Redakciju neatkarība un reklāmdevēji. Dīvaini „spēles noteikumi” 6

Jau vairākus gadus ik pa laikam žurnālistu profesionālajā vidē un sabiedrībā tiek apspriests nesen Mediju kluba diskusijā skartais temats - redakcionālā neatkarība un reklāma.

Iesaki citiem:
Shahspel 255x203
Foto:A. Jansons

Tas ir jautājums, kas skar katru mediju darbībā iesaistīto – no īpašnieka un izdevējai līdz ārštata autoram, jo tā risinājums ietekmē gan žurnālistu darba kvalitāti, gan paša medija panākumus tirgū. Jāpiebilst gan, ka mediju sistēma Latvijā ir ļoti daudzveidīga: kamēr daļa mediju šajā rakstā minētās problēmas ir definējuši un cenšas atrisināt, daļa plašsaziņas līdzekļu mēģina izdzīvot, ignorējot pasaulē pastāvošās mediju darbības normas.


Redakcionālā un reklāmas satura saplūšana

Lai arī princips par informācijas un reklāmas skaidru atdalīšanu kā vienu no mediju pastāvēšanas pamatiem jau sen nav nekāds jaunatklājums, tomēr tā ievērošana nebūt nav vispārpieņemta visos Latvijas medijos. Nav tālu jāmeklē, lai no daudziem biznesa vai politiskās vides cilvēkiem dzirdētu, ka par katru interviju vai uzņēmuma darbībai veltītu informāciju ir jāmaksā, ka žurnālisti nevis atspoguļo realitāti, informējot sabiedrību par tai būtisko, bet izpilda pasūtījumus vai/un realizē mediju īpašnieku intereses.

Galvenās tendences, kas parāda reklāmdevēju neadekvātu ietekmi uz mediju saturisko daļu:

skaidri neatdalīti reklāmas raksti, intervijas, ziņas kā grūti identificējami slēptās reklāmas elementi;
reklāmas līgumi, kas nosaka iespējas reklāmdevējiem publicēties informatīvajā sadaļā;
žurnālistu izmantošana reklāmu veidošanā (tas nozīmē, ka vienā sava darba dienā žurnālists, veidojot reklāmas rakstu vai sižetu, uzdod reklāmdevējam patīkamus jautājumus, citā – viņa pienākums ir sabiedrību informēt par problēmām esošā vai potenciālā reklāmdevēja darbībā);
raidījumu vai rubriku sponsoru ietekme uz žurnālistu darbu (biznesa un pat valsts struktūras kā normālu praksi izvēlas sponsorētu raidījumu vai rubriku veidošanu mediju informatīvajā daļā, tā izplatot savām interesēm būtisku informāciju);
medija satura pakļaušana reklāmdevēju nevis auditorijas interesēm – reklāmdevēju interešu prevalēšana medija darbībā (tūlīt saņemami līdzekļi par reklāmas ievietošanu kļūst būtiskāki par risku zaudēt auditorijas uzticību).

Šīs parādības jau kļuvušas par atsevišķu mediju darbības principu. Tāpēc varbūt nav vērts kārtējo reizi liekulīgi sašust par mediju vides kroplīgajām parādībām, bet meklēt to cēloņus. Šeit piedāvāju vienu, mediju ekonomikas attīstībā balstītu versiju par to, kāpēc Rietumu preses darbības principi nav pilnībā pieņemti Latvijas medijos.

Pirmkārt, nedaudz jāatceras laiks pēc neatkarības atgūšanas, kad pilnībā izmainījās Latvijas mediju sistēma – lēcienveidīgi pieauga mediju skaits, vienlaikus samazinoties auditorijas pirktspējai. Palielinājās intermediālā (starp dažāda tipa medijiem) un intramediālā (viena tipa mediju sistēmā) konkurence, būtībā „šajā laikā Latvijas mediji pirmo reizi pēdējo piecdesmit gadu laikā sastapās ar reālu konkurenci”[1]. Cīņa par reklāmdevēju naudu apstākļos, kad sarūk auditorija, lika meklēt arvien jaunus paņēmienus reklāmdevēju piesaistīšanai. Arī biznesa vide vēl tikai veidojās un tajā tāpat nebija skaidras izpratnes par biznesa struktūru un mediju sadarbības pamatprincipiem.

Otrkārt, mediju tirgus straujā paplašināšanās radīja lielu skaitu jaunu darba vietu. Mediju sistēmā ieplūda ļoti daudz cilvēku, kam nebija izglītības mediju ekonomikā un pieredzes žurnālistikā. Arī ne visi pieredzējušie mediju darbinieki spēja pilnībā izprast jaunos darbības apstākļus. Pārāk ilgi mediji bija izprasti kā ideoloģiskās vai ekonomiskās cīņas ieroči. Bija jāpaiet laikam un mediju sistēmā jāienāk Rietumu izglītībai, lai mediju vidē un sabiedrībā veidotos izpratne par plašsaziņas līdzekļu lomu demokrātiskā viedokļu apmaiņas nodrošināšanā un sabiedrības interešu aizstāvēšanā.

Būtiski piebilst, ka arī preses brīvības jēdziens, kas pēc valstiskās neatkarības atgūšanas ar likumu palīdzību tika savā ziņā „uzdāvināts” Latvijas medijiem un sabiedrībai, netiek uztverts kā demokrātiskas sabiedrības vērtība un svētums.

Šo un citu cēloņu rezultāts ir izpratnes trūkums par mediju biznesa principiālo atšķirību no citām biznesa jomām, par to, ka pret presi un citiem medijiem sabiedrība izvirza daudz augstākas prasības. Proti, sabiedrība no medijiem prasa savu interešu aizstāvēšanu, piepildot nepieciešamību pēc vispusīgas informācijas par būtiskiem jautājumiem.

Nav noslēpums, ka Latvijas mediju vidē joprojām tiek ignorēta t.s. duālā tirgus koncepcija, kas nosaka, ka mediji vienlaikus darbojas divos tirgos. Tie pārdod gan informāciju vai izklaidi auditorijai, gan daļu savas telpas (reklāmas laukumus vai ētera laiku) - reklāmdevējiem, lai ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību uzņēmēji varētu sastapt savu preču potenciālos patērētājus. Tā ir galvenā mediju un citu biznesa jomu atšķirība, jo nosaka nepieciešamību vienu un to pašu produktu pārdot diviem pēc interesēm un mērķiem absolūti atšķirīgiem patērētājiem.

Vienlaikus Latvijas mediju tirgū pastiprinās arī globālas parādības. Pirmkārt, auditorijas fragmentācija, kuras rezultātā lasītājiem, klausītājiem un skatītājiem sadaloties pa savām interesēm atbilstošiem medijiem, samazinās katra atsevišķa plašsaziņas līdzekļa patērētāju skaits. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju un tātad arī mediju auditorijas ierobežoto skaitu un tās sadalīšanos starp latviešu un krievu valodā iznākošiem medijiem, samazinās katra atsevišķa plašsaziņas līdzekļa ietekme un tātad arī pievilcība reklāmdevēju acīs. Otrkārt, attīstās mediju aizvietotāji. Reklāmas bizness atrod iespējas, lai izplatītu savu informāciju bez plašsaziņas līdzekļu starpniecības. Vislielāko izaicinājumu medijiem jau metusi tiešā pasta un vides reklāmas attīstība, kā arī personiskās pārdošanas metodes izmantošana preču izplatīšanā. Arī šie faktori palielina mediju biznesa problēmas, liekot meklēt ceļus reklāmdevēju līdzekļu piesaistīšanai.

Vai jauni “spēles noteikumi”?

Gribu izteikt pieņēmumu, ka minētie cēloņi ir radījuši savdabīgus „spēles noteikumus” mediju un biznesa vai politiskās vides attiecībās. Pirmkārt, mediju darbības īstermiņa stratēģija radīja mediju piedāvājumu izpatikt reklāmdevēju interesēm vairāk nekā to pieļautu mediju biznesa būtība. Otrkārt, reklāmdevēji “piekrita” šādam, pirmajā acu uzmetienā ļoti izdevīgam piedāvājumam, un turpmāk uztur pieprasījumu, ka reklāmdevēja labā medijiem ir jāmaina arī informatīvais medija saturs. Pamazām veidojas pārliecība, ka, nopērkot nelielu daļu no mediju telpas, reklāmdevējam ir tiesības ietekmēt arī pārējo saturu. Pieprasījumu pēc neatdalītas reklāmas pastiprina pārliecība, ka žurnālistikas formās ietverto reklāmu auditorija uztvers daudz atsaucīgāk un tai būs spēcīgāka ietekme. Būtībā reklāmdevēji tikai turpina izmantot tiem reiz piešķirtās tiesības un uztver tās par daļu no mediju radītajiem „spēles noteikumiem”. Bet mediju auditorijas daļa pierod pie domas, ka žurnālisti var veidot arī vienpusīgus materiālus, akceptējot, ka tādas pašsaprotamas žurnālistikas normas kā neitralitāte, objektivitāte un visu pušu interešu ievērošana vēl nav vispārpieņemtas visos Latvijas medijos.

Rezultātā, nereti žurnālistu neatšķir no reklāmas aģenta vai reklāmas tekstu veidotāja, bet mediju – no vienpusīgas intereses pārstāvoša produkta. Mediji un žurnālistika tiek uztverta kā vēl viena “servisa” joma, kuras pienākums – apkalpot reklāmdevēju, nevis sabiedrību.

Paradoksāli, ka daļa sabiedrības pieņēmusi un iecietīgi uztver šos dīvainos „spēles noteikumus”, līdz ar to akceptējot šādus mediju darbības principus. Tas nozīmē arī grūti skaidrojamu pieradumu uzticēties pēc būtības negodīgiem medijiem, kas izliekas, ka rūpējas par auditoriju, bet patiesībā daļu savas informatīvās telpas nodevuši reklāmdevēju rīcībā. Tas nozīmē arī to, ka mediji, kas neatdala reklāmu un informāciju vai to daļēji sapludina, nezaudē auditorijas uzticību un darbojoties pēc šādiem „spēles noteikumiem” var pastāvēt (!) gadiem ilgi.

Vēl viens paradokss - jauno “spēles noteikumu” dzīvotspēja un mediju tirgus dalībnieku pārliecība, ka viņi “spēlē pareizi” un, ka citādi nav iespējams, uztur izkropļotu mediju biznesa vidi.

Vai šai situācijai ir risinājums? Vienīgā izeja, kas ļautu izrauties no šeit aprakstīto „spēles noteikumu” apburtā loka, varētu būt plašsaziņas līdzekļu pastāvēšanas principu pārskatīšanas mediju īpašnieku un augstākā menedžmenta līmenī. Reklāmdevējiem un mediju vadītājiem būtu precīzi jānosprauž jaunas robežas gan redakciju neatkarībai, gan reklāmdevēju ietekmei un jāveido jauni sadarbības noteikumi, kas neapdraud ne reklāmdevēju intereses, ne mediju pastāvēšanas būtiskākos principus.

Turklāt līdzšinējās kļūdas būtu jāatzīst visiem tirgus dalībniekiem, atceroties, ka sabiedrības intereses ir būtiskas gan praktiskam žurnālam, kas informē par dažādu mobilo telefonu īpašībām, gan muitas darba problēmām veltītam raidījumam no iedzīvotāju nodokļiem uzturētā televīzijā. Vienlaikus nepieciešams arī izglītot sabiedrību, lai tā spētu medijiem pieprasīt realizēt to būtiskākās funkcijas un nepieņemtu sevis regulāru mānīšanu, publicējot apmaksātu informāciju kā redakcijas sagatavotu materiālu.

Tas būtu gandrīz vai vienīgais ceļš, lai Latvijas mediji sasniegtu nākamo attīstības pakāpi, savā darbībā pietuvojoties Rietumu preses pastāvēšanas standartiem. Citādi Latvijas mediju bizness atsevišķās izpausmēs pagaidām maz atšķiras no firmas, kas aktīvi tirgo glīti iesaiņotas, bet bojātas preces.
_____________________

[1] Brikše I., Skudra O., Tjarve R., Development of the Media in Latvia in the 1990s, Baltic Media in Transition, ed. By Peeter Vihalem, 2002

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (6) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

analiitikis 05.06.2003 13:20
Man ir kāda piebilde par sabiedrību, kura ir izaugusi līdz tāda mlīmeni, ka spēj novērtēt veselīgas sabiedrības morālās normas pie kurām pieder arī godīgi va vai arī neeksistējoši mēdiji; par šo tematu runāja vēl Platons senajā Ģrieķijā. arī viņš tāpat sprieda par iespējamajiem sabiedrības modeļiem un veidu kā sasniegt sabiedrības augšupeju. Viņš vēlējās izveidot ideālu sabiedrības modeli, taču problēma ir tāda, ka viņa ideālais sabiedrības modelis, kuru tuešām apskatot virspusēji, šķiet pievilcīgs, bija komunisma pirmā redakcija. Nez vai visi piekritīs, ka Komunisms ir ideāls modelis. Lai gan šis jautājusm ir samērā neadekvāts, jo rosina uz asociācijām ar PSRS, kas nemaz nebija komunisms, bet preidokomunisms. patiesībā tas bija sociālistisks totolitārisms, kam ir raksturīga sabiedrības kpontrole.

Ar šo nelielo atkāpi no tēmas es vēlējos teitk, ka pasaulē nav iespējams izveidot kādu noteiktu ideālu sabiedrības modeli, kurā sabiedrību būs spējīga "veselīgi"attīstīties.

Lūduz atbildies, vai gadījumā, ka Jūsu rokās nonāktu valsts ideoloģiskā vai arī informatīvā kontrole, vai Jūs to nedruscīt neizmantotu savos savtīgajos mērķos? Ja atbilde bija pozitīva, tad Jūs saprotat cik tālu mums vēl augt līdz sabiedrībai ar augstiem ideāliem. Bet mēdiji un citas varas institūcijas ir tikai mūsu mazās sabiedrības šūniņas!Ar ceiņu Analītiķis

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

analiitikis 03.06.2003 16:42
Ja godīgi, tad runāt par mēdijiem kā par godīgu informācijas atspoguļotāju ir krietnā mērā utopiski, jo te der atcerēties, ka mēdiji ir viena no varām un attiecīgi šajā sakarā uz mēdijiem ir attiecināmi visi tie paši varas cīņas principi kādi valda katras valts politikā. Ja mēdiji vēlās tie padarīs graustu problēmu Rīgas rajonā par sabiedrības problēmu nr.1, bet tā taču nav. Domāt par taisnīgu mēdiju ir tik par naivi, kācerēt, ka valstī pie varas nākušais politiskais spēks būs nesavtīgs un rupēsies tikai par tautas labklājību, bet tā taču nav, vai ne? Tikai cilvēks kurš seko līdzi vairākiem politiski dažādi noskaņotiem mēdijiem ir tiesīgs cerēt, ka tam izdosies ieraudzīt mēdiju pārunajamo problēmu patiesajā gaismā, ja nē, tad cilvēks ir tikai kāda mediju "gate wacher"- gana vadītā aita.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

alito 04.05.2003 19:44
Redakcijas Latvijā nevar būt neatkarīgas no reklāmdevējiem, ja pie Latvijas auditorijas nelielajiem apmēriem mediju dzīvotspēja ir daudz vairāk atkarīga no “biznesa un pat valsts struktūru” materiālas vai cita veida labvēlības nekā minētajā skandināvu presē.

“prece” – mediju produkts ir atbilstoši vērsts uz to no divām auditorijām, no kuras tā spēj gūt lielāku peļņu. Tieši tirgus duālais raksturs, izskaidro mēdiju saturisko daļu, darbojoties pēc visnotaļ primitīviem merkantiliem principiem. Neliels mediju skandāliņš par neadekvētu reklāmdevēju ietekmi strādā kā bezmaksas mārketinga kampaņa - iepirkšanās principu skaidrojums citiem potenciālajiem reklāmdevējiem.

Un, manuprāt, lielākajai daļai mediju (izņemot elektroniskos) nav pat īsti redzamas iespējas caur savstarpēju atsauksmju apmaiņu tuvināt mēdiju saturu pamatauditorijas vēlmēm pēc objektīvas informācijas, jo šādai saturīgai (un kvantitatīvai) divpusējai apmaiņai īsti nav vietas, kur, un iemesla, kāpēc izveidoties. Līdz ar ko mums nav arī precedenta komentāros minētajam zviedru preses lasītāju skandālam cīņā ar mediju atkarību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

trollis 29.04.2003 15:36
tiesam saturigi uzrakstits. cerams, ka tie, kuriem visvairak vajag (ta saucamajiem zurnalistiem un dazkart vel vaireak ta saucamajiem specialistiem mediju vadiba), ne tikai izlasis, bet ari padomas un kaut ko daris lietas laba.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

trusis 25.04.2003 17:20
Anda, Jūsu minētais vuenīgais ceļš ir nereāls. Tirgus dalībnieki nekad nevienosies par spēles noteikumu mainīšanu, jo tīri merkantili tie ir izdevīgi.

Vienīgais, uz ko es ceru, ir sabiedrības izaugsme. Es ceru, ka ne drīz, bet pienāks brīdis, kad medijiem, kur reklāmas nav apzīmētas kā tādas, kur neraksta negatīvus rakstus par lieliem reklāmdevējiem, vienkārši vairs nebūs pircēju, jo cilvēki spēs pamanīt, ka medijs nav godīgs un tādu nepirks.

Tad arī žurnālistiem, kuriem ir principi, vairs nevajadzēs atkauties no priekšniecības piedāvajumiem uzrakstīt kādu reklāmrakstiņu un paciest kolēģu neizpratnes pilnos skatienus atteikuma gadījumā.

Kad sabiedrība līdz tam izaugs, es nezinu. Taču ceru, ka latvieši nav dumjāki kā, piemēram, zviedri, kuri māk uztaisīt pamatīgu skandālu, ja jūt, ka laikraksts aizstāv nevis lasītāju, bet sponsoru vai īpašnieku interes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Timidus Lapidus 23.04.2003 14:42
Ļoti precīzi raksturoti apstākļi. Kaut gan: vai tiešām nav pat nevienas dzīvojošas alternatīvas? - kaut vai šis pats - www.politika.lv :) Es tiešām domāju, ka situācija nemaz nav drūma. Bieži vien vēlētājam tāpat vai pircējam tāpat ir jāpieņem savs lēmums. Skaidrs, ba subjektīvi pamatots. Objektīva patiesība - tas vairāk šķiet ir tāds sapnis. Bez tam ne katram smadzeņu kapacitāte un intuīcija ir tādā balansā, lai pieņemtu tikai pareizus lēmumus. Domāju, informācijas būtībā ir pietiekami. Un noslēpumi būs vienmēr - tādi noslēpumi, kuri ļoti būtiski ietekmē mūsu eksistenci, gan politikā, ekonomikā un garīgās sfērās.

Saistītie raksti
Dajosh 255x203

Amorālā žurnālistika 5 Autors:Providus

Citi autora darbi
Amerikam

Amerika vilnis 6 Autors:Anda Rožukalne

5094543120 a0e90ca6e6

Maģiskā formula 10 Autors:Anda Rožukalne

5946598820 6033176481

Miglas zonā 10 Autors:Anda Rožukalne

2632802003 9f40405723

Vecums kā šķērslis 12 Autors:Anda Rožukalne