Atslēgvārdi:

Etnopolitiskā spriedze Latvijā: vai konflikta risinājums ir pieprasīts? 9

Bieži konfliktologiem lūdz precīzi noteikt, kad konflikts pāries “karstajā” stadijā, bet tas diemžēl nav konkrēti prognozējams. Latvijā ir skaidrs, ka konflikts pats neizzudīs, un arī iesaldēt to būs grūti. Ir tikai divas iespējas – atrisināt vai attīstīt. Šķiet, ka politiķi savu izvēli ir izdarījuši.

Iesaki citiem:

“...es ļoti daudz esmu saticis krievu valodā runājošus cilvēkus, un no tiem visiem divi ir, nu, normāli, varētu teikt.” Latviešu jaunieši[1]

“Parasti uzskata, ka savstarpējās antipātijas... spēlē ievērojamu lomu kara uzsākšanā. Vēsture dod tikai dažus šādus piemērus. Antipātijas ir drīzāk kara rezultāts, nevis cēlonis”. E. Džonsons[2]

Baltijas sociālo zinātņu institūta darbs «Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi» ir pirmais Latvijā veiktais socioloģiskais pētījums, kura galvenais mērķis ir novērtēt iespējamos etnopolitiskās spriedzes risinājumus. Acīmredzot autori ar savām atziņām nesagādāja pārsteigumu nedz sabiedrībai, nedz politiķiem, nedz arī latviešu presei: ziņa par to, ka Latvija atrodas otrajā etnopolitiskā konflikta stadijā, tika uztverta mierīgi, ar nelielu ironiju, vai arī netika uztverta vispār. Rodas sajūta, ka mēs visi zinām, uz kurieni virzāmies, zinām, ka gala punktā mūs sagaida kaut kas slikts, taču esam pārliecināti, ka varēsim apstāties jebkurā brīdī, un pagaidām pats ceļš mums šķiet gana interesants un pareizs...

Slikts nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu

Pētījuma autori norāda, ka Latvijas situāciju “maldīgi būtu raksturot kā stabilu un nemainīgu, bet, ka tā drīzāk uzlūkojama kā jūtīgs process, kur noteikti faktori sekmē līdzsvaru un etnisko mieru, bet citi faktori, gluži otrādi, provocē konfliktu”[3]. Neapstrīdot šo, kā arī citus darba secinājumus, gribētu vērst uzmanību uz virkni pieņēmumu, kuru pamatotība var tikt apšaubīta. Šī nav tikai zinātniska centība: pavirša konflikta avotu izpratne neļauj izdarīt adekvātus secinājumus par konflikta risinājumiem.

Pirmkārt, nopietnas šaubas izraisa pētījumā izmantotā definīcija: “Etnisks konflikts ir situācija, kad divām vai vairākām etniskajām grupām ir nevienprātība par kādu sabiedrībā nozīmīgu politisku, ekonomisku, sociālu, kulturālu vai teritoriālu jautājumu[4]”. Nedomāju, ka demokrātijas apstākļos būtu jātiecas pēc totālas vienprātības. Nevienprātība ir konflikta izpausme, un tas, ka konkrēta etniskā grupa nav apmierināta ar kādu lēmumu, liecina, ka tā nav tikusi iesaistīta šī lēmuma pieņemšanā. Attiecīgi, kā “vienu no galvenajiem etniskās spriedzes cēloņiem” autori nosauc strauju etnisko grupu statusa maiņu pēc neatkarības atgūšanas[5], kas arī ir konflikta izpausme, nevis avots.

Kas attiecas uz konflikta avotiem, tad Latvijā tie ne ar ko neatšķiras no konfliktu cēloņiem citās valstīs. Vēl 19. gadsimta vidū zinātnieki (L. Kozers, G. Zimmels, M. Vēbers, vēlāk – R. Darendorfs u.c.) konstatēja, ka jebkura sociālā konflikta pamatā ir konkurence par ierobežotiem resursiem. Mūsdienās tā izpaužas kā cīņa par varu. Tāpēc “valodas politika un vēstures interpretācija”, kuras autori piemin kā “etnisko konfliktu pamatu Latvijā”[6], ir nekas cits kā tikai konflikta forma. Kā atzīmē V. Popovs, “Nacionālais jautājums [politiķu] rokās tiek izmantots vai nu kā līdzeklis cīņai par varu, vai nu kā varas saglabāšanas un nostiprināšanas instruments, vai nu kā līdzeklis politiskās varas paplašināšanai un ekspansijai uz blakus esošajām teritorijām”[7]. Savukārt apelēšana pie “vēsturiskā taisnīguma” un aicinājums kalpot nācijai vienmēr ir bijuši spēcīgi sociālo grupu mobilizācijas un saliedēšanas instrumenti.

Vienam maize, otram raize

Konflikta būtība tiek atspoguļota pētījumā, kaut arī citā kontekstā: “...politisko spēku atbalsts atbilstoši politiķu etniskajai piederībai ir viena no etnisko attiecību veidošanas stratēģijām, īpaši tas attiecināms uz latviešu vidējo un vecāko paaudzi. Šīs stratēģijas mērķis ir krievvalodīgās kopienas izolēšana no valsts pārvaldes telpas, tādējādi sekmējot savai etniskai grupai labvēlīgu etnopolitisku lēmumu pieņemšanu. Tas, savukārt, jāvērtē kā krievu valodā runājošās kopienas politisko līdzdalību bremzējošs faktors, kas veicina etniskās segregācijas un spriedzes attīstību[8]”.

Tātad, vienkāršota konflikta shēma izskatās šādi: politiķi, kuri pieder pie vienas etniskās grupas, cenšas izolēt citas etniskās grupas pārstāvjus no politisko lēmumu pieņemšanas. Viņi gūst panākumus: saskaņā ar pētījumu 83% no visiem, kas nodarbināti valsts pārvaldē, ir latvieši[9]; citu grupu pārstāvošo partiju priekšlikumi tiek konsekventi noraidīti parlamentā. Rezultātā tiek pieņemti lēmumi, kurus neatbalsta izolējamās grupas ievērojamā daļa (piemēram, 77% latviešu atbalsta izglītības reformu mazākumtautību skolās, bet 74% krievu ir pret to[10]). Neapmierinātība ar šo situāciju izolējamās grupas vidū sāk pieaugt, bet pagaidām aprobežojas ar protestiem pret konkrētiem politiskiem lēmumiem. Tomēr iezīmējās tendence nepatiku pret politiķiem attiecināt uz visu viņu pārstāvēto kopienu. Jau tagad grupas ievērojama daļa ir gatava kolektīvām darbībām savu interešu aizstāvēšanai (pašlaik tas izpaužas kā protesta akcijas, demonstrācijas, kolektīvās vēstules utt.).

Pētījums atspēko argumentus par “Maskavas ietekmi uz krievvalodīgajiem”, kuri līdz šim bija populārs izskaidrojums “cittautiešu nelojalitātei”. Tiek parādīts, ka cittautiešu vidū nav aktuālas “atdalīšanas stratēģijas” (autonomija, pievienošanās Krievijai, aizbraukšana no Latvijas). Arī nākotnes vīzijas krieviem un latviešiem ir līdzīgas: 74% krievu un 82% latviešu ir pauduši piederību Latvijai[11]. 75% etnisko krievu norāda, ka nejūtas saistīti ar Krieviju.

Viena pagale nedeg

Kā galvenos konfliktu saasinošos faktorus autori, kā parasti, min politiķus, kuri “turpina ekspluatēt etnisko piederību”, kā arī plašsaziņas līdzekļus. Tas tikai daļēji atbilst patiesībai. Tie ir faktori, kuri spēlē noteicošo lomu konflikta priekšnoteikumu veidošanā, taču pastāvīga “naida kurināšana” būtu bezjēdzīga bez auditorijas atbalsta. Cik daudz cilvēku balso par partijām, kuras mēģina vērsties pie visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības, un cik - par tām, kuras sola “beidzot viņiem parādīt”? Kādas tirāžas ir nacionāli nepiekāpīgajai “Latvijas Avīzei” un kādas – mērenajai “NRA”?.

Pētījums atklāj, ka cittautieši starpetniskās attiecības vērtē pozitīvāk nekā latvieši. Turklāt, ja latvieši savas negatīvās attieksmes vērš tieši pret krievvalodīgās kopienas locekļiem, tad cittautieši – pret etnopolitiskajiem lēmumiem[12]. Šķiet, ka tas ir labs pamats etniskā konflikta risināšanai, kālab autori piedāvā valsts iestādēs “vairāk īstenot uz sadarbību vērstu stratēģiju, saskaņā ar kuru dominē konstruktīva pieeja un tiek radītas institūcijas, kuru darbības mērķis ir līdztiesības nodrošināšana un konfliktu risināšana. .. būtu vēlams valsts iestādēs iesaistīt vairāk cittautiešus, lai, tuvinot lēmumu pieņemšanai, palielinātu viņos atbildības sajūtu par to izpildi”[13]. Taču cik reāla ir šo rekomendāciju ieviešana praksē?

Ja tev dusmas, brauc uz Usmu

Pētījuma rezultāti rāda, ka stratēģijas, kuras latvieši ir gatavi pielietot etniskās spriedzes mazināšanai, ir uzspiešana, problēmas atlikšana uz vēlāku laiku, norobežošanās un funkcionālā integrācija (ar to saprotot gatavību nepāriet uz krievu valodu saskarsmē ar krievvalodīgajiem)[14]. Savukārt cittautieši izvēlas strukturālo integrāciju un kompromisu[15]. Tas nozīmē, ka konflikta risinājuma meklējumi ir bezjēdzīgi, jo konflikta atrisināšana nav pieprasīta tās etniskās grupas vidū, kuru pārstāv “politisko lēmumu pieņēmēji”.

Domāju, ka lielā mērā tas saistīts ar to, ka līdz šim minētās stratēģijas (galvenokārt, uzspiešana un norobežošanās) izrādījās visai efektīvas: tās ļāva saglabāt faktisku monopolu uz varas resursiem un vienlaicīgi nenoveda pie konflikta eskalācijas. Taču pēdējā laikā jo biežāk izskan jautājums: “Cik tālu mēs esam no konflikta pāriešanas t.s. “karstajā stadijā?”.

...viņa sarkdama zied un zied...

Sociāliem procesiem piemīt sava attīstības loģika un zināma inerce. Tas nozīmē, ka izvairīšanās no sociālās problēmas risināšanas reti kad noved pie problēmas izzušanas. Arī mēģinājums ignorēt etniskā konflikta veidošanos un attīstības tendences parasti tikai padziļina konfliktu un apgrūtina tā risināšanu.

Šķiet, ka sabiedrībā šī izpratne rodas straujāk, nekā politiskās elites vidū. Kā ilustrāciju var pieminēt frāzi, kuru teica viens no pētījuma dalībniekiem: “Tā ir tāda bumba ar degli, un tas deglis jau ir aizdedzināts, un viņš deg. Kaut kad būs tas lielais, lielais konflikts. Pagaidām sabiedrībā ir ļoti mierīgi, visas tās demonstrācijas un piketi, bet kaut kad tas sprāgs vaļā...[16]”.

Bieži konfliktologiem, kas brīdina par konflikta attīstību, lūdz precīzi noteikt, kad konflikts pāries “karstajā” stadijā. Tas ir līdzīgi cilvēkam, kurš izsmēķē trīs cigarešu paciņas dienā un grib skaidri zināt, kad un cikos viņam sāksies problēmas ar veselību, turklāt ne tādēļ, lai atteiktos no ieraduma, bet tādēļ, lai zinātu, cik ilgi viņš var turpināt to darīt bez nopietnām sekām. Diemžēl, nedz plaušu vēzis, nedz arī vardarbības sākšanās nav precīzi prognozējama. Droši var apgalvot tikai vienu – tagad beidzot jau ir skaidrs, ka pats par sevi šis konflikts neizzudīs un arī iesaldēt viņu būtu grūti. Ir tikai divas iespējas – atrisināt vai attīstīt. Šķiet, ka tie, kas šajā valstī pieņem politiskus lēmumus, savu izvēli ir izdarījuši.
____________________________________

[1] Frāze pieder vienam/ai no fokusa grupas dalībniekiem, «Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi», Baltijas sociālo zinātņu institūts, Rīga, 2005; 39.lpp.

[2] citēts: Козер Л. Функции социального конфликта. Москва: Дом интеллектуальной книги, 2000; 75 стр.

[3] «Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi», Baltijas sociālo zinātņu institūts, Rīga, 2005; 5.lpp.

[4] turpat, 12.lpp.

[5] turpat, 9.lpp.

[6] turpat, 17.lpp.

[7] Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. Ред. Олкотт М.Б., Тишков В., Малашенко А. Москва: Центр Карнеги, 1997; 287 стр.

[8] «Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi», Baltijas sociālo zinātņu institūts, Rīga, 2005; 11.lpp.

[9] turpat, 10.lpp.

[10] turpat, 9. lpp.

[11] turpat, 14.lpp.

[12] turpat, 13.lpp.

[13] turpat, 10.lpp.

[14] turpat, 15.lpp.

[15] turpat, 16.lpp.

[16] turpat, 55.lpp.

Publikācija tapusi Nacionālās programmas iecietības veicināšanai ietvaros.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (9) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 25.05.2005 17:24
Citēju no PCTVL mājas lapas:

Наша задача – продержаться до той поры, когда политическое, экономическое, медийное, культурное влияние русских в Балтии вновь станет доминирующим фактором. Географию и историю можно игнорировать максимум пару десятилетий – история XX века наглядно продемонстрировала нежизнеспособность изолированных от России проектов псевдогосударств “санитарного кордона”.

Ko tad tas nozīmē? Vai tas nav atklāts lielkrievu imperiālisms (par impērismu ir ļoti labs nākamais teikums Kabanova uzrunā) - "pseidovalstis", "sanitārais kordons"? Un tas viss attiecībā pret Latviju?

Teksts ir "piefrizēts" un to iespējams ir izdarījis pats "koordinācijas padomes loceklis", lai publiski neizskatītos pārāk atklāts lielkrievu imperiālists. Jūs, AK, jau arī nenoliedzat to, ka Kabanovs minēja terminu "superetnoss", taču PCTVL mājas lapā tāds termins neparādās!

Gumiļovu es esmu lasījis. Runājot par šo "virstautu", Gumiļovs atklāti uzsver to, ka tādas veidojas kulturāli stiprākajām tautām "iemācot" savu kultūru mazattīstītākajām. Kas tad tas ir, ja ne atklāts rasisms?

Informācijas aģentūras Regnum (tiem, kas nezina, kas tā tāda ir, skat. www.regnum.ru) viedokļus es pieminu tāpēc, ka Kabanova runas galvenā daļa - starptautiskās politikas novērtējums (par "atlantistu" sazvērestībām pret Krievijas starptautisko politiku utt.) lielā mērā sakrīt ar šo komentētāju murgainajiem rakstiem, kas pasauli sadala divās nometnēs (tie, kas par Krieviju - parasti tās neformālās vasaļvalstis un nedemokrātiskās citadeles - un tie, kas pret Krieviju (pirmām kārtām, ASV, bet tad arī citas Rietumeiropas valstis un, it sevišķi, Austrumeiropas valstis). Salīdzinājumam - Kabanova uzrunas "uzlabotais" fragments no PCTVL mājas lapas.

Геополитический массив Евразии объективно включает в себя и Россию. Стратегический союз Европы и России – кошмар для атлантистов, они рискуют геополитическим проигрышем. Поэтому, затолкав в ЕС слаборазвитые, склонные к национализму, русофобии и реваншизму фашистского толка лимитрофы Восточной Европы, атлантисты убивают сразу двух зайцев. Русофобы отдалили эти страны от России и ослабили государства “Старой Европы”.

Visiem interesentiem - pilns Kabanova "uzlabotās" uzrunas teksts:
http://www.pctvl.lv/?lang=ru&mode=news&submode=&page_id=1476

Ja pēc uzrunas, kas definē PCTVL starptautiskās politikas mērķus, PCTVL cer piesaistīt latviešu elektorātu, tad šādas cerības ir pilnīgi liekas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

AK 24.05.2005 19:42
agdams (ievietot "piefrizētus" atstāstus mājas lapā nav liela māksla). Man diemžēl bija iespēja noklausīties uzrunu diktofona ierakstā, tāpēc labi zinu, ko un kā viņš runāja.

Pretrunīgi sanāk - desmitiem žurnālistu un diplomātu priekšā esot, teikt vienu, bet mājaslapā, ko tie pēc 2-3 dienām diez vai lasīs - nav nekāds jaunums, tātad mājaslapas lasītāju vidū būs mazāk tādu, kas izmantotu tekstu pret PCTVL, ievietot citu? No kurienes, beidzot, varēja izgriezt Kabanova it kā teikto pa to, ka "Latvija atkal vairāk vai mazāk brīvprātīgi pievienosies "superetnosam" - krieviem"? Kas lasīs runu, redzēs, ka tas neiederētos kontekstā. Un diez vai tik viegli ir "piefrizēt" PCTVL Koordinācijas padomes locekļa tekstu.

Tiešām nesaprotu, kā gan "eiropeiskā" (kā skanēja Ždanokas runā) partija var uzgavilēt atklātam rasistam (koncepts par "superetnosu" - krieviem, proti tautu, kas ir pārāka pār citām, ir atklāti rasistisks).

Iesaku pirms tādiem izteicieniem palasīt šā termina autora - Ļ. Gumiļova darbus - "Этногенез и биосфера Земли" u.c.. Superetnoss etnoģenēzes teorijā nav tauta - tas ir etnosu/tautu kopums ar kopīgām civilizācijas iezīmēm, ja vienkāršot. Gumiļovs rakstīja arī par citiem superetnosiem, un tam nav sakara ar kādas tautas pārākumu.

mani vairs neizbrīnīja tas, ka Latvijas Saeimas deputāts par pasaules ārpolitiku runā pat ne Lavrova, bet Regnum stulbāko komentētāju garā (to komentētāju, kas visur redz milzīgas sazvērestības pret matušku Krieviju, kas saka, ka Ukrainas sacelšanās esot bijusi sacelšanās pret nenovēršamo Krievijas impērijas atjaunošanu, un kas apgalvo, ka Krievijai esot "dabiskas" tiesības noteikt savu kaimiņvalstu ārlietu un drošības politikas prioritātes). Šāds lielkrievu imperiālisms Latvijā nav redzēts kopš melnsimtnieku laikiem 20. gadsimta sākumā.

No sākuma rādat uz Saeimas deputātu (Kabanovu?), pēc tam pieminat kaut kādus nezināmo REGNUM komentētāju izteicienus, un bez jebkāda sakara parādīšanas stāstat par lielkrievu imperiālismu. Sanāk, ka Saeimas deputātam jūs piedēvējat šādu nostāju un pamatojat to... ar citu cilvēku [anonīmu] vārdiem. Par "sazvērestību", "Krievijas impērijas atjaunošanu", par "dabiskām tiesībām" - ja runa bija par Kabanovu, viņa runas tekstā tādi vārdi nav atrodami (arī viltīgie pctvl.lv redaktori izgrieza?). Lūk, kam vajadzētu izbrīnīt lasītājus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 24.05.2005 18:32
AK, nemānies gan. Ja reiz pats biji klāt tajā konferencē, tad itin labi zini par ko, tad Kabanovs runāja (ievietot "piefrizētus" atstāstus mājas lapā nav liela māksla). Man diemžēl bija iespēja noklausīties uzrunu diktofona ierakstā, tāpēc labi zinu, ko un kā viņš runāja.

Tiešām nesaprotu, kā gan "eiropeiskā" (kā skanēja Ždanokas runā) partija var uzgavilēt atklātam rasistam (koncepts par "superetnosu" - krieviem, proti tautu, kas ir pārāka pār citām, ir atklāti rasistisks). Bet mani vairs neizbrīnīja tas, ka Latvijas Saeimas deputāts par pasaules ārpolitiku runā pat ne Lavrova, bet Regnum stulbāko komentētāju garā (to komentētāju, kas visur redz milzīgas sazvērestības pret matušku Krieviju, kas saka, ka Ukrainas sacelšanās esot bijusi sacelšanās pret nenovēršamo Krievijas impērijas atjaunošanu, un kas apgalvo, ka Krievijai esot "dabiskas" tiesības noteikt savu kaimiņvalstu ārlietu un drošības politikas prioritātes). Šāds lielkrievu imperiālisms Latvijā nav redzēts kopš melnsimtnieku laikiem 20. gadsimta sākumā. Jāgaida tikai, kad Kabanovs saleksies ar Plineru, jo lielkrievu imperialisms, kā zināms, ir arī atklāti antisemītisks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

AK 24.05.2005 17:25
agdams paskatieties šodienas atreferējumus nedēļas nogalē notikušai PCTVL konferencei, sevišķi Kabanova uzrunai - ja pēc šādas uzrunas PCTVL cer, ka kāds latvietis par viņiem nobalsos (Kabanova runā skaidri tiek runāts par to, ka tikai jāpagaida laiks un Latvija atkal vairāk vai mazāk brīvprātīgi pievienosies "superetnosam" - krieviem), tad viņi ir muļķi

Jābūt piesardzīgam, atsaucoties uz naidīgu plašsaziņas līdzekļu atreferējumiem - šodien www.pctvl.lv ir publicēts Kabanova runas teksts, un katrs var pārliecināties, ka tāda tur nav - ir runa par to, ka izolēšanās no Krievijas ir kaitīga un noved pie atteikšanās no neatkarības.

Varu piebilst, ka Latvijai, lai būtu neatkarīgai, ņemot vērā ASV/ES un Krievijas spēkus, jābūt draudzīgākām attiecībām ar Krieviju - tikai tā ir iespējams atrasties līdzsvara punktā. Naidīgums pret Krieviju Latvijai nozīmē pakļaušanos ES un NATO līderiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis 24.05.2005 09:57
Rakstiņš ir visai vājš un atgādina pasaku par lapsu un strazdu. Lapsa pārmetusi strazdam, ka tas esot taisījis ligzdu viņai piederošajā kokā, un gribējusi piedzīt kompensāciju, pretējā gadījumā draudot koku nocirst. Īsti latviskais strazds bijis tuvu izmisumam, taču te gadījies sesks un teicis strazdam, lai tik lapsa cērt nost to koku - kur tad šai cirvis? Lapsa gan vēl tad neesot padevusies un mēģinājusi koku cirst ar savu kuplo asti, bet tas nu nebija īsti riktīgi.

Pāris komentāru:

Tiek parādīts, ka cittautiešu vidū nav aktuālas “atdalīšanas stratēģijas” (autonomija, pievienošanās Krievijai, aizbraukšana no Latvijas).
---------------------
Hot pan test'i gan uzrāda maķenīt citādākus rezultātus...

Kādas tirāžas ir nacionāli nepiekāpīgajai “Latvijas Avīzei” un kādas – mērenajai “NRA”?.
---------------------
Un kādi virsraksti krievu avīzēm, neatkarīgi no tirāžas? Un kāpēc tik trekniem burtiem? Man domāt, tikai un vienīgi tādēļ, lai tie gansi tramvajā volens nolens izlasītu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

AK 23.05.2005 22:04
Gunārs Blūms Ir okupantu paliekas, kas iedomājas, ka viņi te Latvijā ir tādi paši saimnieki kā latvieši. Viņi ir pat apvainojušies, ka Prezidente "naida kurinātāja" viņiem piedāvā kļūt par latviešiem, gan krievu izcelsmes, bet latviešiem, - kura būtībā "aicina iznīcināt nelatviešus Latvijā kā tautas".

G. Blūms, neatsaucoties, citē manu viedokli par VVF izteicieniem no blakus diskusijas... būtu interesanti uzzināt, vai viņš liktu pēdiņās naida kurināšanu, ja kāds Latvijas politiķis sludinātu, ka latviešus jāpadara par krieviem. Vairākumam [varianti - tiem, kuru senči iebruka somugru zemēs agrāk] drīkst? Par saimniekiem Latvijā - G. Blūms apzināti vai neapzināti rāda savas loģikas pretstatu - latvieši vai okupantu paliekas.

2valodība Latvijā varētu būt, - taču ne latviešu-krievu, bet latviešu-angļu. Raudzīsimies nākotnē!

Rūpes par sakarsmi ar ārzemju informācijas plūsmu ir apsveicamas... nav - dubultie standarti. Līdzas angļu valodai G. Blūms aicina uzturēt latviešu valodas statusu, bet krievu valoda viņu neuztrauc.

Provokatorus neinteresē Latvijas labklājība. Viņi nerims, līdz kļūs saimnieki Latvijā un pārvērtīs to par LPSR.

Interesаnti, kā daudzu cilvēku apziņā izveidojās demonizēts LPSR tēls. It sevišķi dīvaini to sastapt latviešu nacionālistu vidū - nezijna, kad viņu tauta vairojās un kad izmirst? Neapmierina tas, ka latviešu īpatsvars LPSR elitē bija vienkārši nesamērīgi liels (1971. g. LKP CK un Revīzijas komisijas locekļi un kandidāti - 63?5 % latviešu - Коммунистическая партия Латвии в цифрах 1904-1971 гг. - Р. Лиесма, 1972 - стр. 16)

Problēmas atrisinājumu dod tikai tiešais risinājums, - krievu sabiedriskam instinktam un instinktīvam fanātismam pretī stādot filosofisku fanātismu

Patīkami - reti kad oponents atklāti sludina fanātismu (piedēvēt citām tautām negatīvas īpašības ir diemžēl populāri).

agdams Faktiski jāanalizē ir arī tas, ka šī darbība (kas zināmā mērā arī ir objektīvi novērtēta) bija un ir tikai atbildes reakcija tam, kāda bija latviešu (iedomātā vairākuma) pozīcijas padomju laikā.

Bija pārinodarījumi latviešiem kā tādiem; bet, pirmkārt, tas nekādi neattaisno netaisnīgumu mūsdienās, otrkārt, latviešiem neatņēma tiesības lietot savu valodu valsts finansētajās augstskolās, lietvedībā, nobriedušās LPSR elitē tie pat bija neproporcionāli lielā daudzumā.

Autorei (kas, iespējams, to nezina) būtu jāņem vērā fakts, ka pa visu Latviju PSRS okupācijas laikā bija varbūt daži simti latviešu, kas kaut kur dziļi sirdī nevēlējās "kaut tie krievi aizbrauktu", ar to saprotot ne tik daudz fizisku aizbraukšanu kā padomju varas gāšanu un, latviešuprāt, dabisko latviešu tiesību atjaunošanos (valsts valoda, tiesības nepastarpināti ietekmēt valsts politiku u.tml.);

Par to, kas vēlīnajā LPSR vairāk ietekmēja politiku, es jau rakstīju... Par valsts valodu - lai nodrošinātu tās statusu, nav obligāti jāpazemina krievu valodas statuss.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 23.05.2005 19:43
Raksta autore paver ļoti svarīgu tēmu, taču, manuprāt, izdara divas būtiskas kļūdas:

1) nav iespējams apspriest konfliktu (kas tiešām objektīvi pastāv) neanalizējot tā vēsturisku attīstību pilnībā. Nezināmu (vai zināmu - http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/sae8dev.vel8meg.sa3) iemeslu dēļ autore apspriež konfliktu kā tādu, kas ir radies no nekā 1990. gadu sākumā, kad vairākums (proti, latvieši) sāka politiskās varas izmantošanas ceļā "atspiest" mazākumu (proti, krievus un citus, kas identificē savu tautību kā krievvalodīgais). Faktiski jāanalizē ir arī tas, ka šī darbība (kas zināmā mērā arī ir objektīvi novērtēta) bija un ir tikai atbildes reakcija tam, kāda bija latviešu (iedomātā vairākuma) pozīcijas padomju laikā. Autorei (kas, iespējams, to nezina) būtu jāņem vērā fakts, ka pa visu Latviju PSRS okupācijas laikā bija varbūt daži simti latviešu, kas kaut kur dziļi sirdī nevēlējās "kaut tie krievi aizbrauktu", ar to saprotot ne tik daudz fizisku aizbraukšanu kā padomju varas gāšanu un, latviešuprāt, dabisko latviešu tiesību atjaunošanos (valsts valoda, tiesības nepastarpināti ietekmēt valsts politiku u.tml.);

2) ja reiz stāvoklis tiek vairāk vai veiksmīgi aprakstīts un problēma tiek konstatēta, tad jau cienījamai politikas zinātnes doktorantei vajadzētu nodemonstrēt savas politikas zinātnes analītiķes spējas un jāierosina kādi risinājumi. Citādi tā sanāk tāda bezjēdzīga gaušanās - "cik tad ir tādi, kas balso par tiem, kas uzrunā abas grupas", "politiķi ekspluatē nacionālās attiecības" utt. Galu galā tas jau problēmu nerisina.

Manuprāt, risinājums ir politiskās nācijas veidošanās, kas pakāpeniski notiek, taču to apgrūtina vēstures palieku mēģinājumi pievilkt sev ar mānīgiem argumentiem kaut kādu elektorātu (piemēram, paskatieties šodienas atreferējumus nedēļas nogalē notikušai PCTVL konferencei, sevišķi Kabanova uzrunai - ja pēc šādas uzrunas PCTVL cer, ka kāds latvietis par viņiem nobalsos (Kabanova runā skaidri tiek runāts par to, ka tikai jāpagaida laiks un Latvija atkal vairāk vai mazāk brīvprātīgi pievienosies "superetnosam" - krieviem), tad viņi ir muļķi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gunārs Blūms 23.05.2005 16:11
V i ņ i d r a u d a r " K o s o v u "

Tie nav tukši draudi. Ir okupantu paliekas, kas iedomājas, ka viņi te Latvijā ir tādi paši saimnieki kā latvieši. Viņi ir pat apvainojušies, ka Prezidente "naida kurinātāja" viņiem piedāvā kļūt par latviešiem, gan krievu izcelsmes, bet latviešiem, - kura būtībā "aicina iznīcināt nelatviešus Latvijā kā tautas". Neviens sevi cienošs latvietis nevar uzskatīt, ka Latvijas okupācija ir beigusies, kamēr krievu izcelsmes krievi dzīvo Latvijā pēc "Maskavas laika".

Ikvienai valstij, ikvienam individam vairāk par ikko vajag vispārīgu labklājību. To var gūt tikai vispārīgā sabilstībā - kad sabiedrība pārstāj būt līdzeklis un kļūst vajadzība par sevi: "4,76 Kb - Dzīves Filosofija">www.politika.lv/board.php?t=item&i=118288.

Vispārīgas sabilstības sabiedrībā nav vietas meliem, - visas lietas jāsauc īstos vārdos. Okupantu paliekas tā arī jāsauc par okupantiem - visu upuru vārdā, kuriem viņu vietā te vajadzēja būt - un viņiem tā arī jājūtas. Tad, kad viņi to sapratīs, tad viņus tā pārstās saukt, - jo tam vairs nebūs nozīmes. Valodu ar varu nav jāuzspiež, lai mācās kā grib, - bet lai neprasa krievu valodu no latviešiem. Jo šeit ir Latvija. 2valodība Latvijā varētu būt, - taču ne latviešu-krievu, bet latviešu-angļu. Raudzīsimies nākotnē!

Okupantu problēmai Latvijā ir divi risinājumi: viens delikāts, otrs tiešs.

Delikātais risinājums, lietas nenosaucot īstos vārdos, lai nesatrauktu "minoritāti", cerībā, ka vispārīgu pamperizācijas, seksuālu izpriecu un citādos "kulturalizācijas" procesos Latvijas etnopolitiskās problēmas izzudīs pašas no sevis, ir ilūzija. Provokatorus neinteresē Latvijas labklājība. Viņi nerims, līdz kļūs saimnieki Latvijā un pārvērtīs to par LPSR. Latviešu vēsturiski nebrīvā dzīvē tapis individuālisms nespēj pretoties nemitīgos karos dabiskā atlasē gūtam krievu sabiedriskam instinktam.

Problēmas atrisinājumu dod tikai tiešais risinājums, - krievu sabiedriskam instinktam un instinktīvam fanātismam pretī stādot filosofisku fanātismu. Nepabeigta, uz aksiomām balstīta izglītība, bez filosofiska pamata un nobeiguma, kad pretspēki līdzīgi, ir sliktāka par instinktiem. Tiešais risinājums prasa ierosmi radošu pasaulē vispārīgu sabilstību, - kas visiem nozīmē labklājību pašiem un Latvijai vienīgo vērā ņemamo pretspēku citiem. Dzīve nav tās patērēšana, - dzīve ir cīņa par dzīvi.

Saistītie raksti
Article research

Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Evija Kļave, Līga Krastiņa, Jolanta Krišāne, Inguna Tomsone