Nevalstiskās organizācijas - pašvaldību partneri attīstības plānošanā

  • Autors:Andra Indriksone, NVO centrs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte
  • Organizācija:Finansētājs: Sorosa fonds-Latvija, OSI Justice Initiative Program, LGI
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījuma mērķis ir veicināt NVO un pašvaldību sadarbību attīstības plānošanā – attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādē, kā arī uzlabot sadarbības apstākļus kopumā.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pētījums apskata abu pušu – kā NVO, tā pašvaldību - plānošanas kapacitāti un pieejamos resursus līdzdalības nodrošināšanai – kā zināšanu, tā materiālajā aspektā. Pētījumā identificētas galvenās sfēras, kurās nepieciešami uzlabojumi, un piedāvāti iespējamie risinājumi:

Informācijas apkopošana par teritorijas plānojumiem un to pārraudzība –atbilstība normatīvo aktu prasībām, kā arī plānojuma ievērošana, pieņemot ar attīstību saistītus lēmumus pašvaldībās.

Pašvaldībās strādājošo speciālistu izglītība un kapacitāte - iespējas iegūt augstāko izglītību teritorijas plānošanā, metodiskie materiāli par sabiedrības un NVO līdzdalību plānošanā.

Informācijas pieejamība - Latvijā reģistrēto NVO datu bāze, kopīgas apmācības NVO un pašvaldībām stratēģiskajā plānošanā un projektu pieteikumu sagatavošanā.

NVO kapacitāte - iespējas savlaicīgi izglītoties par attīstības un teritorijas plānošanas procedūru, atklāti, pašvaldību izsludināti NVO projektu konkursi, kuru tēmas saskaņotas ar pašvaldības attīstības programmā paredzētajām prioritātēm.

Pētījuma ietvaros piedāvāti arī NVO un pašvaldību sadarbības modeļi atsevišķos teritorijas un attīstības plānošanas procesa posmos, kā arī analizēti praktiski sadarbības piemēri.


Nevalstiskās organizācijas - pašvaldību partneri attīstības plānošanā

(latviski, PDF, 298 KBpdf) ( angliski, PDF, 298 KB pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi