Sēkla vai mīlestība? 71

Ģimene ir cilvēki, kas cits citu mīl un atbalsta, tādēļ ģimeni pirmām kārtām raksturo attiecību kvalitāte, nevis struktūra. Tieši šī pieeja atspoguļo to, ko valsts no ģimenes sagaida, — rūpju uzņemšanos citam par citu.

Iesaki citiem:
Simpsoni 255x203
Foto:Mike Smail

Pašlaik tiek daudz aicināts stāvēt un krist par ģimenes vērtībām. Aizstāvēsim ģimenes vērtības! Pasargāsim ģimenes vērtības! Atbalstīsim ģimenes vērtības! Ģimene — Latvijas lepnums un spēks! Homoseksualitāte apdraud ģimenes vērtības un tradicionālās ģimenes pastāvēšanu! Rodas loģiski jautājumi — kas ir ģimene? Kas ir tradicionāla ģimene? Kas ir ģimenes vērtības? Ko īsti apdraud homoseksualitāte? Un galu galā — kas ir bērna intereses, dzīvojot savā ģimenē? Pirmajā brīdī šķiet, ka atbildes uz šiem jautājumiem ir acīmredzamas. Tomēr...


Uzzīmē ģimeni!

Kas ir ģimene? Var aprakstīt divas pieejas ģimenes definēšanai. Pirmā ir ģimenes definēšana kā savu gēnu nodošana no paaudzes paaudzē. Senajos laikos tas bija ļoti svarīgi vīrieša īpašuma un statusa nodošanai saviem miesīgajiem, nevis kāda cita vīrieša bērniem. Šīs pieejas piekritēji uzskata, ka ģimeni apvieno asinsradniecība un tādēļ cilvēku dzīvošana kopā vai kopīgas saimniecības esamība nav obligāti priekšnosacījumi, lai viņus sauktu par ģimeni. Attiecību kvalitātei arī nav nozīmes, galvenais, kas cilvēkus vieno, ir „asins” jeb „sēklas” faktors. Cilvēki var dzīvot dažādās pasaules malās, nekontaktēties un cits citu ienīst līdz sirds dziļumiem, bet tik un tā viņi ir ģimene. Šī pieeja labi atspoguļojas arī dažās valodās, teiksim, krievu vārda семья (kr.val. — ģimene) izcelsmē, jo šis vārds cēlies no vārda семя — „sēkla”.

Cita pieeja definē ģimeni kā cilvēkus, kuri dzīvo kopā, kuriem ir kopīga saimniecība. Dažreiz šo pieeju uzskata par modernu, taču tas ir mīts. Senajos laikos latīņu valodā familia (no šī vārda ir cēlies angļu vārds family — ģimene un krievu фамилия — uzvārds) nozīmēja saimniecību, cilvēku kopu, kas dzīvoja kopā un bija kopā priekos un bēdās. Interesanti, ka šim vārdam nebija saistības ar asinsradniecību, jo familia ietvēra, piemēram, gan saimniekus, gan viņu kalpus, gan arī vergus.

Uzzīmē savu ģimeni tā, kā tu to saproti! Varbūt tavā zīmējumā parādīsies tēvs, māte un bērni. Varbūt arī ne. Interesanti, ka ģimenes zīmējumos parasti parādās ne tikai asins radi, bet arī, teiksim, cilvēkam mīļš suns vai kaķis vai pat draugi. Reizēm tur ir tikai kopā dzīvojošie, un dažreiz arī tie, kuri dzīvo citur, bet arī pieder ģimenei. Tātad — kas vieno cilvēkus, kuri sevi definē kā ģimeni? Latvijā notiekošā diskusija pārstāv divus atšķirīgus viedokļus. Vieni apgalvo, ka ģimenei ir raksturīga noteikta struktūra — tēvs, māte un bērni. Tātad, ja šī struktūra ir, tā ir ģimene. Strukturālās pieejas piekritēji ir pārliecināti, ka ģimenei ir jābauda valsts aizsardzība tikai savas struktūras dēļ, tikai tādēļ, ka tajā ir noteiktu lomu izpildītāji per se. Nav būtiski, kā viņi pilda savas lomas. Strukturālās pieejas piekritēji ar konservatīvu nostāju pieņem un uzskata par ģimenēm tikai tādas kopdzīves, kur diviem pretējā dzimuma partneriem ir savi miesīgi vai adoptēti bērni. Šīs pieejas liberālāk noskaņotie piekritēji atzīst arī ģimenes ar vienu vecāku, uzsverot, ka tās ir nepilnīgas un ir tikai pārejas variants jaunā partnera meklējumos, par pilnu ģimeni tās kļūšot tikai tad, kad atradīs trūkstošās lomas izpildītāju. Arī gadījumā, kad pāris kādu iemeslu dēļ dzīvo kopā bez bērniem, pastāv jautājums, vai uzskatīt šādu kopdzīvi par ģimeni. Strukturālās pieejas piekritējiem ir noraidoša attieksme pret viendzimuma ģimenēm, lai kāda būtu viņu attiecību kvalitāte, jo bērnam, ko viņi audzina, tikai viens no viņiem (vai adoptētāju gadījumā neviens) ir bioloģiskais vecāks.

Tomēr šai pieejai, kā redzams, ir savi izaicinājumi un nepilnības. Ja ģimene ir tikai pretējā dzimuma vecāki ar saviem miesīgajiem bērniem, vai šis ir visizplatītākais ģimenes modelis Latvijā? Vai tad sieviete ar trīs bērniem ir ģimene, ja viņai nav vīra? Vai vecmāmiņa ar saviem trīs audzināmajiem mazbērniem ir ģimene? Un kopīgi dzīvojošajiem vecmāmiņai, viņas māsai, mātei, viņas divām meitām un viņas krustmeitai, kura pie minētajiem cilvēkiem mēdz uzturēties biežāk nekā pie saviem vecākiem, — kas no viņiem ir un kas nav ģimene? Ko darīt, ja vīrietis un sieviete audzina bērnu, kura māte ir šī sieviete, bet tēvs — cits vīrietis, kurš tomēr uztur ciešas un mīlošas attiecības ar savu bērnu un neatsakās no savām tēva tiesībām un pienākumiem? Kas ir un kas nav šīs ģimenes dalībnieki?


Struktūra negarantē kvalitāti

Galvenais, kādēļ mēs par to visu runājam, ir valsts. Daži cilvēki uzskata, ka ģimene ir cilvēku privātā teritorija un gandrīz vai gultas lieta. No otras puses, citi apgalvo, ka ģimene ir valsts šūniņa un ka valstij ir svarīgi, lai ģimenes ir stipras. Kādēļ? Stipra ģimene sniedz atbalstu grūtā brīdī katram ģimenes loceklim, tādejādi atvieglojot valsts lomu atbalsta sniegšanā savam pilsonim. Pētījumi rāda, ka stiprās ģimenēs cilvēki retāk cieš no fiziskām un arī garīgām kaitēm, kas nozīmē, ka viņiem ir labāka fiziskā un psihiskā veselība, turklāt viņi dzīvo ilgāk nekā tie, kuru ģimene nav stipra vai kuriem ģimenes nav. Tādejādi valstij ir ļoti svarīgi, lai tās ģimenes ir stipras.

Bet ko nozīmē stipra ģimene? Vai tiešām ģimenes stiprumu vai vājumu var diskrēti novērtēt pēc tās struktūras un lomu sadalījuma? Citiem vārdiem sakot, vai tiešām struktūra garantē kvalitāti? Vai tas, ka ģimenei ir noteikta struktūra, ļauj tai piederošajiem, arī bērniem, kuri aug šajā ģimenē, justies pasargātiem, atbalstītiem un mīlētiem? Pārfrāzējot šo jautājumu, — ja ne struktūra, tad kas nosaka attiecību kvalitāti? Mēs zinām par ģimenēm, kurās ir tēvs, māte un bērni, bet kuras tomēr nesniedz ģimenes locekļiem to, kas ir vajadzīgs viņiem pašiem un arī valstij. Mēs zinām, ka ir strukturāli perfektas ģimenes, kuru attiecībās izpaužas agresija, fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība, neapmierinātība, neuzticība vai arī citas problēmas. Tādejādi struktūra kā tāda nenozīmē, ka šāds ģimenes modelis ir izdevīgs un vēlams tautai un valstij.

Pastāv otrs viedoklis. Tā piekritēji uzskata, ka ģimene nav iekļaujama noteiktās struktūras ietvaros un ka to vieno nevis ārējā struktūra, bet iekšējās attiecības, to dinamika un stiprums. Respektīvi, ģimene ir cilvēki, kuri cits citu mīl, atbalsta un uzskata par piederīgiem. Acīmredzot tieši šī pieeja raksturo to, ko valsts no ģimenes sagaida — rūpju uzņemšanos citam par citu. Attiecību pieejas piekritēji tādēļ uzskata, ka ģimeni pirmām kārtām raksturo attiecību kvalitāte, nevis struktūra, un viņi tādējādi ar cieņu attiecas pret jebkuru struktūru, ja vien tajā valda cieņa, saticība un savstarpējs atbalsts. Tajā skaitā viņiem piemīt atbalstoša attieksme pret viendzimuma ģimenēm ar vai bez bērniem.


Aizsardzību — ikvienam bērnam

Tātad, ko nozīmē sauklis „aizstāvēsim ģimenes vērtības!”? Vai šis ir aicinājums cīnīties par noteiktu struktūru cilvēku attiecībās? Vai tomēr par attiecību kvalitāti? Un vai pašreizējie tā saucamo kristīgo konfesiju un Nacionālās spēka savienības organizētie pasākumi sasniedz savu mērķi — palīdzēt ģimenēm kļūt par atbalstošākām un mīlestības pilnām? Izskatās, ka aktivitātēm, kuras it kā ir vērstas uz ģimenes aizstāvēšanu, ir absolūti cits mērķis, ko brīnišķīgi skaidri ir noformulējis Jaunās paaudzes līderis Aleksejs Ļedjajevs, — pazemot homoseksuāli orientētus cilvēkus, nepieļaut viņu tiesību aizsardzību. Bet kāds tam ir sakars ar ģimenes vērtībām? Ko iegūs mana ģimene no tā, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas jutīsies pazemoti un aizvainoti? Vai kādai ģimenei ir labums no tā, ka divi viena dzimuma cilvēki nevar reģistrēt savas attiecības? Kāds labums ir no tā, ja kāds gejs precas un veido strukturāli atbilstošu ģimeni, lai tikai kāds nepadomātu, ka viņš ir gejs? Vai sievietei, ar kuru viņš precas, tas nesīs laimi? Un bērniem? Un galu galā viņam pašam? Manuprāt, ģimenes vērtību aizstāvībai un stiprināšanai būtu svarīgi atbalstīt cilvēku vēlmi dzīvot kopā mīlestībā un saticībā un sniegt gan ekonomisku, gan sociālu atbalstu valsts līmenī. Ir svarīgi saprast, ka LGBT[1] kopiena arī vēlas atbalstīt ģimenes vērtības, jo arī viņi vēlas veidot stipras un mīlošas ģimenes.

Šī viedokļa pretinieki var iebilst: „Mēs esam tikai par tradicionālo ģimeni”, bet kas ir tradicionālā ģimene? Iepretim ierastajam mītam divu pretējo dzimumu cilvēku un viņu miesīgo bērnu savienība ir stipri moderns veidojums. Daudzus gadsimtus tradicionālā ģimene ir bijusi kopiena, daudzu paaudžu vīriešu, sieviešu un bērnu kopējā saimniecība, kur katram bija sava loma un vērtība. Sievietes daudz vairāk laika pavadīja kopīgos darbos, arī vīrieši kopā gāja karā, kopā veica vīriešu darbus. Mūsdienu nošķirtība un sadalīšanās pa dzīvoklīšiem ir ar pasaules industrializāciju saistīts fenomens, un tam ir nedaudz vairāk nekā 100 gadu, tādēļ to nekādi nevar uzskatīt par tradicionālu.

Vēl viens izplatīts mīts ir uzskats, ka viendzimuma ģimenes neaudzina bērnus. Tieši šī uzskata dēļ dažu reliģisko konfesiju līderi homoseksualitāti sauc par „nāves kultūru”, uzsverot, ka šādas ģimenes nav pelnījušās atzīšanu tā iemesla dēļ, ka tajās nevar būt bērni. Ir apbrīnojama cilvēku spēja neredzēt un nedzirdēt to, ko viņiem neliekas izdevīgi pieņemt, taču pētījumi rāda, ka arī viendzimuma ģimenes audzināja, audzina un noteikti turpmāk audzinās bērnus. Šie bērni vai nu ir radīti iepriekšējās laulībās, vai arī ieņemti un laisti pasaulē tieši tādēļ, ka pāris kā daudzi citi pāri ir mātes vai tēva jūtu motivēts. Vienīgais, kas atšķir viendzimuma pāri no divu dzimumu pāra, ir tas, ka viņiem nevar būt neplānotie bērni. Taču plānotie vai neplānotie, arī šie bērni ir mūsu valsts pilsoņi un mūsu tautieši, arī viņiem ir nepieciešamas rūpes un gādība, arī viņi valstij ir jāaizstāv, tajā skaitā no naida un neiecietības, ko daži spēki akli sludina. Arī viņi ir tie, kas tāpat kā divu dzimumu pāra pēcnācēji piedalās valsts dzīvē, sekmē tās attīstību, maksā nodokļus.

Tādējādi homoseksualitāte un LGBT kopienas cīņa par to, lai valsts atzīst arī viņu ģimenes, neapdraud nevienu. Turklāt arī viedoklis, ka viendzimuma ģimeņu legalizācija apdraud laulības institūcijas lomu sabiedrībā, nav loģiski pamatots. Pasaulē ir tikai viena lieta, kas nemainās — tas, ka viss mainās. Respektīvi, mainās sabiedrība, mainās sadzīve, mainās cilvēku komunikācija un informācijas cirkulācija, un, protams, nav brīnums, ka arī ģimene un laulība šajos globālo izmaiņu procesos nepaliek nemainīgas. Var droši secināt, ka viendzimuma ģimeņu legalizācija ir sekas, nevis cēlonis tiem procesiem, kas notiek sabiedrībā, — gan vietējiem demokratizācijas procesiem, kuru mērķis ir izbeigt melus un liekulību, gan vispārējiem informācijas un sabiedrības globalizācijas procesiem. Tāpēc vēlos pacelt balsi līdzi tiem, kuri saka: „Aizstāvēsim ģimenes vērtības! Atzīsim viendzimuma attiecības par vērtīgām! Apvienosim savus spēkus, lai mūsu valsts ģimenes dzīvo mīlestībā, saticībā un mierā! Stiprināsim savu valsti!”

________________________
[1] Lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (71) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Saulīte... - dACE jAKOVĻEWVA 20.06.2007 09:55
mĪLESTĪBA IR SALDA..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 18.06.2007 00:26
Un - neviens jau negrib reformēt ģimenes institūciju. Grib tikai atvērt acis uz realitāti un attiekties pret to godīgāk.

Ok, Mozaīka ir radikāla, varbūt pārspīlē. Bet reālo situāciju ap ģimenes institūtu tas taču nemaina.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 18.06.2007 00:23
Aleksi, ok, Mozaīka nepiedāvā. Kurš piedāvā? Un pats galvenais, kurš kaut ko var arī realizēt? NSS vai ZZS kaut ko piedāvā? Baidos, ka nē. NSS piedāvā radikāli nereālas metodes un ja viņus pieliktu pie teikšanas, viņi momentā izgāztos savas nekompetences dēļ. Savukart ZZS vienkārši piekopj strausa politiku.

Nevajag meklēt baļķi otra acī, ja problēma ir tevī pašā. Nevajag meklēt grēkāzi starp gejiem, ja pats neesi spējīgs veikt savu pienākumu.

Par imigrantiem. Ne visās valstīs dzimstība aug uz imigrantu rēķina. Jo, ja tā būtu, tad Vācijā, kur ir mežonīgi daudz turku, dzimstības koeficients būtu augstāks nekā Dānijā, Norvēģijā un Īrijā, kur ir mazāk ne-eiropiešu iedzīvotāju. Taču Vācijā ir zemāks koeficients nekā šais valstīs. Spānijā ir vairāk imigrantu nekā Ziemeļeiropā, bet dzimstības koeficients ir zemāks.

Kā jau teicu, Īrijā, kā jau ziemeļvalstī, ir liela tolerance pret gejiem. Tur ir ļoti augstā līmenī sieviešu vienlīdzība. Bet arī dzimstība tur ir augsta. Islandē ir augsta dzimstība, Fēru salās vēl augstāka - vai tur ir visvairāk migrantu? Nē.

Turklāt daži pētnieki pat norāda uz tendenci, ka otrās paaudzes ne-eiropiešu imigranti pārņem vietējās tradīcijas un viņiem vairs nedzimst tik daudz pēcnācēju.

Krievijā ir maz imigrantu, tos tur nogalina, gejus tur nīst visvairāk. Sievietes tur tiek uzskatītas par "citādākām". Vai tur ir liela dzimstība? Nē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - M.Romero 12.06.2007 16:32
M.Romero: Demogrāfija nav geju problēma. Ne viņi pie tās vainojami. Tas pamatos ir ekonomiskas dabas jautājums. Starp citu, konservatīvisma citadelēs Polijā un Latvijā koeficienti ir zem 1.5, ja nemaldos. Arī Serbijā nekā diža nav.

Demogrāfija ir visu mūsu problēma. Ja kāds grib reformēt gjimenes institūciju, tad tas nozīmē, ka viņš/viņa piedāvā jaunas atbildes uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Bet tas, ko šajā sakarībā piedāvā praidisti, man tomēr liekas ir tukšs konfekšu papīrītis.

M.Romero ir taisnība, ka dzimstības rādītājiem ar praidisma pieņemšanu konkrētajā sabiedrībā ir maza korelācija. Ir toties cits demogrāfisks kritērijs - imigrācijas/emigrācijas īpatsvars, kurš spēcīgi saistāms ar homoseksuāla dzīvesveida atzīšanu. Pasaules valstis un regjioni, kas ir imigrācijas zemes (Kanāda, Nīderlande, Ņujorkas un Kalifornijas štati, utml.) parasti ir draudzīgi praidistu dienaskārtībai, bet regjioni, kuros imigrantu ir maz, ne ar kādu praidismu parasti nelepojas. (Ir simptomātiski, ka homo-izvirtību atbalstītājs mācītājs Juris Cālītis bija vienlaikus arī dedzīgs nelegālo somāļu imigrantu aizstāvis.)

Būsim reālisti - Latvijā nekādi imigrantu bari nav vajadzīgi; Latvija ir un paliks pamatos latviešu un citu tradicionālo minoritāšu apdzīvota zeme. Baidos, ka praidisms un ultraliberāls dzīvesveids kā imigrantu pievilināšanas līdzeklis, šeit vienkārši nav vajadzīgs. Domāju, ka vispār "Mozaīka" nevienam neko pozitīvu nepiedāvā - viņi darbojas tikai paši savās interesēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 12.06.2007 14:54
Starp citu, konservatīvisma citadelēs Polijā un Latvijā koeficienti ir zem 1.5, ja nemaldos. Arī Serbijā nekā diža nav.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 12.06.2007 14:48
Zlo, būsim konsekventi un salīdzināsim dzimstību tikai Rietumu areāla valstīs. Jo tas, kā ir Bangladešā vai Indonēzijā, uz mūsu izdzīvošanu tieši neattiecas. Vai varbūt Jūs vēlētos ieviest Tuvajos Austrumos vai Āzijā valdošās valsts iekārtas, no tām izrietošās cilvēktiesību normas un dzīves līmeni? Nevajag salīdzināt civilizācijas, jo tad salīdziniet visus parametrus, kas piedien šīm civilizācijām. Starp citu, neregulēta dzimstība šais areālos apdraud zemi.

Ja runājam par Rietumiem, tad augstākie dzimstības koeficienti ir ziemeļvalstīs, kur ir sena feminisma un respekta pret sievieti tradīcija. Vēl augsta dzimstība ir katoliskajā Īrijā, kur ir aizliegti aborti, taču arī šajā valstī koeficients nesasniedz 2. Un šajā valstī ir augsti dzimumu vienlīdzības standarti - par to šodien mēs nu ja varam pārliecināties paši. Īrijā ir arī augsta tolerance pret gejiem, nesen Dublinas centrā, plīvojot varavīksnes karogiem, noritēja geju teātra festivāls. Īrijas augstais dzimstības līmenis varētu būt saistīts ar respektu pret mātēm (arī vientuļām), kā arī tradīciju, ko veidoja britu koloniālā ietekme.

Nez kādēļ tādās tradicionāli katoliskās valstīs kā Itālija un Spānija dzimstības rādītāji ir vieni no zemākajiem? Daudz zemāki nekā liberālaja Norvēģijā.

Jā, Francijā ir augsts koeficients, to apsteidz tikai īri. Francijā, starp citu, ir viens no augstākajiem sieviešu nodarbinātības līmeņiem.

Šeit pat ir labs raksts, pievērsiet uzmanību sieviešu nodarbinātības līmenim, bērnu skaitam. Piemēram, Portugālē sieviešu nodarbinātība ir zemāka, taču koeficients pat nožēlojamāks nekā Zviedrijā.
http://www.guardian.co.uk/france/story/0,11882,1575401,00.ht...

Demogrāfija nav geju problēma. Ne viņi pie tās vainojami. Tas pamatos ir ekonomiskas dabas jautājums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Zlo 12.06.2007 13:49
Zlo: Ņemsim tepat Eiropu. Katoļticīgajās valstīs, atšķirība no tām, kur dominē protestani, dzimstība nav problēma, jo spēcīgākas ir patriarhālās tradīcijas, kur sievētēm ir vairāk saglabājusies tradicionālā vēsturiskā loma, kas arī nodrošina apmierinošu dzimstības līmeni kopumā.

Varbūt pirms 100 gadiem tā arī bija. Bet mūsdienu Eiropā religjija (katolicisms vai protestantisms) maz ko iespaido demogrāfijā. Francijā un Īrijā dzimstība (priekš Eiropas standartiem) vēl ir salīdzinoši augsta, bet Itālijā un Lietuvā - vienas no zemākajām visā pasaulē. Protestantiskās Ziemeļeiropas valstis ir kaut kur pa vidu. Sk. tabulas - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/... (dzimstība uz 1000 iedzīvotājiem gadā - šis rādītājs izskatās augstāks valstīs, kurās ir relatīvi jaunāka iedzīvotāju vecumstruktūra); https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/... (bērni vidēji uz vienu sievieti; var redzēt, kurās sabiedrībās šis rādītājs ir vismaz 2.1).

Zlo: vajadzētu vismaz 2, lai pieaugums būtu "pa nullēm".

Drīzāk jau 2.1 vai 2.2 (t.i. faktiski jau vairāk nekā divus bērnus caurmēra gjimenē) - jo šādi tiek ņemta vērā bērnu mirstība līdz auglīga vecuma sasniegšanai. Ja turklāt valstī ir ievērojama emigrācija (kā tas ir Latvijā), tad vajag vēl nedaudz vairāk bērnu, lai paliktu pa nullēm.

Protams, pievienojos Jums, Zlo, ka situācija ir pietiekami nopietna, un praidistu demogrāfiskās idejas (bērnu adoptēšana viendzimumu pāriem) uz šo problēmu fona izklausās galīgi nenopietni. Praidistiem var piešķirt visas iespējamās privilēgjijas, bet nekāds demogrāfisks lēciens pēc tam nekur nav sekojis - daži pētnieki uzskata, ka laulību un laulībās dzimušo bērnu skaits tā rezultātā ir samazinājies, citi uzskata, ka nav īpaši mainījies (sk. http://www.cato.org/event.php?eventid=2935 --- diskusija Kato institūtā).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zlo - Marche Romero 12.06.2007 12:50
Nav daudz laika, tāpēc tikai viens komentārs/iebilde - par dzimstības līmeni. Diemzēl dzimstības līmeņa saglabāšanos, nerunājot nemaz par paaugstinašanos, nenodrošina labāki materiālie apstākļi. Tieši otrādi - ietekmē negatīvi. Ja jau sekot šai logikai, tad tiešo miljardieru ģimenēm būtu jābūt viskuplākajām. Tācu tā nav. Piemērs varbūt ir pārāk vienkāršs, tāpēc prblēma ir jāapskta glabālā mērogā. Kur ir augstāka dzimstībā - Dānijā vai Bangladešā? Atbilde domājams ir skaidra. Jautājums ir par dzīves vērtībām un dzīves jēgu. Mazattīstītajās valstīs sievietēm, mazākā mērā vīriešiem, galvenā dzives jēga ir bērnu laišana pasaulē, iespējami kupls dzimtas turpinājums. Dzīve viņai viekārši neko citu nepiedāvā, bet kaut kā sevi realizēt vajag. Tāpat dzimstības līmenis izteikti korelē ar to cik stipra ir reliģijas nozīme tajā vai citā valstī. Ņemsim tepat Eiropu. Katoļticīgajās valstīs, atšķirība no tām, kur dominē protestani, dzimstība nav problēma, jo spēcīgākas ir patriarhālās tradīcijas, kur sievētēm ir vairāk saglabājusies tradicionālā vēsturiskā loma, kas arī nodrošina apmierinošu dzimstības līmeni kopumā. No šejienes seko nākamā korelācija starp valsts att'īstības līmeni (ģimenes ienākumiem) un sieviešu vienlīdzības līmeni. Skandināvija ir labākais piemērs. Dānijā pēc ienākuma uz vienu ģimenes locekli ir topā. Bet dzimstība 1,8 bērni ģimenē... vajadzētu vismaz 2, lai pieaugums būtu "pa nullēm".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Merche Romero 12.06.2007 10:49
Mees varam emancipeeties vai arii mees varam turpinaat gadu desmitiem ilgi idejiski pretoties vienliidziibas un emancipaacijas realitaatei. Taa ir pashu latvieshu izveele.

------------------------------------

Jā , nu patriarhāts ir bijis , matriarhāts ar laikam , tagad ejam uz nekatrohātu vai. Principā neesu šādas idejas piekritējs , jo uzskatu ka vienam dzimumam ir jābūt vadošam dzimumam , uzskatu ka pilnīga dzimumu vienlīdzība , tas ir kad nav skaidri noteikts kuš dzimums ir vadošais , kurš pakļaujas , radīs tikai bardaku un savstarpēju cīņu starp dzimumiem katrā konkrētā gadījumā un faktiski ārdīs uz nebēdu jau tā vājās ģimenes.

Nu bet labi - tātad pilnīgi vienlīdzīgi dzimumi , bez kādiem tur vadošiem dzimumiem. Tad tikai viens liels jautājums , kas par ko rūpēsies kopumā , sabiedrības , valsts mērogos? Vai dzimumi uzņemsies rūpes kopējos mērogos viens par otru vai katrs dzimums rūpēsies par sevi. Ja katrs dzimums rūpēsies tikai par savu dzīves kvalitāti , tad nu var iznākt tā ka gribot negribot fiziski spēcīgākais apspiež fiziski vājāko. Ja dzimumi rūpējas viens par otru , tad tas jau būtu samērā pieņemami. Tikai nu sieviešu dzimumam tādas lielas rūpes priekšā , jo abu dzimumu dzīves kvalitāte jānotur vienā līmenī. Bet tādi primāri dzīves kvalitātes rādītāji kā dzīves ilgums , dažādas atkarības , noziedzības izplatība , pašnāvības pagaidām dzimumiem ir ļoti atšķirīgā līmenī. Ja ejam uz pilnīgu vienlīdzību , tad jādod risinājumi kā šīs atšķirības tiks novērstas. Pēc tam varēs risināt ( ja pašās par sevi neatrisināsies ) tādas tomēr ne tik primāras , ar dzīves patieso kvalitāti ne tik cieši saistītas , problēmas kā darba slodžu vienlīdzīgs sadalījums , vienlīdzīga darba apmaksa , vadošie amati utt..

Kā variants jau pastāv arī matriarhāts , kur vadošais dzimums būtu sieviešu dzimums. Tikai nu tad vadošajam sieviešu dzimumam pienāktos rūpēties par otru , pakļauto dzimumu. Loģiski būtu ja matriarhātā vīrieši dzīvotu ilgāk . Vadošais sieviešu dzimums nedrīkstētu pieļaut arī ka vīriešu dzimums vairāk nodzeras , aiziet noziedzībā , pāšnavībās utt. , jo tas jau norādītu uz to ka vadošais dzimus pietiekami nerūpējas par otru dzimumu , tātad slikti pilda savu vadošā dzimumalomu un pienākumus.

Nu bet visumā jāsaka , ka nedomāju ka kāds te tā nopietni taisītos mainīt iekārtu. Vienkārši notiek tas ka veco labo patriarhālo sabiedrību (kurai noteikti laika gaitā nepieciešamas arī dažās izmaiņas) feministes cenšas vienpusīgi apgraizīt savā labā , tā teikt lai jau vīrieši turpina uzņemties rūpes par visu sabiedrību kopumā , tikai lai tas nebūtu manāms un nekas par to netiktu prasīts. Savukārt feministes , tāpat kā homoseksuālisti , nodarbosies ar to ka rūpēsies tikai par sevi. Nu ar homoseksuāļiem viss tā kā būtu skaidrs - kas tad cits tiem atliek. Bet nu feministēm vajadzētu reizēm padomāt ne tikai par to kā pašām labāk dzīvi izkārtot , bet arī par to cik sakārtota sabiedrība tiek atstāta nākošajai paaudzei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 12.06.2007 00:20
Dubultaa slodze nekad nav bijis feminisma ideaals. Tieshi otraadi - feminisms pret to ciinaas. Shii situaacija izveidojaas taapeec, ka feminisms tiiri veesturiski savus meerkjus nekad nesasniedza un liidz ar to radiija lielas priekshrociibas tieshi viirietim. Feminisma ideaali vel nav sasniegti. Dzimumu vienliidziiba praktiski nekur veel nav sasniegta, varbut vieniigi Ziemeljeiropa ir nonaakusi tuvu tai.

Alda, es Jums pilniigi piekriitu par materiaalo pusi. Patiesiibaa shis ir vairaak ekonomiskas nekaa moraalas dabas jautaajums. Ja sievietes Latvijaa buutu finansiaali neatkariigas, tad daudzas probleemas atkristu - vientuljo maashu cieshanas, prostituucija, seksa tuurisms un cilveektirdznieciiba. Visas shiis lietas saknjojas tieshi dzimumu nevienliidziibaa. Arii zema dzimstiiba saknjojas dzimumu nevienliidziibaa.

Taa kaa muusdienaas viirietis vairs nav gimenes stabilitaates garants un vairs ne vienmeer beernu materiaalais apruupeetaajs, tad materiaalaas ruupes par beerniem buutu lielaa meeraa jaauznjemas valstij. Buutu tikai taisniigi, ja viirietim, kursh izveelas atstaat gimeni, buutu no taas jaatpeerkas. Peetijumi raada, ka viirietim ir vairaak briivaa laika sev, savukaart sievietei shaada briivaa laika nav tik daudz - vinja ruupeejas par beerniem un vecajiem radiniekiem un dara to par velti. Buutu tikai taisniigi, ja lielaaku briivibu baudoshais viirietis samaksaatu par sho darbu, kas ir darbs sabiedriibas un taas naakotnes labaa.

Ljoti veertiigi buutu kultiveet teeva lomu. Beerni tikai ieguutu, ja pavadiitu vairaak laika ar teeviem.

Alda, Juus jau ljoti preciizi aizskaaraat pensijas jautaajumu. Ne jau nauda nav sievietes draugs, bet gan sisteema. Latvijaa ir daudz sievieshu, kuras prot gan nopelniit, gan audzinaat beernus. Probleema ir tajaa, ka nauda netiek vienliidziigi sadaliita starp sabiedriibas locekljiem. Arii ar to ir saistiita nabadziibas feminizaacija. Veidojas situaacijas, kad vientuljaas maates un arii preceetas sievietes velta daudz laika, lai garanteetu shiis sabiedriibas izdziivoshanu, kameer viirietis ir briivs gan no materiaalaam, gan moraalaam saistiibaam. Vinjam atliek daudz laika pelniit naudu, braukaat pa pasauli, mainiit partneres. Arii pensiju vinsh var sakraat lielaaku. Manupraat, taa ir liela netaisniiba pret sievieti, un taa absoluuti nedara maates statusu pievilciigu jaunu sievieshu aciis. Balvaa par upureeshanos citu labaa tev tiek pieshkirta nabadziibas perspektiiva.

Un ja runa par gejiem - tad cik ir procentuaali geju un cik ir bezatbildiigu heteroseksuaalu viirieshu? Kursh rada vairaak netaisniibas?

Runaajot par sievietes lomu modernaa sabiedriibaa - atcereesimies, ka sievietes aarpus maajas straadaa jau sen. Faktiski, jau Otraa pasaules kara laikaa sievietes masveidaa tika iegruustas industrializaacijas procesaa, jo viirieshu ambiicijas un varaskaare lika vinjiem karot par ietekmi, nesot daudz posta cilveecei. Muusdienu sabiedriiba vispaar nav iedomaajama bez sievieshu darbaspeeka. Turklaat sievishkais cilveekresurss izmaksaa leetaak nekaa viirieshu. Var jau novelt visu vainu uz sievieteem "karjeristeem". Bet cik daudz shaadu sievieshu, kuraam ir spiidosha karjera un alga vismaz 1000ls, juus redzat sev apkaart? Nemaz nav tik daudz. Vai kaads dod izveeli jaunajaam sievieteem - tu vari iet universitaatee, tu vari straadaat vai vari buut maaminja? Shaadas izveeles nav, jo par normu tiek uzskatiits, ka sievietei IR jaastraadaa aarpus maajas. Otra lieta ir jau mineetaa - materiaalaa atkariiba. Zinot, ka pilniigi iespeejama ir situaacija, kad viiriesha nebuus (ar to visaam muusdienu sievieteem jaareekjinaas, jo pusi lauliibu shkjir) un ka nebuus arii valsts atbalsta, jo Latvijaa valsts pabalsts maatei ir nieciigs, kas cits atliek sievietei, kaa censties savu un sava beerna materiaalo droshiibu garanteet pashai? Es baidos, ka vairumaa gadijumu sievieti uz to spiezh tieshi reaalie dziives apstaaklji un sociaalaa neaizsargaatiiba, nevis kaadas "karjeristes" ambiicijas.

Sievietes dazhus viirieshu apgjeerba gabalus paarnjeema jau Marleenas Ditrihas laikaa un tas bija ljoti sen. Latvijaa jau nu tieshaam nevajadzeetu suudzeeties, ka sievietes gjeerbtos kaa viirieshi. Muusu sabiedriibaa valda izteikta sievietes seksualizaacija - ne par velti Riigas ielaas ir pilns ar puskailaam meiteneem. Taads ir muusu sabiedriibas standarts, kas nav pasleepts arii no citiem.

IM, kaa jau teicu - iipashas tiesiibas jeb privileegijas pienaakas tam, kursh shiis privileegijas nopelna - paliidzot citiem, uzturot citus vai turot citus atkariibaa. Ne visi muusdienu viirieshi veic shos pienaakumus. Taatad vinjiem nepienaakas privileegijas tikai taapeec, ka vinjiem ir sagadiijies piedzimt ar noteiktaam dzimumpaziimeem, noteiktaa kultuuraa, kur shii indiviida dzimte tradiicijas iespaidaa tiek veerteeta augstaak par citu. Tu nevari pieprasiit sev papildus tiesiibas, ja neesi izdariijis kaut ko sabiedriibas labaa. Dziivot uz otra reekjina nav taisniigi. Baudiit briivibu un materiaalo paaraakumu, kameer cits uzupureejas un tiek iegruusts nabadziibaa un atstumtiibaa, lai tavs dzimums vispaar izdziivotu, nav taisniigi. Ja viirietis veelas patriarhaata sniegtaas privileegijas, vinjam ir jaapilda saistiibas, ko patriarhaats uzliek viiriesha dzimumam. Preteejaa gadijumaa vinjam ir jaapienjem dzimumu liidztiesiiba.

Tas, ka sieviete "izkjer visus pienaakumus" nebuutu preciizi, jo vinjai biezhi nekas cits neatliek. Tas naak no padomju laikiem. Vai Jums neliekas, ka muusu, latvieshu postpadomju kultuura stimulee sievieti "izkjert visus darbus"? Vai tad latvieshu sievietei nav jaabuut patiesi supersievietei - skaistai un sakoptai, maatei, maajsaimniecei (jo 80% tachu uzskata, ka vairums maajas darbu jaaveic tieshi sievietei, vai ne taa?), izgliitotai un pelnoshai. Jo, ja tu to nedariisi, tad tu "savu veci pazaudeesi" un taas tachu ir shausmas Latvijas apstaakljos, kur valda taads stipraa dzimuma iztruukums! Neliekuljojiet, viirietim shaada situaacija ir tikai izdeviiga. Latvijaa saliidzinot ar citaam ES valstiim sievietes vismazaak straadaa uz pusslodzi - citur sievieteem ir vairaak pusslodzes darbu, sheit vairums uz pilnu slodzi straadaa. Viirietim shaada situaacija ir aarkaartiigi izdeviiga. Mees to ljoti labi redzam Latvijaa un citur Austrumeiropaa attieciibaas starp dzimumiem. Varbut dalja gimenu ir emancipeetas un tajaas arii viirs dara maajas darbus un auklee beernus, tachu stereotipiskaa liimenii tas veel netiek pienjemts par normu, vai ne? Viirietim jau biezhi liekas, ka "vinja pati visu izdara". Ir daudzas lietas, ko viirieshi pat nepamana, piemeram, to, ka maaja ir sakopta, ir mazie melnie darbi (sekretaares ir labs piemeers), ko virieshi pat nepamana, ka kaads tos veic, liidz ar to tie netiek noveerteeti, tiem nav attieciigaa statusa, lai gan bez tiem nav iespejama shii ekonomiskaa sisteema. Protams, ka daudziem viirieshiem situaacijaa, kad sieviete it kaa pati visu var, rodas nepilnveertiibas sajuuta. Tachu kaa jau mineeju - sho sajuutu var kompenseet vairojot viiriesha kaa gimenes apruupee liidzdaliiga teeva lomu. Un shis nav tikai likumdoshanas jautaajums - taa ir atkal moraale un stereotipi, kas lielaa daljaa Latvijas sabiedriibas ir novecojushi un atgruuzh viirieti no gjimenes.

Probleema ir tajaa, ka Latvijas sabiedriiba joprojaam ir paarejas sabiedriiba. Taa nav veel emancipeejusies liidz galam, tachu vienlaikus vecie, tradicionaalie stereotipi ir tie, kas cilveekiem sniedz idealo raami, vadmotiivu, kas rada sakaartotiibas izjuutu un atvieglina cilveeka dziives uztveri. Probleema rodas tad, kad shie raamji, shii jaabuutiiba neatbilst realitaatei un tieshajai dziivei. Tie nerisina probleemas, ar ko cilveeks saskaras savaa ikdienaa. Liidziigi kaa Vanaga un Pujata nievaajoshie paarmetumi modernajai sabiedriibai, tie nedod atbildes, risinaajumu, recepti, kaa tikt galaa ar modernaa cilveeka izaicinaajumiem.

Rietumos jau ir sapratushi, ka konkreetas sabiedriibas konkureetspeeju un augstu dziives liimeni var nodroshinaat tikai tad, ja sieviete peec iespejas pilnveertiigi tiek iesaistiita darba tirguu, bet lai neciestu dzimstiiba ir nepiecieshams materiaals atbalsts, kas iistenojas publiskaa sfeeraa, kaa arii nevienliidziibas noveershana, kas tiek iistenota likumdoshanaa un sabiedriskajaa domaa. Latvijai vairs nav atpakaljcelja uz tradicionaalu iekaartu, jo mees esam paaraak integreeti Rietumu sabiedriibaa. Muusu pashu sabiedriiba jau sen vairs nedziivo peec tradicionaalajiem priekhsrakstiem. Tajaa areaalaa, kur mees atrodamies, nevienliidziigas sabiedriibas nespees konkureet. Cilveeki, kuri buus apspiesti, taas pametiis. Mees varam emancipeeties vai arii mees varam turpinaat gadu desmitiem ilgi idejiski pretoties vienliidziibas un emancipaacijas realitaatei. Taa ir pashu latvieshu izveele. Taapeec jau shis geju jautaajums ir tik saapiigs. Jo tieshi geju attieciibas pieliidzina viirieti sievieshu dzimumam. Bet sievieshu dzimums tachu ir "viiriesha necieniigs". Shis jautaajums ir saistiits ar cilveeku vienliidziibu, vienaadu veertibu sabiedriibas aciis, neatkariigi no vinju dzimuma. Abu dzimumu vienliidziigu cieniigumu sabiedriibaa. Es domaaju, ka latvieshos ir ieksheejs, fundamentaals potenciaals pienjemt sho ideju, taapat kaa to ir izdariijushi citi eiropieshi. Mees no taa vareetu daudz ieguut, jo galu galaa dzimumi tikai papildina viens otru un buutu svariigi katra dzimuma potenciaalu izmantot maksimaali kopienas labaa.

Protams, var arii pretoties shai idejai. Bet diemzheel tas daargi maksaas muusu naacijai. Taa pazaudees dalju jaunaas paaudzes, kura alks dziivot modernaa sabiedriibaa, nevis taadaa, kuraa valdoshie stereotipi nedod atbildi uz dzives reaalijaam un kuri neveeleesies savu naakotni saistiit ar sabiedriibu, kuraa valda spriedze starp dazhaadaam grupaam un kuraa apzinaati tiek uztureeta strukturaala nevienliidziiba starp dzimumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM 11.06.2007 22:09
Nu es domāju ka jautājums par ģimenes galvu ir jautājums par ģimenes galvas pienākumiem , bet reizē tas ir jautājums arī par ģimenes galvas tiesībām. Ja mēs nolīdzinām ģimenes galvas tiesības ar ģimenes locekļu tiesībām , tad nu tā ir ka visi ģimenes locekļi cenšas uz sevi ņemt pēc iespējas vairāk pienākumus , un tad nu kuram vairāk to pienākumu , tad tas nu pretendē uz galvas būšanu. Bet faktiski manuprāt ir tā ka sieviete izķer visus pienākumus un vīrietim nemaz vairs nav ko ģimenē darīt. Tas vai nu pats aiziet vai tiek padzīts. Sievietes protams pēc tam sūdzas ka viņām dubultslodze un ka vīrieši bezatbildīgi , bet ko vīrietim darīt ģimenē kur ar visu galā tiek sieviete viena pati , ja nu vienīgi tikai izlaisties. Un beigu beigās , tā kā vīrietis dzemdēt nevar , tad nu klusībā kaut kur tomēr viņš uz to ģimenes galvas lomu pretendē , kaut vai lai justos līdzvērtīgs sievietei , un tikpat nepieciešams ģimenei kā sieviete.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zlo 11.06.2007 18:59
Mainās viss un vēl pie tam mežonīgā tempā. Līdzi tai arī ģimenes attiecību modeļi. Nav jau tikai problema ar "ģimenes galvām". Nevar vainot vienu vai otru pusi, to vai citu apstākli. Viss notiek savstarpējā mijiedarbībā. Tāpat ir problēmas ar "ģimenes pavarda uzturētājām", ko nosaka ļoti daudzi apstākļi - ekonomiski, sociālie, kultūras u.c. Piemēram - sieviete strādā līdz pat pēdējai grūtniecības dienai, bet pēc dzemdībām jau pēc pāris nedēļām atkal ir birojā. Šis piemērs izgaismo, kas viņai ir dzīves vērtības. Bērna audzināšana tā noteikti nav. Bet tad brīnās - bērns slimīgs, nervozs, vēlāk - nekontrolējams (no tik "labas" ģimenes nāk - kā viņš kaut ko tādu varēja sastrādāt). Var protams saprast arī sievietes - tik daudz modernā dzīve piedāvā iespēju, kārdinājumu, izaicinājumu. Pašrealizācija vairs nesaistās ar ģimeni, bērniem. Drīzāk tas ir gandrīz kā šķērslis, kā apgrūtinājums. Jā - arvien vairāk sievietes pārņem "ģimenes galvas" funkcijas un nejau tikai tāpēc, ka materiālie apstākļi. Varbūt tēpēc "ģimenes galva" jūtas tā kā atstums, nevajadzīgs? Pie tam runa jau nav tikai naudu. Sievietes vispār kļūst par "vīriešiem" - ģērbjas kā vīrieši, strādā "vīriešu" darbus, daudzās pa pasauli. 'Tradicionālais ģimenes modelis un attiecības ir pretrunā ar pasaules un sabiedrības attīstības tendencēm. Kāda ir izeja? Laikam tādas nav...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alda - Merche Romero 11.06.2007 17:54
Tieši tā - vajadzīgi atbildīgi vīrieši :) Feminisma ideāls par pilnīgi neatkarīgo un brīvo sievieti kļūst mazliet šķebinošs tad, kad ir jāstrādā tās Jūsu minētās divas slodzes - mājās un darbā. Un bērns visur jāņem līdzi... Ja nedzīvojam kopā ar vecākiem, tad sievietei vienai pašai nopelnīt iztiku, samaksāt par dzīvokli un izaudzināt kaut vai 1 bērnu ir varoņdarbs.

Merche Romero. Vai ap 40gadiem nesagribēsies "jaunu modeli"? Vai nebūs no viņa jādīc alimenti? No jaunas sievietes skatpunkta raugoties, ne visai kārdinoša perspektīva...

Vienīgā izeja, ko redzu gjimenes vērtību saglabāšanā, ir lielāka vīrieša atbildība par bērniem. Vai nu viņš dzīvo savā gjimenē, vai arī no viņa piedzen ļoti nopietnus uzturlīdzekļus. Tad nebūs bažu par 40-gadnieku krīzēm un citām vīriešu vājībām. Protams, lūgt nav patīkami, bet ir nepieciešami - alimentu piedziņai ir jākļūst vienkāršākai.

Merche Romero. Alda, vai Jums ir kāda statistika par to, ka ģimenēs, kurās ir 3-4 bērni, visās ir tēvi un šie tēvi ir ģimenes galvas?

Statistikas nav, pašu un paziņu pieredze ir. Viena pati bez tēva vai citas ārējas palīdzības nevar 3-4 bērnus izaudzināt. Vismaz nav man tas gods pazīt šādas sievietes - viņām varētu piešķirt Lāčplēša ordenni.

Merche Romero: Latvijā ir daudz spējīgu, talantīgu jauniešu - vai tad tiešām visi viņi nāk no patriarhālām ģimenēm? Varbūt drīzāk no demokrātiskām? Tanī pašā mūsu latviskajā tradīcijā - vai gan nav tipiskāk, ka lomas nav vis tradicionālas, bet gan sadalītas?

Nu bet protams. Demokrātiskas gjimenes un dalītas lomas ir tipiska lieta. Galvenais, lai viņi paši labi justos, lai netiktu viss uzkrauts vienam cilvēkam.

Merche Romero: Paši heteroseksuālie vīrieši šo tradicionālo ģimeni ir sagrāvuši, savas izlaidības dēļ. Gejiem ar to nekāda sakara nav. Tad nu tagad lai samierinās ar sekām.

Nu bet priekš kam tad tie strīdi par gejiem? Kur Latvijā ir tie cilvēki, kam ir tik smalkas problēmas kā "viendzimuma partnerattiecības", kur ir tie geju pāri, kas alkst adoptēt bērnus? Latvijā priekš gjimenēm vajag atrisināt divas lietas - bērnudārzus un arī uzturlīdzekļus no visādiem izvairīgiem vīriešiem.

Bet ar sekām nāksies samierināties mums - piemēram, ar niecīgām pensijām. Vīrietis, kurš pret gjimeni ir bijis bezatbildīgāks nekā pret karjeru (vai arī ir gejs) - tāds sakrās lielāku pensijas kapitālu nekā sieviete, kura ir strādājusi pāri spēkiem un bez vīrieša atbalsta izaudzinājusi kaut vai 1 vai 2 bērnus - nākamos nodokļu maksātājus. Nu nemīl nauda sieviešu dzimumu! :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 11.06.2007 16:11
Alda rakstīja: "ne jau vientuļas mātes vai lesbiešu pāri izaudzinās pietiekami daudz bērnu, lai sabiedrība neizmirtu"

Nu lūk. Tātad vientuļās mātes vai lesbietes šeit nav pie vainas, tātad varētu viņas likt mierā un beidzot vērsties pie HETEROSEKSUĀLAJIEM VĪRIEŠIEM un pavaicāt - kā viņiem ir ar ģimenes atbildību, ar ģimenes vērtībām, ar ģimenes galvas statusa uzņemšanos? Vai arī viņi uzskata, ka pietiek būt par sēklas donoriem? Un kā ir ar ģimenes ilgtermiņa perspektīvu - ņemot vērā augsto laulību šķiršanas procentu? Vai ap 40gadiem nesagribēsies "jaunu modeli"? Vai nebūs no viņa jādīc alimenti? No jaunas sievietes skatpunkta raugoties, ne visai kārdinoša perspektīva...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 11.06.2007 16:05
Alda, pirmkārt, par vīrieša lomu ģimenē. Pie mums tā netiek pietiekami novērtēta. Ir jāveido vīrieša kā tēva identitāte un viņam ir jāiesaistās bērnu audzināšanā līdzvērtīgi sievietei. Laikmetā, kad sieviete rada pusi no ekonomiskās labklājības, bērnu audzināšana un māju aprūpe nedrīkst tikt novelta uz viņas vienas pleciem.

Alda, vai Jums ir kāda statistika par to, ka ģimenēs, kurās ir 3-4 bērni, visās ir tēvi un šie tēvi ir ģimenes galvas? Jā, protams, ir ļoti labi, ka tēvi rūpējas par ģimenēm, tas tiešām ir jānovērtē. Bet ir daudzas ģimenes, kurās ir, teiksim, 2 bērni un šais ģimenēs ģimenes galva ir māte/sieva vai arī ir līdzsvars varas sadalījumā ģimenē (abi vienlīdz strādā un aprūpē saimniecību). Būtu visai pārdroši apgalvot, ka vislabākās ģimenes ir tieši tās, kuras ir patriarhālas. Latvijā ir daudz spējīgu, talantīgu jauniešu - vai tad tiešām visi viņi nāk no patriarhālām ģimenēm? Varbūt drīzāk no demokrātiskām? Tanī pašā mūsu latviskajā tradīcijā - vai gan nav tipiskāk, ka lomas nav vis tradicionālas, bet gan sadalītas?
Tradicionālas lomas ir ASV, kur visai daudzās vidušķiras ģimenēs vīrs pelna naudu, bet sieva strādā mājās. Vīrs pilnībā apgādā sievu un bērnus, sieva rūpējas par mājsaimniecību. To varētu saukt par tradicionālu ģimeni, kurā galva ir vīrietis. Cik Latvijā ir šādu ģimeņu? Cik procentuāli ir šādu "bondaru", "šleseru"? :)

Vēl mums Latvijā ir tāda īpatnēja tendence, ka sieviete strādā divas slodzes - ārpus mājas un mājās. Viņa izdara lielāko daļu darba, puse no kura ir neapmaksāta. Tai pat laikā te cilvēki vēl atļaujas runāt par kaut kādām "ģimenes galvām".

Ir jāapzinās realitāte un jārēķinās ar to. Objektīvā sociālā realitāte ir tāda, kāda tā ir, neatkarīgi no mūsu ideāliem, sapņiem vai vēlmēm. Mēs varam sapņot par tradicionālo ģimeni, bet šāda ģimene Latvijā vairs nav STANDARTS, gribam mēs to vai nē. Nav pat svarīgi, vai tas ir labi vai slikti. No tā, ka mēs sūkstīsimies par to, kādā situācijā ir ģimene un meklēsim vainīgos ārpus sevis, nekas nemainīsies. Ir jādomā par to, kā uzlabot sabiedrību, kā uzlabot bērnu stāvokli. Kā vairot dzimstību. Paši heteroseksuālie vīrieši šo tradicionālo ģimeni ir sagrāvuši, savas izlaidības dēļ. Gejiem ar to nekāda sakara nav. Tad nu tagad lai samierinās ar sekām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Admin - STOP 11.06.2007 15:22
Jūsu komentāru izdzēsu, jo tas jau vienreiz parādās pie cita raksta. Nespamojiet lūdzu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alda - Merche Romero 11.06.2007 15:14
Pilnībā piekrītu Merche, ka ir pārāk daudz tādu gjimeņu, kuras vīrieši pamet, vai arī nepamet, bet nepilda nekādas nopietnas funkcijas - un līdz patriarhālismam tur ir ļoti tālu. Bet tā jau ir tā problēma - ne jau vientuļas mātes vai lesbiešu pāri izaudzinās pietiekami daudz bērnu, lai sabiedrība neizmirtu. Savukārt gandrīz visās gjimenēs, kur ir 3, 4 vai vairāk bērnu, tur mēdz būt arī pietiekoši sakarīgs gjimenes tēvs. Kāds viņš kuro reizi ir "galva", tas lai ir uz viņa sirdsapziņas, bet gjimenes struktūra daudzbērnu gjimeņu gadījumā kļūst tradicionāla un lomu sadalījums arī.

Lai ko arī Jolanta Cihanoviča nerakstītu par visu gjimenes modeļu vienlīdzību mīlestības dēļ.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 11.06.2007 14:44
Latvijā joprojām valda stigma pret vientuļajām mātēm, neraugoties uz to, ka tieši viņas iznes vislielāko upuri. Lielbritānijā un Īrijā, piemēram, vientuļajām mātēm ir īpašs pabalsts un tiek piešķirts pašvaldības dzīvoklis. Domāju, Latvijā tas nebūtu iespējams ne tik daudz materiālā trūkuma dēļ, kā tieši stigmas dēļ - sabiedrība nepieļautu tādu "greznību" vientuļajām mātēm.

Un runas par "ģimenes galvu" ir vienkārši smieklīgas savā senilumā. Vīrietis jau sen ir atteicies būt par ģimenes galvu. Tie, kas agrāk bija tikai vīrieša pienākumi, tagad pilda daudzas sievietes un neviens pat neuzdod jautājumus par to. Vai kāds brīnās par to, ka sieviete strādā pilnu slodzi ārpus mājas? Nē, tas ir pašsaprotami. Vai kāds brīnās, jo īpaši Latvijā, ka sieviete izvelk visu mājsaimniecības slodzi uz saviem pleciem? Latvijā ļoti daudz kas balstās uz sievieti, un tad vēl kāds te kaut ko runā par "ģimenes galvu"? Ģimenes galvas un patriarhāta piešķirtās tiesības vīrietim pienākas tikai tad, kad viņš pilda arī patriarhāta noteiktos pienākumus - materiāli pilnībā apgādā sievieti un bērnus, kā arī aizstāv viņus. Situācijā, kad daļa vīriešu aizbēg no sievietēm, kurām sagādājuši bērnus, kad daudzi vīrieši nodzeras, kad daudzi pelna tikai pusi no mājsaimniecībai nepieciešamajiem materiālajiem līdzekļiem, mēs vairs nevaram runāt par vīrieti kā ģimenes galvu. Iedzimtas bioloģiskās atšķirības vien negarantē priviliģētu statusu sabiedrībā. Šis statuss ir jānopelna.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

valerij - sve139@yandex.ru 06.06.2007 16:21
to,ko mes sodien saucam par gimeni ir vispirms struktura.

ja vini, t.i. citi grib veidot kaut ko citu, tad jasodoma citu vardu, citus likumus un tml.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zlo - J.Cihanoviča 05.06.2007 17:44
Mēģināsim attīstīt Jūsu domugājienu līdz galējībai. Iedomāsimies, ka vienā jaukā dienā pasaulē sāk dzimt tikai un vienīgi bērni, kas potenciāli ir geji un lesbietes. Kas notiks ar šo sabiedrību un civilizāciju? Pareizi! Tā izmirs vienas paaudzes laikā!!! Vai tas ir sabiedrības (civilizācijas) virsuzdevums? Protams, ka nē. Tās virsuzdevums ir atražoties un progresēt savā attīstībā. Un tagad uzdodiet sev jautājumu vai homoseksualitāte ir norma. Jūs teiksiet - tā nekad nenotiks, ka visi kļūs homoseksuāli. Nu, visticamāk, ka jā. Bet ne par to bija jautājumus. Gribēju uzsvērt, ka novirze no normas nevar kļūt par normu tikai tāpēc, ka mēs to sākam tā uztvert. Jo mēs nevaram ar savu attieksmi izmainīt dabas (Dieva) likums un kārtību. Savukārt rīkojoties pret tiem, nāksies bargi maksāt un pie tam visiem...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

arsta viedoklis - visiem 04.06.2007 20:52
PAR HOMOSEKSUĀLISMU
Dažas piezīmes no ārsta un pilsoņa viedokļa

Viens no parafīliju jeb seksuālo perversitāšu variantiem - homoseksuālisms jeb dzimumtieksme uz sava dzimuma indivīdu, slimību klasifikācijā vēl aizvien nav ierindots kādā šauri norobežotā šķirklī. Daļa ārstu aizstāv viedokli, ka homoseksuālisms varētu būt iedzimta slimība un kā tāda - grūti ārstējama; daļa uzskata, ka slimība ir dzīves laikā iegūta psihoseksuāla novirze un to var sekmīgi ārstēt.
Abos gadījumos tā tomēr ir slimība, kuru jāārstē, nevis slimība, ar kuru jāsamierinās vai pat jālepojas. Tāpēc ir dīvaini, ka paši slimnieki šo perversiju nereti uztver kā retu, savdabīgu īpašību, pat priekšrocību (!?) un kategoriski atsakās to ārstēt.
Protams, ārstēšanās ir iespējama bet būs sekmīga tikai tad, ja slimnieks pats tai piekritīs un to vēlēsies.

Nobeigumā homoseksuāli orientētajiem es gribētu teikt:
1. Mēs atzīstam, ka jūs, homoseksuāļi, izņemot seksuālo orientāciju, esat fiziski un garīgi pilnvērtīgi - tāpat kā visi veselie, jūs varat kļūt zinātnieki, akadēmiķi, šahisti, valstsvīri, mākslinieki, kaut vai kosmonauti. Cik zinu, jums nav noteikti nekādi profesiju aizliegumi.
2. Savukārt jūs mēs lūdzam atzīt, ka homoseksuālisms nav norma, bet psihoseksuāla slimība, kas lielākās sabiedrības daļas acīs ir kroplība un novirze no normas. Mēs lūdzam jūs apzināties savu slimību un meklēt ārstēšanās iespējas.
3. Lūdzam jūs nelepoties ar savu slimību. Tā nav dabas balva! Tā nav rota,
ar kuru lepoties!
Nesmalkjūtīga, uzbāzīga sevis demonstrēšana ar gājieniem un demonstrācijām ir perversa, tā jums „piekabina” vēl otru patoloģiju, radniecīgu ekshibicionismam. Jūsu agresīvā izrādīšanās praidos tikai rada nepatiku normāli orientētajos līdzpilsoņos, kādam pat riebumu. Formāli cilvēktiesības jums atļauj daudz ko. Bet, vai vajag? Iespējams, ka ar savām publiskajām akcijām, dažkārt visai atraktīvām, jūs piesaistāt savām rindām līdzskrējējus, kurus vilina pārprasta eksotika, un tas jau ir nosodāms solis.
Tikpat nosodāms ir arī tas, ka meklējot sev partneri, jūs ievelkat savā „ticībā” heteroseksuāli noskaņotus cilvēkus. Padomājiet - šizofrēniķi, diabētiķi vai hipertoniķi taču nelepojas ar savu slimību! Viņi to klusībā pacieš un ārstējas. Kāpēc jūs ne? Ar nekautrīgu aktivitāti jūs tikai radāt vēl dziļāku plaisu starp jums un normālo, heteroseksuālo populāciju, kas jūs klusējot pacieš un ir jums pietiekami lojāla (ar retiem izņēmumiem, kurus jūs paši esat izprovocējuši).
Rīgā, 2007. gada 1. februārī
Agnis Štifts,
P. Stradiņa slimnīcas ārsts,
Docents, Dr.med., Dr.hon. c.ASL,
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 04.06.2007 18:14
re: Dita - Gunca:

"Un ko darīt tiem bērniem, kuriem nav abu vecāku?"

Bet kāpēc kaut kas īpašs būtu jādara ar šiem vai citiem bērniem? Nevajag apzināti vai neapzināti jaukt lietas, un tad nebūs nepieciešamības uzdot retoriskus jautājumus. Protams, ar nelieliem izņēmumiem, katram cilvēkam ir ģimene - arī homoseksuāļiem. Strīds ir par to kā rodas jaunas ģimenes, kas veido jaunas ģimenes, vai ap viendzimuma sodomiju viedota kopdzīve ir tiesiski pielīdzināma laulībai (jo tas ir tas, ko pieprasa gej-politaktīvisti - pielīdzināšanu laulībai). Tiem, kas vēlas apgalvot ko citu, lūdzu: precīzi kādās ar likumu noteiktās tiesībās homoseksuālistu pāris ir "apdalīts", salīdzinot ar vīrieti un sievieti, kas dzīvo kopā nelaulāti?

re: Zinātājs

"Lielākā daļa Latvijas bērnu neizaug ģimenē māte + tēvs. Tad varbūt labāk ļausim viņiem justies pilnvērtīgiem..."

Nu kā tad - nepilnās ģimenēs augošu bērnu pilnvērtības sajūtas nodrošināšanai, vitāli svarīga ir ap viendzimuma sodomiju veidotas kopdzīves pielīdzināšana laulībai. Saistība ir tik acīmredzama, loģiska un intuitīvi uztverama... ļaunā sabiedrība, kur vīrieši ienīstot sievietes un otrādi (© Cālīškungs), ir pavisam aptrakusi - neļauj bērniem justies pilnvērtīgiem :)

re: Kalvis

"Turklāt arī daļa no ārlaulībā dzimušajiem bērniem dzīvo kopā ar abiem vecākiem, kuru vienīgā atšķirība no standartgjimenes ir valsts iestādē neregjistrēta laulība."

To par vienīgo atšķirību varētu apgalvot, runājot par kādu konkrētu atsevišķi ņemtu ģimeni. Caurmēra, apkopojošā informācija tomēr liecina, ka laulības institūts ir kas vairāk kā formalitātāte un laulības attiecības ir vairākos būtiskos aspektos pārākas par nelaulātu kopdzīvi. Dažus piemērus (gan no ASV, nevis Latvijas, jo ASV vienkārši tie dati vismaz ir) - skat. iepriekš.

Valsts nevar mikro-pārvaldīt katru cilvēku savienību, valsts var atbalstīt un popularizēt ideālu. T.i. - tur, kur atsķirīgai attieksmei ir racionāls pamatojums, nostādīt laulātos priviliģētā stāvoklī salīdzinājumā ar citām indivīdu savienībām. Ja Latvijas valsts to nedara, tā, manunuprāt, nepilda Satversmes 110. pantā noteiktos pienākumus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Zinātājam 04.06.2007 16:57
Zinātājs: Lielākā daļa Latvijas bērnu neizaug ģimenē māte + tēvs.

No kurienes Jums šādi dati? Starp citu - sk. http://www.rkt.lv/biblioteka/RKT_prese/20040720_NRA2lpp.htm . Vēl pavisam nesen 44% no bērniem dzima ārlaulībā, tātad lielākā daļa jeb 56% dzimst laulībā. Turklāt arī daļa no ārlaulībā dzimušajiem bērniem dzīvo kopā ar abiem vecākiem, kuru vienīgā atšķirība no standartgjimenes ir valsts iestādē neregjistrēta laulība.

Zinātājs: Tad varbūt labāk ļausim viņiem justies pilnvērtīgiem...

Manuprāt, tāda problēma vispār nepastāv - nepilnās gjimenēs uzaugušiem bērniem neviens netraucē justies pilnvērtīgiem. Varu arī pats to apliecināt, jo mani audzināja mamma viena pati, bet tētis mūs apmēram reizi nedēļā apciemoja. Formāli raugoties, es augu nepilnā gjimenē, lai gan man bija abi vecāki. Ne padomjlaiku skolā ne arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas nav nācies sajusties tādēļ sliktākam. Arī mana laulība nav oficiāli regjistrēta, bet tas netraucē man draudzenei uzticīgi dzīvot kopā un audzināt 4 bērnus.

Mani mazliet pārsteidz, ka dažas ārzemnieku aprindas aiz "līdzjūtības" pret formāli "vientuļo" māmiņu atvasēm un atsaucoties uz lielo ārlaulības bērnu skaitu, nonāk līdz nepieciešamībai legalizēt homoseksuālistu jeb pederastu "laulības". Goda vārds nesaprotu, kā tas var pozitīvi iespaidot to bērnu dzīvi, kuri dzīvo neregjistrētās attiecībās. Valstij ir pietiekamā skaitā jānodrošina bērnudārzi, nevis jāveicina tukša muldēšana par viendzimuma "laulībām"!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs 04.06.2007 16:10
Lielākā daļa Latvijas bērnu neizaug ģimenē māte + tēvs.

Tad varbūt labāk ļausim viņiem justies pilnvērtīgiem ar to, ka viņiem ir mīloša māte vai vecvecāki, nevis stāstīsim, ka viņi ne tādā ģimenē izauguši!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Dita 04.06.2007 15:29
Dita: Bija piektdien Draudzības dienās Ģimenes konference, kur sociālantropoloģe Aivita Putniņa mani aizkustināja līdz asarām. Viņa stāstīja par brāli un māsu, kurus izaudzinājis kāds geju pāris, jo šo bērnu māti bija nositis dzērājs mīļākais, bet vecmāmiņa nav varējusi bērnus audzināt, jo bijusi alkoholiķe.

Ir labi, ja cilvēki zina dažādus līdz asarām aizkustinošus piemērus - var drukāt šos dzīvesstāstus sieviešu žurnālu pielikumos. Bet tas pierāda tikai to, ka geju pāris bēram varbūt ir labāka alternatīva nekā uzaugšana alkoholiķu un slepkavu sabiedrībā. Kādēļ kāda heteroseksuāla gjimene nevarētu būt bijusi vēl labāka? Var taču minēt arī gadījumus, kur geji pavedina nepilngadīgos - Kristīgā radio žurnālā "Tikšanās" vai arī "Exodus International" mājaslapā. Arī tie aizkustina līdz asarām - parāda godīgās sabiedrības bezspēcību pret izvirtuļiem.

Sabiedrībai ir svarīgi nodrošināt, lai bērni netiktu radīti jau ar iepriekšēju nodomu laupīt tiem vienu vai abus vecākus. Viendzimuma pāri, kas nolemj bērnu izveidot ar mākslīgās apaugļošanās tehnologjijām, surogātmātēm, utml. - viņi ir tie, kas rīkojas amorāli. Bērni nav jūrascūciņas vai šinšillas, ko var ieviest kad un kā iegribas. Visi bērni dzīvos mūsu sabiedrībā un viņiem ir jāiepazīst puslīdz normāls cilvēcisko attiecību modelis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ieva k - dita 04.06.2007 14:16
tad, abpusēji pārspīlējot ar piemēriem, sanāk, ka geji varētu risināt tradicionālo ģimeņu nepilnības. uz to velk gan Putniņas piemērs, gan Jolantas raksts.un tas viss atkal nekur neved(es te nevelku uz individuāliem gadījumie, jo cik gan daudz visa šī diskusija vispār ir par individuālo, jo publiski pārsvarā vienmēr cīnas abstraktas grupas). ja gejiem nevar fiziski būt bērni, tad atliek tikai būt atkarīgiem no tradicionālo ģiemņu problēmām. es negribu nevienu apvainot, bet ai kā homeseksuālās attiecības neliekas loģiskas

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dita - Gunca 04.06.2007 13:24
Un ko darīt tiem bērniem, kuriem nav abu vecāku? Viņiem nepienākas puķes, zāle, saulīte, mākoņi un varavīksne? Tie bērni, kas dzīvo tikai ar tēti vai tikai ar mammu vai varbūt kopā ar vecvecākiem vai vispār ar vecākajiem brāļiem un māsām, vai tiem nav ģimenes? Un ko darīt tiem bērniem, kurus mīlestībā ir uzaudzinājuši viendzimuma pāri? Kā tiem sajusties? Ne kā atbalstošā ģimenē augušiem?

Bija piektdien Draudzības dienās Ģimenes konference, kur sociālantropoloģe Aivita Putniņa mani aizkustināja līdz asarām. Viņa stāstīja par brāli un māsu, kurus izaudzinājis kāds geju pāris, jo šo bērnu māti bija nositis dzērājs mīļākais, bet vecmāmiņa nav varējusi bērnus audzināt, jo bijusi alkoholiķe. Nu jau pieaugusī meitene pētniecei stāstījusi, ka tikai savu audžuvecāku ģimenē viņai pirmoreiz noglāstīta galva un pirmoreiz sajutusi īstu, ģimenisku mīlestību. Vai nav vienalga, kādā ģimenē bērni aug, tikai galvenais, lai ir cilvēki, kas viņus mīl un līdz ar to dod dzīvei to stipro pamatu, ko var dot tikai patiesas attiecības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Gunca - Latvija 04.06.2007 11:51
Ja man ir jāuzzīmē ģimene, es to zīmēju, kā vairākums Latvijas iedzīvotāji, kā visi bērni iedomājas ģimeni. Vīrs, sieva, bērni, saulīte, mākoņi, varavīksne, puķes, zāle, māja. Tāds ir standarts, un tā ir vērtība, kuru neviens nespēs sagrozīt un padarīt citādāku ne politiski, ne psihologiski vai vienkārši no pohām. Nekad nebūs citāda standarta ģimenes izpratnei zem varavīksnes kā patiesa ģimene, kur vīrs ir ģimenes galva, mīl sievu un bērnus, sieva mīl vīru un bērnus un bērni mīl un paklausa vecākiem. Tā tas būs vienmēr un visur, un nekas to neuzvarēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

lūdzu,lūdzu 04.06.2007 00:15
Mīlestība nav cilvēktiesības.Mīlestība nav necilvēcība.

Tas viss tiešām ir drausmīgi,drausmīgi sekli.
Un jūtos,kā galvai ādu nobrāzusi un pilnas acis ar smiltīm zem ūdens dabūjusi.
Pati vainīga.
Nav ko nirt valim upē.
Labi,ka nelēcu no krasta(kā cilvēks,kam tādas tiesības).
Tomēr vaļi mirst.vaļi mirst.un vaļiem nospļauties par cilvēktiesībām.

Vai kaut viens no cilvēkiem,kas sacīs,ka mīlestība ir cilvēktiesības,pirms nomiršanas būs uzzinājis,kas patiesībā ir mīlestība?tāds ir smagais jautājums.
Vai kaku maisiņi un skaļās balsis,aizvērtās acis,mutes un ausis būs devušas liecību?tas ir smagais jautājums.
Patiesība(kas pēc definīcijas-IEKLAUSIETIES-var būt tikai viena)jau no tā visa nemainīsies.
Tikai ticu,ka debesīs katram pašam būs jaatbild par SEVI.
Kāpēc arvien jāuzķeras uz šī āķa,ka gribam otru perfektu redzēt,bet sev arvien esam radoši izdomāt visādus attaisnojumus,kāpēc tādi neesam?

Ticu,ka cilveeks savas tiesības zaudēja jau pirms krietna laiciņa.Tad,kad Ādams un Ieva vēl dzīvoja.Jā,man arī dažreiz liekas netaisnīgi tas.Esmu bijusi tik nikna,tik nikna uz saviem vecākiem,kā pūķis,es jums teikšu.
Un cilvēkiem,kuriem bērnībā ir bijusi jāpiedzīvo nepārprotama vardarbība...es spēju saprast no tā tik daudz,ka nav brīnums,ka cilvēks tad meklē tik pat radikālu ceļu,kā šāda vardarbība,lai nekad,ne pie kādiem apstākļiem vairs nebūtu jāpiedzīvo.Es arī noteikti tāpat darītu.Un varbūt arī esmu darījusi.

Tomēr manos spēkos nav izmainīt tikai dažus faktus:
-piedzimšanu;
-nomiršanu.
=>iespaidīgi,ne?vai tomēr nē?tas,ka tikai divi fakti.
Es tikai gribētu,lai cilvēki dziļāk sāk domāt par sevi,un runā par dziļo sevī.

Un piedod,meklējot izlīgumu ar savu tuvāko(to,kam vajadzīga palīdzība),pirms došanās pie Dieva.

Tas seklums,tā virspusība,tā visa jaukšana kopā...uzdzen izmisumu un nodara tik daudz ļauna.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Jordache 03.06.2007 11:11
Jordache: ... liidziigi kaa meedz riikoties preteeju dzimumu savieniibas, kuraa vienam pasliid kaaja un augliiba tiek realizeeta aarpusee - citaa nereghistreetaa, biezhi vien slepenaa savieniibaa. Sheit arii veidojas otrs iespeejamais paradokss biologhiskaa vecaaka naaves gadiijumaa. Gadiijumaa ja viendzimuma savieniibaa biologhiskais vecaaks iet bojaa kaadaa negadiijumaa, tad var rasties striidus situaacija ar otra savieniibas loceklja tiesiibaam ieguut aizbildniibu paar beernu.

Arī heteroseksuāliem pāriem problēmu pietiek - pilnīgi piekrītu. Bet ja tīšām veido divu cilvēku savienību, ka viens vai pat abi bērna vecāki jau no paša sākuma nepiedalās bērna audzināšanā, tā ir amorāla izrīkošanās ar bērniem. Tā ir arī bērna īsto vecāku tiesību ignorēšana. Apaugļošanas tehnologjijas ir laba lieta, ja ar tām tiek palīdzēts neauglīgiem pāriem. Pretējā gadījumā tie ir eksperimenti Frankenšteina monstru radīšanā (kā Marijas Šelijas šausmu romānā). Katram bērnam ir abi viņa biologjiskie vecāki - tie 2 cilvēki, kam dabas un morālais likums liek rūpēties par bērnu. Tukšas iegribas dēļ vienu vai abus bērnam jau pirms dzimšanas atņemt un aizstāt ar surogātu? Kāda no tā jēga? Ja bērna dzimšanas apliecībā ir norādīti māte un tētis (nevis, kā dažās rietumvalstīs - "Partner A" un "Partner B"), tad bērna turpmākajai dzīvei ir ielikts nesalīdzināmi drošāks pamats - viņam tad ir vecāki un parasti arī vecvecāki, ir vieglāks un skaidrāks ceļš, iekļaujoties Latvijas sabiedrībā.

Jordache: Shaadi paradoksi, ja ieskatamies cieshaak, atklaajas daudzos punktos, ko ignoreet ir pat nepieklaajiigi.

Protams, ka nav jēgas tādas lietas ignorēt - incests un poligāmija taču arī ir Latvijas realitāte, ar sabiedrībai parasti nākas ar šīm dīvainībām samierināties. Bet pavisam cita lieta būtu šīs lietas īpaši "atzīt" un veicināt. Tam visam ir racionāls pamatojums. Teiksim, incests - kaut vai tēvam ar savu pieaugušo audžumeitu. Tas nozīmē šai gjimenei zināmu sociālu stigmu, turklāt bērna izaudzināšanas riski paliek vienas dzimtas ietvaros, nevis tiek sadalīti starp divām neatkarīgām dzimtām - sievas un vīra radiem. Poligāmija gluži tāpat ir ar paaugstinātu emocionālo risku, teiksim, bērni nevar saņemt daudzmaz līdzīgu uzmanību no abiem vecākiem.

Padomājiet arī Jūs pats/pati, Jordache - vai Jūs labāk uzņemtos pašaizliedzīgas rūpes par saviem īstajiem mazbērniem (vai manispēc, kaut vai paziņu bērniem, ar kuru gjimenēm Jums ir kopīgas vērtības), vai arī labāk gribētu būt virtuāla "homo-vecmamma"
vai "homo-vectēvs" bērnam, pie kura nezkādā ceļā ticis Jūsu bērna homoseksuālais partneris (vai arī kādi citi seksa noviržu mīļotāji). Vismaz priekš manis atbilde šķiet acīmredzama - vecvecāki pirmkārt rūpēsies par saviem mazbērniem.

Perfektos apstākļos viendzimuma gjimenē pretdabiski uztaisītam bērnam ir izredzes normāli izaugt. Bet ja kaut kas, nedod Dievs, atgadās, tad kritiens viņam būs smagāks. Pret homiķiem taču nepastāv nekāda lielā solidaritāte; daudzas viendzimuma savienības turklāt nav nekādas stabilās. Hilarija Klintone par bērna izaudzināšanu uzrakstīja grāmatu "It takes a village" (vajadzīgs viss ciems) - ir vērts ieklausīties, kāpēc viņa tā domāja.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jordache 03.06.2007 01:16
Juus visi spriezhat par to, ka viendzimuma attieciibas ir neaugliigas, tikai nez kaadeelj, nejaushi vai tiishaam, nokluseejiet faktu, ka tomeer pastaav augliibas faktors. Ja modeleejam situaaciju, kur divas sievietes miil viena otru un veelas veidot ghimeni ar peecnaaceejiem, tad kameer viena vai abas biologhiski ir augliigas, tikmeer nevar izsleegt shiis savieniibas augliibu sabiedriibas priekshaa. Jebkuraa laikaa viena vai otra var rast risinaajumu realizeet savu augliibu un ieguut peecnaaceeju, kuru arii shiis divas sievietes audzinaas. Liidziigi ar ar divu viirieshu savieniibu, kuraa viens vai abi ir augliigi biologhiski. Atcereesimies, ka augliiba ir realizeejama aarpus shiis savieniibas loka, liidziigi kaa meedz riikoties preteeju dzimumu savieniibas, kuraa vienam pasliid kaaja un augliiba tiek realizeeta aarpusee - citaa nereghistreetaa, biezhi vien slepenaa savieniibaa.

Sheit arii veidojas otrs iespeejamais paradokss biologhiskaa vecaaka naaves gadiijumaa. Gadiijumaa ja viendzimuma savieniibaa biologhiskais vecaaks iet bojaa kaadaa negadiijumaa, tad var rasties striidus situaacija ar otra savieniibas loceklja tiesiibaam ieguut aizbildniibu paar beernu.

Shaadi paradoksi, ja ieskatamies cieshaak, atklaajas daudzos punktos, ko ignoreet ir pat nepieklaajiigi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

coke 02.06.2007 19:59
divi viriesu sugas objekti nevar but vienlaikus par viriesiem :)

viena bridi viens ir sieviete bet otrs virietis:)

Vai nevaretu laulibas registracija rakstit kurs no viniem ir meitene ar usam :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jorens - Cihanovičas kundzei (gam) 02.06.2007 14:55
1) nu nevajag kautrēties un dēvēt sevi par psihologu! Rakstiet viennkārši Mozaīkas valdes locekle. Vai! LAikam konspirācijas nolūkos no turienes izstājāties vai kā????
2) Personīgi es esmu nevis par tradicionālu ģimeni bet par DABĪGU ĢIMENI!!!

Tā ir ģimene, kurā bērnam ir tētis un mamma, nevis divas mammas vai divi tēti. Ja arī viens no viņiem nedzīvo ģimenē, tad vispaz bērns zina, ka viņam tāds ir. Varbūt tētis aizgāja ar kaimiņu tanti, varbūt nomira, bet Tētis ir.

Man neviens nekad neiestāstīs, ka bērna psihi nekādā veidā neiespaidos fakts, ka viņu audzina divi bārdaini tēti, kas sirsnīgi apskāvušies vakarā dīvānā atlaidušies skatās Hameleonu rotaļas.

PAR DABĪGU ĢIMENI un latviešu tautas nākotni!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis - Fīreram 01.06.2007 19:36
Broma dzeršana varētu būt vien indivīda paša izvēle. Citādi reizēm sanāk dumji. Teiksim, talantīgo britu matemātiķi un 2.pasaules kara vācu Enigmas kriptogrammu atšifrētāju Alanu Tjūringu homoseksualitātes ārstētāji notramdīja tiktāl, ka viņš nodomāja, ka ir Sniegbaltīte un noindējās ar ābolu, kuru bija apstrādājis ar ciankāliju. Arnold Murray - jaunietim, ar kuru viņam bija homoseksuāls sakars, apsūdzības brīdī esot bijuši 19 gadi.

No vienas puses, nekad nedrīkst atmest cerību, ka pedofīliem un homoseksuālistiem var palīdzēt atmest viņu postošās tieksmes. Bet no otras puses, medicīnu nevajadzētu politizēt, jo tādējādi medicīniskos risinājumus diskreditēsim. APA (Amerikas psihiatru asociācija) jau metuši plinti krūmos un apgalvo, ka homoseksuālismu izārstēt nevarot - un neesot pat vērts mēgjināt. Domāju, ka zinātnei tas ir izaicinājums - ir jācenšas atrast homoseksualitātei ārstniecības metožu klāsts (un jāpamato, ka ārstēšanai ir statistiski nozīmīgs efekts). Tas jādara arī Latvijā - jāapzina seksopatalogi, kuri ir ar mieru to darīt un palīdzēt tiem, kuri paši to vēlas - tāpat kā to savulaik darīja Jānis Zālītis. Toties ar Jozefa Mengeles stila pētījumiem mēs nevienu nepārliecināsim.

Galvenais sociālais ļaunums jau ir nevis parastie homoseksuālisti (tādi kā savulaik bija Alans Tjūrings - visnotaļ likumpaklausīgs un patriotiski noskaņots pilsonis), bet gan praidisti. Tie ir cilvēki, kuriem nekā netrūkst, bet kas aiz gara laika pārdefinē laulības institūciju un terorizē tos, kuri uzdrīkstas pakritizēt praidisma svētos baušļus. Par garlaikotu pseidointeligjentu radīto ļaunumu rakstīja Didro pazīstamajā dialogā "Ramo brāļadēls". Pirmsrevolūcijas Francijā tāpat kā mūsdienās - katrs netikums un izvirtība tiecās uzdoties par smalku mākslu un izcilību. Cihanovičai pašai turklāt ir normāla orientācija - praidisms viņai varētu būt izkalkulēts konjunktūrisms vai arī kaut kāds gara trulums. Ja nevaram no Nīderlandes iemācīties neko sakarīgu - teiksim, šīs tautas unikālo darba kultūru, tad vismaz holandiešu netikumus iemācīsimies. Kā uzpīpēt zāli un uzēst halucinogēnās sēnītes, kā "izzināt savu seksualitāti", utml.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gurka - Fīreram 01.06.2007 18:54
Ceru, ka Latvijā gan es, gan visi citi joprojām var justies brīvi cilvēki brīvā valstī. Nevienam neiešu noteikt, kas būtu vai nebūtu jādzer. Man svarīgāka mana un citu cilvēku brīvība, lai kā arī kuram tā bioloģija nedarbotos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Gurka 01.06.2007 18:32
Nu tad varbūt vajadzētu bromu padzert. Nestāvēs vispār un neliks darīt cilvēka cieņu pazemojošas darbības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gurka - Fīreram 01.06.2007 18:06
Lai jau viņi paši skaidrojas par tiem iemesliem. Cik saprotu, tas ir tā, ka uz sievietēm nestāv, bet uz vīriešiem stāv. Gribi vai ne. Tā ka bioloģiski vien sanāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 01.06.2007 17:38
Tādēļ iecietību pelna arī tie sabiedrības locekļi, kas bioloģisku iemeslu dēļ dod priekšroku viendzimuma attiecībām.

Šitais ir LOL! Interesanti, kas tie būtu par BIOLOĢIKSIEM iemesliem dot priekšroku veindzimuma attiecībām? Sieviete ar peni vai vīrietis ar vagīnu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ieva k 01.06.2007 12:46
man šī raksta uzstādījums lieka vienkārši stulbs, jo ģimenes centrā ir nevis kaut kāda puķaina mīlestībe, bet izvēle mīlēt (neatkarīgi no ģimenes modeļa). liekas, ka vienreiz vajadzētu beigt kā diskusijas elementu izmantot kaut kādu abstraktu mīlestības jēdzienu, kas "īstajā" dzīvē ir piesiests pie noteiktām izvēlēm. patiešibā raksts stigmatizē gejus, kas "grib kaut kādu savādāku mīlestību" nekā meinstrīms, un meinstrīms savukaŗt neko nesaprot no īstās mīlestība

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gurka 01.06.2007 12:00
Sabiedrības interesēs ir arī tās dzīvotspēja. Bez atražošanās sabiedrība ilgtermiņā nav dzīvotspējīga, nav veselīga. Tādēļ ģimene, kas spējīga radīt un izaudzināt bērnus ir sabiedrības interesēs, ne tikai konkrētās ģimenes konkrēto locekļu interesēs.

Sabiedrības interesēs ir arī sabiedrības locekļu iecietība un sadarbība. Tādēļ iecietību pelna arī tie sabiedrības locekļi, kas bioloģisku iemeslu dēļ dod priekšroku viendzimuma attiecībām.

Bet sabiedrisku atbalstu pelna tieši tāda ģimene, kas šo sabiedrību atražo.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 01.06.2007 10:01
Redz kā savulaik Vitāls Lejiņš bez problēmām novēlēja mantojumu savam tā paša dzimuma draugam Aivaram Lembergam. Nesaprotu, kādēļ gan būtu tādiem diviem viena dzimuma cilvēkiem, kuri savastarpēji piekopj homoseksuālos aktus, jārada kaut kādas priekšrocības attiecībā pret tādiem, kas ir vienkārši draugi?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

GI - psih. maģ. 01.06.2007 00:49
"Mēs zinām, ka ir strukturāli perfektas ģimenes, kuru attiecībās izpaužas agresija, fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība, neapmierinātība, neuzticība vai arī citas problēmas."

Un mīlošās, perfektās viendzimuma attiecības to izslēdz?!!

Arī viendzimuma attiecībām ir struktūra, nereti tā pati tradicionālā - mamma un tētis.

Vai Jūs ziniet? Divu vīriešu seksuāla kontakta rezultātā bērni nerodas. VIŅI NEVAR BŪT. DABA TO NAV PAREDZĒJUSI, kāpēc Jūs gribat būt gudrāka par dabu?

Kāpēc, kad ir tāda mīlestība un uzticēšanās, tomēr vajag attiecību reģistrāciju? Kāpēc tad viņi vienkārši nemīl, bet grib tādu "iesūnojošu tradīciju" kā laulība? Ir taču citi īpašumu nodošanas veidi.

Bet īstenībā man nepalika skaidrs, kā tad valsts varētu pārbaudīt to īsto attiecību stiprumu. Ja Jūs atbildēsiet uz šo jautājumu, Jūs droši vien panāksiet savu...

Jūs varētu pievērsties jautājumiem, kas aktuālāki par viendzimuma pāru pašapliecināšanos...

Kāpēc gan Jums nepatērēt enerģiju un izcīnīt vismaz to, lai jaunās māmiņas tiek ar ratiem iekšā sabiedriskajās iestādēs? Tikai ideja.... Ja jau par ģimenes jautājumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Kalvis 31.05.2007 21:36
Nu labi - pieņemsim, ka mēs negribam, lai gjimenēs augtu topošie kriminālnoziedznieki. Bet vai izeja ir iesēdināt katras sociāli mazliet nelabvēlīgas gjimenes virtuvē valsts ierēdni - birokrātu, kurš regulāri pārbaudīs bērniem pieejamā ēdiena kvalitāti un ledusskapja saturu? Ir par ko padomāt tiem, kuri vēlas, lai sociālie pabalsti vecākiem (bērnu kopšanas pabalsts, bērnu naudas, utml.) tik tiešām nāktu bērniem par labu.
-------------------------------------

Nu tieši šādā gadījumā manuprāt vispirms ir jānoskaidro kas tur ir ar to ģimenes struktūru. Vai ģimenei ir divas galvas , viena vai neviena. Ja ir divas - tad skaidrs ka kritiskās situācijās galvas strādās dažādos virzienos un visa ģimene rausies uz dažādām pusēm un kritiskā situācijā nebūs kā viens vesels , kas būtu absolūti vēlams lai kritiskas situācijas pārvarētu. Ja viena - tad varbūt ka jāmēģina kaut kā atbalstīt , vai arī ģimenes galvas pienākumiem jāpiemeklē kāds cits ģimenes loceklis , kas spētu ģimeni kaut kā pacelt. Ja ģimenē nav nevienas galvas , tad tāda ir jāatrod. Tīri teorētiski , lai jebkāda struktūra darbotos kā viens vesels , tai ir jābūt vienai galvai. Ja galvas ir vairākas vai nav nevienas , tad struktūra vienoti darboties nespēj.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - IM 31.05.2007 20:40
Bērnu pamešana novārtā reizēm ir tāda ķēpīga padarīšana - it kā ir skaidrs, kas notiek, bet nekādu atbildību ne no viena nepaprasīsi. Sk. http://www.city-journal.org/html/12_4_oh_to_be.html . Konservatīvs esejists, kurš savulaik strādājis Anglijas cietumos par ārstu (Theodore Dalrymple) reiz uzrakstīja rakstu "The Starving Criminal" ("Kriminālnoziedznieks-badacietējs"). Tur minēts, ka angļu noziedznieki jau kopš bērnības ir patstāvīgi meklējuši un ēduši to, ko aizņemtie vecāki bija nolikuši mājā vai ledusskapī. Un arī vēlāk viņu ēšanas paradumi saglabājušies brutāli - šokolādītes un snikeri esot vienīgie pārtikas produkti, ko vairums britu kriminālistu daudzmaz regulāri patērē, kad atrodas brīvībā. Noziegumos gūtā nauda viņiem reizēm galīgi "neejot labumā".

Nu labi - pieņemsim, ka mēs negribam, lai gjimenēs augtu topošie kriminālnoziedznieki. Bet vai izeja ir iesēdināt katras sociāli mazliet nelabvēlīgas gjimenes virtuvē valsts ierēdni - birokrātu, kurš regulāri pārbaudīs bērniem pieejamā ēdiena kvalitāti un ledusskapja saturu? Ir par ko padomāt tiem, kuri vēlas, lai sociālie pabalsti vecākiem (bērnu kopšanas pabalsts, bērnu naudas, utml.) tik tiešām nāktu bērniem par labu.

Tas vis nav tik vienkārši, kā "radīt vidi" mozaīkistu laimei - audzināt skolās "iecietību" pret geju anālo seksu ar 16-gadīgiem pusaudžiem (faktiski - legālizētu pedofīliju), pavicināt varavīkšņainu karodziņu un praida laikā parādīt NSSiešu protestētājiem vidējo pirkstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Kalvis 31.05.2007 19:56
Nu bet tieši tā , ja ģimenē sākas problēmas un bērni tiek pamesti novārtā , tad manuprāt ir daudz labāk ja jau iepriekš ir zināms kas par to ir atbildīgs. Katrā ziņā daudz labāk nekā pēc notikušā skaidroties kuram no vecākiem jāuzņemas galvenā atbildība un kurš no vecākiem nav izdarījis savu darāmo kā pienākas. Un manuprāt problēmas arī visdrīzāk sāksies tieši tajās ģimenēs kur nebūs skaidrs kas ģimenē ir kas. Un pilnīgi iespējams ka bērni tiek pamesti novārtā tieši dēļ iekšējas cīņas ģimenē par ģimenes galvas statusu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - IM 31.05.2007 18:51
IM: Es domāju ka ģimenēm varbūt vajag dot vēl kādas papildus priviliģētas tiesības , bet tai pašā laikā no ģimenes ir jāprasa arī zināma atbildība , un visērtāk to atbildību ir prasīt tieši no vienas personas , no ģimenes galvas.

Kur gjimenes locekļi sit viens otru nost vai pamet novārtā bērnus - tur ir pamats iejaukties no ārpuses. Bet vairumā gadījumu tas, kas notiek gjimenes mājokļa četrās sienās un kāds ir gjimenes galva - tā ir viņu visu dziļi iekšēja padarīšana. Gjimenes taču nepārstāj funkcionēt arī valsts sabrukuma un anarhijas apstākļos. Galvenais, ko valsts var darīt - netraucēt viņiem. Un, protams, bērnudārzu vietas vajag vairāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Jana 31.05.2007 18:36
Jana: atbildībai vispār nav nekāda sakara ar seksualitāti.

Kāpēc tā? Seksuālas izjūtas emocijas, protams, piemīt visiem arī neatkarīgi no atbildības. Bet seksuālas darbības un attiecības VIENMĒR nozīmē atbildību - par savu un partnera veselību, par bērniem, kas var tikt ieņemti, par partnera fizisko un psihologjisko labsajūtu.

Jana: kāpēc nemācīt visiem atbildību un neļaut visiem izvēlēties, kādu ģimeni katrs vēlas un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem? mana atbildība ir radīt tādu vidi.

Vai tā nav laušanās atvērtās durvīs? Neviens jau neapstrīd, ka ikviens var biedroties ar ko vien vēlas un arī veidot ģimenes laimi pēc savas saprašanas. Vienīgās domstarpības varētu būt par praidistu radītajām pseidoproblēmām - piemēram, par to, vai vajag īpašu homoseksuālu atttiecību oficiālu "atzīšanu" un "pieņemšanu" (nevis tikai toleranci jeb paciešanu)? Un vai tas ir tik milzonīgi svarīgi, ka būtu obligāti jāmāca šī pieņemšana un atzīšana visiem bērniem jau no mazām dienām?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 31.05.2007 18:21
Es gan domāju ka ģimenes struktūra "ģimenes galva - ģimenes locekļi" vismaz šai civilizācijai ir noteikta un nemainīga. Tālāk ģimenes locekļu sastāvs laika gaitā var mainīties , bet struktūrai jebkurā gadījumā ir jābūt vienam priekšniekam kas ir atbildīgs par visu struktūru kopumā valsts un sabiedrības priekšā. Ja ir divi atbildīgie , tas nozīmē ka nav nekādas atbildības vai tā atbildība ir stipri nosacīta , jo grūti ir par katru lietu atrast konkrēto atbildīgo , kā tas piemēram ir patreiz. Vai kāds var pateikt par ko tad tagad valsts un sabiedrības priekšā ir atbildīgs viens vai otrs ģimenes loceklis un vai kāds no ģimenes piemēram par bērniem vispār ir atbildīgs sabiedrības un valsts priekšā. Es domāju ka ģimenēm varbūt vajag dot vēl kādas papildus priviliģētas tiesības , bet tai pašā laikā no ģimenes ir jāprasa arī zināma atbildība , un visērtāk to atbildību ir prasīt tieši no vienas personas , no ģimenes galvas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 31.05.2007 17:44
P.S.
Protams, meitenēm gluži tāpat ir labi mācīt atbildību par gjimeni. Un mūsdienu "patriarhālistiem" vairs nav jārisina jautājums, kurš dzimums ir "vadošais" vai "svarīgākais". Šajā sakarībā 19.-20.gs. feministes, gluži pamatoti kritizēja sava laika patriarhālismu. Vismaz Latvijā, kur no studējošajiem 60-70% ir sievietes, būtu stulbums daudzināt, ka "gjimenes galvam vienmēr ir taisnība" :))

Svarīga toties ir abu dzimumu cilvēku apziņa, ka viņi galu galā atbild par savu gjimeni un saviem bērniem - un nekādi valsts sociālie tīkli nevarēs aizstāt abu vecāku rūpes un mīlestību. Diez vai atradīsim kādu liberāli, kurš par indivīda brīvības un autonomijas augstāko sasniegumu uzskatītu vientuļo māmiņu, kurai tiesas ceļā jānosaka alimenti un tēva apciemojumu laiki vai jāsaņem iztika no uzturlīdzekļu garantijas fonda. Tieši tas, kas notiek, ja katrs indivīds dara, ko viņš grib.

Uz šīs problēmas fona praidistu "problēmas" ir vismaz amizantas - nu neliedz viņiem neviens taisīt gjimenes pēc savas saprašanas un mīlēt vienam otru cik un kā vien gribas. J.Cihanoviča iekarsusi par kārtējo pseidoproblēmu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

laila - kalvis 31.05.2007 17:14
atbildībai vispār nav nekāda sakara ar seksualitāti.

kāpēc nemācīt visiem atbildību un neļaut visiem izvēlēties, kādu ģimeni katrs vēlas un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem? mana atbildība ir radīt tādu vidi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Jana 31.05.2007 16:35
Jana: Meitenes tā kā atbildīgas jau defoltā, bet puikas mācīsim būt vismaz līdzatbildīgiem:) Kāds tur vēl patriarhālisms?

Bet vai tad tā parasti nav? Protams, tagad, kad ir Īrija, ir māmiņas, kuras pamet savus bērnus Latvijā saviem vai vīra vecākiem un dodas pasaulē laimi meklēt kā modernie Sprīdīši. Tomēr "pazust ar galiem" biežāk mēdz vīrieši. Ja vīrietis ir atbildīgs par savu gjimeni, par saviem bērniem un mazbērniem, tad kāpēc gan to nevarētu uzskatīt par modernu patriarhālismu? (Kā teikts Vikipēdijā - "Patriarchy describes the structuring of society on the basis of family units, in which fathers have primary responsibility for the welfare of their families.") Tas, ka vīrietis uzņemas "pamatatbildību" (primary responsibility), nenozīmē to, ka sieviete nevarētu būt tikpat vai vēl vairāk atbildīga par to pašu - vienkārši tāds jautājums parasti neizvirzās, jo viņa tāda ir jau "defoltā" :))

Piekrītu, ka "Līdzatbildība" tiešām nav tas veiksmīgākais vārds. Jo atbildību par gjimeni nevar tā matemātiski sadalīt (vienam 50% un otram 50% utml.) - vai nu cilvēks tiešām cīnās par visiem 100%, lai gjimenē viss notiktu, vai arī grūtākā brīdī distancējas un "mazgā rokas nevainībā".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

laila 31.05.2007 16:11
līdz atbildība - ar šo vienu vārdu Jūs pasakāt ļoti daudz. Meitenes tā kā atbildīgas jau defoltā, bet puikas mācīsim būt vismaz līdzatbildīgiem:) Kāds tur vēl patriarhālisms?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 31.05.2007 15:24
J.Cihanoviča centusies pamatot, ka ir labi visvisādi gjimeņu modeļi, neatkarīgi no struktūras, ja tik viņu starpā ir mīlestība. Vismaz vīriešiem tas ir ērti - nav jāuzņemas atbildība par sievu un bērniem, var sekot savām vēlmēm un nosliecēm. Var piekopt seksuāli aktīva vecpuiša dzīvi, kurā neietilpst gandrīz nekādas rūpes par bērniem, ja tādi kaut kur ir radīti. Var arī izmēgjināt biseksualitāti, ja ir attiecīgas noslieces. Nevis smagi pūlēties, lai sekotu novecojušai morālei un piepildītu patriarhālista ideālu par stabilu dzimtu - par gjimeni ar bērniem un mazbērniem.

Latvijas sabiedrība, protams, balstās uz sievietēm. Viņas parasti izdara lielāko daļu darba, kas ikdienas dzīvi satur kopā. Bet gjimenes dzīvē struktūra tomēr ir būtiska. Jo vientuļa māmiņa (ar vai bez vecmāmiņas atbalstu) viena pati var izaudzināt varbūt 1-2 bērnus. Protams, sieviešu žurnālos intervē varonīgas lauku sievietes, kuras pametuši vīri un kas bieži vien trūcīgos apstākļos audzina arī vairāk bērnu, bet tie drīzāk ir izņēmumi. Toties sabiedrības skaitliskai atražošanai ir vajadzīgi cilvēki - vidēji 2-3 uz katru sievieti (un arī uz katru vīrieti). Ja skolas un valsts ideologjijas līmenī pusaudžus nemaz neorientē uz stabilu gjimenes dzīvi, tad šādā kontekstā ir lieki vai pat traucējoši nodoties praidistu dienaskārtībai. Nav pat svarīga mūsu attieksme - bet nevaram ķerties pie eksotikas un matu skaldīšanas, kamēr nemaz netiek risināti pamatjautājumi.

Jebkura cita sabiedrība var pastāvēt tikai pie pozitīvas migrācijas bilances. J.Cihanovičas novērojumi, ka priekšstats par tipisku gjimeni mēdz laika gaitā mainīties, ir pareizi. Bet vairums valstu un tautu (kas nevēlas vai nevar atļauties daudz imigrantu) jaunatnes vidū vairāk popularizēs t.s. patriarhālo ideālu - priekšstatu par vīrieša (līdz)atbildību par gjimeni. Nevis mācīs pieņemt homoseksuālismu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

STOP - argumenti 31.05.2007 15:17
Vēlreiz secinājumi no iepriekšējām diskusijām:

I. Neviens sabiedrībā nav pret to, kā katrs mīlējas, ja nepārkāpj likumu un nedara to atklāti.

II. Vairums Latvijas sabiedrībā ir pret geju reklamēšanos un to gājieniem.
Geji nav tas pats, kas homoseksuālisti.

Homoseksuālisms ir iedzimta (mazticams) vai iegūta (parasti) deviācija, kas var izsaukt tikai žēlumu pret cilvēku, kuru tā skārusi.Gejisms ir agresīva šīs deviācijas propaganda un ideoloģija ar mērķi šo novirzi padarīt par normu.

III. Vairums nav pret homoseksuālistiem kā pret cilvēkiem, bet gan pret viņu dzīves stilu, kas ir neauglīgs un bīstamas sabiedrībai, ja tas izplatās un pārņem jaunatni.

VI. Visvairāk pedofīlu (procentuāli) nāk no gejiem - tas ir pieradīts fakts.

V. Ja nebūs normālo laulību, kuras tik ļoti necieš geji, tad jau nedzims bērni, un ko tad tie paši geji mīlēs? Tātad homosekss ir pašpretrunīgs absurds.

VII. Tas, ka Hitlers Vācijā vajāja gejus, vēl nav arguments, lai šodien viņus apjūsmotu (Vācijā vajāja arī zagļus un izvarotājus, taču tādēļ šīs sociālās deviācijas par normu nav kļuvušas)

VI. Ja atļaus gejiem adoptēt bērnus, tad būs apslēptā pedofilija, jo tad būs grūtāk noteikt garīgo vai fizisko seksuālo izmantošanu. Tāpēc geju laulības nav legalizējamas un tāpat bērnu adopcija, ņemot vērā, ka mūsu sabiedrībā geju vidū visvairāk ir biseksuālu – tātad izvirtuļu, kuriem vienalga ar ko gulēt.

VIII Biseksuālisms pierāda, ka cilvēki var veidot arī normālas seksuālas attiecības, taču izvēlas pamēģināt nenormālas, proti – pederastiju un pedofiliju. Tieši biseksuāļi - tādi kā eksmacitaji Samts un calitis ir viskvēlākie gejisma reklamētāji. (Ari nesen tiesātais pedofils EISKAS ir biseksuālis) Biseksuālisms ir skaidrs pieradījums tam, ka gejisms savā dziļākajā būtībā tomēr ir izvirtībaNosaucot pedofīliju par slimību, it kā tiek attaisnots pedofīljas grēks.
Pareizāk sakot tiek noliegta grēka REALITĀTE.

Tātad GRĒKU vispār neesot, esot tikai slimības? !

Bet no kurienes tad tās slimība rodas?

Nelaime jau tā ka gan pedofĪlija gan pederatsija ir gan greks, gan slimība.

Sākas viss ar PIRMO pamēģināšanu, bet pārvērŠas par slimību: nespēju norMāli apmierināt dzimumdziņas vai TĀS kontrolēt.

Tas pats ar alkoholismu: Sākas - kā grēks - negausība iedzeršanā, beidzas kā slimība, nespēja ar to tikt galā.

tāpat pārēšanās un citas baudas, kļūst sākumā -par grēku - nesātību, bet pēc tam jau par slimību, kas degradē gan cilvēka cieņu, gan arī miesu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aicinu 31.05.2007 11:08
Nu domāju ka visi ir vienlīdzīgi un nekāds izņēmuma status nevienam nepienākas , arī attiecībā uz seksualitāti. Seksualitāte ir intīmā lieta , un kā tāda tā ir arī neaizskarama. Ja seksualitāte tiek izlikta publikas apskatei , tad neaizskaramība automātiski tiek noņemta , jo publikai ir tiesības izteikties par publiskai apskatei izliktām lietām.

Homoseksualitāte ir trūkums. Homoseksualitāte ir apzinātas vai neapzinātās paša cilvēka izvēles sekas. Homoseksuāļi paši ir izvēlējušies , apzināti vai neapzināti , savu trūkumu. Viņi jūtas apdalīti , kaut gan neviens viņus nav apdalījis , kā tikai paši. Homoseksuālisti grib kompensāciju savam trūkumam. Kā kompensāciju viņiem vajag izņēmuma statusu. Izņēmuma statusu seksualitātē - visiem seksualitāte ir intīma un tādā veidā neaizskarama, homoseksuālistiem vajag izņēmumu - publisku un neaizskaramu seksualitāti , pagaidām. Kad būs tāds izņēmus , vajadzēs vēl , vajadzēs publisku un neaizskaramu homoseksuālo seksu. Izņēmumus , izņēmumus , dodiet tikai izņēmumus. Visiem reģistrē laulības bērnu dēļ , homoseksuāļiem izņēmuma kārtā reģistrējiet lūdzu viņu īpatnējā seksa vai īpatnējās mīlestības dēļ. Izņēmuma kārtā aizsargājiet homoseksuālistus pēc iespējas visās likumdošanas jomās - visur speciālu atsauci par homoseksuāļiem. Izrādās pāšreizējā demokrātijā nepieņem vai ne tā pieņem homoseksuāļu būtību , izrādās patreizējā demokrātijā viņiem ir liegta izvēle kā dzīvot. Visiem it kā ir dota izvēle kā dzīvot , bet homoseksuāļiem dodiet kaut kādu vēl izņēmuma iespēju izvēlēties kā dzīvot , jeb pareizāk , dodiet izņēmuma iespēju netikt kritizētiem par par dzīvesveida izvēli. Visus citus var kritizēt par nepareizu un netikumīgu dzīvesveidu , bet homoseksuāļus izņēmuma kārtā nevar. Tā teikt , dodiet homoseksuāļiem izņēmuma veida demokrātiju , kur visi var kritizēt visus un kur homoseksuāļi arī var kritizēt visus , bet homoseksuāļus kritizēt neviens nevar , izņemot pašus homoseksuāļus. Tad jau labāk uzreiz teikt ka dodiet mums nevis kaut kādu tādu demokrātijas paveidu , bet atklāti pateikt - dodiet mums homoseksuāļu diktatūru.

Jā , lai vai nu kā , bet seksualitāte ir viena briesmīgi traka lieta. Pietiek tikai cilvēkam izvēlēties nepareizo seksualitāti un viņš jau jūtas tik apdalīts ka gatavs sev pieprasīt izņēmuma statusu absolūti visās citās lietās. !

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 30.05.2007 23:19
Ģimene ir cilvēki, kas cits citu mīl un atbalsta, tādēļ ģimeni pirmām kārtām raksturo attiecību kvalitāte, nevis struktūra. Tieši šī pieeja atspoguļo to, ko valsts no ģimenes sagaida, — rūpju uzņemšanos citam par citu.

--------------------------------------------------

Par mīlestību kā reiz rakstā maz kas runāts. Ģimenes veidošānā droši vien ka liela loma būs tā sauktajai erotiskai mīlestībai , kas raksturo cilvēka tiekšanos pēc pilnības. Izejot no tā tad arī ģimenes struktūra - māte , tēvs , bērni - vislabāk atbilst cilvēka vēlmei pēc erotiskās mīletības , tas ir pēc savas pilnības. Homoseksuāliem pāriem pilnība būs tikai jaunības plaukumā. Vecākam pārim nu nebūs tā erotiskās mīlestības pilnība un līdz ar to arī tās mīlestības nebūs. Heteroseksuālam pārim ar bērniem un mazbērniem ir iespējams arī sirmā vecumā būt erotiskās mīlestības plaukumā , jo to pilnību ko pašiem ir dzīve padeldējusi kompensē bērni un mazbērni ar savu plaukumu.

Bet nu ne jau pēc mīlestības vai attiecību kvalitātes valsts klasificēs ģimeni , pārāk netveramas lietas tā mīlestība un attiecības. Valsts klasificēs atbilstošāko ģimenes struktūru ilglaicīgām attiecībām un ilglaicīgai mīlestībai. Un tā tad arī ir manuprāt tā ģimeņu stiprība - ilgspēlējošas attiecības un mīletība.

Nedomāju ka galvenais ko valsts sagaida no ģimenes ir rūpju uzņemšanās citam par citu. Jā , arī to , bet galvenais ko valsts sagaida no ģimenes ir atbildības uzņemšanās par jauno paaudzi - kā radīšanu tā labu audzināšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 30.05.2007 20:34
Nu un ja tā ņem tad man tiešām žēl psiholoģijas maģistri par izšķiesto enerģiju centienos divus auglīgus partnerus savienot neauglīgā savienībā uz seksuālā netikuma pamata. Nu tas taču ir pilnīgs absurds. Vai tiesiska valsts var uzņemties tādu beztiesisku rīcību un reģistrēt šādas savienības. Tā taču būs apzināta cilvēku pakļaušana neauglībai un seksuālam netikumam. Manuprāt ož pēc nozieguma.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM - Bezvardis 30.05.2007 19:59
Ko nu es tur centies , un protams ka neesmu speciāli mācījies ne bioloģiju ne speciāli sabiedrību pētījis. Tāpēc arī bioloģijā iekšā nelīdīšu , tikai domāju ka tomēr ja kodoli pazūd tām šunām kurām tie ir paredzēti vai parādās tām šūnām kam tas nav paredzēts , tad ar doto organismu tomēr kaut kas nav tā kā vajag. Un salīdzinājums jau tiešām ir tikai tiktāl cik tas attiecas uz organismu ka satāvošu no kādām pamata sastāvdaļām.

Neesmu apgalvojis ka jebkurai patreizējai ģimenei ir galva. Bet jā , mana pārliecība ir ka tā būtu jābūt. Ģimenei ir jābūt savai struktūrai un ģimenes struktūra ir ir ģimenes galva un ģimenes locekļi - laulātais partneris , bērni , apgādājamie. Nu un protams to ka raksta autore cenšas veidot kaut kādu ģimenes modeli bez struktūras , uzskatu ne vairāk ne mazāk kā par politiku kas vērsta uz tradicionālās , tā teikt strukturālās ģimenes graušanu. Jo nav jau vēl tas jaunais ģimenes modelis nopamatots , nodefinēts un izanalizēts , bet tā pilnīgi uz dullo tiek apgalvots ka var būt arī savādāks ģimenes modelis. Tādas revolucionāras metodes , vispirms nojaukt visu veco un tad gan jau kaut ko uzbūvēs vietā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bezvardis - IM 30.05.2007 18:23
Redzams, ka esat centies, bet tā kā Jums nav zināšanu a)par bioloģiju un b)par sabiedrību, Jūsu bioloģiskais arguments neatbilst patiesībai.

a)ne visām šūnām ir kodols. Tā, piemēram, eritrocīti jeb sarkanie asins ķermenīši, kuri ir arī Jūsu ķermenī, ir bez kodola. Domāju, ka piekritīsiet, ka šīs visādā ziņā nozīmīgās šūnas nav pieskaitāmas pie Jūsu minētajiem 'citādiem veidojumiem' vai ļaundabīgajiem audzējiem. Papētiet pats mazliet bioloģiju un varbūt sapratīsiet, ka arī šūnu līmenī viss mainās.

b) ģimenes salīdzināšana ar šūnu ir tikai tiktāl derīga, kamēr mēs saprotam, ka šūnu ir milzīgs daudzums un tās mēdz būt ļoti dažādas. Gan mūsu sabiedrībā (Latvijā), gan citās valstīs pastāv ļoti daudz dažādu modeļu. Apgalvojums, ka jebkurai ģimenei ir galva un ģimenes locekļi, ir ļoti aplams. Par galvām: ģimenē svarīgākā persona var būt māte, vecmāte, vectēvs, vecākais dēls, mātes brālis utt. Reizēm tas ir arī vīrs vai tēvs. Ģimene var būt egalitāra, kur lēmumi tiek pieņemti konsensa veidā. Ģimene var sastāvēt tikai no sievietēm utt utjp. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kā Jūs saprotat vārdu ģimene. Tas tāpat kā ar šūnām: ja jūsu definīcijā šūna ir tikai tāda, kurai ir kodols, tad eritrocīti ir audzējs. Bet, ja Jūs paplašinātu savu redzesloko un mēģinātu balstīt savus spriedumus zināšanās nevis pārliecībā, tad saprastu, ka vai nu termins ir nekam nederīgs vai arī definīcija pārāk šaura.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Finansists - Sekularists 30.05.2007 18:14
Piekritu, izteicos par radikalu. Protams, valsts regule gan ar likumiem, gan politikam, gan finansiali - atlaides, parspilejumi. Pats nekorekti noformuleju domu, ka cilveki jau laikam neveido (nodomu limeni) gimeni valsts del. Valsts nevare nerekinaties un tadel izmanto so socialas strukturas vienibu

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 30.05.2007 13:36
Pasaulē ir tikai viena lieta, kas nemainās — tas, ka viss mainās.

--------------------------------------------------

Pasaulē šūna joprojām sastāv no šūnas kodola un visa pārejā kas ir ap šūnas kodolu. Ģimene ir sabiedrības šūna un sastāv no ģimenes galvas un ģimenes locekļiem. Visādi citādi veidojumi ar vairākām galvām vai bez galvām ir ļaundabīgi audzēji sabiedrības miesā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sekulārists - Finansists 30.05.2007 13:23
gimenes pastavesanai vai ne ir maz vai nekada sakar ar valsti un tautu un citiem kolektiviem veidojumiem

Nav tiesa, ka ģimenes pastāvēšanai nav sakara ar valsti. Latvijā savstarpējās civīltiesiskās attiecības nosaka Latvijas Civīllikums, kuŗā ir nodaļa „Ģimenes tiesības”. Šajā nodaļā valsts nosaka, kas ir radniecība, kādas ir tās pakāpes un līnijas utt. Te arī skaidri redzams, kā veidojas ģimene un kādā pakāpē un līnijā saistīts viens ģimenes loceklis ar otru.

Ar tautu, tiesa, tam nav sakars, jo Civīllikums nešķiŗo cilvēkus pēc to piederības tautām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 30.05.2007 13:02
Aita: "Bet patiesībā lielākā daļa cilvēku šādās attiecībās nodzīvo ilgāk, nekā manis redzētās laimīgās laulības, kas noslēgtas Dieva priekšā baznīcā."

Hmm, kur šāda patiesība ir pierakstīta un kā cilvēki pie tās ir nonākuši? :) Arī kristiešu Svētie raksti ir pierakstīti un tajos piedāvātā patiesība var tikt skrutinēta...

Un pāris piemēri, gan ne Latvijas, bet citādai patiesībai:

"Compared to cohabiting couples, married couples experienced separation less often and were more likely to reconcile or resume co-residence when separation did occur."

"Cohabitors' reports of relationship instability are about 25 percent higher than that of married couples."

"Cohabiting couples were far more likely to separate than married couples. In particular, cohabiting couples in which neither partner was a step-parent were nearly three times more likely to separate than families headed by married couples who were the biological parents of the children."

"Compared with married peers of the same gender, age and race, individuals who were cohabiting reported depression levels that were about 2.8 points higher that those reported by married individuals."

Aita: "Bet likuma priekšā tā neskaitās ģimene, tā nepasargā tās locekļus ne finansiāli, ne fiziski."

Nav tiesa, ka neskaitās ģimene.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Aita 30.05.2007 12:58
Aita: tas nav marginālas grupas dzīvesveids, bet vairākuma vecumā no 21-40 dzīvesveids. Viņi nav kādas reliģiskās konfesijas daļa un nevēlas precēties baznīcā, un tiem arī nav vajadzības reģistrēt attiecības dzimtsrakstu nodaļā. Bērnu nav, tie netiek arī tuvākā laikā plānoti.Vai tas nozīmē, ka šī nav ģimene? Iznāk, ka nav.

Kam tas "iznāk"? :)) Baidos, ka Jūs vienu jautājumu (praidistu vēlmi saņemt valsts "svētību" savam viendzimuma seksam) aizstājat ar pilnīgi citu jautājumu - pretēja dzimuma pāriem, kuri izvēlas kādu laiku vai pastāvīgi dzīvot institucionāli neregjistrētās attiecībās.

Tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Jo puisis un meitene, kuri dzīvo kopā, var nostabilizēties kā pāris, viņi kādā brīdī izlemt laist pasaulē bērnus un/vai regjistrēt savas attiecības. Visos šajos gadījumos viņu attiecību pagaidu raksturs beidzas - tās kļūst pastāvīgas un pāriet jaunā (gjimenes) kvalitātē. T.i., lai kā atsevišķi cilvēki par šo jautājumu nemoralizētu, neviens, ieskaitot kristīgās baznīcas, nevar noliegt, ka neprecētu pāru attiecības vismaz potenciāli var kļūt par jebkurā izpratnē pilnvērtīgu gjimeni. Katrā sabiedrībā veidojas nedaudz atšķirīgas tradīcijas laulības slēgšanai - un ne jau valsts iestāžu zīmogi vai baznīcu ceremonijas visur nosaka, kā tam jānotiek.

Savukārt t.s. "viendzimuma laulības" būtu morāla vardarbība pret pārējo sabiedrību, kurā cilvēki (kaut vai amata pienākumu dēļ) būtu spiesti šo seksuālo izvirtību, kurā bērni nevar rasties pat teorētiski, uzskatīt par laulību. Priekš kam orveliskā garā jāsagroza terminu nozīmes?

Aita: Bet mani mierina tas, ka ikviens bērns pēc tam, kad pieaug, izdara savu izvēli pats. Lai cik nožēlojami aprobežoti būtu vecāki.

Diemžēl, praidisti uz to, ka bērns izdarīs izvēli pats, noteikti nepaļaujas. "Mozaīka" nezkāpēc rīko skolotājiem seminārus par to kā mācīt iecietību un homoseksuālisma pieņemšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aita 30.05.2007 12:08
Liels paldies LGBT par to, ka tiek aktualizēts tradicionālās ģimenes jautājums.

Ilgus gadus liela daļa cilvēku, ko zinu, (lielākā daļa heteroseksuāli), tostarp arī es, dzīvo nereģistrētā laulībā un ir zināms pēc statistikas, ka tas nav marginālas grupas dzīvesveids, bet vairākuma vecumā no 21-40 dzīvesveids. Viņi nav kādas reliģiskās konfesijas daļa un nevēlas precēties baznīcā, un tiem arī nav vajadzības reģistrēt attiecības dzimtsrakstu nodaļā. Bērnu nav, tie netiek arī tuvākā laikā plānoti.

Vai tas nozīmē, ka šī nav ģimene? Iznāk, ka nav. Bet patiesībā lielākā daļa cilvēku šādās attiecībās nodzīvo ilgāk, nekā manis redzētās laimīgās laulības, kas noslēgtas Dieva priekšā baznīcā. Bet likuma priekšā tā neskaitās ģimene, tā nepasargā tās locekļus ne finansiāli, ne fiziski.

Protams, šaurajām pierītēm neko neiestāstīsi, un māc šausmas par to, ko šādi cilvēki mājās māca bērniem. Tā nav ģimene, ar ko vēlos asociēt savas attiecības. Bet mani mierina tas, ka ikviens bērns pēc tam, kad pieaug, izdara savu izvēli pats. Lai cik nožēlojami aprobežoti būtu vecāki.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 30.05.2007 11:07
Ko iegūs mana ģimene no tā, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas jutīsies pazemoti un aizvainoti? Vai kādai ģimenei ir labums no tā, ka divi viena dzimuma cilvēki nevar reģistrēt savas attiecības?

Uz šo jautājumu varu skaidri atbildēt. Negribu dzīvot sabiedrībā, kur homoseksuālisms tiek atzīts par normālu lietu un čilvēki, kas to piekopj, netiek nosodīti. Homoseksuālismam ir jābūt pagrīdē kā kaunpilnai, cilvēka cieņu pazemojošai rīcībai, tāpat kā alkoholismam un narkomānijai.

No tā, ka homoseksuālisti nevar savā starpā apprecēties un sabiedrība tādu dzīvesveidu nosodīs, mana ģimene iegūs to, ka mani bērni nepieļaus domu pamēģināt homoseksuālismu, viņu seksuālā uzvedība nebūs cilvēka cieņu pazemojoša, viņi dibinās jaunas tradicionālās ģimenes, man ar garantiju būs arī mazbērni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Pankūkas - Pētersonei! 29.05.2007 23:05
Sākas... :)

Cihanoviča: "Ģimene ir cilvēki, kas cits citu mīl un atbalsta, tādēļ ģimeni pirmām kārtām raksturo attiecību kvalitāte, nevis struktūra."

O, jā - vecāka gada gājuma radinieki - brāļi, māsas - noteikti cits citu mīl. Un atbalsta, iespēju roi. Lai dibina ģimenes - ap brālīgo un māsīgo mīlestību. Mana potenciālā otrā, trešā, ceturtā, piektā, n-tā sieva noteikti mīlētu mani, es viņas arī, un gan jau es pamanītos pārliecināt iemīlēt citai citu, un lai tik pamēģina nebalstīt - cita citu un mani! Bet nekā, sliktā sabiedrība noliedz manu poli-patriarhālo ģimenes modeli; kāda nedzirdēta diskriminācija!!!

Cihanoviča: "Homoseksualitāte apdraud ģimenes vērtības un tradicionālās ģimenes pastāvēšanu!"

Tā tikai vēl trūka, lai viendzimuma sodomija kā tāda pastāvēšanu apdraudētu; tā tikai vēl trūka, lai kāds zagtu bērnus! :)

Pielīdzinot laulātai kopdzīvei attiecības, kuras būtiskos aspektos (piemēram, noturības ziņā, poteincāla radīt optimālākos apstākļus bērna radīšanai un pilnvērtīgai audzināšanai) atšķiras , valsts un sabiedrība laupītu laulībai īpašu un priviliģētu statusu, ko tā pamatoti bauda. Ideāls tiktu noliegts un, pielīdzinot tam attiecības, kas veidotas ap deviantu dzimumtieksmes apmierināšanu, - devalvēts un degradēts. Līdzīgi kā autore pagājušogad ciniski un izaicinoši centās degradēt Dziesmu svētkus:

"Labs piemērs būtu latviešiem tik svarīgie Dziesmu svētki. (..) Pride vai latviskoti Praids, ir ļoti līdzīgs." -- zviedru laikraksts, 2006. gada 16. jūnijs

Cihanoviča: "Vai kādai ģimenei ir labums no tā, ka divi viena dzimuma cilvēki nevar reģistrēt savas attiecības?"

Nē, un tas arī nav un nevar būt valsts mērķis regulējot attiecības starp indivīdiem, un izceļot no visu iespējamo kopdzīves veidu kopuma ko unikālu - vīrieša un sievietes laulību.

Cihanoviča: "Ir svarīgi saprast, ka LGBT kopiena arī vēlas atbalstīt ģimenes vērtības, jo arī viņi vēlas veidot stipras un mīlošas ģimenes."

Nē, nepavisam nav svarīgi mēģināt saprast apgalvojumus, kuru pamatā ir kaprīza vēlme, lai valsts un sabiedrība aprobētu viendzimuma sodomiju un ap to veidotu kopdzīvi. Labakā ilustrācija, ka šādi un līdzīgi apgalvojumi ir nekas vairāk kā gej-politaktīvistu retorika, ir dati par to, kā kā laika samazinās jauno viendzimuma 'laulību" skaits teritorijās, kur šīs kaprīzes ir apmierinātas: līdz šī gada maijam, Masačusetsā (apmēram 6.4 milj. iedzīvotāju) bija notikušas vairs vien 87 šādas "laulības". Holandē (apmēram. 16.5 milj. iedzīvotaju) 2005. gadā - 1150 "laulības" un vēl kāds pustūkstotis reģistrētu partnerību. Cik no tām ir ar to "garanēto kvalitāti", cik no tām ir tieksme iegūt priviliģijas, kuras nav citiem cilvekiem, kuri dzīvo kopā nelaulāti - kas to lai zin.

Neliela niecīgas minoritātes daļa... un kaprīza tieksme pielīdzināt nepielīdzināmo un panākt, lai sabiedrībā tiktu atzīta un atbalstīta devianta dzimumdzīve - viss, kas stāv aiz runām par "kopienu" tiekšanās pēc "ģimenes" vērtībām.

Cihanoviča: "Vēl viens izplatīts mīts ir uzskats, ka viendzimuma ģimenes neaudzina bērnus."

Nē, mīts, kas turas uz līdz nelabumam kaut kā atkartošanu, ne reizi nenosaucot nekādus skaitļus, ir ideja, ka bērnu audzināšana ir raksturīga ap viendzimuma sodomiju veidotai kopdzīvei. Par cik bērniem, kuri, apstākļu sagadīšanās dēļ, ir nonākuši šādā situācijā, ir runa Latvijā - desmi, divdesmit, simts, tūkstoš...?

Cihanoviča: "Pētījumi rāda, ka stiprās ģimenēs cilvēki retāk cieš no fiziskām un arī garīgām kaitēm, kas nozīmē, ka viņiem ir labāka fiziskā un psihiskā veselība, turklāt viņi dzīvo ilgāk nekā tie, kuru ģimene nav stipra vai kuriem ģimenes nav."

Kuri tieši pētījumi? Informācija par pētījumiem, kas nenāk no gej-politiski angažētiem avotiem, liecina par ko citu - ka ar "stipra ģimene" šeit retoriski tiek aizvietota noturīga tēva un mātes laulība. Viens piemērs, saistībā ar bērniem:

"Research clearly demonstrates that family structure matters for children, and the family structure that helps the most is a family headed by two biological parents in a low-conflict marriage. Children in single-parent families, children born to unmarried mothers, and children in stepfamilies or cohabiting relationships face higher risks of poor outcomes. . . . There is thus value for children in promoting strong, stable marriages between biological parents.”

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Finansists 29.05.2007 22:06
Pilniba atbalstot homoseksualu cilveku tgiesibas dibinat partnerattiecibas, sanemt to legalu atzisanu, adoptet bernu utt, tomer kategoriski gribu iebilst pret apgalvojumu, ka gimene nav struktura bet milestiba utt. Gimene ir radniecibas sistemas dala un tas BUTIBA ir noteikta struktura. Cihanovicas kundze izdara kategorijas kludu parejot no strukturas uz attiecibam, kas socialas organizacijas atributs.

Otrkart, gimenes pastavesanai vai ne ir maz vai nekada sakar ar valsti un tautu un citiem kolektiviem veidojumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gints - autorei 29.05.2007 21:36
J.Cihanoviča: Ko iegūs mana ģimene no tā, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas jutīsies pazemoti un aizvainoti?

Kur ir šie "pazemotie" un "aizvainotie" biseksuāļi? Lūgums autorei nosaukt kaut vienu šādu biseksuāli! Manuprāt, ja tādi kaut kur būtu, tad par savām aizvainojuma izjūtām var pateikt tikai viņi paši, nevis J.Cihanoviča.

Vai, varbūt, K.Streips ir pazemots un aizvainots? Viņš taču pats var pazemot kuru vien vajag, jo ir televīzijas žurnālists, kam vārds kabatā nav jāmeklē. Viņš savulaik laikraksta DDD līdzstrādnieces - četras latviešu jaunietes nosauca par "kazām". Vai arī tie pazemotie būtu "Mozaīkas" aktīvisti - Gastons Lakombe no Kanādas un Linda Freimane no Zviedrijas? Viņi ar savām aktivitātēm paši provocē Latvijas sabiedrību - un, manuprāt, neviens viņus neaiztiek.

J.Cihanoviča: Vai kādai ģimenei ir labums no tā, ka divi viena dzimuma cilvēki nevar reģistrēt savas attiecības?

Labums ir apziņas brīvība. Iespēja dzīvot tādā valstī, kurā cilvēkiem ir tiesības demokrātiskā ceļā izlemt - vai valsts institūcijas kalpos tradicionālām vērtībām, vai arī praidistu un pedofīlu "vērtībām". Izlemt to brīvi, bez piespiešanas no ārpuses. Nupat uz Poliju tika izdarīts skandalozs Eiropas Savienības spiediens - tikai par to, ka viņi izlēma, ka skolās nevarēs propagandēt homoseksuālismu - sk. http://www.lifesite.net/ldn/2007/apr/07042608.html . Kur palika Eiropas vērtības? Tās vērtības, kuras jau 1648.gadā pēc 30-gadu kara apliecināja Vestfāles miera līgums? Nupat notiek atgriešanās viduslaikos - ticības kara pieteikšana Polijai un agresīva koalīcijas veidošana pret šo valsti. Tikai tāpēc, ka tā atteikusies mācīt skolēniem par to, cik labs ir homoseksuālisms.

Daži domā, ka iecietība pret homoseksuālismu ir Eiropas vērtība. Domāju, ka tā nav taisnība. Jo ir absurdi apgalvot, ka Spānija vai Beļģija būtu "vairāk" Eiropas valsts nekā Polija. Eiropas vērtība ir tieši iecietība pret uzskatu daudzveidību - katras valsts brīvību noteikt valdošo ticību, vienlaikus respektējot citādi ticīgos. Ja Eiropas Savienība šo principu pārkāps, to gaida smags liktenis - jo nav nekāda totalitāra spēka (padomju tanku), kas to varētu ar varu saturēt kopā. Varbūt dažas reizes Centrāleiropas cilvēki piekāpsies veco dalībvalstu spiedienam pretēji savai pārliecībai. Bet tas noteikti neturpināsies mūžīgi.

Arī Latvijā ir noteiktas tradīcijas un kārtība. Homoseksuālistu dzīvesveids tiek pilnībā respektēts - visi liek viņus mierā. Būtu labi, ja arī viņi respektētu heteroseksuālu cilvēku brīvību.

Citi autora darbi