Atslēgvārdi:

Tiesībsarga bālais gads 51

Jurim Jansonam būtu pašam jāapgūst cilvēktiesības. Tas ļautu ar lielāku autoritāti uzrunāt tādus jautājumus, kas sabiedrībā nav populāri, bet ir ne mazāk nozīmīgi.

Iesaki citiem:
Tiesibsargs
Foto:hinayana

Kopš Jura Jansona ievēlēšanas amatā ir pagājis gads, kas dod labu iespēju novērtēt paša tiesībsarga līdz šim paveikto. Jau sākotnēji vēlos norādīt, ka ir būtiski nodalīt tiesībsarga darbu no Tiesībsarga biroja darba. Kaut arī abi ir vienoti, proti, Tiesībsarga birojs sniedz atbalstu tiesībsargam. Tomēr publiskajā komunikācijā ir būtiska atšķirība.

Ir starpība, vai tiesībsargs pauž jau iepriekš sagatavotu biroja viedokli par cilvēktiesību jautājumiem, vai J.Jansonam ir jāatbild uz negaidītiem žurnālistu jautājumiem par konkrētu cilvēktiesību aktualitāti. Tiesībsarga J.Jansona lielākais trūkums līdz šim ir ierobežotās cilvēktiesību zināšanas. To īpaši spilgti var redzēt, kad žurnālisti tieši tiesībsargam intervijās uzdod jautājumus, kas saistīti ar cilvēktiesībām un labas pārvaldības principiem. J.Jansonam ir grūti izskaidrot sabiedrībai saprotamā veidā savu viedokli, kā arī precīzāk paskaidrot biroja sagatavoto viedokli.
Padarītie darbi

Ar J.Jansona stāšanos amatā Tiesībsarga birojs ir ieguvis jaunu elpu – biroja iekšējie konflikti ir beigušies – birojs ir vienots. Tas arī ir publiski daudz redzamāks, ir izstrādāta biroja stratēģija un darbiniekiem dota lielāka brīvība darba veikšanā.
Pagājušā gadā publicētajā rakstā par tiesībsargu, tā biroju un darbības principiem[ 1 ], norādīju, ka ikvienam darbiniekam ir svarīga darba vide un darba apstākļi. Proti, lai darbinieks jūtas novērtēts, viņa zināšanas tiek ņemtas vērā, tiek veicināta iniciatīva un — vissvarīgākais — lai ir spēcīgs iestādes vadītājs, kuram ir skaidra vīzija par prioritātēm un institūcijas attīstību ilgtermiņā. Pēc vairākām sarunām ar tiesībsarga biroja darbiniekiem ir redzams, ka tie jūtas daudz novērtētāki, brīvāki savā darbībā un vairs nepastāv bailes par represijām, ko varētu veikt administrācija. Ikviena iniciatīva tiek uzklausīta un novērtēta, darbinieki tiek iesaistīti birojam būtisku lēmumu pieņemšanā, tiek izstrādāta biroja iekšējā darbības kārtība un principi, kā arī pārveidota biroja struktūra. Tādējādi darba vides sakārtošana un biroja struktūras pārveidošana līdz šim ir lielākais tiesībsarga sasniegums. Tomēr es aicinātu to nenovērtēt par zemu – kvalitatīva darba vide ir būtisks priekšnoteikums labam darba rezultātam. Tas ļauj strukturēt biroja darbu, nodrošinot efektīvāku tā pārraudzību un rezultatīvāku darbu.

Darba vides sakārtošana un Tiesībsarga biroja struktūras pārveidošana līdz šim ir lielākais tiesībsarga sasniegums.Tāpat būtiska ir izstrādātā Tiesībsarga stratēģija[ 2 ], kas kopš Tiesībsarga institūcijas izveidošanas brīža 2007. gada 1. janvārī ir pirmais šāds dokuments, kas sniedz strukturētu pārskatu par sasniedzamajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Tālāk rakstā apskatīšu publicētās stratēģijas kvalitāti, tomēr, manuprāt, ir jānovērtē šādas stratēģijas izstrāde. Tā sniedza darbiniekiem iespēju izvērtēt savu un iestādes līdzšinējo darbu, paust iniciatīvu un plānot savu darbu nākotnē, ļaujot efektīvāk izmantot iestādes resursus. Būtiski atzīmēt, ka pirmo reizi stratēģijas izstrādē tika iesaistīta arī sabiedrība, tādējādi uzsverot tiesībsarga lielo lomu sabiedrības interešu aizsardzībā.

Kā pozitīvais izstrādātās stratēģijas rezultāts ir vērtējams nesen publicētais tiesībsarga 2011. gada ziņojums bērnu tiesību jomā[ 3 ]. Tajā skarti vairāki aktuāli, bet sabiedrībā maz diskutēti bērnu tiesību jautājumi. Ziņojums turpina iepriekš pausto atbalstu un aktīvo līdzdalību Alternatīvās bērnu aprūpes alianses[ 4 ] izveidē, kā arī uzsākto diskusiju par bērnu aprūpi institūcijās.
Tādējādi salīdzinājumā ar iepriekšējo tiesībsargu Romānu Apsīti, kurš savas darbības laikā reti sniedza publiskas intervijas, reti publicēja atzinumus un tos komentēja, kā arī praktiski nepauda nekādu viedokli par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, J.Jansons ir izvēlējies pilnīgi pretēju darbības stilu. Regulāri tiek publicēti paša tiesībsarga viedokļi, tiesībsarga mājaslapā ir pieejami sniegtie atzinumi ne tikai Satversmes tiesai, bet arī pārbaudes lietās, un tiesībsargs cenšas aktīvi līdzdarboties sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanā.


Nepadarītie darbi

Un tomēr ir saskatāmi arī vairāki trūkumi, kur tiesībsargam būtu nepieciešams rast risinājumus. Publicētā Tiesībsarga stratēģija trīs gadiem ir pārāk plaša un nekonkrēta. Nav skaidrs, kāpēc izvēlētais periods ir tieši trīs gadi, kuri no izvirzītajiem ir īstermiņa un kuri – ilgtermiņa mērķi, kā arī nav skaidra to īstenošanas kārtība. Katrā cilvēktiesību nozarē – pilsoniskajās un politiskajās tiesībās, ekonomiskajās un sociālajās tiesībās, bērnu tiesībās un labas pārvaldības jomā – ir izvirzītas vairākas prioritātes, kā arī norādīti rezultatīvie rādītāji. Tomēr tiem visiem trūkst konkrētības, proti, kādēļ tieši izvirzīti šādi mērķi, kā no mērķa nonāk līdz rezultatīvajam rādītājam un kāds tieši ir rezultatīvais rādītājs. Piemēram, lielākajā daļā no cilvēktiesību nozarēm kā rezultatīvais rādītājs ir norādīti veiktie pētījumi, tomēr kopš 2009. gada neviens pētījums nav publicēts. Tāpat nav skaidrs, tieši par kādiem jautājumiem pētījumi tiks veikti. Tādējādi rodas sajūta, ka izstrādātā stratēģija ir vispārējs mērķu apkopojums, kas izvirzīts lielā steigā un bez īpašas konkrētības. Stratēģijas publiskā apspriešana bija apvīta ar nevalstisko organizāciju (NVO) neapmierinātību, kas norāda, ka tiesībsargs, nepārzinot cilvēktiesību jautājums, nespēj konstruktīvi vadīt diskusiju.[ 5 ] Tāpat nav skaidrs, vai tiesībsargs ir ņēmis vērā NVO ieteikumus stratēģijas uzlabošanai un pilnveidošanai, jo tā nav papildināta vai mainīta kopš publicēšanas brīža, radot iespaidu, ka notikušās diskusijas ar NVO ir bijušas tikai formālas, lai spodrinātu tiesībsarga sabiedrisko tēlu.

Rodas sajūta, ka Tiesībsarga stratēģija ir vispārējs mērķu apkopojums, kas izvirzīts lielā steigā un bez īpašas konkrētības.Trūkst skaidra tiesībsarga uzstādījuma, kuri tad Latvijā ir aktuālie cilvēktiesību jautājumi. Tiesībsarga viedoklis ne vienmēr sakritīs ar sabiedrības viedokli, bet tādēļ šie jautājumi nebūs mazāk nozīmīgi. Publicētā stratēģija nesniedz ieskatu šajā jautājumā, nenotiek diskusijas par Eiropas Cilvēktiesību tiesas pasludinātajiem spriedumiem lietās pret Latviju, tādējādi izpaliek izvērtējums par sprieduma šā brīža aktualitāti – vai problēma vēl pastāv, vai varbūt tā jau ir novērsta. Nav skaidrs, vai publicētais tiesībsarga 2011. gada ziņojums bērnu tiesību jomā būs vienīgais gada ziņojums, vai arī sekos kāds darba apkopojums un ziņojumi par citām cilvēktiesību jomām.

Tāpat tiesībsarga līdzšinējā publiskā komunikācija nav bijusi saistīta ar konkrētiem stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Tieši pretēji – tiesībsarga paustie viedokļi ir tik dažādās jomās, ka grūti saskatīt sakarību un sasniedzamo mērķi, radot iespaidu, ka tie ir vairāk populistiski viedokļi par sabiedrībā nevis nozīmīgiem, bet gan populāriem jautājumiem, piemēram, par elektroenerģijas tarifiem, fotoradariem, bērniem, mācību materiālu iegādi skolās. Šādā veidā tiesībsargs iegūst lielāku publicitāti sabiedrības acīs, tomēr profesionāļu vidū viņa autoritāte nepalielinās. No publiskajām diskusijām rodas iespaids, ka pirms viedokļa paušanas plašsaziņas līdzekļiem ir iztrūkusi komunikācija starp jautājumā iesaistītajām valsts un pašvaldības institūcijām. Savstarpējā viedokļu nesaskaņa vēlāk tiek risināta publiski. Līdz ar to rodas jautājums, cik efektīvi tiek risināti sabiedrībai būtiski (populāri) jautājumi, ja vienīgi sabiedrībā tiesībsarga viedoklis tiek uztverts pozitīvi, bet profesionāļu vidū tas tiek kritizēts un dažkārt pat ignorēts.

Trūkst skaidra tiesībsarga uzstādījuma, kuri tad Latvijā ir aktuālie cilvēktiesību jautājumi.Iespējams, konkrētajos trūkumos ir vainojams kopīga redzējuma trūkums par iestādi. Proti, tiesībsargs pats nevar pārraudzīt ikvienu sūdzību un izskatīto pārbaudes lietu. Tam būtu nepieciešams vietnieks, kurš spētu apkopot visus aktuālos jautājumus un kopīgi tos apspriest ar darbiniekiem un tiesībsargu. Manuprāt, tiesībsargam būtu jāizmanto šāds resurss, īpaši ņemot vērā viņa cilvēktiesību zināšanu trūkumu. Šobrīd cilvēktiesību zināšanas ir katrā nodaļā atsevišķi – par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, bērnu tiesībām un labu pārvaldību. Ja J.Jansonam nav cilvēktiesību zināšanu, viņam pašam ir grūti izvērtēt un izsvērt uzrunāto tematu aktualitāti sabiedrībā no cilvēktiesību viedokļa.


Mācīties no kļūdām

Kā minēju iepriekš, J.Jansons ir paveicis lielu darbu Tiesībsarga biroja darba administrēšanā, tomēr šobrīd būtu laiks spert nākamo soli un attīstīt iestādes profesionālo kapacitāti. Salīdzinājumā ar R.Apsīša lēno darbību, J.Jansonam ir labas izredzes, mācoties no iepriekš pieļautajām kļūdām un nepilnībām, izveidot spēcīgu cilvēktiesību institūciju.

Lai sasniegtu šo mērķi, būtu jāpabeidz vairāki labi uzsākti darbi. Pirmkārt, būtu jāuzlabo izveidotā Tiesībsarga stratēģija 2011.-2013.gadam, padarot to detalizētāku un precīzāku, kā arī papildinot to ar NVO izteiktajiem ieteikumiem. Prioritāro jomu noteikšana nav tikai formāla darbība. Tas ļauj plānot iestādes resursus un konstruktīvāk uzrunāt sabiedrībai aktuālos (nevis populāros) jautājumus. Tiesībsarga uzdevums ir ne tikai uzsvērt sabiedrībā populāros jautājumus, bet skaidrot arī tādus cilvēktiesību jautājumus, kas sabiedrībai būtu grūtāk pieņemami. Manuprāt, tas ir viens no līdzekļiem, kā īstenot tiesībsarga stratēģijā nosprausto mērķi – sabiedrības informētību par savām tiesībām. Sabiedrība sastāv no dažādiem indivīdiem, kur katram ir atšķirīgas un vienojošas intereses, un tiesībsargam ir jāspēj uzrunāt tās visas.

Tiesībsarga uzdevums ir ne tikai uzsvērt sabiedrībā populāros jautājumus, bet skaidrot arī tādus cilvēktiesību jautājumus, kas sabiedrībai būtu grūtāk pieņemami.Otrkārt, būtu jāturpina uzsāktā sadarbība ar NVO, nodrošinot viņu lielāku līdzdalību Tiesībsarga biroja darbā. Tādējādi tiesībsargs spētu aptvert daudz plašāku problēmu loku, kā arī iegūt papildu resursus jautājuma risināšanai. NVO, savukārt, tas būtu lielisks atspaids problēmu risināšanā, jo tās zinātu, ka tām valsts institūcijās ir vismaz viens sabiedrotais, kurš spēj uzrunāt problēmas un sabiedrības aktualitātes augstākā līmenī, nekā pašas NVO.

Treškārt, J.Jansonam būtu pašam jāapgūst cilvēktiesības, lai viņš spētu veiksmīgāk vadīt biroja darbu. Bez cilvēktiesību zināšanām būs grūti noteikt prioritātes un izvērtēt sniegto ziņojumu kvalitāti. Tāpat tas ļautu ar lielāku autoritāti uzrunāt tādus jautājumus, kas sabiedrībā nav populāri, bet ir ne mazāk nozīmīgi.

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (51) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Hammad de Rock

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site . perfectly great articles . <a href="http://clipntouch.com/">Clipping Path Services</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Hammad de Rock

This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post.! <a href="http://celebritynetworths.org/evan-metropoulos-net-worth/">Evan Metropoulos</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Hammad de Rock

I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information. <a href="http://malaytiger-shop.org/">buy steroids online</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. free walking tour stockholm

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!! Seattle Web Design Company Services Designer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Nice view there are. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people? Locksmith in Miami

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. Trader Salary

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

A simple bookmarking tool that makes it easy to save, organize and share your favorite web pages. Access your bookmarks from any computer, phone or tablet. Listango works on all modern web browsers…city gate võ văn kiệt

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: Misfit Wearables products

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. Obsession Phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me. making a club flyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more … good luck. club flyers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Obsession Phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... How to Turn a Guy On

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is especially decent, though look into the tips during this home address. How To Give A Hand Job

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. Signs it is Time to end a Relationship

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. Survive In Bed

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: Ways To Get Your Ex Back

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. The Psystrology Method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: Save The Marriage System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. The Woman Men Adore

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: Law of Devotion

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. What Men Secretly Want Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

So it is interesting and very good written and see what they think about other people. The Millionaire Brain Academy

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. how to text your ex

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... The Red Smoothie Detox Factor

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. Ex Factor Guide Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. The Woman Men Adore and Never Leave

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. Talk To His Heart Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

These websites are really needed, you can learn a lot. The Instant Switch Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. the bonding code reviews

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: What Men Secretly Want Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Language of Desire

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Rocket Spanish

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Pull Your Ex Back

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. Diabetes Destroyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. εκτυπώσεις καρτών

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. Solid tires 16 x 6 x 10 1/2

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I m happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. Freightliner Century Headlight

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome. Things I wish i knew before I got Married

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I prefer merely excellent resources - you will see these people in: The Secret Brain System Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.skin clinic

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us.Talk to His Heart Program

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!ed miracle recipe

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.Save The Marriage System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!roof

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog.house for sale

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.incredible dream machines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!locksmith in renton

Saistītie raksti
Article video c6501efc36f367415a84f8b3ccd03ef01491dc29cf9d20709a15196211a3ae3c

Tiesībsargs (video) 0 Autors:Providus.lv

Vadini 255x203

Tiesībsarga spēks 18 Autors:Annija Mazapša

Vajs un vel vajaks

Vājš un vēl vājāks 8 Autors:Dita Arāja

Tiesībsargs tiesibsargs.lv

Citi autora darbi
Vadini 255x203

Tiesībsarga spēks 18 Autors:Annija Mazapša