Tiesa pret homofobiem aizspriedumiem 32

Jebkurš cilvēktiesību pārkāpums aizskar cilvēka cieņu, bet diskriminācija šo cieņu aizskar pašā saknē - cilvēks tiek noraidīts un noniecināts dēļ tā, kas viņš ir. Tiesas spriedums M.Santa lietā ir eiropeiskas domāšanas piemērs, kas paceļas pāri homofobiem aizspriedumiem.

Iesaki citiem:
Vienadojums 255x203

Homoseksualitāte ir viena no lietām, pret kurām neitrāla attieksme, šķiet, nav iespējama. Tāpēc, ka pēc būtības neitrāla attieksme – t.i., reāli pastāvošas daudzveidības pieņemšana un vienkārši ļaušana katram būt, kāds nu kurais ir - uz kraso homoseksualitātes noliedzēju fona šķitīs to radikāls pretpols. Tomēr tieši neitralitāte ir tas, ko noteiktu tiesisko attiecību kontekstā prasa likums. Ne homoseksuālā, nedz arī heteroseksuālā orientācija nevar būt ne trumpis, ne mīnuss – tā gluži vienkārši nav būtiska. Likums neliedz pret vienu vai otru ieņemt savu attieksmi, bet attieksmei, kas izpaužas darbībās ar juridiskām sekām, ir jābūt neitrālai.

Tikko izlemtā lieta par Māra Santa prasību pret Rīgas Kultūru vidusskolu ir pirmā lieta Latvijā par diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ. Tā ir arī pirmā lieta, kura pamatojas uz Darba likuma normām, kuras (īstenojot ES Direktīvas 2000/78/EK[1] prasības) ir tieši vērstas uz diskriminācijas novēršanu un šī uzdevuma atvieglošanai paredz t.s. dalīto pierādīšanas pienākumu.

No juridiskā viedokļa lietā bija divi būtiskākie jautājumi. Vai seksuālā orientācija ir viens no aizliegtajiem kritērijiem atšķirīgajai attieksmei? Darba likuma 29. pantā, kas vēršas pret diskrimināciju darba tiesisko attiecību dibināšanā, tieši nav pieminēta seksuālā orientācija, aizliegto kritēriju uzskaitījumu noslēdzot ar “citiem apstākļiem”. Seksuālo orientāciju kā šādu aizliegto kritēriju expressis verbis, nosaka pieminētā ES direktīva, un tā bija iekļauta arī Labklājības ministrijas sagatavotajos likumprojektos, taču atbildīgā Saeimas komisija uzskatīja par politiski mazāk slidenu šī kritērija tiešu neminēšanu. Gan skatot Darba likuma projektu, gan tā 2004. gada grozījumus, šis “karstais kartupelis” tika apslēpts formulējumā “un citi apstākļi”, tādējādi gan paēdinot vilku (t.i., veicot likumu saskaņošanu ar ES tiesību aktu prasībām), gan saudzējot kazu (elektorāta jūtas). Toties “pa sitienam” tika nolikta par Direktīvas ieviešanu atbildīgā Labklājības ministrija, kurai nu bija attiecīgajām ES institūcijām jāskaidro, kāpēc diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ tomēr ir aizliegta, lai arī likumā tieši nav minēta. Šajā kontekstā nebūt nebija nešaubīga skaidrība par tiesas gatavību atzīt, ka Darba likuma 29. pants tiešām aizliedz diskrimināciju arī uz seksuālās orientācijas pamata, kaut gan lemt citādi nozīmētu pārkāpt gan Satversmes normas, gan pienākumu tiesību aktus interpretēt saskaņā ar ES tiesību aktu prasībām. Tas, ka tiesai par to nebija šaubu, apliecina, ka tiesas spēj likumu redzēt plašākā sistēmā.

Otrais jautājums saistīts ar jau minēto dalīto pierādīšanas pienākumu, kas noteikts Darba likuma 29. panta 3. daļā. Ja prasītājs norāda uz apstākļiem, kas liek domāt, ka viņš ticis diskriminēts, atbildētājam ir jāpierāda, ka atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar aizliegto kritēriju, vai arī, ka darbinieka piederība noteiktai kategorijai (šajā gadījumā heteroseksuāli orientētiem ļaudīm) ir šī darba veikšanas objektīvs un pamatots priekšnoteikums. Proti, prasītājam nav pienākuma pierādīt, ka viņš tiešām ir ticis diskriminēts, bet gan tikai to, ka izskatās, ka viņš varētu būt ticis diskriminēts. Iemesls šādai konstrukcijai ir vienkāršs: uzlikt pilnu pierādīšanas pienākumu prasītājam nozīmētu līdz minimumam samazināt iespēju vērsties pret diskrimināciju, jo tieši atbildētājs (šajā gadījumā potenciālais darba devējs) ir tas, kuram pieejama visplašākā informācija, zināmi viņa izvēli noteikušie apstākļi, un viņa ziņā ir pierādīt, ka šie apstākļi ir objektīvi un ar seksuālo orientāciju nesaistīti. Šī pierādīšanas nasta var būt mazāk (ja kandidāti ir līdzvērtīgi) vai vairāk smaga (ja noraidītais kandidāts ir nepārprotami pārāks un darbam piemērotāks, šī nasta visbiežāk varētu būt nepaceļami smaga), taču pilnībā ievēro labticīga darba devēja intereses. Grūtākais dalītā pierādīšanas pienākuma sakarā ir pierādīšanas slieksnis – cik daudz prasītājam ir jāpierāda, lai diskriminācijas prezumpcija iedarbotos? Šī latiņa nedrīkst būt pārāk augsta, pretējā gadījumā zudīs dalītā pierādīšanas pienākuma jēga.

M.Santa lietā tiesa, šķiet, spējusi atrast optimālu šīs latiņas augstumu. Tiesa atzina, ka prasītājs ir izpildījis savu daļu no pierādīšanas pienākuma, pierādot, ka ir bijis kvalificētāks un veicamajam darbam piemērotāks kandidāts (atšķirībā no pieņemtā kandidāta, viņam bija gan pedagoģiskā darba pieredze, gan izglītība) un tomēr nav pat ticis uzaicināts uz darba interviju, un ka darba devējam ir bijis zināms par viņa seksuālo orientāciju. Savukārt Rīgas Kultūru vidusskola nespēja pierādīt, ka neaicināšanai uz interviju bija objektīvi apstākļi. Skola apgalvoja, ka bijusi jau panākta vienošanās ar citu pretendentu, taču skolas rīcība liecināja par pretējo, vēl pēc it kā notikušās vienošanās datuma publicējot sludinājumu par vakanci un turpinot meklēt skolotāju.

Vai atšķirīga attieksme, tai skaitā atkarībā no seksuālās orientācijas, vispār jel kad ir pieļaujama? Teorētiski jā, ja tās pamatā ir objektīvs un pamatots darba veikšanas priekšnoteikums jeb “patiesās un noteicošās darba prasības” (angļu val. “genuine and determining occupational requirements”). Tiesa gan, atsaukšanās uz šīm prasībām ir iespējama tikai tad, ja atšķirīgā attieksme tiek atzīta, nevis noliegta. Šī atsaukšanās tad skaidrotu, kāpēc konkrēto attieksmi nevar uzskatīt par diskriminējošu, jo diskriminācija ir atšķirīga attieksme, kurai nav objektīva pamata.

Jāsaka gan, ka man ir pagrūti iedomāties kontekstu, kurā seksuālā orientācija varētu būt šāds objektīvs un pamatots darba veikšanas priekšnoteikums. Jo īpaši Eiropas Savienības ietvaros, kas ir nogājusi garu ceļu, lai aizspriedumus cilvēka seksuālās orientācijas dēļ atzītu par aizspriedumiem, kam nav objektīva pamata. Tostarp, runājot par skolām, ir jānošķir seksuāla orientācija no klajas seksuālas uzvedības, un pēdējai, neatkarīgi no tās orientācijas, skolā tiešām nav vietas, kamēr pirmajai ir visas tiesības pastāvēt arī tad, ja kāda ļaužu grupa uzskata, ka cita ļaužu grupa jau ar savu pastāvēšanu vien viņus aizvaino.

Kā apliecina daudzie komentāri interneta portālos pie ziņām par M.Santa lietu, ievērojams skaits cilvēku homoseksualitāti uzskata par kaut ko pēc definīcijas agresīvu, kas, ļoti iespējams, tiks vērsts pret mācāmajiem bērniem. To, ka daudzu, pat izglītotu cilvēku apziņā homoseksualitāte un pedofīlija ir identiskas, man par lielu pārsteigumu parādīja “mini” aptauja, ko pirms dažiem gadiem veicu pie LU Juridiskās fakultātes maģistratūras studentiem. Te gan jāsaka, ka, ņemot vērā heteroseksuāli un homoseksuāli orientēto cilvēku proporcijas, procentuāli daudz lielāka ir iespējamība, ka tieši heteroseksuālis varētu būt seksuāli uzmācīgs, taču seksuāli neitrālas uzvedības homoseksuāls skolotājs diemžēl neiekļaujas pārliecināto homofobu priekšstatos par homoseksualitāti. Vēl citai daļai nepieņemama šķiet doma par to, ka viņu bērniem homoseksuāli orientēts cilvēks varētu būt autoritāte un ka bērni, atšķirībā no vecākiem, viņā varētu redzēt arī ko vairāk par seksuālo orientāciju – cilvēku un labu skolotāju. Visbeidzot, ir daļa, kas homoseksualitāti uzskata par grēku un no daudzajiem iespējamajiem grēkiem izraudzījuši to par visvairāk apkarojamo.

Ir vēl viens iemesls, kāpēc šī lieta ir apsveicams fakts, lai cik arī nepatīkami būtu atzīt, ka Latvijā pastāv diskriminācija. Jebkurš cilvēktiesību pārkāpums aizskar cilvēka cieņu, bet diskriminācija ir viens no tiem, kas šo cieņu aizskar pašā saknē. Cilvēks tiek noraidīts un noniecināts tā dēļ, kas viņš ir – invalīds, sieviete, homoseksuāli orientēts vai vecākam gadagājumam piederīgais, vai kāds cits. Netiek atzītas viņa zināšanas, kvalifikācija un darba pieredze, bet gan visa viņa personība tiek reducēta uz vienu viņa īpašību, kas darba devējam šķiet nevēlama. M.Santa lieta ir iedrošinājums visiem tiem, kas jel kāda iemesla dēļ ir saskārušies ar diskrimināciju, vērsties pret to, jo uzskatāmi parāda, ka tas ir iespējams; tas nav tikai personiskās uzdrīkstēšanās jautājums, bet gan spēj gūt arī valsts institūciju atbalstu - šajā gadījumā tiesas sprieduma veidā, kas konstatē diskriminācijas faktu un par to soda. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas spriedums šajā ziņā ir eiropeiskas domāšanas piemērs, kas paceļas pāri aizspriedumiem, kas vērsti pret homoseksualitāti.

_______________________________
[1] 2000. gada 27.novembrī pieņemtā Direktīva, kas nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.Publikācija tapusi Nacionālās programmas iecietības veicināšanai ietvaros.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (32) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mikus 19.07.2006 11:17
A skolaas taa parasti ir, kurš pirmais piesakaas un atbilst, ar to noslēdz, bet sludinaajumi jau ir pasuutiiti uz priekšu, ko tur vairs puuleeties tos atsaukt

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Fīrers 20.02.2006 16:16
+) sodomīti nevarēs ņirgāties par ģimeni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

slimmers 19.01.2006 23:26
Kā jums konstitūcijas grozīšana, ka laulības var notikt tikai starp vīrieti un sievieti.

Man vispār pārsteidza konstitūcijas grozīšana, aizliedzot gejiem laulību. Kurā demokrātiskā valstī vēl var tik vienkārši grozīt konstitūciju bez sabiedriskās apspriesšanas! Sanāca situācija, ka konstitūcija tagad vēl ierobežo cilvēktiesības.

Mīnusi:

-)Liecina par demokrātijas līmeni valstī. Bez sabiedriskās apspriesšanas tik vienkārši tika grozīta konstitūcija;

-)Izplatīta homofobija, kas liecina par nepietiekamu izglītības un morāles līmeni valstī un līdzcietības trūkumu;

-)Nodarīts zaudējums Latvijas tēlam. Tad kāda jēga ieguldīt naudu Latvijas tēla spodrināšanai.

-)Neizbēgamas tiesas prāvas, kur nezbēgami zaudējumi, jo ir acīmredzams cilvēktiesību pārkāpums.

Plusi:

nevaru atrast, ja jūs varat man parādīt kādu plusu, tad lūdzu atrakstiet man:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 03.08.2005 15:14
Visiem, kas lasa krieviski un kas apgalvo, ka "homoseksualisms ir iedzimts un ir normals", skat. seit:
http://www.christianity.org.ru/unafides/cma_gays.html

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

tuzix 21.07.2005 13:25
Jepifanijam SlavineckimJa jau juus esat tik loti gatavs runaat par izvirtuliem un tadus nosodiit, kaa veerteejat pashu bazniicas teevu lomu izvirtiibu radiishanaa? Piederu pie laudiim, kas uzskata, ka lielaa meeraa apspiestiiba ir vainojama izvirtiibu radiisanaa (homoseksuaalismu pie izvirtiibaam noteikti neieskaitu) un bazniica nu reiz ir tiesi taa instituucija, kas apspiestiibu gadu gadiem ir veidojusi. Pielauju, ka nepiederat katolu konfesijai,tacu tas sai gadiijumaa man neliekas svariigi - vai baznicai nav bijusi milziiga loma sveeto teevu pedofiilijas skandaalos? Kaadeel par homoseksuaalajaam lauliibaam bazniicnieki var kliegt un breekt, bet, kad paluur pashiem zem brunciem un atklaj vinu pasu sadariitaas nejauciibas, nekas netiek dariits? Man taa skiet viena liela divkosiiba...Gribeetu arii piebilst, ka paaraakuma pilnaa attieksme pret Feldhunes kundzi neko labu par jums neliecina, loti zeel, ka neesat speejiigs uz normaalu diskusiju bez personiigas attieksmes izraadiisanas...Ir loti labi saprotams fakts, ka jus abi parstavat divas dazhadas frontes-baznicu un tiesu, tacu Feldhunes kundze aizstav savu viedokli taktiski un profesionali, kamer jus kjeraties pie prastas familiaritates, seksista izteicieniem utt -varbut tas define baznicnieka profesionalos standartus??Diez kas nav, bet gan jau citiem jums liidziigiem homofobiem patiks...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

srapsak 18.07.2005 23:54
Ari vai veelu, bet progress vienmeer uzvar. Tas ir labi. Visaadi "fobi" var ciiniities, bet gala beigaas vinji vienmeer ir zaudeejushi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 13.06.2005 12:43
bulshits .

manupraat,par korektu rakstu mees nevaram runaat. Ir poltiska zinaatne un ir akadeemiska zinaatne.pasuutijuma vai nekorekti subjektiivs raksts.

Nu man vienalga kaada tur orientaacija tam Santam,bet redzams ,ka uz orientaacijas pamata shamais biida savas djeelas.

Ja ,kas.Bija vinjshs luteraanju bazniicaa.Arzemees sham samaacija visaadas lietinjas,un tad vinshs neatkariigi no sava "darbadeveeja-ev.lut.bazniicas" tradiicijaam,likumiem,ievirzes saaka biidiiit kaut kaadas sveshas lietas.Saprotams ,ka taadi jaamet aaraa.Savas skandaalista gaitas turpina...Kapeic jaunam darbadeveejam obligaati jaapienjem darbaa neuzticams cilvis?????

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ievaz 13.06.2005 12:07
Ja cilvēks tikvien spēj kā sevi atražot, tad, protams, homoseksuālisms sabiedrības interesēm neatbilst, gluži tāpat kā smēķēšana un dzeršana, kas noved pie impotences, daudzas infekcijas slimības, ieskaitot cūciņas, arī vēzis (slimniekus šausim nost vai liksim cietumā vieninieku kamerās, lai nenodarbojas ar seksu), sieviešu vēlēšanās veidot karjeru (protams, ir visādi regulējamas biroja mēbeles, lai varētu strādāt kaut līdz dzemdībām, un aukles, arī tādas, kas būs gatavas sīci zīdīt, taču diezvai mamma un tēvs, kam tikvien laika kā savu atvasi nobučot, sniegs labu ieskatu par ģimeni). Ja pieņemam, ka cilvēks ir spējīgs uz kaut ko vairāk par seksu, tad kādēļ lai citiem rūpētu, kā viņš/viņa sevi apmierina, ja vien tas notiek uz brīvprātības pamatiem? Bērni, dzīvnieki un līķi, protams, atkrīt, jo viņi nespēj dot pilnvērtīgu piekrišanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jepifanijs Slavineck 08.06.2005 12:16
Autoram(-ei) un pārējiem – pārdomām

AFP: Parīzes Dievmātes katedrāles priesteris ievainots sadursmē ar viendzimuma "laulību" adeptiem

"Agence France Presse" ziņo: Svētdien, 2005. gada 5. jūnijā, Parīzes Dievmātes katedrāles priesteris tika ievainots sadursmē ar aktīvistu grupu, kas aizstāv t.s. netradicionāli orientēto tiesības un kas mēģināja dievnamā inscenēt divu lezbiešu "laulāšanas" parodiju.

"Zilie" aktīvisti ielauzās katedrāles altārī pirms Mises sākuma. Viens no viņiem, pārģērbies par priesteri, pasludināja divas sievietes "par sievām", kamēr pārējie kliedza: "Benedikts XVI – homofobs, AIDS izplatītājs". Viss notika dievlūdzēju un tūristu acu priekšā.

Izrāde nebija ilga, jo katedrāles drošības dienesta vīri tūdaļ izveda trakotājus ārā. Taču pie izejas daži aktīvisti pēkšņi uzbruka katedrāles kanoniķim monsinjoram Patrikam Žakēnam, nogāza viņu zemē un spārdīja ar kājām. Priesteris guva ievainojumus kaklā; vēlāk viņš saņēma attiecīgu medicīnisku palīdzību.

Pēc pēdējām ziņām, ir ierosināta krimināllieta, taču, zinot franču tiesnešu bēdīgi slaveno politisko angažētību un kreisumu, šķiet, ka trakojošie izvirtuļi tiks cauri ar vieglu izbīli, t.i., naudassodu.

Nu ko, laipni lūdzam liberāldemokrātiskajā XXI gadsimtā ar tā izslavēto [selektīvo] toleranci un [selektīvajām] cilvēktiesībām! Kas būs nākamais?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

fogasia 07.06.2005 14:15
Nja. Ari politika.lv lasitaju vidu netrukst homofobijas. Tas tikai, shkjiet, norada uz to, ka vairak homo jasak runat skalji par savu orientaciju un sabiedribai beidzot jaliek saprast, ka tie nav 'vinji', ka tie esam mes visi. Homo var izradities tavs berns, tavs laulatais, tavi vecaki un vecvecaki.. Un, slepjot savu orientaciju un megjinot dzivot sabiedribas uzspiestaja gjimenes modeli, shie cilveki ir radijushi un radis tikai un vienigi cieshanas sev un saviem tuvajiem.

Joprojam nesaprotu - ka var viena maisa likt homoseksualitati ar nekrofiliju utml. Pastudejiet nedaudz par sexualam attiecibam un to, kas ir uzskatams par normalu un kas tad nav.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūme 07.06.2005 12:41
Kristapam:

1) tas ir pirmais šāds ieguldījums, un man prieks, ka tiesa pareizi izprata šī dalītā pierādīšanas pierādījuma būtību. Tātad šis ir nozīmīgs kā pirmais solis pareizajā virzienā.

2) Principā - jā, jo vairāk tāpēc, ka Darba likuma 29 .pants tieši ir formulēts diskriminācijas dzimuma dēļ perspektīvā. Te gan jārunā par to, ka šo sākotnējo slieksni prasītājam var būt vieglāk vai grūtāk pārvarēt, un šajā lietā tas bija salīdzinoši vienkārši tāpēc, ka skola, rīkodamās tik klaji, nebija papūlējusies to sarežģīt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kristaps 06.06.2005 00:50
Ar interesi sekoju "Santa lietas" attistibai, ari rakstam politika.lv. Paldies autorei par analizi.

Jautajumi autorei-

1) vai sis spriedums uzskatams par nozimigu ieguldijumu Latvijas tiesu prakse par "pieradisanas pieradijumu" un

2) atvieglo attiecigas normas turpmaku izmantosanu individa aizstavesana (tai skaita, diskriminacijas dzimuma del sakara)?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 03.06.2005 11:13
Jepifanijam- īsi:
>>> Bet tas, ka aizspriedumi, kas izpaužas juridiski nozīmīgās darbībās, var vienlaicīgi būt arī likuma pārkāpums, nav nekas jauns. Arī rasisms ir aizspriedumi.>>

>>Pirmo reizi dzirdu, ka par rasismu kādu sodītu. Par rasistiski motivētu noziegumu – jā, bet par rasismu? Ne jau pats aizspriedums ir sodāms, bet konkrēta darbība.

Tieši to es arī apgalvoju - aizspriedums, kas izpaužas juridiski nozīmīgās darbībās.>>> man liekas, ka galvenais faktors ir tas, ka minētais kungs savu orientāciju darījis zināmu atklātībai. Un es to nesauktu par "uzvedību", jo ar uzvedību savā rakstā saprotu ko citu >>

>>Nē, tā ir tieši uzvedība – homoseksuālisma propaganda. Ja viņš to darīja masu informācijas līdzekļu priekšā, tad diemžēl ir vairāk nekā pamatotas bažas par to, ka viņš to pašu mēģinās darīt arī skolā. Tik viegli ir ietekmēt nenobriedušus bērnu prātus.

Tomēr - es ar uzvedību domāju tieši uzvedību skolā. Un nedomāju, ka no kaut kā propagandas masu mēdijos var prezumēt, ka cilveks to propagandēs arī savā darbā vietā, jo vairāk tādā, kurā vispār nekāda seksuālas orientācijas vai prakses propaganda nav pieļaujama. Nav taču nekas dzirdēts par to, ka, piemēram, Loskutova kungs, kas masu mēdijos bija savulaik dalījies ar informāciju par savu seksuālo praksi, būtu to arī propagandējis Policijas Akadēmijā.

>>> "cilvēks, kurš pierāda, ka arī savādāk domājošiem, jūtošajiem un mīlošajiem arī ir tiesības iekļauties sabiedrībā un būt pilnvērtīgiem tās locekļiem">>

>>Mīļā meitiņ, atcerieties: cilvēks, kas visur apzināti kā karogu vicina savu atšķirību no citiem, pēc definīcijas nevar "vēlēties iekļauties sabiedrībā". Tas ir pretīgi, ka Jūs jūsmojat par Santu, bet jūsmot īstenībā vajadzētu par tiem homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, kas patiešām rod sevī vīrišķību un spēku tikt pāri savas slimības uzliktajiem valgiem.

Jūsmošana būtu spēcīgs vārds, bet es patiesi novērtēju, ka pie iepriekš labi paredzamas ļoti negatīvas reakcijas cilvēks spēj atzīt ne tikai sev, bet arī citiem, kas viņš ir.

>>> un, ja nemaldos, tā ietver arī viņa centienus "ar šo ļauno kaiti" tikt galā.>>

>>Maldāties gan. Tieši tāpēc, ka šādu centienu nebija, viņš tika padzīts no mācītāja amata (un nevis viņa orientācijas dēļ).

Pēc manā rīcībā esošas publiski pieejamas informācijas, bija gan. Skat., piemēram http://www.zz.lv/arhivs.php?lasit=7587

>> Cilvēkam neviens netraucē darīt to, kas viņam tīk, vienatnē, spoguļa priekšā vai ar citu. Ciktāl viņš citu personu intereses neskar, viņš var darīt to trijatā, četratā, ar vīrieti vai sievieti. Tas ir uz viņa personiskās sirdsapziņas. Bet ja viņš sāk pa visu pasauli skraidīt un stāstīt visiem, ka viņš ir tādi vai šitādi orientēts, figurāli sakot, purināt savu gultasveļu visiem sejā, un stāstīt, ka tas nav nekas slikts, un ka īstenībā būt "tematiskam" tas ir ļoti brīnišķīgi, un ka vispār "tematiskie" pārspļauj "naturālos" visās jomās, un ka tas vispār ir ne tikai normāli, bet pat "baigi forši" būt "zilam" – tad to sauc par nekaunīgu propagandu un prozelītismu, un tas nav pieļaujams kaut vai tikai tāpēc, ka tas samaitā jauniešus, kas klausās un savā nenobriedušā prātā domā: ai, cik tas ir "prikoļno".

Neesmu pamanījusi, ka tiktu propagandēts, ka "būt zilam" būtu "baigi forši" vai labāk nekā "naturālam", kaut arī tas tā bieži tiek uztverts - manā skatījumā šādas "propagandas" pamatdoma ir, ka arī "zilam" ir tiesības būt un netikt tā dēļ diskriminētam; turklāt jebkurā gadījumā cilvēkam, kurš racionāli izvēlētos savu seksuālo orientāciju (pieņemot, ka tas būtu iespējams), vienīgā saprātīgā izvēle būtu heteroseksualitāte - jo homoseksualitāte, man domāt, cilveka dzīvi stipri sarežģī kā objektīvu, ta subjektīvu apstākļu dēļ. Un kādēļ brīvprātīgi izvēlēties sarežģījumus?

>>Neņemiet ļaunā, bet Jums ir ļoti, ļoti vēl daudz jāmācās.

Neņemu ļaunā un no sirds piekrītu, lai gan mūsu domas par to, kas tieši man būtu jāmācās, varētu nedaudz atšķirties. :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jack Ripper 02.06.2005 19:39
Tiesu koncepcijas par atļauto/aizliegto, vēlamo/nevēlamo mainās. Mūsdienās, precedentu tiesībām spēlējot arvien lielāku lomu, diemžēl ir jārēķinās ar to, ka gan ECJ, gan ECHR vai US Supreme Court interpretācija par to vai citu pamattiesību (cilvēktiesību) saturu var stipri atšķirties no agrākajos gados postulētā. Normatīvos aktus interpretē konkrēti cilvēki, tiesneši, kurus tāpat kā pārējos sabiedrības locekļus ietekmē sociālās norises, kultūras parādības.

Mazs citāts no Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986) :

“It is obvious to us that neither of these formulations would extend a fundamental right to homosexuals to engage in acts of consensual sodomy. Proscriptions against that conduct have ancient roots. Sodomy was a criminal offense at common law and was forbidden by the laws of the original thirteen States when they ratified the Bill of Rights. In 1868, when the Fourteenth Amendment was ratified, all but 5 of the 37 States in the Union had criminal sodomy laws. In fact, until 1961, all 50 States outlawed sodomy, and today, 24 States and the District of Columbia continue to provide criminal penalties for sodomy performed in private and between consenting adults. Against this background, to claim that a right to engage in such conduct is "deeply rooted in this Nation's history and tradition" or "implicit in the concept of ordered liberty" is, at best, facetious.”

…..2003.gadā Lawrence v. Texas lietā tiesas nostāja jau bija pavisam cita.

Par to, ka sodomija, citējot Jepifanijs Slavineck, “….būtu viena laba lieta”, pat runa neiet. Tiek runāts par to, ka pasaule mainās. Rietumeiropā pagrieziena punkts homoseksuālisma juridiskajā uztverē bija Wolfendena ziņojums.

Sodomijas vai jebkuras citas seksuālas darbības akti pret iesaistītās personas gribu paši par sevi ir sodāmi nodarījumi. ASV nostājas maiņa attiecas uz privātu, nekomerciālu brīvprātīgu seksuālo aktivitāti starp pieaugušajiem. Ja grib iedziļināties šajā tematā, tad var pētīt , kāds ir age of consent u.tml.

Sodomijas definīcijas ir samērā atšķirīgas un ne visās ietilpst zoofilija.

Autore ir pacēlusi smagu un Latvijas sabiedrībā nenopulāru tematu, un nez vai tas dod pamatu garīgas kārtas cilvēkam (Jepifanijs Slavineck) uz šādu aizbildniecisku izturēšanos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jepifanijs Slavineck 02.06.2005 18:39
>> Bet tas, ka aizspriedumi, kas izpaužas juridiski nozīmīgās darbībās, var vienlaicīgi būt arī likuma pārkāpums, nav nekas jauns. Arī rasisms ir aizspriedumi.>>

Pirmo reizi dzirdu, ka par rasismu kādu sodītu. Par rasistiski motivētu noziegumu – jā, bet par rasismu? Ne jau pats aizspriedums ir sodāms, bet konkrēta darbība.

>> man liekas, ka galvenais faktors ir tas, ka minētais kungs savu orientāciju darījis zināmu atklātībai. Un es to nesauktu par "uzvedību", jo ar uzvedību savā rakstā saprotu ko citu >>

Nē, tā ir tieši uzvedība – homoseksuālisma propaganda. Ja viņš to darīja masu informācijas līdzekļu priekšā, tad diemžēl ir vairāk nekā pamatotas bažas par to, ka viņš to pašu mēģinās darīt arī skolā. Tik viegli ir ietekmēt nenobriedušus bērnu prātus.

>> "cilvēks, kurš pierāda, ka arī savādāk domājošiem, jūtošajiem un mīlošajiem arī ir tiesības iekļauties sabiedrībā un būt pilnvērtīgiem tās locekļiem">>

Kādas muļķības. Man šķiet, ka viņš vismazāk vēlas "pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā", jo atrod ieganstu sevi šai sabiedrībai radikāli pretstatīt un pārveidot to pēc sava untuma. Sak, es nemainīšos un palikšu pie sava, bet jūs visi tūliņ par mainieties man par prieku: tūlīt pat beidziet izvirtību saukt par izvirtību!

Mīļā meitiņ, atcerieties: cilvēks, kas visur apzināti kā karogu vicina savu atšķirību no citiem, pēc definīcijas nevar "vēlēties iekļauties sabiedrībā". Tas ir pretīgi, ka Jūs jūsmojat par Santu, bet jūsmot īstenībā vajadzētu par tiem homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, kas patiešām rod sevī vīrišķību un spēku tikt pāri savas slimības uzliktajiem valgiem.

>> un, ja nemaldos, tā ietver arī viņa centienus "ar šo ļauno kaiti" tikt galā.>>

Maldāties gan. Tieši tāpēc, ka šādu centienu nebija, viņš tika padzīts no mācītāja amata (un nevis viņa orientācijas dēļ).

>> Bet varbūt Jūs varētu atbildēt - kāpēc tieši pret šo grēku tik asi vēršas? Citi grēki, piemēram, laulības pārkāpšana ir taču daudz izplatītāki un arī lielā mērā sabiedrības akceptēti... >>

Es nedomāju, ka tieslietu doktorei pieklātos nu tik muļķīgas frāzes rakstīt, turklāt adresējot tās garīgas kārtas cilvēkam. Kāpēc sabiedrība akceptē tādu vai citādu grēku, tas jautājums ir nevis man, bet sabiedrībai, precīzāk, tiem, kas to atbalsta. Pajautājiet viņiem, nevis man.

Nu, ja Jūs nezināt, es Jums paskaidrošu. Kristīgā ticība vienādā mērā neatbalsta ne vienu, ne otru no Jūsu minētajiem grēkiem: ne laulības pārkāpšanu, ne sodomiju. Pasvītroju speciāli Jums (jo Jūs kaut kā hroniski neizprotat atšķirību starp esību un darbību): homoseksuāla ievirze jeb orientācija pati par sevi nav grēks. Grēks ir šo iegribu realizēšana konkrētā darbībā, tas ir, dzimumsakari ar sava dzimuma personu. Pēc analoģijas: kleptomānija nav grēks, grēks ir zagšana.

Gan laulības pārkāpšana, gan sodomija ir nāvīgi grēki. "Nāvīgs grēks" nozīmē tāds grēks, kas, ja tas nav nožēlots un piedots, ir par šķērsli cilvēka ieiešanai Debesu valstībā. To pilnīgi nepārprotami saka Sv. Apustulis Pāvils: ne laulības pārkāpēji, ne vīru piegulētāji, ne malakijas Debesu valstību neiemanto. Turklāt sodomija ir īpaši smags un riebīgs grēks, jo tas grēko pret Dieva iestādītu dabas kārtību un rupji pulgo Dieva dotas dāvanas. Pareizticīgā Baznīca māca, ka ir četri vissmagākie grēki: 1) slepkavība, 2) sodomija (un arī kopošanās ar dzīvniekiem, līķiem u.tml.); 3) bāreņu un atraitņu apspiešana, 4) taisnīgas algas nesamaksāšana no sevis atkarīgām nodarbinātām personām.

Jā, ir cilvēki, kas sirgst ar homoseksuālismu – viņiem tādu vai citādu iemeslu dēļ ir tieksme uz kopošanos ar sava dzimuma cilvēkiem. Pret viņiem vienmēr jāizturas ar cieņu un sapratni, un viņus nedrīkst diskriminēt tikai tāpēc vien, ka viņiem ir šāda tieksme. Taču tas nenozīmē, ka šai tieksmei ir jādod zaļā gaisma. Ja Jūs, atvainojiet, pēkšņi atskārstat, ka Jums ir nekrofīlas tieksmes, tad kur Jūs uzreiz skriesiet: ar lāpstu uz kapiem vai tomēr pie ārsta – psihiatra? Tāpat ir arī ar citām izvirtībām. Jāārstējas, jāizprot, no kā tā kaite ceļas, un galvenais, nav jāzaudē cerība.

Un, lūdzu, nevajag runāt muļķīgas lietas par to, ka tas neesot izārstējams un galīgi fatāls, un ka tas ir, kā krievi saka, pilnīgi vāks, un ar to jāsamierinās. Mūsu klosteris Krievijā nodarbojas tieši ar narkomānu, alkoholiķu un "geju" rehabilitāciju. Pie mums strādā gan psihiatri, gan ģenētiķi, gan citu profilu ārsti. Tā ka man šajā jautājumā ir mazdrusciņ lielāka pieredze par Jūsējo.

Es jau paredzu, ko tūliņ kliegs liberāļi: "Vai, vai, ko Jūs mums uzspiežat savu viedokli, mēs jau neesam kristieši". Uz to atbilde ir šāda: Cilvēkam neviens netraucē darīt to, kas viņam tīk, vienatnē, spoguļa priekšā vai ar citu. Ciktāl viņš citu personu intereses neskar, viņš var darīt to trijatā, četratā, ar vīrieti vai sievieti. Tas ir uz viņa personiskās sirdsapziņas. Bet ja viņš sāk pa visu pasauli skraidīt un stāstīt visiem, ka viņš ir tādi vai šitādi orientēts, figurāli sakot, purināt savu gultasveļu visiem sejā, un stāstīt, ka tas nav nekas slikts, un ka īstenībā būt "tematiskam" tas ir ļoti brīnišķīgi, un ka vispār "tematiskie" pārspļauj "naturālos" visās jomās, un ka tas vispār ir ne tikai normāli, bet pat "baigi forši" būt "zilam" – tad to sauc par nekaunīgu propagandu un prozelītismu, un tas nav pieļaujams kaut vai tikai tāpēc, ka tas samaitā jauniešus, kas klausās un savā nenobriedušā prātā domā: ai, cik tas ir "prikoļno". Atcerieties kaut vai Jūsu pašu novadnieku Jurjevu! Turklāt Jūsu rakstā minētais kungs uzdodas par mācītāju, tātad viņa vārdiem tiek piešķirta lielāka autoritāte.

Un tāpēc man patīk, kā tas notika Ugandā (vispār afrikāņu tautas šobrīd morāli ir daudz veselākas par eiropiešiem): viens "aktīvists" pagājušogad atbrauca uz Ugandu un tāpat sāka plātīties, un tad viņu ļoti ātri ielika aiz restēm. Nevis par to, kas viņš ir, bet par to, ko viņš darīja – par propagandu un prozelītismu.

Neņemiet ļaunā, bet Jums ir ļoti, ļoti vēl daudz jāmācās.

>> Ja turpinām mazliet parunāties par Eiropas attieksmi pret homoseksuālismu, tad neizbēgami Latvijas tiesām ir jāņem vērā ECHR spriedumi virknē lietu un, kas ir interesanti, ECHR viedoklis tiek izmantots arī ASV Augstākās tiesas sprieduma Lawrence v. Texas pamatojumā. >>

Šajos spriedumos teikts, ka nevar sodīt labprātīgu sodomijas aktu, taču nekur nav rakstīts, ka sodomija būtu viena laba lieta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jack Ripper 02.06.2005 16:32
Ja turpinām mazliet parunāties par Eiropas attieksmi pret homoseksuālismu, tad neizbēgami Latvijas tiesām ir jāņem vērā ECHR spriedumi virknē lietu un, kas ir interesanti, ECHR viedoklis tiek izmantots arī ASV Augstākās tiesas sprieduma Lawrence v. Texas pamatojumā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 02.06.2005 15:52
Jepifanijam - atbildu:

1) šaušalīgs neliekas. Varbūt varēja būt arī labāks, bet nenāca prātā.:) Bet tas, ka aizspriedumi, kas izpaužas juridiski nozīmīgās darbībās, var vienlaicīgi būt arī likuma pārkāpums, nav nekas jauns. Arī rasisms ir aizspriedumi.

2) man liekas, ka galvenais faktors ir tas, ka minētais kungs savu orientāciju darījis zināmu atklātībai. Un es to nesauktu par "uzvedību", jo ar uzvedību savā rakstā saprotu ko citu, un uzskatu, ka pie bērniem nedrīkst laist cilvēku, kurš seksuāli (vienalga, hetero- vai homo-) uzvedas darba laikā. Arī Santa vēsti es uztveru citādi kā Jūs (citējot no kādas interneta diskusijas, autorība nav mana - "cilvēks, kurš pierāda, ka arī savādāk domājošiem, jūtošajiem un mīlošajiem arī ir tiesības iekļauties sabiedrībā un būt pilnvērtīgiem tās locekļiem"), un, ja nemaldos, tā ietver arī viņa centienus "ar šo ļauno kaiti" tikt galā.

Par ASV armijas politiku vērtējumi var atšķirties, un, kā Jūs pats atzīstat, "demokrātu nelieši" kaut kādu iemeslu dēļ uzskatīja to par ne gluzi lielisku...

3) Kā spriestu tiesa, nezinu - tas ir atkarīgs no konkrētajiem lietas apstākļiem, t.sk. no amata, uz kuru šīs meitenes pretendētu. Tas pats (t.sk., vai darba devējam Jūsu reliģiskie uzskati būs bijusi zināmi un Jūsu piemērotība attiecīgajam darbam) attiecas uz Jūsu hipotētisko lietu. Bet Darba likuma 29. pants aizsargā arī pret diskrimināciju politisko uzskatu dēļ. Vai es šādu rakstu rakstītu - ja tā būtu pirmā šāda lieta, tad jā, ja nē - varbūt rakstītu tīri juridisku rakstu par pieradīšanas pienākuma sadali. Bet kopumā uzskatu, ka diskrminācija seksuālās orientācijas dēļ Latvijā ir daudz akūtāks jautajums kā diskriminācija politisko uzskatu dēļ. Un tas, saskaņā ar manu iepriekšējos komentāros pausto uzskatu, varētu arī ietekmēt abu pusu pierādīšanas pierādījuma smagumu un līdz ar to arī lietas iznākumu.

Bet varbūt Jūs varētu atbildēt - kāpēc tieši pret šo grēku tik asi vēršas? Citi grēki, piemēram, laulības pārlāpšana ir taču daudz izplatītāki un arī lielā mērā sabiedrības akceptēti...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 02.06.2005 15:24
Social ContractUn ja jau kāds izvēlējās piesaukt Bērnu aizsardzības likumu - to apakšpunktu, kur runā par ģimeni, var interpretēt dažādi (civilizētās valstīs ir arī viendzīmumu ģimenes atzīšana.

Kas tās tādas par "civilizētām valstīm"? Valstis, kur valdošais režīms pieļauj izvirtuļu "laulības" pagaidām tomēr ir izņēmums. Un kāds labums bērnam var būt no šādas, prosti Gospodi, "ģimenes"?Apakšpunkts par 'tautas izdzīvošanu' ir liberālās demokrātijas principiem neatbilstošs, jo indivīda dzīves mērķis var arī nebūt tautas kā etniskās grupas izdzīvošana.

Bet kāpēc Jūs domājat, ka visi seko liberālisma reliģijai – šai pretīgajai nāves, melu un iznīcības mācībai?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jepifanijs Slavineck 02.06.2005 15:05
Daži jautājumi raksta autorei.

1. Vai Jums pašai tas orveliskais virsraksts neliekas šaušalīgs? "Tiesa pret aizspriedumiem". Es, grēcīgais, vienmēr biju domājis, ka tiesa vēršas pret likuma pārkāpumiem un personu likumīgo interešu pārkāpumiem (kas ir objektīvas parādības). Tagad, izrādās, tiesas sankcionē un ar likuma bardzību vēršas arī pret tādu kategoriju kā "aizspriedumi" (vai neatgādina staļinlaiku "buržuāziskos aizspriedumus"?) Kas būs tālāk? Loģiski nākamais solis ir "domas policijas" ieviešana, kā Orvela romānā "1984", kas izmeklēs, vai cilvēkam ir "aizspriedumi" vai ne.

2. Vai Jums neliekas, ka šeit galvenais faktors ir nevis šī kunga slimība, bet gan viņa uzvedība? Te nu, cienījamā autore, izpaužas Jūsu kā juristes trūkums: Jūs vēl joprojām nesaprotat atšķirību starp "būt" un "darīt". Zināt, ASV armijā bija ļoti laba politika šajā ziņā – "don't ask, don't tell". Tas nozīmē: neviens tev nejautās par tavu dzimumorientāciju, bet tu pats arī neskraidi šurpu turpu un ar to neplāties kā klauns gadatirgū. Un šī politika lieliski darbojās, kamēr demokrātu nelieši nesāka bļaut un bāzt sprunguļus riteņos.

Runa jau nav par to, ka šī persona sirgst ar homoseksuālismu: neviens nevienam gultā nelien un nepārbauda, kāda kuram orientācija. Lai katrs rīkojas kā grib, tā ir katra sirdsapziņa. Runa ir vienīgi par to, ka cilvēks visas Latvijas priekšā to ir izbazūnējis (kā krieviski saka, "он торжественно тряс своими немощами перед всем честным народом"). Turklāt nevis runājot par saviem centieniem tikt ar šo ļauno kaiti galā (kas būtu apsveicami), bet stāstot lietas ar šādu domu: cik tas ir labi, cik viņam šī slimība ir mīļa u.tml. Jūs domājat, ka šādu personu var laist pie bērniem?

3. Atbildiet, lūdzu, godīgi un bez liekulības: vai tiesa spriestu tāpat un Jūs rakstītu tādu pašu rakstu, ja fabula būtu tā pati, tikai ja mēs vārdu "Sants" aizvietojam ar vārdu "Gardas meitene" un "homoseksuālisms" ar "politisks radikālisms". Un vēl: piemēram, es, pareizticīgs hieromūks, novilkšu talāru un kamilavku, apvilkšu civilās drēbes un atnākšu uz šādām pārrunām, un mani neaicinās uz interviju – vai tad man būs pamats prezumēt diskrimināciju uz reliģiskas piederības pamata?

Grēcīgais D.k. Jepifanijs

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Social Contract 02.06.2005 14:35
Un ja jau kāds izvēlējās piesaukt Bērnu aizsardzības likumu - to apakšpunktu, kur runā par ģimeni, var interpretēt dažādi (civilizētās valstīs ir arī viendzīmumu ģimenes atzīšana. Apakšpunkts par 'tautas izdzīvošanu' ir liberālās demokrātijas principiem neatbilstošs, jo indivīda dzīves mērķis var arī nebūt tautas kā etniskās grupas izdzīvošana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jack Ripper 02.06.2005 14:33
Slēpt vai neslēpt savu orientāciju ir katra personiskā darīšana.

Tas, ka Eiropa aizstāv homoseksuālitāti , bija uzskatāmi redzams peec virknes Eiropas valstu atbalsta Brazīlijas UNCHR 59.sesijā piedāvātajai rezolūcijai "Human Rights and Sexual Orientation"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 02.06.2005 14:05
Jack Ripper: vai sabiedrības interesēs ir izstumt kādu tās daļu un izlikties, ka tā neeksistē? Vai liegt cilvēkam apzināties savu seksuālo orientāciju aiz bailēm, ka nepareizas orientācijas gadījumā viņš tiks stigmatizēts? Vai tautas izdzīvošanas interesēs ir sekmēt tādu vecāku rašanos, kuriem sava seksuālā orientācija nav skaidra- vai top skaidra tikai vēlāk, pēc reproduktīva dzīvesveida stadijas?

Par orientācijas deklarēšanu vai nedeklarēšanu - būtiskākais, manuprāt, tomēr ir uzvedība skolā. Bet ar deklarēšanu ir tā, ka sabiedrībā pastāv heteroseksualitātes prezumpcija; tātad, kaut arī tā tiešām pieder ļoti intīmiem jautājumiem, te, atšķirībā no seksuālās prakses deklarēšanas, nedeklarēšana pielīdzināma slēpšanai - kas pats par sevi nebūtu nekas, jo nevienam nav pienākuma ne atklāt, ne slēpt savu orientāciju - bet šajā gadījumā milzīgā sabiedrības spiediena, kas vērsts pret homoseksualitāti, rezultātā, tā būtu uzspiesta slēpšana. Un tieši tā es uztveru Gay Pride - nevis kā lepnumu par savu orientāciju (tiešām neredzu iemeslu lepoties ne ar vienu orientāciju), bet gan kā lepnumu par savu uzdrīkstēšanos to atzīt, atklāti būt tam, kas tu esi, lai arī zināms, ka sabiedrības reakcija būs negatīva; respektīvi, tas ir kā sabiedrības uzspiestā pretstata "kauns par savu orientāciju" noliegums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 02.06.2005 13:50
Gundo: varbūt tomēr izlasīsi, kas rakstā rakstīts? Seksuālajai orientācijai nav jābūt ne plusam, ne mīnusam; darba devējam savi lēmumi japieņem neatkarīgi no darbinieka seksuālās orientācijas. Tas nozīmē, ka dabūt darbu realāk jābūt labākajam kandidātam, nevis, ka labākam kandidātam ar "nepareizu" orientāciju tam jābūt grūtāk, vai sliktākam - vieglāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jack Ripper 02.06.2005 13:33
Seksuālā orientācija kā varbūtējs kritērijs atšķirīgai attieksmei:

1) sodomija (t.sk. homoseksuālisms) pie mums nav aizliegta ar likumu un tas nedod pamatu atšķirīgai attieksmei. Pat tik cienījama valsts kā ASV (zinu jau, ka ne visi to ciena) ar ASV Augstākās tiesas spriedumu lietā Lawrence v. Texas ir iedegusi zaļo gaismu viendzimumu attiecībām;

2) vai ar likumu neaizliegta rīcība, uzvedība var būt pretrunā ar sabiedrības, (valsts) legally protectible interest? Latvijā baznīca ir šķirta no valsts un tas diemžēl valsts līmenī neļauj aizsargāt kristīgās pamatvērtības starp kurām ir arī pretēju dzimumu seksuālās attiecības. Izglītības likums ļoti uzskatāmi norāda, kurš drīkst vai nedrīkst strādāt par pedagogu:

50.pants. Ierobežojumi strādāt par pedagogu

Par pedagogu nedrīkst strādāt:
1) persona, kas sodīta par tīšu noziegumu un nav reabilitēta;
2) persona, kuras rīcībspēja ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs - persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu - citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;
4) persona, kurai ar tiesas lēmumu atņemta vecāku vara.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2000. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2000.

Un tam visam (Darba likumam, eiropeiskai domāšanai ar visām direktīvām) pa vidu Bērnu tiesību aizsardzības likums:

“4.pants. Bērna tiesību aizsardzības mērķi

Bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

2)…………………………….;

3) bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;

4) bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu;

5) ……………………..”

Īstais brīdis pavaicāt:

1) vai homoseksuālisms ietilpst sabiedrības interesēm atbilstošā vērtību orientācijā?;

2) vai homoseksuāls (kurš to pats ir atzinis!) pedagogs izveidos bērnam orientāciju uz ģimeni ( nu ne jau viendzimuma ģimeni)?;

3) vai nereproduktīvs dzīvesveids atbislt Bērnu tiesību aizsardzības likumā izmantotajam jēdzienam veselīgs?

Varam šos jautājumus norakstīt uz likumdošanas nesakārtotību, tomēr manuprāt ir jāatceras, ka pastāv liela atšķirība starp to pedagogu, kurš savu orientāciju nedeklarē un to, kurš deklarē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gundo 02.06.2005 13:29
Tiesas spriedums ir nevis eiropeiski domājošs, bet diskriminējošs attiecībā uz citām grupām. Tagad, ja iepriekš esi publiski paziņojis, ka esi gejs, darbu dabūt reālāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 02.06.2005 12:20
Runāt par apsūdzēto nav korekti, jo šo terminu lieto krimināltiesībās, kur tiešām pastāv nevainīguma prezumpcija, kamēr citās tiesību jomās "vainīguma" prezumpcijas ir pieļaujamas (nu, piemēram, ka tieši mašibnas īpašnieks ir atbildīgs par to, ka ta nevietā atstāta) . Bet lieta ir tāda, ka tieši attiecībā uz homoseksualitāti pastāv visai liela iespējamība, ka tās dēļ cilvēku varētu diskriminēt (pietiek palasīt atsauksmes interneta publikācijām par šo tēmu, skat. arī, piemēram, http://rus.delfi.lv/archive/article.php?id=11229642&ndate=11... ); iespējamība, ka skolai varētu nepatikt cilvēki ar kristīgu pārliecību, Latvijā objektīvi ir krietni mazāka (turklāt tad atkal jāskatās, kādas īpašības raksturo sekmīgo pretendentu). Tāpat arī, piekrītiet, ir lielāka iespēja, ka varētu tikt diskriminēts kāds čigāns nekā, piemēram, lībietis vai kaut vai lietuvietis. Ar šo es gribu tikt, ka ir grupas, attiecībā uz kuram to diskriminācijas iespējamība ir lielāka kā citam grupām, tāpēc šo diskriminācijas prezumpciju iedarbināt varetu būt vieglāk, bet to atspēkot -sarežģītāk. Un atļaušos piebilst arī to, ka tieši attiecībā uz homoseksuālas orinetācijas personām ir vispamatotāk runāt par homofobiju, jo, piemēram, Jūsu minēto jauno māmiņu vai pusmūža darbinieku gadījumā darba devēja nepatiku pret viņam visdrīzāk nosaka šaubas par to, vai viņi spēs pienācīgi veikt savus darba pienākumus (nevis nepatika pret jaunam māmiņām kā tādām, bet gan tieši neuzticība viņām kā darbiniekiem), kamēr homoseksuālu personu diskriminācijas pamatā ir nepatika pret viņām kā tādām, jautajumu par viņu profesionālo kvalifikāciju nemaz neapsverot (kā šajā lietā). Un pieprasīt, lai tiktu uzrādīti kokrētās skolas darbinieku tieši pret homoeksualitāti vērsti izteikumi, būtu par daudz prasīts; pašreizējā konstrukcija šo pierādīšanas pienākumu sadala starp pusēm - un, kā jau minēts, savu pusi skola nespēja "pacelt".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 02.06.2005 11:57
Skolai ir jāvar pamatot, ka tās personāla atlases process ir taisnīgs pret visiem pretendentiem. Un skola to šoreiz kaut kāda iemesla dēļ izdarīt nespēja un tiesas spriedums bija taisnīgs. Bet, lai varētu runāt par homofobiju, ir vajadzīgi pavisam cita veida pamatojumi - piemēram skolas pārstāvju izteikumi, kas vērsti pret homoseksuālām personām. Vai tad arī homofobijas apsūdzību gadījumā pierādījumi gulstas uz apsūdzēto - pēc principa: "Pierādi, ka neesi homofobs"? Vai arī tā ir plašsaziņas līdzekļu vēlme visur saskatīt diskrimināciju tieši homofobijas dēļ?

Piekrītu, ka cīņa pret homofobajiem aizspriedumiem (arī rasismu, antisemītismu) ir viegli saprotama arī rietumvalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kuru zemēs ir šādas problēmas. Tādējādi varam Latvijā parādīt, ka te "kaut kas tiek darīts", lai novērstu diskrimināciju. Arī M.Sants ar to vai citu pamatojumu ir izcīnījis sev taisnību un tas ir labi. Bet vai homofobijas piesaukšana vietā un nevietā ir taisnīga pret citām iedzīvotāju grupām, kuras Latvijā reizēm pamatoti jūtas apdraudētas darba tirgū? Piemēram, pusmūža darbinieki, jaunās māmiņas, cilvēki ar radikāliem politiskiem uzskatiem (teiksim, Liene Apine no LNF), u.c.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 02.06.2005 11:14
Bet tieši tā ir dalītā pierādīšanas pienākuma būtība - apstākļos, kad izskatās, ka diskriminācija varētu būt notikusi, skolai jāspēj sniegt sakarīgu iemeslu, kāpēc tā ir rīkojusies tā, kā tā ir rīkojusies.

Pilnīgi piekrītu - skola ar savām personāla atlases īpatnībām var mazināt sabiedrības uzticēšanos un radīt AIZDOMAS par diskrimināciju. Bet tam var būt un var nebūt sakars ar homofobiju. Tikpat labi var iedomāties, ka skolas vadībai nepatīk cilvēki ar kristīgu pārliecību un M.Sants pirms kāda laika bija LELB garīdznieks. Vai arī skolas vadība vienkārši pieļāva paviršību pret amata pretendentu un neuzaicināja viņu uz tālāku interviju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gita Feldhūne 02.06.2005 10:38
Aleksi -

skola, protams, neatsaucās uz homoseksualitāti kā iemeslu. Bet tieši tā ir dalītā pierādīšanas pienākuma būtība - apstākļos, kad izskatās, ka diskriminācija varētu būt notikusi, skolai jāspēj sniegt sakarīgu iemeslu, kāpēc tā ir rīkojusies tā, kā tā ir rīkojusies. Piekrītiet taču - ja ir divi līdzvērtīgi kandidāti, vai divi kandidāti, no kuriem viens, spriežot pēc CV, ir pārāks, vai nebūtu tikai dabiski un no darba devēja viedokļa racionāli uz darba interviju aicināt abus, nevis tikai vienu vai vājāko kanidātu? Tā arī ir šī jaunieveduma jēga - patiesībā nevar runāt par to, ka prasītājs ir pierādījis diskriminācijas faktu; viņš ir pierādījis sākotnējos faktus, lai iedarbotos diskriminācijas prezumpcija, kuru atbildētājs šajā gadījumā nav spējis atspēkot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 01.06.2005 21:25
Tāpat arī tīri civlēcisks gandarījums par to, ka beidzot homoseksuāļu diskriminācija varētu ieiet finiša taisnē...

Kā to saprast - "diskriminācija varētu ieiet finiša taisnē"? Varbūt kāds tiks nodiskriminēts "līdz galam"? :))

Nezinu visos sīkumos šo situāciju, bet, manuprāt, skola, kura nepieņēma darbā M.Santu, nekur neatsaucās uz pretendenta homoseksualitāti kā iemeslu. Rakstā ir minēts vienīgi, ka "Rīgas Kultūru vidusskola nespēja pierādīt, ka neaicināšanai uz interviju bija objektīvi apstākļi.". Varbūt te ir darīšana ar skolas personāla daļas paviršību, kam ar virsrakstā minētajiem "homofobiem aizspriedumiem" nav nekāda sakara. Varbūt drīzāk aizspriedumi ir izveidojušies pašam M.Santam, kurš uzskata, ka viņa seksuālā pašidentifikācija apkārtējiem cilvēkiem šķiet tik ļoti būtiska, ka viņu visi vajā. Šādas kaites tautā sauc par lielummāniju un paranoju. Skolu jaunatne ir pieradusi pie visādām izvirtībām un diez vai kādu var šokēt ar homoseksuāliem "varoņdarbiem".

Darba devējiem tiešām tagad būs jārīkojas uzmanīgāk. Lai gan ne jau katru personāla atlases soli var tā viennozīmīgi pamatot un darba intervijās vienmēr ir neformālie apsvērumi jeb intuīcija. Jeb vai intuīcija, pieņemot jaunu darbinieku, būtu jāaizliedz ar likumu?! Vai arī nevēlamos darbiniekus drošāk atlaist pirms pārbaudes laika beigām?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 01.06.2005 15:26
Finiša taisnē tā vēl neiziet un neizies vēl kādu labu laiku. Diemžēl (un man tiešām ir patiesa nožēla par to) Latvijas sabiedrībā toleranta attieksme pret citādo nav novērojama. Homoseksualitātei, dažādu iemeslu dēļ (kurus tuvāk nerisināšu - par to ir daudz antropologu rakstu), Rietumu sabiedrībā kopumā un Latvijas sabiedrībā it īpaši ir visnegatīvākais novērtējums no visām "citādībām", tāpēc nav sagaidāms, ka tolerance pret to radīsies pirmā. Man pat īsti nav receptes šai problēmai, jo pašreizējās metodes (izglītības sistēma, ārējās uzvedības standarti utt.) ir vairāk vērstas uz politkorektuma stutēšanu, nevis uz tolerances veidošanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pitijs 01.06.2005 13:18
Prieks, ka beidzot ir panākts šāds spriedums! Tāpat arī tīri civlēcisks gandarījums par to, ka beidzot homoseksuāļu diskriminācija varētu ieiet finiša taisnē...

Un attiecīgi laba analīze par lietu!

Saistītie raksti