Prioritātes kriminālprocesā 57

Lielākajā daļā kriminālprocesu, pat, ja vainīgais tiek noskaidrots un saņem likumā paredzēto sodu, cietušajam nodarītais kaitējums atlīdzināts netiek, jo vainīgajam nekas nepieder un ienākumu viņam nav.

Iesaki citiem:

Kaut arī mūsu valsts Satversme garantē katram iedzīvotājam tiesības uz dzīvību, brīvību, īpašumu un citām pasaulē atzītām cilvēka pamattiesībām, plašsaziņas līdzekļi gandrīz katru dienu informē sabiedrību par kārtējiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Valsts policijas statistika liecina, ka pēdējos gados mūsu valstī tiek reģistrēti vairāk nekā 50 000 noziedzīgu nodarījumu gadā. No tā varam secināt - kaut arī statistika par to klusē, šajos noziedzīgajos nodarījumos cietušo cilvēku skaits ir aptuveni tik pat liels.

Vai kriminālprocesā esam pareizi noteikuši savas prioritātes?Šo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas, vainīgo personu noskaidrošanas, saukšanas pie kriminālatbildības un notiesāšanas kārtību nosaka Kriminālprocesa likums. Sabiedrības priekšstatos, arī lielas daļas juristu apziņā, kriminālprocess asociējas tieši ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu un sodīšanu. Praksē ir iegājies, ka šā procesa centrālā persona ir tieši likumpārkāpējs. Tomēr tas, kuram ar viņa prettiesisko rīcību ir nodarīts pāri, ir palicis otrajā plānā. Mēs varam atrast statistiku par to, cik noziedzīgie nodarījumi atklāti, cik vainīgās personas sodītas, kāda veida sodi tām piespriesti, bet nav statistikas par to, cik cietušajiem atlīdzināts nodarītais kaitējums. Tas liek uzdot jautājumu, vai kriminālprocesā esam pareizi noteikuši savas prioritātes?

Kriminālprocesa likuma [ 1 ]1.pantā likumdevējs ir noteici, ka kriminālprocesa mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Tātad, kriminālprocesa uzdevums nav tikai noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā vainīgās personas saukšana pie likumā paredzētās atbildības. Krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums nav iespējams bez aizskarto cietušā tiesību atjaunošanas, cietušajam nodarītā kaitējuma novēršanas. Daudzos kriminālprocesos šis mērķis tiek sasniegts un tiek panākts, ka vainīgā persona atlīdzina gan cietušajam nodarītos zaudējumus, gan sagādātās ciešanas. Ir arī pietiekami daudzi kriminālprocesi, kuros vainīgais ne tikai atlīdzina nodarīto kaitējumu, bet arī izlīgst ar cietušo.Tomēr nekļūdīšos, ja teikšu, ka lielākajā daļā kriminālprocesu, pat, ja vainīgais tiek noskaidrots un saņem likumā paredzēto sodu, cietušajam nodarītais kaitējums atlīdzināts netiek, jo vainīgajam nekas nepieder un ienākumu viņam nav. No valsts kompensāciju [ 2 ]par kaitējumu var saņemt tikai fiziska persona, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, ja aizskarta cietušā tikumība un dzimumneaizskaramība, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, ja viņš ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusi, B vai C hepatītu, vai, ja viņš atzīts par cietušo sakarā ar tuvinieka nāvi tīša nozieguma rezultātā. Pārējos gadījumos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem valsts kompensāciju neizmaksā.

Ir atzīts, personai, kurai ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, ir nepieciešama atzīšana, ka viņa ir cietusi un cieņpilna attieksme, drošība un aizsardzība, atbalsts, tiesu varas pieejamība, kompensācija un samierināšanās. Ja šis cietušā vajadzības tiek apmierinātas, ar noziedzīgo nodarījumu nodarītais kaitējums tiek novērsts. Šīs vajadzības daļēji palīdz apmierināt Kriminālprocesa likums[ 3 ], paredzot cietušajam tiesības pieprasīt kompensāciju par viņam nodarīto mantisko zaudējumu, morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām, piedalīties kriminālprocesā, lietot valodu, ko viņš prot un bez maksas izmantot tulka palīdzību, neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem, pieteikt noraidījumu amatpersonām, kuras veic vai uzrauga kriminālprocesu, pārsūdzēt kriminālprocesā pieņemtos nolēmumus, iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas un citu darbību veikšanu, saņemt procesuālo aizsardzību un rindu citu tiesību, kuru uzskaitīšana nav šā raksta mērķis. Kriminālprocesa likumā paredzētas cietušā tiesības ir analizējuši gan praktizējoši juristi un tiesību zinātnieki[ 4 ]. Tāpēc vēlreiz pievērsties šim jautājumam nav nepieciešams.

Cietušie neizmanto savas tiesības

Autores ieskatā daudz svarīgāk ir aizsākt diskusiju par to, kāpēc daļa no cietušajiem neprot vai nevēlas izmantot Kriminālprocesa likumā garantētās cietušā tiesības, un ko varētu un vajadzētu darīt, lai šo problēmu risinātu.

Ja persona nepiekrīt tikt atzīta par cietušo, tā kļūst par liecinieku.Kriminālprocesa likuma 95.un 96.pants noteic, ka cietušais kriminālprocesā ir persona, kurai ar noziedzīgo nodarījumu ir nodarīts kaitējums, un kura par cietušo ir atzīta ar izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu. Tātad, lai varētu izmantot Kriminālprocesa likumā noteiktās tiesības, noziedzīgajā nodarījuma cietušajam jāpiekrīt iegūt šo statusu. Ja persona nepiekrīt tikt atzīta par cietušo, tā kļūst par liecinieku.

Lai apzināti izdarītu izvēli būt vai nebūt par cietušo kriminālprocesā, personai ir jāsaņem pietiekami plaša, izsmeļoša un viņas izglītības līmenim atbilstoša informācija par to, kādas tiesības piešķir un pienākumus uzliek šis statuss, ko viņa zaudē, ja no cietušā statusa atsakās un izvēlas būt tikai par liecinieku. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam jāapzinās, ka atsakoties no cietušā statusa kriminālprocesā, viņš zaudē tiesības iesniegt kaitējuma kompensācijas pieteikumu, ietekmēt kriminālprocesa gaitu, izteikt savu viedokli par vainīgajam piespriežamo sodu vai izlīgt ar vainīgo, dodot iespēju vainīgo atbrīvot no soda par izdarīto kriminālpārkāpumu un izbeigt kriminālprocesu. Ja tas cietušajam tiek izskaidrotas pirms lēmuma pieņemšanas, tad ir pamats uzskatīt, ka cietušais savu izvēli būt par cietušo vai tikai par liecinieku ir izdarījis apzināti.

Kriminālprocesa likums atļauj personai savu viedokli šajā jautājumā kriminālprocesa gaitā manīt un lūgt viņu atzīt par cietušo pat pirmās instances tiesā līdz brīdim, kad tiek uzsākta tiesas izmeklēšana. Bet šādi gadījumi tikai liecina par to, ka kriminālprocesa sākumposmā šī persona visdrīzāk nav saņēmusi pietiekami izsmeļošu informāciju par tiesībām, ko tai piešķir cietušā statuss.

Pirmstiesas kriminālprocesā cietušais ar viņa tiesībām parasti tiek iepazīstināts formāli.Arī gadījumos, kad noziedzīgā nodarījumā cietusī persona ir piekritusi tikt atzīta par cietušo, tā samērā reti spēj pilnībā izmantot Kriminālprocesa likumā noteiktās cietušā tiesības, jo lielākajai daļai no cietušajiem trūkst nepieciešamo juridisko zināšanu. Pirmstiesas kriminālprocesā cietušais ar viņa tiesībām parasti tiek iepazīstināts formāli: viņam tiek izsniegts rakstisks paziņojums par cietušā tiesībām, kurā pārdrukāts Kriminālprocesa likuma 97. un 98. panta saturs bez paskaidrojumiem vai komentāriem. Tāpēc daļa no šīs informācijas cietušajam nav saprotama un netiek izmantota. Tādā pat veidā cietušais tiek informēts par viņa tiesībām pirmās instances tiesā, apelācijas un kasācijas instances tiesā. Diemžēl lielākās daļas cietušo rocība nav tāda, lai tie savu interešu pārstāvībai kriminālprocesā varētu pieaicināt zvērinātu advokātu vai vismaz juristu, bet valsts apmaksāta juridiskā palīdzība ir pieejama tikai cietušajiem, kuri ar pašvaldības lēmumu atzīti par trūcīgām personām.

Risinājumi ES valstīs

Lielākā daļa Eiropas valstu šai problēmai jau ir radušas veiksmīgu risinājumu, izveidojot cietušo atbalsta dienestus. Šo dienestu darbinieki un brīvprātīgie palīdz cietušajiem aizpildīt nepieciešamos dokumentus, izskaidro cietušajiem viņu tiesības, ja nepieciešams, kopā ar cietušajiem dodas pie procesa virzītājiem un sniedz morālo atbalstu, kas palīdz pārvarēt nozieguma rezultātā gūtos pārdzīvojumus. Šāds dienests ir izveidots un veiksmīgi darbojas arī mūsu kaimiņvalstī Igaunijā. Mūsu valstī par šāda dienesta nepieciešamību pagaidām runā tikai sabiedriskās organizācijas.
Par to, ka cietušo interešu nodrošināšanai kriminālprocesā tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme, liecina 2012. gada 25.oktobrī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI [ 5 ]. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai noziegumos cietušie saņemtu atbilstīgu informāciju, atbalstu un aizsardzību un varētu piedalīties kriminālprocesā. Direktīva noteic minimālos cietušā tiesību standartus, kurus dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem. To skaitā minētas tiesības no pirmā saziņas brīža ar kompetento iestādi (mūsu valstī tā ir policija) saņemt informāciju, kāda veida atbalstu cietušais var saņemt un no kā, tostarp vajadzības gadījumā pamatinformāciju par piekļuvi medicīniskai palīdzībai, speciālistu atbalstam, tai skaitā psiholoģiskajam atbalstam, un alternatīvam mājoklim. Direktīva noteic arī cietušā tiesības saņemt informāciju par savu lietu, tiesības uz cietušo atbalsta dienestu atbalstu, un citas. Direktīvā šie minimālie standarti izklāstīti 21 pantā. Direktīva noteic, ka dalībvalstīs līdz 2015.gada 16. novembrim jāstājas spēkā normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Nav šaubu, ka mūsu valsts likumdevējs darīs visu nepieciešamo, lai izpildītu šīs prasības.

Jāpiebilst, ka lielākā daļa no direktīvā norādītajiem standartiem jau ir iekļauta mūsu valsts Kriminālprocesa likumā. Tikai trūkst pārdomātas sistēmas, kā nodrošināt cietušo informēšanu par viņu tiesībām un iespējām saņemt jau tagad pieejamo atbalstu un palīdzību, arī atbildīgo amatpersonu ieinteresētības šādu informāciju cietušajam sniegt. Pat ja šis pienākums amatpersonām būs noteikts ar likumu, tā realizācija būs atkarīga no amatpersonas, kura šo likumu pildīs. Tas, vai cietušais saņems cieņpilnu attieksmi un atbalstu, vienmēr būs atkarīgs no amatpersonām, kuras veic konkrēto kriminālprocesu.

Trūkst pārdomātas sistēmas, kā nodrošināt cietušo informēšanu par viņu tiesībām un iespējām saņemt jau tagad pieejamo atbalstu un palīdzību.Eiropas Savienības valstīs aizvien lielāka loma tiek piešķirta atjaunojošajai tiesvedībai, kuras pamatā ir pieeja, kas orientēta uz nozieguma seku novēršanu, ko veic pašas noziegumā iesaistītās puses un sabiedrība. Atjaunojošās tiesvedības programmas piedāvā likumpārkāpējiem, cietušajiem un tiem blakus esošajiem cilvēkiem tieši piedalīties nozieguma seku likvidācijā. Valsts un tiesībsargājošās iestādes kļūst par saistošu posmu šajā sistēmā, kura vērsta uz pārkāpēja savas vainas apzināšanos, cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju un aktīvu cietušā, likumpārkāpēja un sabiedrības piedalīšanos atjaunojošajos pasākumos.

Atjaunojošās tiesvedības ideja ir sasniegusi arī Latviju. Tagad jāstrādā, lai šī ideja gūtu sabiedrības atbalstu. Jācer, ka uz to nebūs jāgaida pārāk ilgi.


Raksts tapis projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur". Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesiskuma ģenerāldirektorāta programmas "Krimināltiesības" atbalstu

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (57) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
pioneer seo

All our Car Covers are backed by our exclusive Lifetime Warranty and a Perfect-Fit Guarantee. Your purchase is also protected by a 30-day risk free, money back guarantee should you not be 100% satisfied with your Chevrolet Corvette Car Covers. Order now and take advantage of our Free Shipping.mercedes slk350 car cover

Tmp author
usman ali

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
love status for whatsapp

Tmp author
jr reviews

Keep up the good work . I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.  The Millionaire Brain Academy PDF REVIEW

Tmp author
jr reviews

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share. The Millionaire Brain Academy PDF Free

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.

Furniture Fittings

Tmp author
johnz308 johnz308

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
The Venus Factor

Tmp author
johnz308 johnz308


I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!

The Millionaire Brain Academy

Tmp author
johnz308 johnz308


I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. The Bonding Code

Tmp author
johnz308 johnz308

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
Save The Marriage System review

Tmp author
johnz308 johnz308

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
ios downloads

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.
Children Learning Reading Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
make money on the side

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.

Emotional Hook Formula

Tmp author
johnz308 johnz308

I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!

Make Him Desire You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.
The Millionaire Brain Academy Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308


Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.
Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308


Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.
Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
he is not that complicated review

Tmp author
johnz308 johnz308

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
language of desire examples

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308


These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
Text the Romance Back Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
Red Smoothie Detox Factor 200 links

Tmp author
johnz308 johnz308


Every word in this piece of work is very clear and your passion for this topic shines. Please continue your work in this area and I hope to see more from you in the future.
Pregnancy Miracle

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

How To Read A Man

Tmp author
johnz308 johnz308


What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.
Capture His Heart

Tmp author
johnz308 johnz308

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
The Ex Factor Guide

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
Superior Singing Method

Tmp author
johnz308 johnz308

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!.
Hook Your Ex System

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.
Monogamy Junkie Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am unable to read articles online very often. but I’m glad I did today. This is very well written and your points are well-expressed. Please. don’t ever stop writing.
http://www.quotesforpeople.com/

Tmp author
johnz308 johnz308

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Bonding Code

Tmp author
johnz308 johnz308

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.
Children Learning Reading

Tmp author
johnz308 johnz308

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.
Save The Marriage System

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Language of Desire Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Secrets To Dog Training Review

Tmp author
johnz308 johnz308


You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
The Venus Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post.
Obsession Phrases Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.
The Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Unlock Your Hip Flexors Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
he's not that complicated review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter. it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
5 Figure Day Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I really most extend my thankfulness in understanding to such a bona fide post... You're truly instructive and really impactful with what you're stating. You most truly maintain such crucial article posting!
The Secret Brain System Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.
benefits of yacon syrup

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off. I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
The Penguin method Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
Création site internet Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting. compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
the respect principle what men secretly want

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
commercial removals london

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you.
Ways to Get Over a Breakup

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.
The Magic of making up Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
Talk to His Heart Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
מכשיר החייאה

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
יועץ עסקי

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.
Revolutionary Sex Review

Saistītie raksti