Atslēgvārdi:

Laikmeta gars – populisms 33

Populistisko partiju nokļūšana pie varas liek satraukties ne tikai tradicionālajām partijām, bet arī cilvēktiesību aktīvistiem. Tomēr no šodienas skatupunkta raugoties, būtu visai pāragri apgalvot, ka populisms demokrātijai būtu izrādījies dziļi kaitniecisks.

Iesaki citiem:
Bananabox
Foto:twicepix

Sekojot līdzi publiskajam diskursam Latvijā, īpaši pēdējā laikā arvien biežāk tiek lietots jēdziens „populisms” un „populisti”. Tas tiek lietots dažādos kontekstos un locīts dažādās nozīmēs, tomēr vismaz plašsaziņu līdzekļos populismu pieņemts izmantot, lai atsauktos uz politiķu solījumiem, kuru saturam trūkst sasaistes ar realitāti un domāti ātrai sabiedrības atbalsta gūšanai. Šī raksta nolūks ir akcentēt citu skatījumu uz populisma jēdzienu, kas dominē sociālajās zinātnēs, un piedāvāt konspektīvu ieskatu par to, cik tad patiesībā populisms ir aktuāls Latvijā.


Ieskats populisma vēsturē

Pirmo reizi jēdzienu „populisms” lietoja Amerikas Savienotajās Valstīs „Tautas partijas” (People’sParty) aktīvists Deivids Overmeijers (David Overmayer) tālajā 1882.gadā, lai raksturotu jaunizveidoto politisko spēku, kas par mērķi izvirzīja zemnieku cīņu ar lielajām korporācijām un aicināja nacionalizēt stratēģiski nozīmīgos uzņēmumus, kas gadiem bija iedzīvojušies uz vienkāršo zemnieku rēķina. Vēstures atlantos populismu piedēvē arī citai - 19.gs. beigu sociālai kustībai cariskajā Krievijā, proti, narodņikiem. Krievzemes intelektuāļi toreiz aicināja zemniekus apvienoties revolūcijai un izveidot zemnieku komūnas, kas apsaimniekotu to īpašumā nodotās zemes platības. Lai gan populisma vēsture tiek saistīta ar šiem diviem procesiem, jāsaprot, ka fiziski starp tiem nebija nekādu saistību. Radušās vienā laikā, taču dažādos pasaules reģionos un ļoti atšķirīgās politiskās sistēmās, abas kustības tiecās apvienot tā laika daudzskaitlīgāko sabiedrības daļu – zemniekus. Tās atklāti vērsās pret varas turētājiem – federālo un štatu valdībām ASV un carisko režīmu Krievijā. Narodņiku pūliņi gan nevainagojās panākumiem. Intelektuālā elite, kuras prātos bija iesakņojusies vīzija par tradicionālā dzīvesveida uzvaru pār nomācošo, degradējošo industrializāciju, kura, narodņiku skatījumā, jau bija paspējusi iznīcināt Rietumeiropas valstu tradicionālās vērtības, lielā mērā šajā cīņā tā arī palika nesadzirdēta. Pretēji tas bija ASV. Kā pretvara Demokrātiem un Republikāņiem - Tautas partija spēja mobilizēt savu mērķauditoriju. Fermeri aktīvi pievienojās partijai, un daudzi no tiem kļuva par partijas līderiem.

Populisms savu renesansi piedzīvoja pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Šajā laikā tas tiek attiecināts uz militārajiem apvērsumiem un revolūcijām Latīņamerikas valstīs. Lielā mērā pateicoties savai harizmai tādi Dienvidamerikas valstu līderi kā Ugo Čavess Venecuēlā, Huans Perons Argentīnā, Viktors Rauls Aja de la Torre Peru un citi - mobilizēja lielas cilvēku masas un aicināja apvienot spēku cīņai pret kapitālismu un nabadzību. Taču 70. gadi iezīmēja arī zināmu lūzuma punktu, ja vērtējam populisma kā jēdziena lietojumu. Proti, ja līdz šim populisms kā sociālo kustību, politisko partiju un politiķu raksturotājs, tiek lietots pozitīvā nozīmē, tad, sākot ar 80. gadiem, izpratne strauji mainījās.

No politiskajiem procesiem tā dēvētajās trešās pasaules valstīs, populisms ieguva jaunu pielietojumu Rietumeiropas demokrātijās, kur 20.gs. pēdējās dekādēs negaidītu popularitāti ieguva vairākas radikāli labējā spārna partijas. Šo partiju galvenā iezīme bija atklāta un nesaudzīga opozīcija valdošo partiju īstenotajai politikai, īpaši imigrācijas jomā. Vēršanās pret minoritātēm (pārsvarā imigrantiem no islāma valstīm) kļuva par šo spēku panaceju. „Mēs tikai atklāti sakām to, ko citi noklusē,” pauda viens no pazīstamākās radikāli labējās partijas „Nacionālā Fronte” Francijā dibinātājiem un līderiem Žans-Marī Le Pēns. Būtiski, ka šāda retorika nepalika bez ievērības. Gluži pretēji - vairākas no šī spārna partijām ieguva nopietnu sabiedrības atbalstu. Citviet, piemēram, Austrijā, šis atbalsts bija tik liels, ka tradicionālās partijas bija vienkārši spiestas sadarboties.[ 1 ]


Pāri radikālo partiju robežai

Laikā, kam raksturīga augsta sabiedrības neuzticība elitēm, sociālās nevienlīdzības problēmas un ekonomiskie satricinājumi, populisms paplašina savas robežas. Nesenā vēsturē raugoties, vēl pirms dažām dekādēm, akadēmiskajās debatēs populismu galvenokārt saistīja tikai ar radikāli labējā spārna partijām. 21.gs. sākums pavēra ceļu plašākai populisma interpretācijai. Kass Mūde (Cas Mudde), viens no zināmākajiem populisma pētniekiem mūsdienās, 2004.gadā publicēja visai revolucionāru atklājumu. Proti, viņš norādīja, ka populistisku retoriku, kritizējot politiskās elites un apelējot pie tautas interešu aizstāvēšanas, arvien aktīvāk praktizē arī tradicionālās partijas. Mūde lietoja apzīmējumu „populistZeitgeist”, proti, ka populisms ir kļuvis par mūsu laikmeta garu. Tā bija jauna atziņa, kas ienesa svaigas vēsmas populisma pētniecībā un lika ievērojami paplašināt līdz šim dominējošos pieņēmumus. Rezultātā, ar vien jauni pētījumi (galvenokārt, par Rietumeiropas valstīm) mēģināja atbildēt uz jautājumu – vai tiešām naids pret elitēm – ir kļuvis par katras partijas instrumentu cīņā par varu? Vai politiskā vide kļūst arvien radikālāka? Vai pragmatisks, racionāls politiskais process ir zaudējis savas pozīcijas pavisam?

Populisms ir kļuvis par mūsu laikmeta garu.Ir visai grūti runāt par populismu, nepieminot tā attiecības ar demokrātiju. No vienas puses populisms ietver demokrātijas esenci. Uzsvars uz tautas kā suverēna pārākumu pār jebkurām elites grupām. No otras puses, populisms daudzviet tiek uzlūkots kā apdraudējums demokrātijas vērtībām, jo īpaši minoritāšu tiesībām. Populistisko partiju nokļūšana pie varas liek satraukties ne tikai tradicionālajām partijām, bet arī cilvēktiesību aktīvistiem. Tomēr no šodienas skatupunkta raugoties, būtu visai pāragri apgalvot, ka populisms demokrātijai būtu izrādījies dziļi kaitniecisks.

Par spīti tam, ka populisms šodien ir izpelnījies plašu uzmanību sociālo zinātņu disciplīnā, kā arī atradis savu vietu publiskajā telpā, tā lietojumā, šķiet, iezīmējas divas pretējas izpratnes. Publiskajā telpā populismu pārsvarā lieto, lai atsauktos uz konkrētiem politiķiem vai politiķu izteikumiem, tostarp, rīcībpolitikas iniciatīvām, kuru primārais nolūks ir gūt tūlītēju sabiedrības (vēlētāju) atbalstu. Savukārt otrajā plānā paliek to sasaiste ar politisko un sociālekonomisko realitāti. Turpretim, sociālajās zinātnēs šo jēdzienu lieto atšķirīgā, šaurākā nozīmē. Proti, lai raksturotu politiskās partijās, kuru politiskais piedāvājums galvenokārt akcentē nošķīrumu starp korumpēto, savtīgo eliti un vienkāršo tautu[ 2 ].Turpretim, neizpildāmi solījumi vai iniciatīvas, kuru primārais mērķis ir saistīt sabiedrības uzmanību, akadēmiskajā sfērā vairāk tiek traktēti kā demagoģija nevis populisms. No indivīda pozīcijām raugoties, šī, protams, nav liela problēma.

Būtu visai pāragri apgalvot, ka populisms demokrātijai būtu izrādījies dziļi kaitniecisks.Citādi uz to skatās populisma pētnieki, jo, ņemot vērā arvien pastāvošās populisma definējuma problēmas arī akadēmiskajā sfērā, plaisa starp publisko un akadēmisko diskursu, samazina šī jēdziena analītisko vērtību un pielietojamību.


Populisms Latvijā

Šķiet, šodien reti būtu iespējams atrast tādu Latvijas vēlētāju, kurš ņemtos apgalvot, ka populisms mūsu politiskajai videi nav raksturīgs. Īsteni zinātniska diskusija, protams, sāktos ar jautājumu par definīciju. Šī raksta ietvaros autore tomēr pieturas pie populisma traktējuma sociālo zinātņu disciplīnā.
2012.gada novembrī tika publicēts Tallinas Universitātes Politikas zinātnes un pārvaldības institūta (Tallinn University Institute of Political Science and Governance) un Igaunijas Atvērtā Fonda (Open Estonia Foundation) veiktā pētījuma rezultāti par populismu Baltijas valstīs[ 3 ]. Šis ir pirmais nopietnais mēģinājums pētīt populisma izpausmes šajā reģionā. Lai gan tajā analizētas tikai pēdējās parlamenta vēlēšanas, iegūtie dati ļauj izdarīt vairākus būtiskus secinājumus par populisma lomu un specifiku gan Baltijas valstīs kopumā, gan specifiski Latvijā.

Pirmkārt, pētījums norāda, ka populismu vairāk tomēr praktizē politiskie spēki, kuru popularitāte vēlētāju vidū ir zema, kā arī tās partijas, kas tikai nesen ir nonākušas uz politiskās skatuves. Turpretim, partijas ar stabilu elektorātu ir daudz mazāk tendētas pievērsies populismam. Tas saskan arī ar šī raksta autores topošās disertācijas sākotnējiem secinājumiem, atklājot, ka populismu daudz aktīvāk praktizē marginālas partijas, bez reālām cerībām iekļūt parlamentā. Otrs pieminēšanas vērts konstatējums no minētā pētījuma ir secinājums, ka Latvijas gadījumā (vērtējot 11.Saeimas vēlēšanas) daudz labākus rezultātus cīņā par vēlētāju balsīs ir uzrādījušitie spēki, kas savu politisko piedāvājumu nebalstīja uz kritiku elitei apvienojumā ar vēršanos pie tautas interešu aizstāvības. Arī šis fakts sasaucas ar autores disertācijas sākotnējiem secinājumiem, proti, aprēķini liek domāt, ka populistiskajām partijām vēlēšanās ir tendence uzrādīt vājākus rezultātus.

Populismu vairāk praktizē politiskie spēki, kuru popularitāte vēlētāju vidū ir zema.Šie secinājumi savukārt raisa divas atziņas. Pirmkārt, iespējams mēs pārvērtējam populisma nozīmi Latvijas politiskajā vidē. Otrkārt, iespējams mēs par zemu novērtējam vēlētāju spēju nošķirt populistisku politisko piedāvājumu no racionāla un pragmatiska. Pēdējā laika diskusiju kontekstā, tieši pēdējā ziņa varētu būt īpaši aktuāla.

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (33) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Gives you the best website address I know there alone you'll find how easy it is. Key West To Miami Tour

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. anunturi masini

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Each cricket fan these days wishes to find out the stay cricket match up being played on earth. Nothing on earth can change the enthusiasm with the live cricket match up. [url=http://www.prepagosescortsbogota.com]​acompañantes bogota[/url

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Monogamy Junkie Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. youtube downloader for pc

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I favor your current article. It can be very good to view anyone explain in words through the cardiovascular along with lucidity for this critical issue might be quickly seen. details watch internet site. AnabolicBazaar

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

This was actually what I was looking for, and I am glad to came here ! Thanks for sharing the such information with us register company name in malaysia

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. Jual Beli Online

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Most of the time I don’t make comments on websites, but I’d like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! obat ambeien

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. Solid tires 16 x 5 x 10 1/2

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. Freightliner Century corner bumper

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

very helpfull information Thank u so much worldpharmacare

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting.. Sun Modalert

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site.Cosmic Ordering Secrets pdf

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. dreaming of snakes meaning

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good.what is Language of Lust

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

A keen interest since teenagehood has culminated in 15 years of experience applying, observing and refining his methodology in optimizing athletic performance using natural methods. Vivarais S. Bucy

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. what is ssl connection error

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

One of the most puzzling things in high technology, especially for executives on the business side of things, is the software development process. It’s the high tech equivalent to the “Black Hole” phenomenon made famous in Astronomy. fashionblog

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article.auto glass

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I will be back in a day or two. thanks for a great site. Online Micro Jobs

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! Mirriam Musonda-salati

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that.Kotton

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. Miami SEO

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. Binary Options Signals

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I am continually scanning online for articles that can help me. There is clearly a ton to think about this. บาคาร่าออนไลน์

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
lamoosh lamoosh

According to the Environment Ministry, as geothermal power generation is not affected by the weather, it can produce up to seven times more power than solar energy, even if the output capacity of the two methods is equal.
<a href="http://www.speedbetlink.com/">agen bola online terpercaya di indonesia</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done!usa local businesses

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Erīks St

A piem tādi te saukļi par ātro kredītu http://www.draugiem.lv/cred24/ aizklapēšanu ciet nebij popūlistisks manevrs? tagad čuš nekā neko par to nedzird!!!

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Felikss

Atziņām var būt vēl trešais gadījums. Ir kāds trešais faktors (var būt arī saistītu vai nesaistītu faktoru kopums), kas lielākā mērā nosaka vēlētāju izvēli. Pašas partijas iepriekš ir veikušas pētījumus šajā jomā. Nekādu akadēmisku mērķu, tikai praktiski un pielietojami. Varbūt tāpēc daļa ir bijusi saturiskāka par akadēmiskajiem. ;-)

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
puansons

Saskaņas centra vēlētāji Rīgā visticamāk nobalsoja par lielajiem pabalstiem,kas ir legāla balsu pirkšana,tātad arī populisms.šajā gadījumā jāgaida,kad Rīgas dome vairs nespēs nomaksāt banku procentus,kā arī soda procentus par kavētiem maksājumieim-nu gluži kā parastajā sadzīvē.

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Bet, bet...

Bet vai tad reformu partijas Oligarhu kapusvētki un pats Saeimas atlaišanas fakts, kā cīņa pret oligarhiem nav izteikts anti-korupcijas un anti-estabišmenta aģitācijas materiāls.

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
vēl viens lumpenis

Šķiet, ka par Latvijas melīgajām, nelietīgajām, zaglīgajām un tautu nīstošajām labējām cūkām, tauta vairs nebalsos un nu visas iespējamās birkas kreisajiem jākabina. Ko vērts ir vien šis kārtējais labējo cūku balsojums Eiropas parlamentā. Tā lūk, klausieties uz maniem vārdiem, bet neskatieties uz maniem darbiem. Papētiet patiesību, kā balso labējās cūkas Latvijas parlamentā un padomājiet ko patiesībā nozīmē un, kurš vēlas EURO Latvijā.
-------------------------------------------------
Ar prieku izlasīju, ka Eiropas Parlaments 11.jūnijā pieņēmis Latvijas iedzīvotāju ilgi gaidīto rezolūciju, kas īsumā skan tā: no mājokļa izliktiem iedzīvotājiem kredīti nebūtu jāmaksā.
Eiropas Parlamenta deputāti rezolūcijā aicina dalībvalstis novērst situāciju, kad no mājokļiem izlikti iedzīvotāji ir spiesti turpināt hipotekāro kredītu atmaksu.
Eiropas Komisijai un dalībvalstīm jārod risinājums ekonomikas krīzes un bezdarba visvairāk skarto iedzīvotāju problēmām, kas rodas, zaudējot mājokļus. Dalībvalstīm jācenšas visiem spēkiem rast alternatīvus risinājumus izlikšanai, uzsvērts rezolūcijā.
Šajā rezolūcijā ir risināti arī citi Latvijas iedzīvotājiem ļoti svarīgi jautājumi, bet pārsteidz no Latvijas ievēlēto deputātu balsojumi.
Ivars GODMANIS – atturas, Sandra KALNIETE – atturas, Krišjānis KARIŅŠ –atturas, Aleksandrs MIRSKIS – par, Alfreds RUBIKS – par, Inese VAIDERE –atturas, Roberts ZĪLE – nebalso, Kārlis ŠADURSKIS - atturas, Tatjana ŽDANOKA – par.

Saistītie raksti
Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Politikas analīzes metodoloģija 0 Autors:Mārtiņš Jansons

Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Neatkarīga sabiedriskās politikas analīze Latvijā 0 Autors:Astrīda Neimane, Ivars Indāns