Sabiedrības līdzdalības sirdspuksti 97

Pilsoniskā sabiedrība nav reducējama tikai uz organizētām sociālām kustībām vai asociācijām, nedz arī uz ikvienu indivīda vai grupas gadījuma rakstura reaktīvu sabiedrisku rīcību.

Iesaki citiem:

Jautājums par jēgu ir viens no banālākajiem, bet arī nozīmīgākajiem. Ne velti saka, ka visas patiesības pēc būtības ir banālas. Tas ienāca prātā sarunā ar kādu nevalstisko organizāciju apvienības līderi. „Kāda jēga uzskaitīt, ko katra organizācija vai katrs cilvēks dara, kur piedalās, ar ko nodarbojas? Visdrīzāk mēs uzzināsim, ka visi ar kaut ko nodarbojas, bet rezultāta nekāda nav”, - viņš bija visnotaļ skeptisks, kad intervēju viņu saistībā ar sabiedrības līdzdalības indeksa izveidi.

Latvijas Pilsoniskā alianse šobrīd veido sabiedrības līdzdalības indeksu. Indekss iecerēts kā skaitlisks rādītājs, kas izsaka kādas parādības secīgas pārmaiņas, - šajā gadījumā sabiedrības līdzdalības kvalitatīvās vai kvantitatīvās pārmaiņas. Ja neņemam vērā zinātnisku interesi visu izmērīt un cilvēciskās darbības izteikt skaitļos, kāda gan ir šāda mērījuma jēga? Kāpēc vispār jāmēra līdzdalība? Sabiedrības līdzdalība? Līdzdalība - kur, kādā veidā un kas tā par sabiedrību?

Līdzdalības demokrātija ir kā atbilde uzticības zaudēšanai pārstāvniecības demokrātijai.Pēdējās dekādēs sociālo zinātņu pētnieki, politiķi un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti aizvien vairāk akcentē līdzdalības demokrātijas nozīmi. Līdzdalības demokrātija ir kā atbilde uzticības zaudēšanai pārstāvniecības demokrātijai. Līdzdalības demokrātija tiecas radīt iespējas visiem iedzīvotājiem nozīmīgā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanu, rast risinājumus, kā iesaistīt plašāku cilvēku loku, kas var un prot izmantot šīs iespējas.


Līdzdalības rādītāji

Ja par pārstāvniecības demokrātijas rādītājiem kalpo tiesiskā un likumdošanas vide, institucionālie mehānismi (parlaments, prezidents, valdība u.c.), kas nodrošina varas sadali un īstenošanu, pamattiesību nodrošināšanas prakse, tad jājautā: kādi ir līdzdalības demokrātijas rādītāji? Daudzējādā ziņā tas atkarīgs no tā, ko mēs izprotam ar sabiedrības, un šaurāk ar pilsoniskās sabiedrības, jēdzienu. Sabiedrība ir abstrakta sociālo zinātņu kategorija, kas pārsvarā nozīmē cilvēku kopumu. Runājot par pilsoņu[ 1 ]mērķtiecīgu sociāli orientētu rīcību un brīvprātīgu darbību, precīzāk būtu lietot „pilsoniskās sabiedrības” jēdzienu. Lai gan pilsoniskās sabiedrības definīcija dažādās teorētiskās pieejās un dokumentos atšķiras, tomēr tās visas ietver nojēgu par pašorganizētu cilvēku iesaisti ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos - ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi. Pilsonisko sabiedrību ikdienas valodas lietojumā biežāk saprot vai nu to saistot ar nevalstisko organizāciju sektoru, kas darbojas tās biedru vai plašākas sabiedrības interesēs, vai arī kā atsevišķu pilsoņu iesaisti procesos. Tas tiešā veidā skar viņu tiesības vai intereses, piemēram, paužot atklātu protestu, kritizējot vēlētu politiķu darbu un mēģinot aizstāt pārstāvniecību ar tiešās demokrātijas instrumentiem[ 2 ].

Tomēr pilsoniskā sabiedrība nav reducējama tikai uz organizētām sociālām kustībām vai asociācijām, nedz arī uz ikvienu indivīda vai grupas gadījuma rakstura reaktīvu sabiedrisku rīcību. Jāuzsver galvenās pilsoniskās sabiedrības iezīmes, kas var kalpot par raksturlielumiem, izvērtējot pilsonisko līdzdalību: indivīda tiesības, brīvprātīgas asociācijas, publiska līdzdalība un atklātība[ 3 ], kā arī tās nošķīrums no valsts, ģimenes un tirgus.

Praksē dažādi pilsoniskās sabiedrības novērtējumi un mērījumi biežāk fokusējas uz organizētu pilsonisko sabiedrību jeb pilsoniskās sabiedrības organizācijām (Latvijā biežāk ir lietots jēdziens „nevalstiskās organizācijas”), ietverot vai nu visu sektoru, vai arī atsevišķas organizācijas. Tas saistīts ne tikai ar sociālo zinātņu pētnieku atziņu, ka iedzīvotāji mazāk darbojas individuāli un vairāk iesaistās grupās, kas pārstāv viņu tiešās intereses[ 4 ]. Tas saistīts, galvenokārt, ar valsts un nevalstiskā sektora dialoga politikas veicinošiem dokumentiem un finansējuma piesaistes iespējām. Jāsaprot arī, ka metodoloģiski vienkāršāk ir pētīt organizāciju kā aktoru. Tādejādi iegūstot datus, ko iespējams vispārināt un salīdzināt ar citiem statistiskiem rādītājiem Latvijā un citām valstīm, nekā izsekot atsevišķu indivīdu sabiedriski nozīmīgai rīcībai un tās sekām. Turklāt tās ne vienmēr ir tiešas un pierādāmas kopsakarībās.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un tās iesaiste lēmumu pieņemšanā ir valstiski svarīgs jautājums.Latvijas politikas plānošanas dokumenti uzsver pilsoniskās sabiedrības nozīmi. Nacionālā attīstības plānā 2014-2020 būtiska nozīme piešķirta pilsoniskās sabiedrības attīstības, NVO un iedzīvotāju līdzdalības instrumentu veidošanai un atbalsta infrastruktūras nodrošināšanas jautājumiem. Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2014-2018 paredz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu kā vienu no būtiskākajiem mērķiem. Arī nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands, un tā īstenošanas padomes darbība liecina, ka pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un tās iesaiste lēmumu pieņemšanā ir valstiski svarīgs jautājums.

Latvijā bijuši vairāki centieni aprakstošā formā sniegt pilsoniskās sabiedrības novērtējumu. Lielākoties tie ir organizētās pilsoniskās sabiedrības sektora vērtējums dažādos pētījumos vai atsevišķu zinātnieku un politikas veidotāju piedāvātais redzējums. Dati pārsvarā iegūti no iedzīvotāju un NVO aptaujām, kas ļāvuši secināt par rādītāju skaitlisku vai procentuālu izmaiņu, pārsvarā par NVO vai to dalībnieku skaitu un citiem aspektiem. No tā izriet, ka praktiski iztrūkst regulāras pilsoniskās sabiedrības stāvokļa novērtēšanas, kas ļautu spriest par sabiedrības līdzdalības un to nesto augļu dinamiku. Tas ir tāpēc, ka pētnieki vairāk vai mazāk darbojas terminētos projektos. Tiem ir savs pasūtītājs un pētījuma mērķis. Turklāt iztrūkst novērtējuma metodoloģijas, kas tiktu regulāri piemērota, lai konstatētu sabiedrības līdzdalības izmaiņas ilgākā laika posmā.
Sabiedrības līdzdalības indekss, ko izstrādā Latvijas Pilsoniskā alianse, tiecas izveidot racionālu un piemērojamu mērījuma instrumentu, kas ietver nozīmīgus līdzdalības aspektus. Indeksa mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu iniciētu, organizētu un pārvaldītu iesaisti un līdzdalību aktivitātēs, kas sniedz sabiedrisku labumu. Alianse saskata jēgu un nepieciešamību ne tikai izveidot indeksu, bet arī to regulāri aprēķināt vairāku apsvērumu dēļ:

- Pragmatiskais apsvērums. Līdzdalības mērījums ļauj iegūt pierādījumus pilsoniskās sabiedrības stiprajām un vājajām pusēm. Pierādījumi nepieciešami veidojot dialogu ar valsti, piesaistot finansējumu un citus resursus dažādu uzlabojumu un rīcības programmu īstenošanai. Tāpat šie pierādījumi nepieciešami arī pašām sabiedrības grupām, lai efektīvāk plānotu un uzlabotu savu darbību interešu aizstāvībā. Izmantojot pieejamos datus, politikas plānotājiem, NVO, donoru organizācijām būs iespējas daudz precīzāk noteikt investīciju mērķus demokrātijas un citu sabiedrībai nozīmīgu aspektu attīstībai. Vienkārši sakot, skaidri saprotams un loģiski pamatots mērījums sniedz pierādījumus pilsoniskās līdzdalības esamībai - tās kvalitatīvajiem aspektiem (ietverot tās ietekmes novērtējumu) un kvantitatīvajiem aspektiem (līdzdalības apmērs un intensitāte). Regulārs mērījums sniegs priekšstatu par izmaiņām noteiktos rādītājos, kas ļaus spriest par pilsoniskās sabiedrības vispārējo stāvokli jeb „veselību” kopumā. Tāpat regulārus mērījumus ir iespējams sasaistīt ar citiem nacionāliem vai starptautiskiem rādītājiem ekonomikā, demogrāfijā un sociālajā jomā.

- Kultūras apsvērums. Pilsoniskās līdzdalības mērījums dod priekšstatu par iedzīvotāju sociālo un politisko aktivitāšu spektru, līdzdalības formām un sasniegtajiem rezultātiem. Tas, savukārt, vairo kultūras kapitāla uzkrāšanu vairākos veidos:
1)vērtību izpratni par indivīda atbildību, līdzdalību, demokrātisku sabiedrības pārvaldi un taisnīgu varas sadali. Mērījuma dimensijas atspoguļo un apliecina noteiktas vērtības.
2) stiprinot pilsonisko apziņu - izpratni, ka šodienas sasniegumu pamats ir bijusi vakardienas apzināta pilsoniska rīcība, un, ka pilsoniskas aktivitātes dod rezultātus. Vienkārši sakot, - katram atsevišķi vai kopā ar citiem mums ir spēks un teikšana, lai veidotu savu dzīvi labāku.
3)Stiprinot iedzīvotāju motivāciju iesaistīties sabiedriskajos procesos arī turpmāk. Īpaši svarīgi tas ir aktīvistiem, kuri gūst apliecinājumu savas rīcības efektivitātei.

- Sociāli politiskais apsvērums. Pilsoniskās līdzdalības novērtējums stiprina pilsonisko sabiedrību un uzlabo apstākļus pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Iesaiste un zināšanas izglīto iedzīvotājus dažādās demokrātijas praksēs. Regulārs mērījums veicina uzticamību pilsoniskajai sabiedrībai un tās caurspīdīgumu, izpratni par noteiktiem standartiem un kritērijiem, kas raksturo pilsonisko sabiedrību. Balstoties uz indeksu, varēs veikt regulārus datu apkopojumus, kas skaidri identificēs sabiedrības iesaisti vai tās iesaistes deficītu. Šāds mērījums ļaus pašiem iedzīvotājiem spriest par pilsoniskās sabiedrības stāvokli, tās ietekmes un attīstības iespējām. Indeksa esamība pati par sevi un regulāri mērījumi ir nozīmīgs līdzdalības demokrātijas indikators. Tā ir nepārprotama ziņa - mums ir svarīgs tas, ko mēs mēram; mēs gribam zināt par izmaiņām; mēs paredzam, ka tādas var būt, respektīvi, pilsoniskā sabiedrība ir vitāli svarīgs demokrātijas raksturlielums.

Izstrādājot indeksu, viens no izaicinājumiem ir izvēlēties pieeju un kritērijus. Tie ļautu pēc iespējas pilnīgāk aptvert sabiedrības līdzdalības dimensijas. Alianse sabiedrības līdzdalības indeksa izveides pirmajā posmā izvēlējusies fokusēties uz indivīdu iesaisti sabiedrības procesos - tātad novērtēt sabiedrības līdzdalību individuālā līmenī jeb individuālu pilsonisko līdzdalību. Tas gan atstāj ārpus mērījuma ietvariem organizētu pilsonisko sabiedrību jeb nevalstiskās organizācijas kā aktorus. Tam ir divi iemesli: apzināta izvēle paplašināt izpratni par pilsonisko sabiedrību, mazinot asociatīvo saikni ar nevalstiskajām organizācijām, un pilsoniskās līdzdalības formu diversifikācijas un pieaugošas indivīda autonomijas akceptēšana.

Lai gan nevalstiskās organizācijas nešaubīgi pārstāv pilsoniskās sabiedrības aktīvāko daļu, tomēr tās neaptver daudzējādos ceļus un veidus, kā iedzīvotāji rīkojas, lai iesaistītos sabiedriskajos procesos, panākot sociāli nozīmīgas izmaiņas. Jāņem vērā, ka daudzas organizācijas, it īpaši lielās un starptautiskās, ne vienmēr ir autonomas iniciatoru un finansējuma aspektā. Tādēļ to darba kārtību nereti nosaka dibinātāji un naudas devēji, nevis biedri. Turklāt nav retumis, ka nevalstiska organizācija aizstāv savas specifiskās intereses, neredzot sabiedrību kopsakarībās[ 5 ]. Nesenie pētījumi[ 6 ]liecina, ka aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju ir iesaistījušies kādā sabiedriskā grupā vai organizācijā, taču tikai nepilni 8% ir biedrību biedri.

Līdz ar jaunām komunikācijas un kopienu izveides iespējām mainās arī pilsoniskās sabiedrības rīcībspēja.Latvijas iedzīvotāji ir visai skeptiski par iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju spēju ietekmēt likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesus. Biedrības un nodibinājumus vērtē drīzāk kā mazietekmīgas vai neietekmīgas. Turklāt Latvijas iedzīvotāji visai maz uzticas nevalstiskajām organizācijām. Tajā pašā laikā dati neizteic visu iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes intensitāti un spektru. „Latvijas Faktu” 2011. gada pētījums liecina, ka nepilni 90% aptaujāto norāda, ka pēdējo gadu laikā ir iesaistījušies pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātēs. Līdzās vēlēšanām biežāk minētas ir labdarības akcijas, ziedojumi, kā arī sociāli politiskās aktivitātes (dalība parakstu vākšanā, sabiedriskajās apspriedēs vai tml.). Jāņem vērā, ka līdz ar jaunām komunikācijas un kopienu izveides iespējām mainās arī pilsoniskās sabiedrības rīcībspēja. Pētnieki atzīst[ 7 ], ka tradicionālās līdzdalības formas (dalība politiskajās partijās, arodbiedrībās) pamazām sairst, dodot vietu „viena jautājuma politikai” (konkrētu jautājumu risināšanas aktivitātes), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības ietekmei uz līdzdalību, vietējo kopienu iniciatīvām. Internets paver iespējas iedzīvotājiem elastīgi reaģēt uz notikumiem vai pašiem iniciēt tos, veicinot lielāku autonomiju. E-pārvaldes iespējas, diskusiju forumi, politiskas un sociālas akcijas, virtuālu kopienu izveide ir iespējas, kuru potenciāls ietekmēt sabiedriskus procesus vēl aizvien netiek pilnībā novērtēts. Iedzīvotāji var mobilizēties gan sporādiski, gan regulāri dažādu jautājumu risināšanai, neizmantojot formālas grupas. Ziedojumu vākšana, telefonbalsojumi un balsojumi internetā, parakstu vākšana, tieša un netieša komunikācija ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, neformālas sociālas iniciatīvas, ētiskā patērniecība [ 8 ]ļauj iedzīvotājiem būt savā rīcībā un pārliecībā neatkarīgiem un elastīgiem, - pievienoties grupām un problēmu risināšanai tikpat ātri kā pamest tās.

Internets paver iespējas iedzīvotājiem elastīgi reaģēt uz notikumiem vai pašiem iniciēt tos, veicinot lielāku autonomiju.Jāsaprot, ka arī komercorganizācijas, kas tradicionāli saistās ar brīvo tirgu, nevis pilsonisko sabiedrību, aizvien biežāk parādās kā pilsoniskas iniciatīvas atbalstītāji un aizsācēji. Piemēram, komerctelevīziju un kredītdevēju labdarības iniciatīvas. Lai gan viņu mērķi ir merkantili, tomēr iniciēto pasākumu rezultāts ir sociāls. Ilgtermiņā tas ietekmē lielu sabiedrības daļu. Nedrīkst pārvērtēt komercorganizāciju sabiedrisko aktivitāšu iemeslus un motīvus, bet būtu arī aplami nenovērtēt to darbības radīto pilsonisko rezonansi.

Pieaugošas indivīda autonomijas akceptēšana liek meklēt jaunas pētījuma perspektīvas. Novērtēt individuālu pilsonisku līdzdalību nozīmē skatīt situāciju „ielas līmenī”. Iedzīvotājs, kurš iesaistās, ir ikdienas praktiķis. Viņam var nepietikt zināšanu par procesiem, bet netrūkst uzņēmības, drosmes un zināšanas par savu konkrēto situāciju. „Ikdienas praktiķi dzīvo „tur lejā” zem redzamības sliekšņa. Viņi pārvietojas – tā ir pilsētas pieredzes vienkāršākā forma; viņi ir gājēji [..] Šie praktiķi izmanto telpu, kas nav redzama [..] Šo kustību tīklojumi, pārklāju raksti veido daudzslāņainu stāstu, kam nav nedz autora, nedz skatītāja, to veido trajektoriju fragmenti un telpas pārvietošana.”[ 9 ]
Nešaubīgi - tas ir metodoloģisks izaicinājums noteikt loģiskus un saprotamus kritērijus individuālas pilsoniskās iesaistes novērtēšanai un izteikt mērījuma dimensijas skaitliskos rādītājos. Tas ne tikai raksturotu pilsoniskās sabiedrības kustību trajektorijas, bet arī ļautu gūt vispārēju priekšstatu par sabiedrības līdzdalības kvalitāti, tādējādi kalpojot par pilsoniskās sabiedrības termometru. Alianse netiecas vairot kvantitatīvus datus vai uzlabotas, izsmalcinātas metodoloģijas, bet gan sniegt rīkus un zināšanas, kas ļaus būtiski ietekmēt pilsoniskās sabiedrības un NVO sektora attīstību ilgtermiņā. Tāpēc jautājums par jēgu ir un būs centrālais indeksa izstrādes procesā.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (97) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Enrique Frederick

Thanks for posting such a wonderful post i like it very the efforts you are made

<a href="https://www.couponpitara.com/offers/target/"> Target Promo Code </a>

Tmp author
pioneer seo

Voyance-amour-eternel.com is your clairvoyance's website. You can discover the french divinatory arts for free. Numerology, astrology and tarot cards permit to learn the futur. You have many questions you need some answers ? Just contact our clairvoyance service by call phone : 0892 22 20 22 to talk to a professionnal of esoterism.Voyance amour eternel

Tmp author
crew zer

mxf converter free download to convert HD camcorder files. avchd converter convert avchd video files to avi, mp4, wmv, mov mts to avi mp4 mov mkv iMovie, FCP/FCE with mts converter, so to convert mts files for your PC and mobiles. mod converter

Tmp author
crew zer

mxf converter free download to convert HD camcorder files.

Tmp author
crew zer

Software <a href="http://www.convertmxffiles.com">mxf converter</a> free download to convert HD camcorder files. <a href="http://www.convertmxffiles.com/avchdconverter.htm">avchd converter</a> convert avchd video files to avi, mp4, wmv, mov mts to avi mp4 mov mkv iMovie, FCP/FCE with <a href="http://www.convertmxffiles.com/mtsconverter.htm">mts converter</a>

Tmp author
pioneer seo

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.WooCommerce Plugins

Tmp author
pioneer seo

This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.Soccer Results

Tmp author
pioneer seo

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keeponsharing more...good luck.feminism

Tmp author
Asad Yousuf

I have also placed some important consumer alerts about various schemes I've found from dodgy websites promoting Eczema Free Forever (EFF) with absolutely no knowledge of the product and that may have ulterior motives to try and trick you into visiting their sites.en las noticias

Tmp author
pioneer seo

All our Car Covers are backed by our exclusive Lifetime Warranty and a Perfect-Fit Guarantee. Your purchase is also protected by a 30-day risk free, money back guarantee should you not be 100% satisfied with your Chevrolet Corvette Car Covers. Order now and take advantage of our Free Shipping.lexus rx350 car cover

Tmp author
pioneer seo

Comprar Seguidores reales en y Comprar des Likes - ¿Por qué comprar seguidores falsos? Si hay en nuestros seguidores activa activos por el mejor precio!comprar des likes

Tmp author
Caitriona Alex

Wonderful websites you have got these, a lot of nice tips!.. quick cash loan service <a href="https://plus.google.com/101126600412329697471">Jad Shaddad</a>

Tmp author
Asad Yousuf

Comprar retweets en twitter a buen precio desde 99 cents. Aumentar vos alance en Twitter con nuestros retweets de alta calidad.comprar retweets twitter

Tmp author
Asad Yousuf

Buy for the best price only Real and Active Followers or Likes. We offer Services for more then 20 Social Media Websites. 100% Satisfaction Guaranteed! ​BUY COMMENTS

Tmp author
أبو إسلام المصرى

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-نقل-عفش-بالمدينة-المنورة"> شركة نقل عفش بالمدينة المنورة </a>
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-نقل-اثاث-بالمدينة-المنورة"> شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة</a>
Great tips and very easy to understand
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-تنظيف-منازل-بالمدينة-المنورة">شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة</a>
This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog.
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-مكافحة-حشرات-بالمدينة-المنورة "> شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة</a>
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes.
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-تنظيف-عمائر-بالمدينة-المنورة"> شركة تنظيف عمائر بالمدينة المنورة</a>
I recently came across your blog and have been reading along
<a href="http://noorelmadena.com/شركة-تنظيف-شقق-بالمدينة-المنورة"> شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة </a>

Tmp author
pioneer seo

There are a lot of great ideas in this post. I hope you keep this quality level up so we can enjoy a lot more great content from your side.Mitzvah-photography-VA

Tmp author
pioneer seo

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting ?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.شركة نقل عفش بالخبر

Tmp author
Asad Yousuf

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.Website

Tmp author
Jaklin Badr

إذا أردت عيش سعيد في منزل هادئ مفعم بالحيوية فاحرص على بقاءه نظيفا،لأن النظافة أساس سعادة الإنسان،فنظافة منزلك تعكس شخصيتك،لذالك فأنت بحاجة إلى;شركة قمة الخليج،فهي شركة تضع بين يديك كل ما ستحتاجه للحصول على بيت نظيف و فاخر ،و من بين هذه الخدمات التي تقدمها لعملائها هي : <a href="https://al-qmah.org/sprinkle-tabuk-reclamation-company/">شركة رش دفان بتبوك</a
تتكاثر الحشرات بشكل كبير بالمملكة السعودية و خاصة بالصيف،مما يكثر انتقال الأمراض و الأوبئة بشكل سريع،و هذا سيهدد راحة أسرتك<a href="https://al-qmah.org/combat-rodents-tabuk-company/">شركة مكافحة قوارض بتبوك</a>تقدم لعملائها خدمة مكافحة الحشرات بشتى أنواعها، باستخدامها مواد عالية الجودة لضمان تقديم لكم خدمة بمواصفات عالية،بالإضافة إلى استعمالها أجهزة متطورة و ذالك للحفاظ على سلامتكم <a href="https://al-qmah.org/anti-ozg-company-tabuk/">شركة مكافحة وزغ بتبوك</a>
• خدمة إنشاء العوازل: نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالمملكة ستزيد من ضرورة عزل الأسطح <a href="https://al-qmah.org/isolation-tanks-tabuk-company/">شركة عزل خزانات بتبوك</a>
;للحفاظ على درجة منازلكم و تفادي تسرب أشعة الشمس،ف<a href="https://al-qmah.org/insulate-the-roofs-of-tabuk-company/">شركة عزل اسطح بتبوك</a>تضع بين أيديكم خدمة إنشاء العوازل التي تعتمد على مواد ذات جودة عالية للإتمام خدمة إنشاء العوازل على أكمل وجه، فشركة هي الوحيدة المتخصصة في هذا المجال بأعلى المستويات،لأن لها عمال كفئ و مدربون لتنفيذ خدمة إنشاء العوازل بكل معايير الجودة ونقوم بالعديد من خدمات العزل والتسربات مثل <a href="https://al-qmah.org/detect-water-leaks-tabuk-company/">شركة كشف تسربات المياه بتبوك</a>
و <a href="https://al-qmah.org/washing-tanks-tabuk-company/">شركة غسيل خزانات بتبوك</a>ولدينا العديد من الخدمات الاخرى التى قد تفيدك وتحتاجها لحياة افضل مثل<a href="https://al-qmah.org/carpet-cleaning-company-tabuk/">شركة تنظيف سجاد بتبوك</a> و<a href="https://al-qmah.org/furniture-company-transfer-tabuk/">شركة نقل اثاث بتبوك</a> و <a href="https://al-qmah.org/cleaning-the-facades-of-stone-company-in-tabuk/">شركة تنظيف واجهات حجر بتبوك</a و<a href="https://al-qmah.org/clean-interfaces-shaj-tabuk-company/">شركة تنظيف واجهات زحاج بتبوك</a و <a href="https://al-qmah.org/clean-groves-tabuk-company/">شركة تنظيف بيارات بتبوك</a و<a href="https://al-qmah.org/clean-palaces-tabuk-company/">شركة تنظيف قصور بتبوك</a


Tmp author
pioneer seo

It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents.007 Soccer Picks Net

Tmp author
pioneer seo

This really is truly fantastic report. express appreciation you for dispersing it with us! I have a great fat removal product. If you want it so please visit our site…http://watchfreemoviesonline100k.com

Tmp author
pioneer seo

Please continue to make great content like this.vpn china I really liked it and have shared it with my friends!

Tmp author
Asad Yousuf

The endothermic foods trigger the "fat nibbling hormones". These fat hungry hormones are only triggered due to certain food items.can hormones help with weight loss

Tmp author
pioneer seo

The huge variety of all these articles is found there in different sizes and colours. You buy the article by matching with other furniture and curtains hanging in your rooms.hampton bay lighting

Tmp author
pioneer seo

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work…locksmith detroit

Tmp author
pioneer seo

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. Karate in Lee's Summit MO

Tmp author
pioneer seo

Excellent post.I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post.Keep up your workvoyance direct

Tmp author
pioneer seo

I'm hoping you keep writing like this. I love how careful and in depth you go on this topic. Keep up the great work.Internet TV

Tmp author
pioneer seo

We are official dealers of such well-known brands as Orbita, Volta and Diplomat. Premium winders from Orbita corporation are famous for exquisite materials and patented winding technology. automatic watch winder

Tmp author
Asad Yousuf

LED Concepts ColorMorph™ color-changing halo headlights are hands down the best in the industry, built at the highest standards of quality & packed with endless features.2010

Tmp author
pioneer seo

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.لعب

Tmp author
usman ali

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
whatsapp status on love

Tmp author
pioneer seo

Whether you are expecting a baby or just want to take advantage of a great sale, you’re guaranteed to find all kinds of baby essentials on their site. buy cloth diapers

Tmp author
pioneer seo

Whether you are expecting a baby or just want to take advantage of a great sale, you’re guaranteed to find all kinds of baby essentials on their site.
buy cloth diapers

Tmp author
pioneer seo

Whether you are expecting a baby or just want to take advantage of a great sale, you’re guaranteed to find all kinds of baby essentials on their site.<a href="http://www.linkmetodeals.com/">buy cloth diapers</a>

Tmp author
pioneer seo

The second section of the eBook contains the most vital information about treating the herpes using natural methods. Here the author describes the 3 step approach to deal with the viral condition. how can i treat herpes at home

Tmp author
pioneer seo

Excellent post.I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post.Keep up your work gentle discipline

Tmp author
pioneer seo

Positive site, where did u come up with the information on this posting ?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.boats Cyprus

Tmp author
Asad Yousuf

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. http://thinkhesherfavouritetoo.tumblr.com

Tmp author
pioneer seo

My review covers what you'll need to know about the Phen375 Fat Burner. You'll learn about the pros and cons along with my personal experience with it.phen375 hoax

Tmp author
Asad Yousuf

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. http://www.priorityescorts.com/

Tmp author
Asad Yousuf

They say, “Girls just wanna have fun” and it’s true. To avoid being lumped into the lame and boring category, avoid talking about serious topics such as politics and religion. http://www.ecnow.org/what-to-say-to-a-woman-you-want-to-date/

Tmp author
Asad Yousuf

Tolerance and patience are key traits to understanding yourself and being open to opinions reflecting the opposite of your own beliefs.www.nagmauritius.org/how-to-get-a-woman-hooked-on-you

Tmp author
pioneer seo

Thanks for this post, it’s really useful !Excellent post !!! I have learnt many things form here. I have also website where you can ivsit and pass your leasure time.what to do to lose body fat fast

Tmp author
Asad Yousuf

If you are not satisfied with reverse phone detective, then you can get a refund. It comes with an eight week money back guarantee.reverse phone detective service

Tmp author
Asad Yousuf

It teaches you how to fundamentally change your diet and exercise habits to become a healthier individual for the rest of your life.FAT diminisher

Tmp author
pioneer seo

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.https://www.rebelmouse.com/phen375fatburnerreviews/looking-to-lose-weight-here-is-your-answer-1801920737.html

Tmp author
pioneer seo

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!tipsonbetting

Tmp author
pioneer seo

Really solid article. It seems like you've put a lot of thought into this and come with a viabel idea. The funny thing was that I was thinking about this right before stumbling on to your website.
clicktraveltips.com

Tmp author
pioneer seo

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You’ve really made my day today with this. I hope you keep this up! preacher amc

Tmp author
pioneer seo

This self-service package offers more website visibility, and is ideal for professionals just making their first foray into the world with a real live web presence representing their company.agency seo

Tmp author
pioneer seo

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luckmemory healer program hoax

Tmp author
pioneer seo

Each week our AI systems adapt and improve. They mathematically reverse engineer and recognize the DNA of winning and losing football teams:NFL computer score predictions

Tmp author
pioneer seo

Excellent article. I was wondering about this so I’m very happy I found your website.girne üniversitesi

Tmp author
Asad Yousuf

Results! Amazing stories! Healthy, happy babies. Personal one-on-one counseling from the nutritional expert and author of the book.what is pregnancy miracle and how it works

Tmp author
pioneer seo

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.High Holiday

Tmp author
Asad Yousuf

Eventually, Anderson's guide Eczema Free of charge Forever is so popular as it works! It provides nutrition based solutions; attracted from years of research and experience.eczema free forever ingredients

Tmp author
spotlight

I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative.. make club flyers

Tmp author
Asad Yousuf

The diet phases is further divided into 4 steps. The author explains how you can lose 10 to 15 pounds easily without exerting any significant effort.the 3 week diet system

Tmp author
pioneer seo

This is a great post ! it was very beautiful view. I look forward in reading more of your work. Also, I made sure to bookmark your website so I can come back later. I enjoyed every moment of reading it. detective

Tmp author
pioneer seo

Just a good product Nice scent again with all these they have a very earthly herbal smell. Hydrating with a good amount of product. fashion

Tmp author
pioneer seo

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.fcra

Tmp author
pioneer seo

We have made the site more attractive to advertisers and have invested heavily in marketing to lift our traffic levels and help us compete with the large companies out there, despite running everything with volunteers working from home.modified cars and tuning

Tmp author
Asad Yousuf

Confident site, where did circumstance come up with the information on this publishing? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please maintain the effective work.dentox training

Tmp author
Asad Yousuf

Superb tips and very simple to understand. This will surely end up being very beneficial for me when ever I get a probability to get started on my blog.smartphone chinois

Tmp author
pioneer seo

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.pregnancy pillow reviews

Tmp author
Asad Yousuf

I actually finally found great content here. I will obtain back here. I simply added your blog site to my bookmark sites. thanks a lot. Quality posts is an important to invite the people to visit the web web page, that's what this internet page is providing. https://www.rebelmouse.com/phen375fatburnerreviews/

Tmp author
pioneer seo

Thank you so much for the information really good article and very usefulWell, we visit your site and we love what you write down here... We will come again!!wes virgin fat diminisher system testimonials

Tmp author
Asad Yousuf

These SureGrip handles are ergonomically designed and are oven-safe till 400°F. The lids are dome-shaped and made of break-resistant glass.best ceramic cookware

Tmp author
Asad Yousuf

It’s easy to consume, but also to take action on – something most how-to courses are completely lacking.george brown google sniper wiki

Tmp author
Asad Yousuf

Your approach to this post is unique and appreciating. I am writing an article for our research paper and this post has helped me. Thanks.Online jobs

Tmp author
pioneer seo

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.Jobs in islamabad

Tmp author
Asad Yousuf

3 Week Diet: Brian Flatt Reveals His Weirdly Effective, Science Based Weight Loss System For Quickly Burning Away 12-23 Lbs Of Stubborn Body Fat In Just 21 Days..www.rebelmouse.com/3WeekDietReviews/

Tmp author
Asad Yousuf

I personally own the Tinnitus Miracle system. If Tinnitus Miracle by Thomas Coleman is a worthless piece of junk, you will know before you’ve finished reading this Tinnitus Miracle review.best tinnitus treatment program reviews

Tmp author
pioneer seo

This is a really good article. I was thinking of this topic recently and this really helped me out. I hope that it works well throughout time as well.are there any home remedies for yeast infections

Tmp author
Asad Yousuf

Apart from creating a unique style of feature walls, 3D panels can be crafted into furniture such as cabinets doors and doors on entertainment units, They make folding screen and reception desk fronts, photo frame, wood strip, bed heads, stunning bar and more, choose 3d wall panels from our factory.3d wall paneling

Tmp author
Asad Yousuf

Introducing the latest in self balancing scooter travel and self balancing technology, and the #1 hottest gadget of the last decade... Hype Boards™ custom swegways. 1000's of satisfied self balancing electric scooter users have bought from us, and 1000's have seen why we are the industry standard in smart scooters. Hype Boards™ offers exceptional smart scooter price, design, customer service and 24/7 advice on swegways...leaving you with the security that you are dealing with the safest and most trusted electric self balancing scooters brand in the world.bluetooth hoverboard

Tmp author
pioneer seo

Working with Neueseo was one of the best decisions we’ve made! As a start-up!Dania Durante

Tmp author
Asad Yousuf

A bag is an essential part of the customer experience, why not have it leave a lasting impression on your customers long after they have left your store. We take every bag project and try to design a bag that will be noticed by your customers and more importantly your potential customers.custom bags

Tmp author
Steve Jame

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.handmade bath fizzies

Tmp author
Steve Jame

Thanks for sharing this post on the net. This type of article is interesting and fun to read and it will provide a platform for many unrecognized underground bands to make it to the top. Good postings are always appreciated and I will visit again for more.wifi for business

Tmp author
Steve Jame

I love your blog, I recommend to all people who love this kind of post to visit this site, I recommend it.outdoor wifi systems

Tmp author
Faheem Jabbar

I am a racing fan and I always keep an eye on Igls racing. Your blog is excellent in bringing the latest updates on Igls racing. Keep posting more updates and latest news on this and I will recommend this website to all Igls racing fans.The Penguin method

Tmp author
Faheem Jabbar

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site.that not how men work

Tmp author
dj sir

best site for kalyan free game and fast result <a href="http://sattamatkai.net">matka world</a>
free date fix game for kalyan and main&nbsp; mumbai <a href="http://sattamatkacom.net">matka world </a>

Tmp author
Sigit Reborn

Pusat Penjualan Jus kulit manggis
Veherba Nature Distributor Veherba Plus Terbaik
Merupakan bagian dari distributor minuman kesehatan Veherba plus terdepan & terpercaya, kami melayani penjualan obat tradisional Veherba plus lewat online maupun belanja langsung di kantor pusat kami. Kiriman melalui jasa ke luar kota kami buka sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap hari. Pelayanan kami buka 24 jam Non Stop, untuk melayani pelanggan Veherba Plus yang langsung datang ke tempat kami. Ini adalah bukti keseriusan kami kepada para pelanggan yang memerlukan produk secepat mungkin. <a href="https://www.facebook.com/veherba">https://www.facebook.com/veherba</a>
<a href="https://twitter.com/veherba">https://twitter.com/veherba</a>
<a href="https://plus.google.com/u/0/117121453765430084926/about">https://plus.google.com/u/0/117121453765430084926/about</a>
<a href="https://delicious.com/veherba">https://delicious.com/veherba</a>
<a href="http://www.pinterest.com/veherba/">http://www.pinterest.com/veherba/</a>
<a href="https://profiles.wordpress.org/veherba/">https://profiles.wordpress.org/veherba/</a>
<a href="http://friendfeed.com/veherba">http://friendfeed.com/veherba</a>
<a href="http://torgi.gov.ru/forum/user/profile/110347.page">Veherba</a>
<a href="http://www.premed.fudan.edu.cn/premedforum/user/profile/255132.page">veherba</a>
<a href="http://perpustakaan.bappenas.go.id:8080/jforum/user/profile/15293.page">veherba</a>
<a href="http://czwlwz.chaozhou.gov.cn/JForum/user/profile/29051.page">veherba</a>
<a href="http://www.fashiolista.com/style/veherba/profile/">http://www.fashiolista.com/style/veherba/profile/</a>
<a href="http://www.paramore.net/member/veherba">http://www.paramore.net/member/veherba</a>
<a href="https://storify.com/veherba">https://storify.com/veherba</a>
<a href="http://www.destructoid.com/blogs/veherba">http://www.destructoid.com/blogs/veherba</a>
<a href="https://www.scribd.com/veherba">https://www.scribd.com/veherba</a>
<a href="http://s1119.photobucket.com/user/veherba/profile/">http://s1119.photobucket.com/user/veherba/profile/</a>
<a href="http://intensedebate.com/people/veherba">http://intensedebate.com/people/veherba</a>
<a href="http://people.tribe.net/veherba">http://people.tribe.net/veherba</a>
<a href="http://wanelo.com/veherba">http://wanelo.com/veherba</a>
<a href="http://www.thisnext.com/by/veherba/">http://www.thisnext.com/by/veherba/</a>
<a href="http://www.burdastyle.com/profiles/veherba/my_activity">http://www.burdastyle.com/profiles/veherba/my_activity</a>

Tmp author
farani london

I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. http://www.faranitaylor.co.uk/immigration-solicitors

Tmp author
farani london

I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject.
<a href="http://www.faranitaylor.co.uk/immigration-solicitors"> immigration solicitors UK </a>

Tmp author
Rasma

Lūdzu raksti rasma@nvo.lv un varam palīdzēt iesaistīties kādas organizācijas darbā!

Tmp author
Lasītājs

Labs, pārdomas un darbus rosinošs raksts. Lai veicas Evijai Caunei. Es labprāt iesaistītos darbā kādā no nevalstiskajām organizācijām, bet man nav nekādas informācijas, caur ko un kā ar tām var sazināties...

Saistītie raksti
Araja

Paņemt un uzdrošināties 11 Autors:Dita Arāja

Reakcionars

Reakcionārs spogulī 5 Autors:Ivars Ījabs

Article research

Mapping the links:Citizen Involvement in Policy Processes Autors:S.D.Phillips, M.Orsini