Atslēgvārdi:
Laikaskopos:

Izvēle, kas nekaitē citiem 23

Latvijā pastāvošās embriju aizsardzības normas un abortu veikšanas ierobežojumi atbilst mūsdienu bioētikas nozīmīgākajiem principiem. Lai mazinātu abortu skaitu, nav pamata mainīt likumā iekļautās normas. Svarīgi ir lielāku uzmanību pievērst izglītībai un sociālā atbalsta pasākumiem.

Iesaki citiem:

Diskusijās par ētikas problēmām būtiska nozīme ir valodas lietojumam. Termini un to definīcijas lielā mērā nosaka diskusijas gaitu, kā arī ētiskās un tiesiskās sekas. Medicīnā uz sākotnējām cilvēka dzīvības attīstības stadijām pēc olšūnas un spermatozoīda saplūšanas ir vispārpieņemts attiecināt terminu ‘embrijs’, sākot ar devīto nedēļu pēc apaugļošanās sāk lietot terminu ‘auglis’, un tikai pēc dzimšanas tiek lietots termins ‘bērns’. Aprīlī notikušās konferences “Aborts – medicīniska manipulācija vai bērna nogalināšana” rezolūcijā piedāvāts veikt būtiskas likuma izmaiņas, kas neņem vērā šo vispārpieņemto terminu lietojumu. Priekšlikums - mainīt Bērnu tiesību likuma 7. pantu, norādot, ka bērnam ir tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību no ieņemšanas brīža. Piedāvātās izmaiņas, kuru paredzamās sekas ir stingrāku abortu veikšanas nosacījumu ieviešana, ir rosinājušas asas debates sabiedrībā, tādēļ ir būtiski izvērtēt to ētisko pamatojumu.


Bioētikas principi

Bioētikas argumentācija bieži tiek balstīta uz T. Bīčema un Dž.Čildresa izveidoto četru principu pieeju[1], kas ir viena no ietekmīgākajām teorijām mūsdienu bioētikā. Šo ētikas principu mērķis bija izveidot minimālo nosacījumu kopumu, kas pamatotu rīcību un izvēles medicīnā. Pirmais no Bīčema un Čildresa minētajiem principiem ir autonomijas jeb pašnoteikšanās princips. Autonomija tiek definēta kā personiskā rīcības brīvība, kas ļauj indivīdam izvēlēties rīcību atbilstoši viņa/viņas vērtībām un interesēm. Ārsta un sabiedrības morālais pienākums ir respektēt personas autonomiju, kamēr tā nenodara kaitējumu citām personām. Šis princips ir balstīts I. Kanta filosofijā un liberālajā politiskajā filosofijā. Nekaitēšanas princips nosaka ārsta pienākumu nekaitēt pacientam/ei fiziski vai psiholoģiski, un tas ir cieši saistīts ar laba darīšanas principu, kurš nosaka pienākumu darīt labu, uzlabojot pacienta/es veselību, kā arī līdzsvarot iespējamos ieguvumus un riskus. Taisnīguma princips nosaka vienlīdzīgu pieeju veselības aprūpei, kā arī godīgu resursu sadali.


Personas autonomija kā reprodukcijas brīvība

Autonomijas princips reprodukcijas jomā parasti tiek interpretēts kā reprodukcijas brīvība[2], kas ietver gan personas tiesības radīt bērnus, izmantot medicīniskās apaugļošanas tehnoloģijas, gan arī izvairīties no grūtniecības, lietojot kontracepciju, ievērojot noteiktus ierobežojumus un veikt abortu. Morālās tiesības uz reprodukcijas brīvību ir pamatotas ar reprodukcijas būtisko nozīmi personas dzīvē un identitātes veidošanā. Reprodukcijas brīvība, galvenokārt, ir negatīvas tiesības uz valsts neiejaukšanos. Tas nozīmē, ka liberāli demokrātiskā sabiedrībā valsts pienākums ir ievērot neitralitāti attiecībā uz personu reproduktīvajām izvēlēm, kamēr šīs izvēles nekaitē citām personām. Ja personai tiek aizliegts izvēlēties radīt vai neradīt bērnus, tiek būtiski ierobežota viņa/s brīvība kontrolēt savu dzīvi. Vienlaikus tiek nodarīts arī būtisks kaitējums sabiedrībai kā veselumam, jo tiek apšaubītas liberāli demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības. Neapšaubāmi, jebkuras autonomas izvēles veikšanai ļoti svarīga ir informācijas pieejamība, tādēļ ir ļoti svarīgi izglītot sabiedrību reproduktīvās veselības jautājumos, it īpaši skolā. Arī ārsta pienākums ir informēt sievieti par riskiem, kas saistīti ar aborta veikšanu, tomēr ir rūpīgi jāapsver šādas informācijas saturs un pasniegšanas veids, lai tā nekļūtu par psiholoģisku kaitējumu.

Liberāli demokrātiskā sabiedrībā valsts pienākums ir ievērot neitralitāti attiecībā uz personu reproduktīvajām izvēlēm, kamēr šīs izvēles nekaitē citām personām.Ar terminu ‘persona’ plašākā nozīmē tiek apzīmētas būtnes, kam piemīt viens vai vairāki nozīmīgi raksturojumi, piemēram, sevis apzināšanās un racionalitāte. Ētikā ar terminu ‘persona’ apzīmē būtnes, kam piemīt pilns morālais statuss, kas ietver tiesības uz dzīvību, autonomu izvēli utml. Šai kontekstā būtisks ir jautājums, vai embrijs tiek uzskatīts par personu? Cilvēka embrijs un auglis viennozīmīgi nav lieta vai tikai šūnu kopums, tomēr pilnu morālo statusu un ar to saistīto aizsardzību tas iegūst pakāpeniskas attīstības gaitā, nevis uzreiz pēc apaugļošanās. Fakts, ka personas raksturojumi embrijam attīstās pakāpeniski, neļauj pielīdzināt embrija morālo statusu jau piedzimušam bērnam. Šī pieeja ir viens no pamatojumiem likumā noteiktajam ierobežojumam, kas ļauj veikt legālu abortu līdz 12. grūtniecības nedēļai.

Cilvēka embrijs un auglis viennozīmīgi nav lieta vai tikai šūnu kopums.Vienlaikus, nenoliedzami svarīgs jautājums ir ārsta tiesības uz autonomiju – tiesības atteikties no aborta veikšanas, ja šāda rīcība ir pretrunā ar ārsta morālajiem uzskatiem. Kā jau iepriekš minēts, sievietes autonomās tiesības izvēlēties abortu ir negatīvas tiesības – tās var īstenot likumā noteiktajās robežās, ja sieviete var atrast ārstu, kurš ir gatavs veikt abortu. Lai aizsargātu ārsta autonomiju, ārstu ētikas kodeksi un likums ļauj ārstam atteikties no aborta veikšanas, ja tam nav medicīnisku iemeslu. Līdz ar to, Latvijas likumos šobrīd ir iekļautas normas, kas aizsargā gan sievietes, gan ārsta autonomiju abortu jomā, atbilstoši bioētikas principiem.


Nekaitēšana un laba darīšana

Nekaitēšanas un laba darīšanas principu mērķis ir novērst iespējamos kaitējumus cilvēka veselībai, kā arī nodrošināt pēc iespējas labāku veselības aprūpi. Vēsturiskā pieredze liecina, ka abortu ierobežošana vai aizliegšana var nodarīt būtisku kaitējumu sievietes veselībai. Lielākajā daļā Rietumu valstu aborti tika legalizēti 20. gadsimta vidū, un pirms tam aborta veikšana bija fiziski un psiholoģiski traumējoša pieredze. Parasti netika lietota anestēzija, sarežģījumu gadījumā bija grūti saņemt medicīnisku palīdzību, kā arī par aborta veikšanu tika prasīta ļoti augsta samaksa. Rezultātā bija augsta sieviešu mirstība un būtisks veselībai nodarītais kaitējums. Līdzīga situācija arī mūsdienās rodas valstīs, kurās ir strikti ierobežota vai aizliegta abortu veikšana.

Abortu legalizācija ir mazinājusi fizisko kaitējumu sievietes veselībai, tomēr tā vēl arvien ir psiholoģiski traumējoša pieredze. Šī iemesla dēļ svarīga ir abortu skaita samazināšana. Tomēr nekaitēšanas principa kontekstā nozīmīgs ir arī jautājums, ar kādiem paņēmieniem tiek mazināts abortu skaits. Pamatoti un ētiski attaisnojami ir pasākumi, kas ir vērsti uz izglītošanu reproduktīvās veselības jomā, kontracepcijas līdzekļu pieejamības uzlabošanu, sociālās palīdzības sniegšanu grūtniecības laikā un pēc dzemdībām. Turpretī piespiedu pasākumi, piemēram, atsevišķos ASV štatos praktizētā obligātā ultrasonogrāfija pirms aborta veikšanas, kuras laikā sievietei obligāti ir jāskatās monitorā, rada jautājumus par valsts tiesībām iejaukties ārsta un pacienta attiecībās, kā arī par iespējamo psiholoģisko kaitējumu.

Lai gan ideālais mērķis būtu sabiedrība, kurā izglītība un sociālie pasākumi ļautu pilnībā atteikties no nepieciešamības veikt abortus, tā sasniegšana šķiet visai utopiska.

Abortu ierobežošana vai aizliegšana nodara lielāku kaitējumu sieviešu fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai nekā abortu legalizēšana.Skatoties uz reālo situāciju, jāatzīst, ka kopumā abortu ierobežošana vai aizliegšana nodara lielāku kaitējumu sieviešu fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai nekā abortu legalizēšana. Tomēr, lai mazinātu abortu skaitu, būtiski ir neaizmirst par tādas rīcībpolitikas veidošanu, kas ir vērsta uz izglītošanu, kontracepcijas pieejamību un sociālo atbalstu.


Balansēšana uz taisnīguma un vienlīdzības asmens

Taisnīguma princips bioētikā nosaka vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgu pieeju nepieciešamajiem resursiem un pakalpojumiem veselības aprūpes jomā. Ievērojamais liberālā taisnīguma teorētiķis Dž. Roulzs uzskatīja, ka agrīnajās grūtniecības attīstības stadijās sieviešu tiesības uz vienlīdzīgu lēmumu pieņemšanu ir būtiskākas nekā embrija tiesības uz dzīvību[4]. Viņa skatījumā abortu aizliegums nostāda sievietes nevienlīdzīgā pozīcijā, salīdzinājumā ar vīriešiem, jo vīriešiem seksuālās attiecības nerada risku, ka viņiem iestāsies nevēlama grūtniecība. Tādēļ sievietēm ir jārada un, iespējams, pat jāgarantē iespēja veikt abortu. Ir netaisnīgi aizliegt sievietei izvēles iespējas, kas attiecas uz viņas ķermeni, it īpaši situācijās, kad viņai trūkst nepieciešamo iztikas līdzekļu un sociālā atbalsta sistēmas nevar tos nodrošināt.


Izvēles sekas

Pieņemot izmaiņas normatīvajos aktos, kas rada tiesisku pamatu abortu aizliegumam, Latvija tuvotos vēsturiskajam Rumānijas piemēram. 1966. gadā rumāņu diktators Nikolaje Čaušesku kriminalizēja abortus, atļaujot abortu veikšanu tikai sievietēm, kas vecākas par 45 gadiem un dzemdējušas ne mazāk kā piecus bērnus; smagu pārmantojamu slimību gadījumā; gadījumos, kad grūtniecība apdraud sievietes dzīvību; kā arī izvarošanas vai incesta gadījumā[4]. Šis aizliegums paaugstināja dzimstības rādītājus, kā bija plānojis diktators, tomēr vienlaikus dramatiski palielināja arī sieviešu mirstību. Rumānija kļuva par valsti ar augstāko maternālo mirstību Eiropā (1989. gadā tie bija 170 nāves gadījumi uz 100 000 dzīvi dzimušiem bērniem. 87 procenti sieviešu mirušas no sarežģījumiem, kas saistīti ar nelegālo abortu izraisītajiem sarežģījumiem). Vai tas ir piemērs, kam gribam tuvoties?

_________________________
[1] Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (1979). Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University press.
[2] angl. procreative liberty
[3] Rawls J. Political Liberalism. New York: Columbia University Press; 1993
[4] Johnson, B.R., Horga, M., Fajans, P. (2004) A Strategic Assessment of Abortion and Contraception in Romania. Reproductive Health Matters, 12 (24), p.186.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (23) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
cara

This is a very interesting topic. A lot will agree and disagree but Im glad to read about it. my annual credit report

Tmp author
cara

This is a very interesting topic. A lot will agree and disagree but Im glad to read about it. <a href="http://www.myfreecreditreportx.com/free-annual-credit-report" rel="follow">my annual credit report</a>

Tmp author
cscd


Una comisión en cada departamento que por su, levitra precio que por accidente se hallaba de paso allí. cialis consignada en el Presupuesto General de .

Tmp author
dzvzv

zcvz

Tmp author
Lipozene Reviews

Lipozene Reviews
I am very much overwhelmed by your thoughts for this particular story. A more deeper and staged knowledge would be good for me

Tmp author
iron-man

Really I impressed from this post. Post is a genius and knows how to keep the readers connected. thanks for sharing this with us
index future

Tmp author
zcvsdv


mère regarda comme des taches de rousseur. cialis en ligne après auoir esté exécuté. Handelsministeriums und von Stadtrat Dr. viagra deutschland ganz und gar verstandesmäßig gewordenen.

Tmp author
desf


Notons de plus que le médecin avait <a href="http://viagrapfizerpascher.com">viagra pfizer</a> dans la forme recourbée du bec. había escogido entre muchos oficiales para, <a href="http://cialis-diario-precio.net">cialis</a> pues muchos de ellos habían hecho donativos de.

Tmp author
dsds


ist aus einem Abdrucke aus der Zeitschrift, viagra wirkung unter Benutzung der regula Chrodegangi bringen. disquisizione può ben tornar in esempio manifesto, cialis 5 mg dico queste parole positive perchè intendiate .

Tmp author
JOy

kad viņai trūkst nepieciešamo iztikas līdzekļu un sociālā atbalsta sistēmas nevar tos nodrošināt. <a href="http://elocalrank.com">Local SEO</a>

Tmp author
http://taxresults.com

Fakts, ka personas raksturojumi embrijam attīstās pakāpeniski, neļauj pielīdzināt embrija morālo statusu jau piedzimušam bērnam. Šī pieeja ir viens no pamatojumiem likumā noteiktajam ierobežojumam, kas ļauj veikt legālu abortu līdz 12.

Tmp author
rock

Fakts, ka personas raksturojumi embrijam attīstās pakāpeniski, neļauj pielīdzināt embrija morālo statusu jau piedzimušam bērnam. Šī pieeja ir viens no pamatojumiem likumā noteiktajam ierobežojumam, kas ļauj veikt legālu abortu līdz 12. grūtniecības nedēļai. <a href="http://taxresults.com">tax relief attorney</a>

Tmp author
Rashed Ahmed

<a href="http://www.agence-referencement.be/" rel="follow">Ré</a>

Tmp author
See it.

I am going through this post and thinking of it’s theme and trying to understand what is this post about. At last I can have found something from this post which feels pretty good.So I can not but am writing this comment to express my appreciation.

<a href="http://www.agence-referencement.be/" rel="follow">Référencement</a>

Tmp author
seadf

veikšanas nosacījumu ieviešana, ir rosinājušas asas debates sabiedrībā, tādēļ ir būtiski izvērtēt to ētisko pamatojumu.facebook advertising

Tmp author
ranjan

veikšanas nosacījumu ieviešana, ir rosinājušas asas debates sabiedrībā, tādēļ ir būtiski izvērtēt to ētisko pamatojumu.<a href="http://facebookadsppc.com/">facebook advertising</a>

Gunta 165x152
Gunta Leona

Autori, sievieti, komentē vien vīrieši. Vai tā arī nav sava veida diskriminācijas? Tāds iecienīts temats tā diskriminācija. Par to runā daudz un plaši visur, kur vien runā. Ja labi grib, tad to var saskatīt arī kāda Saeimas deputāta (man slinkums meklēt, kā viņu sauc, atkal gan radīta jauna komisija, kas gudri (viņiem pašiem tā liekas) spriež par abortu aiz vai neaizliegšanu, nu jau viņi apspriež, kas tad un tur īsti ir - auglis, embrijs, cilvēks...Ha) teiktajā - sieviete vispirms ir māte, tikai pēc tam uzņēmēja, biznesmene vai politiķe. Hm, sievietei vispirms jādzemdē un tikai tad var "iet" politikā vai uzņēmējdarbībā. Bet kā tad ar vīrieti? Viņam(iem) laikam bērnu nav. Kaut vīrietim var būt kaut miljons bērnu, nevar taču redzēt, ka viņš staigā apkārt ar lielu vēderu, tie 9 mēneši viņu arī neierobežo. Nav gan dzirdēts, ka kādam būtu kaut 100 bērnu, laikam vairums no tiem abortēti. Tā atbildība ir sievietes izlemšanā, bet gudri vīrieši var teikt, ka sieviete vispirms ir māte, tikai pēc tam politiķe. Ko darīt ar tām, kas vispār nevar dzemdēt? Tās ir tikai uzņēmējas vai politiķes? Bet ja neauglīgā sieviete strādā kādu vienkāršu darbu, tad viņu nevar diskriminēt, sakot, ka sieviete vispirms ir māte un tikai pēc tam biznesa sieviete vai politiķe? Runā daudz un plaši. Kā jau par visu pie mums. Tikai mainīties nekas nemainās. Kā tā Saeima neiedod katrai ģimenei 1 mazu bērniņu ar apgērbu un ēdienu, tā neiedod...

Tmp author
Ilmārs Tolstovs

Izvilkums no Civillikuma Mantošanas tiesībām: "Fiziska persona spēj mantot, ja mantojuma atklāšanās laikā viņa ir ieņemta, kaut arī vēl nav piedzimusi. (386)

Tmp author
Jānis Lulle

Cien. Mežinskas kundze!

Vēlos minēt vēl dažus argumentus, kādēļ manuprāt Jūsu raksts ir tendenciozs. Jūs izmantojat amerikāņu abortu aizstāvju materiālu, ignorējot viņiem acīm redzami nepatīkamo ASV Augstākās Tiesas spriedumu lietā „Planned Parenthood of Southeastern PA v. Casey(1992.g).” Protams, šeit nav amerika, tomēr tiesas secinājumi ir vispārīgi tādēļ tos kā argumentu var lietot
arī Latvijā. Tiesa,kopumā atzīstot Pensilvānijas štata abortu likuma arbilstību ASsV konstitūcijai, spriedumā norādīja, ka abortam ir daudz seku gan attiecībā uz sievieti, gan laulāto draugu, gan mediķiem, kas tajā piedalās, gan uz sabiedrību kopumā, ka štatu iesniegtie argumenti, pieprasot abortu legelizācijas atcelšanu ir pamatoti. Tiesa abortus neaizliedza tādēļ, ka šis lēmums varētu negatīvi ietekmēt tās prestižu. V ienlaikus tiesa norādīja,ka lēmumam veikt abortu pēc dažām būtiskām pazīmēm ir tas pats raksturs kā lēmumam lietot kontracepciju.
Par aborta sekām veicējam jau minēju citā diskusijā, tādēļ šeit tikai atsaukšos uz 2011. gadā abortu veicējam Kermitam Gosnelam un viņa līdzstrādniekiem izvirzītajām apsūdzībām. Lielākā daļa apsūdzēto savu vainu ir atzinuši un sadarbojas ar izmeklēšanu. Daļu no lietā iegūtajiem pierādījumiemun apsekošanas aktu var atrast www.operatiorescue.org sadaļā „Gosnell's house of horrors.” Tādēļ abortu nekādi nevar nosaukt par drošu un nekaitīgu izvēli. Savukārt nesenie amerikāņu abortu ārsta Džordža Lakofa (Geoge Lakoff) izteicieni par viņa dzimtās Teksasas likumiem (www.huffingtonpost.com) parāda, ka embrijs ir tikai uz papīra, bet abortu veicēja prātā tas ir šūnu un audu kamols.

Tmp author
Ilmārs Tolstovs

Dārgajai Signei Mežinskas kundzei piedāvāju savu skatījumu uz šo jautājumu. http://tolstovs.blogs.lv/?p=900

Tmp author
Jānis Lulle

Cien. Mežinskas kundze!

Problēma ar abortiem tiešām pastāv, tomēr manuprāt Jūsu raksts ir tendenciozs. Pirmkārt, atlasot materiālu, ir ignorēti pētījumi, kuros pierādīts, ka nepastāv sakarība starp aborta likumību un sieviešu mirstību (angl. maternal mortality). Čīliešu pētnieki Elarda Koha vadībā pētījumā „Women's Education level, Maternal health facilities, Abortion legislation and Maternal deaths” (publicēts www.plosone.org )norāda, ka sievieš mirstības samazināšanās cēlonis ir izglītības līmeņa un medicīnas pakalpojumu kvalitātes celšanās, nevis abortu likumība. Amerikāņu profesors M. Ņūss (M. News) rakstā „ Baning abortions doesn't hurt women's health ” ( www.lifenews.com ) norāda, ka sieviešu mirstības samazināšanās Rumānijā ir jāsaista nevis ar aborta legalizāciju 1989.gadā, bet gan ar medicīnas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos.

Tmp author
Aigars Mahinovs

P.S. pieņemot, ka apaugļota olšūna ir bērns (t.i. cilvēks, t.i. persona) automātiski tiek aizliegtas lielākā daļa pret-apaugļošanās tabletes, jo tā vietā lai novērstu pašu apaugļošanās processu lielākā daļa no šādām tabletēm novērš jau apaugļotas olšūnas piestiprināšanos pie dzemdes sienām. Bet saskaņā ar piedāvāto bērna definīciju tā būtu bērna nonāvēšana.

ASV visradikālāki reļģiozie fanātiķi tieši tādā veidā mēģina aizliegt tur abortus. Šādus likumprojektus sauc par "personhood amendment". Acīmredzot arī pie mums tādi neo-konservatīvie ir kaut kur iefiltrējušies.

Tmp author
Aigars Mahinovs

Pilnībā atbalstu šādu pozīciju. Nav gan gluži saprotams, no kurienes ir radies 12 nedēļu slieksnis. Manuprāt slieksnim būtu jābūt noteiktam ar dzīvotspēju - ja auglis ir spējīgs dzīvot bez mātes organisma, tad to var sākt uzskatīt par personu. Un tad no šī principa un pieejamās aparatūras dzīvības uzturēšanai jau var izspriest konkrētas nedēļas.