīgiem kritērijiem.

1965. gadā Apvienoto Nāciju Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izkaušanu 4.pantā nosaka, ka “dalībnieces valstis nosoda dažāda veida propagandu un visas organizācijas, kuras pamatojas uz vienas rases vai noteiktas ādas krāsas vai etniskās izcelsmes cilvēku grupas pārākuma idejām vai teorijām, vai kuras cenšas attaisnot vai atbalstīt dažāda veida rasu naidu un diskrimināciju, un apņemas nekavējoties veikt pozitīvus pasākumus dažādas kūdīšanas uz diskrimināciju vai diskriminācijas aktu izskaušanai. Šai nolūkā dalībnieces valstis [..]:

a) pasludina, ka jebkāda ideju izplatīšana, kuras pamatojas uz rasu pārākumu vai naidu, jebkāda kūdīšana uz rasu diskrimināciju, kā arī visi vardarbības akti vai kūdīšana uz šādu aktu izdarīšanu pret jebkuru rasi vai personu grupu ar citu ādas krāsu vai etnisko izcelšanos, kā arī dažādas palīdzības sniegšana rasistiskās darbības veikšanai, ieskaitot tās finansēšanu, ir noziegums, ko soda likums; [...]”

Šī Konvencija kļuva par pamatdokumentu gan pašas ANO, gan Eiropas Padomes, gan Eiropas Savienības standartu un politikas formulēšanai. Es gribētu pievērst īpašu uzmanību Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību Vispārējai politikas rekomendācijai Nr. 1[2], kas aicina dalībvalstu valdības nodrošināt, ka rasistiska un ksenofobiska rakstura noziegumu izmeklēšana var tikt uzsākta ex officio (t.i. pēc savas iniciatīvas). Komisija aicināja valdības kā noziegumu nosodīt jebkādā formā izplatītus izteikumus, kas kūda uz naidu, diskrimināciju vai vardarbību pret rasu, etniskām, tautību vai reliģiskām grupām vai to biedriem, kā arī attiecināt šos nosacījumus uz šāda satura materiālu izgatavošanu, izplatīšanu un glabāšanu izplatīšanas nolūkā. Šādiem pasākumiem gan jābūt saskaņotiem ar valsts pienākumu aizsargāt personas vārda brīvību.

Manuprāt, šī ir ļoti svarīga rekomendācija, jo tā pamudina valstis aktīvi rīkoties, lai nepieļautu rasu diskrimināciju un naidu, un novērstu sekas pārkāpumu gadījumos. Rekomendācijai ir vairāki pamatojumi. Pirmkārt, rasistiski noskaņoti izteicieni bieži vien ir vērsti uz skaitliski nenoteiktu personu grupu un būtu neloģiski izmeklēšanu atļaut sākt tikai pēc personu iesnieguma saņemšanas, jo tad būtu jāizvērtē, kam tieši ir tiesības to iesniegt, vai pietiek ar vienu iesniegumu utt.. Piemēram, ja rasistiskajā reklāmā melnādaina cilvēka vietā būtu parādīts sāmu tautības pārstāvis, vai tai nebūtu jāpievērš uzmanība tikai tāpēc, ka valstī nedzīvo neviens sāms? Turklāt bieži vien cilvēkiem, pret kuriem vērstas rasistiski noskaņotas darbības, varētu būt pamatotas bailes par atriebību gadījumā, ja viņi iesniegs sūdzību.

Tomēr mūsu prokuratūra uzskata, ka tai nebija pietiekoša pamata rīkoties pēc savas iniciatīvas. Vēl jo vairāk, saņemot aicinājumus veikt izmeklēšanu, prokuratūra tos pārsūtīja Drošības policijai, kura, izvērtējot reklāmas saturu un izraisītās sekas, neatklāja noziedzīga nodarījuma sastāvu. Policija uzskatīja, ka reklāmas saturs nekūda uz rasu naidu, bet informē par partiju galvenajām pamatnostādnēm.

Tiesas nostāja Los Amigos mūziķu prasībā pret Brīvības partiju neatšķīrās no Drošības policijas viedokļa. Interesanti gan, ka spriedumā ir pieminēti vairāki Latvijai saistoši starptautiski dokumenti, tajā skaitā Eiropas cilvēktiesību konvencija. Diemžēl spriedumā neatradu minēto dokumentu normu analīzi, te es domāju Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10.pantu, kas aizsargā vārda brīvību.

1994. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņēma spriedumu lietā Jersilds pret Dāniju[3], kurā atzina, ka Dānija bija pārkāpusi Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. pantu. Žurnālists Jersilds bija sagatavojis televīzijas interviju ar rasistiski noskaņotu jauniešu grupu “Zaļās jakas”, kurā jauniešiem tika dota iespēja pastāstīt par savām aktivitātēm un darīt zināmu savu viedokli. Intervijā jaunieši vairākkārt negatīvi izteicās par melnādainiem cilvēkiem un imigrantiem, tostarp minēja, ka “melnie nav cilvēciskas būtnes”, “paskatieties uz gorillu un pēc tam uz nēģeri – tā pati asins struktūra”, “nēģeris nav cilvēciska būtne, viņš ir dzīvnieks, un tas pats attiecās uz pārējiem ārvalstu strādniekiem, turkiem, dienvidslāviem un kā vēl viņus sauc”. Jaunieši sūdzējās, ka imigranti atņem dāņiem iespējas saņemt sociālos pabalstus, ieņem dāņu vietu rindā uz dzīvokli, nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību, utt.

Pēc intervijas parraidīšanas televīzijā, Dānijas tiesa notiesāja jauniešus par tīši draudošiem, aizvainojošiem vai pazemojošiem izteicieniem, kas skar personu grupu pēc to rasistiskās piederības. Pats Jersilds un TV ziņu programmas vadītājs tika notiesāti par palīdzības sniegšanu jauniešiem un viņu atbalstīšanu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa piekrita Dānijas tiesu nostājai, ka rasistisku izteicienu autoriem un izplatītājiem jāsaņem sods, bet nepiekrita tam, ka Jersilds un ziņu programmas vadītājs var tikt par tādiem uzskatīti. Tiesa izvērtēja intervijā teikto plašākā kontekstā. Proti, programmas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību rasisma problēmai, uz ko norāda programmas vadītāja ievadruna, atgādinot iepriekš notikušo sabiedrības diskusiju par rasismu Dānijā un aicinot skatītājus uztvert programmu šajā kontekstā. Viņš arī paziņoja, ka programmas mērķis ir pievērst uzmanību rasisma problēmai, identificējot dažus rasistiski noskaņotus indivīdus un parādot viņu mentalitāti un sociālo vidi. Intervijā teiktais tika izmantots, lai izvērtētu notiekošo. Eiropas cilvēktiesību tiesa arī pievērsa uzmanību Jersilda uzvedībai intervijas laikā, uzskatot, ka viņš acīmredzami norobežojās no jauniešiem un atspēkoja dažus no rasistiskajiem izteicieniem. Tādejādi, tiesa nonāca pie secinājuma, ka tika pārkāptas Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. panta garantētās tiesības uz vārda brīvību.

Interesanti, ka 7 no 19 Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnešiem šajā lietā nepiekrita spriedumam un uzskatīja, ka Dānijas tiesas uzvedība bija atbilstoša starptautiskajiem standartiem.

Jersilda lieta var kalpot par labu piemēru, izvērtējot, cik lielā mērā ir aizsargāta Brīvības partijas, Sociāldemokrātiskās Labklājības partijas, teātra, producentu, tipogrāfijas, masu mediju un Latvijas Pasta vārda brīvība apspriestajā gadījumā. Jāatgādina, ka mēs runājam par politiskās partijas priekšvēlēšanu reklāmu, kuras pamatmērķis ir pievērst potenciālo vēlētāju uzmanību un iegūt viņu atbalstu, nevis sākt diskusiju. Minētajā gadījumā partijas centās pievērst uzmanību, parādot bildes, kas nav raksturīgas Latvijas realitātei, izraisīt negatīvas emocijas un lietot šīs negatīvās emocijas, lai gūtu atbalstu. Mēs runājam par izglītotu cilvēku grupu, kas cenšas iegūt sev vietu parlamentā. Es domāju, būtu loģiski sagaidīt, ka partiju biedri un vadība saprot, ka ražotie materiāli var radīt aizspriedumus pret kādu cilvēku grupu, piemēram pret melnādainiem cilvēkiem vai imigrantiem vispār. Citiem vārdiem sakot, partijām bija jāapzinās savas darbības iespējamās sekas, tāpēc motīvs vairs nav svarīgs. Ražojot, demonstrējot un izplatot reklāmu neviena no iesaistītajām pusēm necentās sākt diskusiju par problēmu, kā arī nenorobežoja sevi no notiekošā. Tieši otrādi, reklāmas ražotāji un izplatītāji saņēma un paturēja kompensāciju par savu darbu.

Rasu diskriminācijas izskaušana un ar to saistītās problēmas ir starptautiskās sabiedrības prioritāšu augšgalā un Latvija cenšas parādīt, ka tā šajā procesā piedalās. Es tomēr neesmu pārliecināta, cik lielā mērā tas notiek. Man nav šaubu, ka gan pašas partijas, gan to reklāmu ražošanā un izplatīšanā iesaistītās organizācijas ir jāsauc pie atbildības. Neviens nav pievērsis uzmanību teātra, tipogrāfijas, producentu un Latvijas Pasta lomai reklāmas ražošanā un izplatīšanā. Diemžēl, man nav iespējas pārbaudīt vai kāds no Latvijas likumiem dod kādai citai valsts iestādei tiesību rīkoties šādā gadījumā un saukt vainīgos pie administratīvās atbildības. Jebkurā gadījumā apskatāmais piemērs parāda, ka Latvija nav izveidojusi efektīvu aizsardzības mehānismu, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar minēto ANO Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izkaušanu.

Noslēgumā, es gribētu izteikt cerību, ka Augstākā tiesa, izskatot Brīvības partijas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, izmantos iespēju un vēlreiz ieskatīsies lietas apstākļos.

Es arī velētos, lai šī raksta lasītāji iedomājas, kāda būtu teātra, producentu, mediju, valsts iestāžu, prokuratūras un tiesas reakcija, ja līdzīgā veidā reklāmā tiktu attēlots latvietis?

_____________________
[1] Atgādināšu, ka Brīvības partija veidoja TV reklāmas klipu un drukas bukletu, bet Sociāldemokrātiskā Labklājības partija - bukletu. Visos materiālos tika attēloti melnādaini vīrieši, lai atgādinātu vēlētājiem par imigrācijas draudiem, ja Latvija iestāsies Eiropas Savienībā.

[2] Šī rekomendācija pieņemta 1996. gada 4.oktobrī. Savukārt 2002. gada 13.decembrī pieņemta rekomendācija Nr. 7 “Par nacionālo likumdošanu lai izskaustu rasismu un rasu diskrimināciju”, kur sīkāk izklāstītas prasības, kādām jāatbilst dalībvalstu likumdošanai.

[3] Sk. Jersild vs. Denmark, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums, pieņemts 1994. gada 23. septembrī.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (13) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ritvars 15.03.2003 15:20
Kas ir rasisms?

Viedoklis, ka cilvēku grupa ar noteiktām bioloģiskām īpatnībām ir pārāka par citu tieši šo bioloģisko īpatnību dēļ.

Tas, ka bioloģiskas atšķirības ir, ir acīmredzami. Tāpat skaidrs, ka bioloģiskām īpatnībām ir sava nozīme dzīvē, kas var atvieglot vai apgrūtināt dzīvi notiektos apstākļos - asins pārliešana, ilgstoša uzturēšanās saulē utt., utjpr.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jurists 14.03.2003 16:33
Krista,

vispār savu interpretāciju es jau sniedzu 13.03. 17:04. Ja tas Jums liekas par sarežģītu varu mēģināt to pateikt 3 vārdos: pamudinājums cittautiešiem naturalizēties.

Speciāli priekš Jums paturpināšu savā iepriekšējā komentārā iesākto domu (vispār es cerēju ka tālāk pašiem būs skaidrs...)

Visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Viņu vienlīdzību neietekmē, ka daži no tiem ir aziāti, citi nēģeri, bet citi balti. Ja kādam liekas, ka nēģera atainošana aizskar visu negroīdo rasu, tad šim cilvēkam pašam ir nopietnas problēmas.

Mēģinot domāt nesamaitāti varētu veidoties šāda aina: šajā video nēģeris simbolizē iebraucējus. Ne visi iebraucēji būs nēģeri. Būs aziāti, būs arābi, varbūt būs arī baltie. Taču reklāmas klipā iebraucēju vislabāk simbolizē nēģeris. Aziāti mums jau te ir (pārsvarā slāvu izcelsmes), arābu varētu sajaukt ar čigānu. Tāpēc klipa veidotāji ir izvēlējušies nēģeri. Nēģeru Latvijā pagaidām gandrīz nav. Ja es uz ielas ieraudzīt nēģeri un teiktu viņam: Sveiks Džordz Stīl, tad iespēja ka es esmu uzminējis ir 1/20 (varbūt nedzaudz pārspīlēts, bet katrā ziņā tuvu tam). Vai šadus apsvērumus var sajaukt ar rasismu? Domāju, ka nē! Varbūt vajag precizēt ko latviešu valodā saprot ar vārdu rasisms? Katrā gadījumā būtiskākās rasisma pazīmes ir noniecināša, pārākuma pasludināšana u.t.t. Klips šādu informāciju nesatur. Kur tad tā rodas? Vai tikai tie nav lielie rasistu mednieki, kuri paši to piedomā klāt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Artūrs XII 14.03.2003 15:37
Raksts precîzi norâda uz trûkumiem Latvijas tiesîbu sistçmâ efektîva aizsardzîbas mehânisma nodroðinâðanai rasu diskriminâcijas gadîjumu novçrðanai un vçl joprojâm izplatîto praksi Latvijas tiesîbu aizsardzîbas iestâdçs, pietiekami nopietni nereaìçjot uz ðâda veida nodarîjumiem. Manuprât, prokuratûrai vai Droðîbas policijai bija pietiekams pamats un pienâkums ðajâ gadîjumâ ierosinât lietas izskatîðanu un to izmeklçt saskaòâ ar KL 78.pantu, izmeklçðanas vai iztiesâðanas gaitâ noskaidrojot apsûdzçto vainu vai nevainîgumu.

Taèu nevaru piekrist vienam autores secinâjumam, attiecîbâ uz tiesas spriedumu, izskatot prasîbu ðajâ civillietâ. Tiesa, izvçrtçjot kompensâcijas apmçru, patiesi secinâjusi, ka lietâ nav gûti pierâdîjumi, ka Brîvîbas partijas valdes locekïi bûtu vçlçjuðies ar savu rîcîbu izraisît rasu naidu vai nesaticîbu. Taèu tiesa ðeit ir tikai atzinusi pierâdîjumu trûkumu, kas apliecinâtu nodomu izraisît rasu naidu vai nesaticîbu. Taèu vienlaikus tiesa atzinusi, ka “..pamatots ir prasîtâju arguments, ka reklâmas klips ietver ideju, kas diskriminç melnâdainos cilvçkus” un “ reklâma pauþ aizspriedumus pret melnâdainiem cilvçkiem un ir vçrsta uz rasu naida un nesaticîbas izraisîðanu”, atsaucoties uz CERD 1.pantu, kurð gan diemþçl citçts neprecîzi, bet neparedz mçríi vai nodomu kâ priekðnoteikumu, lai konstatçtu rasu diskriminâciju faktu. Tâdçï, manuprât, tiesa ir atzinusi reklâmu par tâdu, kas vçrsta uz rasu naidu un nesaticîbas izraisîðanu, neatkarîgi no tâ, ka nav konstatçts nodomu.

Nepiecieðamîba pierâdît nodomu rastos, ja atbilstoði KL 78.pantam lieta tiks izskatîta kriminâltiesiskâ kârtîbâ. Uz ðîs kriminâllikuma normas neatbilstîbu starptautiskajiem cilvçktiesîbu standartiem jau ir norâdîjuði vairâki eksperti. Tieði nodoma nepiecieðamîba Latvijas Kriminâllikuma 78.pantâ ir viens no apstâkïiem, kas atðíir ðîs situâcijas tiesisko izvçrtçjumu no autores minçtâ Jersilda gadîjuma, jo attiecîgajâ laika periodâ spçkâ esoðais Dânijas kriminâlkodeksa 266.b.pants, paredzçja saukðanu pie kriminâlatbildîbas, ja ðâdi rasu naidu un nesaticîbu izraisoði izteikumi ir bijuði izteikti publiski, neatkarîgi no nodoma.

Ierosinājums politikai.lv: publicēt sprieduma tekstu, lai diskusija varētu būt pilvērtīga!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jurists 14.03.2003 15:23
Krista,

vispār savu interpretāciju es jau sniedzu 13.03. 17:04. Ja tas Jums liekas par sarežģītu varu mēģināt to pateikt 3 vārdos: pamudinājums cittautiešiem naturalizēties.

Speciāli priekš Jums paturpināšu savā iepriekšējā komentārā iesākto domu (vispār es cerēju ka tālāk pašiem būs skaidrs...)

Visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Viņu vienlīdzību neietekmē, ka daži no tiem ir aziāti, citi nēģeri, bet citi balti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

krista_b 14.03.2003 14:01
Jurist,

es Tev savā iepriekšējā komentārā apvaicājos pēc Tavām šīs reklāmas interpretācijām, nevis manām, ar ko pati tīri labi tieku galā :) Ceru, ka Tu pamani, kādās pretrunās sapinies. Man tēze ir tāda: ja kāds vēlas pievērst uzmanību iespējamībai, ka pēc iestāšanās ES Latvijā iebrauks cilvēki ar citu ādas krāsu (neatkarīgi no tā vai tas ir patiesi vai nav), tas pēc definīcijas ir rasistisks problēmas uzstādījums, jo ja visi cilvēki ir vienādi neatkarīgi no ādas krāsas (kā domāju piemēram es) kāpēc vispār jāpievērš ādas krāsai uzmanība? Rasisma izpausme ir šķirot cilvēkus pēc ādas krāsas un citām pazīmēm, kā to piemēram dari Tu, aicinot izdarīt secinājumus par "nēģeru noziedzību", tā kā izdari lūdzu pats secinājumus, kuram no mums te ir rasistiskas noslieces.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Barnolds 14.03.2003 10:39
Varbūt derētu atcerēties, no kuras zemes nāk ziņas par visskaudrāko rasismu pagātnē un par visdīvaināko politkorektumu mūsdienās, kā arī par šo parādību saistību. Es turos pie pārliecības, ka šīs lietas var salīdzināt ar svārstu - vispirms svārsts tiek atvilkts uz vienu pusi (rasisms), pēc tam, kad ir redzams, ka nu jau ir par traku, tas tiek iesvārstīts uz otru pusi un, paejot garām miera stāvoklim, tas aiziet uz pretējo (ekstrēmā politkorektuma) pusi.

Manuprāt, Latvijā sabiedrībā valdošie noskaņojumi ir stipri tuvu miera stāvoklim visās jomās. Mēģinājumi ar dažādu aktivitāšu palīdzību parādīt, ka Latvijā ir rasistiski noskaņojumi, man šķiet ļoti bīstami, jo svārsts tiek atvilkts un sabiedrība tiek "iekustināta". Nākošais solis ir pierādīt, ka mēs esam ļoti "politkorekti" un sākt aizliegt latviešu literatūras darbus, kur pieminētas konkrētas tautības, neminēt kriminālhronikās noziedznieku tautības, aizliegt "Trīs ruksīšus" (kā tas jau ir izdarīts vismaz vienā Lielbritānijas skolā), utt. Es atsakos domāt par to, kas notiks, kad šis ("politkorektais") svārsta atvēziens nāks atpakaļ (dažās Eiropas valstīs to jau var redzēt).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jurists 14.03.2003 09:36
Krista,

šis video ataino faktu - pēc iestāšanās ES Latvijā daudzkārt palielināsies nēģeru skaits. Klipā nav sniegts vērtējums šim faktam. Nav norādes, ka tas būtu labi vai slikti. Šāds secinājums ir jāizdara katram pašam. Tas ir tāpat kā ar psiholoģiskajiem testiem: tiek demonstrēts melns plankums, kurā viens saskata pavasara taurenīti, bet otrs asins peļķi. Ja Jums zemapziņā nēģeri asociējas ar laupīšanu, narkotiku tirdzniecību, amorālu dzīvesveidu, tad protams Jums šī reklāma liksies negatīva. Ieraugot skatu kā šāds nēgeris apskauj tautumeitu (kas arī zemapziņā asociējas ar zināmiem simboliem, taču pozitīviem) mūsu tautas svētākajā vietā (brīvības piemineklis - simbols) Jūsos rodas protests (ļaunais uzbrūk labajam). Pie tam spēku samērs - nēģeris - vīrietis (spēcīgs), tautumeita - sieviete(vāja, neaizsargāta). Noskatoties reklāmu Jūsu zemapziņa izdara secinājumu: slikti, briesmīgi, traģiski. Šī informācija tiek vadīta caur saprātu, kura loģika darbojas apmēram tā: "...draud ar melnādainu cilvēku kā potenciālo znotu, norādot, ka lūk ja iestāsimies ES, sabrauks te visādi ar citādu ādas krāsu un saprecēs latvju zeltenes, kāds šausmīgs scenārijs!..." :-)

Tas, ka ne Jūs viena tāda arī ir skaidrs. No kurienes Jūs smeļaties iespaidus par nēģeriem? No kurienes tos gūst pārejie? Avots apmēram viens ASV grāvējfilmas, trešo personu šausmu stāsti.

Paprasiet kādam kolēģim uzrakstī uz lapas pirmās asociācijas, kas ienāk prātā iedomājoties dārza augli vai mājpunu. 95% gadījumu viņš uzrakstīs ābols un vista. Tas ir pierādīts fakts. Tā pat ir ar nēģeri. Tikai šajā gadījumā patiesību neviens Jums neteiks.

Secinājums: Tie, kuri uzskata ka šis video ir rasistisks, paši ir ar rasistiskiem uzskatiem vismaz zemapziņā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jack Ripper 14.03.2003 07:56
Jaa, Stiilam patiesi bija daudz atbalstitaju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

krista_b 13.03.2003 17:54
Jurist,

skaidrs, ka tā ir mana interpretācija, kas nejauši sakrīt ar Ingas Reines (kura uzrakstīja rakstu), Džordža Stīla (kurš jutās personiski aizskarts un iesniedza prasību tiesā), Latvijas Televīzijas (kura pārstāja reklāmu raidīt) un Sociāldemokrātiskās labklājības partijas (kura aicina Brīvības partiju nezagt viņu idejas) interpetāciju.

Tā kā Tu šo reklāmu interpretē savādāk, ļoti labprāt uzklausītu Tavējo interpretāciju -- papildus tam, ka Tu teoretizē par kautko skaistu un pozitīvu. Ko Tavuprāt ar šo reklāmu BP mēģinājusi pateikt un kā tas viņiem izdevies?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


jurists 13.03.2003 17:04
Krista!

Reklāmā nav draudu. Draudi - tā ir Jūsu interpretācija. Kāpēc reklāma nevarētu radīt prieku? Reklāmā redzamais nēģeris stāv godasardzē. Tas varētu būt paraugs Latvijas jauniešiem, kas izvairās no militārā dienesta. Tas varētu būt paraugs visiem cittautiešiem, kuri dzīvo Latvijā paudzēm, bet kuros nav patriotisku jūtu! Nākamā ainā redzami divi smaidoši cilvēki, kuri nevar noslēpt prieku,ka beidzot viens otru ir satikuši. Man liekas, ka tas ir skaisti!

Jūsu norādītie resursi attiecas uz citu partiju politisko aģitāciju. Arī par to var diskutēt. Tomēr šoriez iesaku pieturēties pie dotā raksta temata. Tiek izteikti konkēti apvainojumi konkrētai partijai par konkrētu darbu.

Varbūt Jums ir nosliece visur saskatīt rasistus?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


krista_b 13.03.2003 15:54
Juristam --

Piedāvāju savu versiju par to, kāpēc Brīvības partijas reklāma ir rasistiska:
tāpēc, ka tā draud ar melnādainu cilvēku kā potenciālo znotu, norādot, ka lūk ja iestāsimies ES, sabrauks te visādi ar citādu ādas krāsu un saprecēs latvju zeltenes, kāds šausmīgs scenārijs! Vai tāds domu gājiens Tev nešķiet rasistisks un melnādainus cilvēkus pazemojošs?! Iedomājies, tas būtu tāpat, kā ja Īrijā pirms Nicas līguma referenduma demonstrētu klipus ar nošmulētiem cilvēkiem latviešu tautastērpos, kas piemēram aplaupa veikalus vai atver bordeļus ...

Ja vēlaizvien neesi pārliecināts, iesaku izlasīt Andreja Judina (kas arī jurists, atšķirībā no manis) rakstu par Sociāldemokrātiskās labklājības partijas reklāmu, uz ko autore arī starp citu atsaucās. Manuprāt, šī reklāma Brīvības partijas ideju aiznes vēl tālāk, un kā var spriest no uzraksta "lūgums citām partijām nezagt mūsu idejas" zem reklāmas, ideja tik tiešām ir viena un tā pati. Man personiski nav nekādu šaubu, ka tas ir tīrākais rasisms.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


jurists 13.03.2003 14:35
Kārtējais juridiski nekorektais raksts par šo tēmu! Autore dod atsauces uz dažādiem tiesību aktiem, bet nav pat papūlējusies tos rūpīgi izlasīt!

"..vienas rases vai noteiktas ādas krāsas vai etniskās izcelsmes cilvēku grupas pārākuma idejām vai teorijām, vai kuras cenšas attaisnot vai atbalstīt dažāda veida rasu naidu un diskrimināciju.."

1) Vai šajā reklāmā kaut kādā mērā tika pausts uzskats, ka nēģeri ir nepilnvērtīgāki par baltajiem?

2) Vai tika izteikti aicinājumi izturēties pret nēģeriem ar naidu?

3) Vai reklāma pamudināja diskriminēt nēģerus?

Šajās reklāmās nav pilnīgi nekā no tā ko juristi saprot ar jēdzienu "rasisms".

Autores pieminētais tiesu precedents ir pilnīgi atšķirīgs no šīs lietas. Autore pati norāda, ka tajā gadījumā tika izteiktas rasistiskas frāzes. No juridiskā viedokļa šī precidenta pieminēšana ir tas pats kā mēģinājums salīdzināt ābolu ar ātomzemūdeni! Kauns raksta autorei!

Noskatieties vēl kādu reizi šo video (http://www.brivibaspartija.lv/video.htm) un pārdomājiet savu rakstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kozodojev 12.03.2003 10:00
vai ta prokuratura un DP varetu mainit savu viedokli pec shii raksta? man brivibas partijas reklama atgadinaja kadreiz Dienaa Joahima ievietoto antireklamu Tolikam.

Saistītie raksti
0 kapnes 255x203

Politkorektums 4 Autors:Providus