Atslēgvārdi:

Būšana Namībijā 74

Namībieši mēģina rast līdzsvaru starp savu tradīciju praktizēšanu, uzturēšanu un citu kultūru ietekmēm. Nereti tūristu alkas pēc eksotikas un medijos radītie stereotipi par Āfrikas reģiona pirmatnīgumu un salīdzinošo mazattīstību rada neprecīzu priekšstatu par to, kādas tradīcijas ir dzīvas un kādas tiek izrādītas iebraucējiem ienākumu gūšanas nolūkos.

Iesaki citiem:

Domājot par saziņu un saskarsmi ar citām kultūrām, viena no manām būtiskākajām pieredzēm ir laiks Namībijā, kur trīs mēnešus strādāju San cilts interešu aizstāvības organizācijā „WIMSA” (TheWorkingGroupofIndigenousMinoritiesinSouthernAfrica). Šo laiku lielākoties pavadīju Namībijas ziemeļu daļā, pilsētā Outjo, kur kopā ar Hai//om grupas jauniešiem darbojāmies pie viņu organizācijas attīstības un dažādu kultūras, izglītības aktivitāšu īstenošanas.


Namībijas dažādās sejas

Nav iespējams izveidot kādu īpašību vai pazīmju sarakstu, kas raksturotu lielāko daļu Namībijas iedzīvotāju. Gan tādēļ, ka „namībietis” vai „namībiete” var būt gan sieviete no Himbu cilts - viena no retajām ciltīm, kas vēl praktizē tradicionālo dzīvesveidu, gan Ovambo cilts vīrs, kurš ieguvis izglītību Eiropā un brīvi pārvalda vairākas valodas, San (bušmeņu) cilts pārstāvis, kurš, lai arī pārstāv vācēju-klejotāju cilti, nekad nav bijis ārpus savas pilsētas rajona, kā arī vācu izcelsmes vīrs, kurš nerunā nevienā no vietējām valodām. Atšķiras gan šo cilvēku dzīves stāsti un pasaules redzējumi, gan arī veids kā viņi komunicē un veido attiecības ar citiem. Papildus tam, jāpiezīmē, ka manas interpretācijas un atziņas par starpkultūru saskarsmi balstās uz individuālo pieredzi, kas gūta satiekot konkrētus cilvēkus un piedzīvojot konkrētus notikumus.

Līdz ar to pirmais, kas jāpiemin, raksturojot Namībiju - tās iedzīvotāju etniskā daudzveidība. Namībijā ir ap desmit tautību/cilšu grupu, no kurām zināmākās ir Ovambo (49,8%), Kavango (9,3%), Damara (7,5%), Herero (7,5%), Nama (4,8%), Caprivian (3,7%), San (2,9%) un skaitliski maz pārstāvētā Himba (mazāk 0,01%). Papildus tam gan vietējo runās, gan statistikas datos atsevišķi tiek izdalīta baltādainā rase (6,4%), kas pārsvarā ir vāciešu, portugāļu, holandiešu, britu un franču ieceļotāju pēcteči. Tāpat atsevišķa grupa ir t.s. „jauktie”/”krāsainie” (angļu valodā „coloureds”) - tie ir namībieši, kuru vecāki/senči pārstāv gan Āfrikas, gan Eiropas reģionus, dažādas rases un sociālās klases. Atkarībā no viņu ierašanās laika Namībijā, izcelsmes un citiem faktoriem t.s. „coloureds” oficiāli tiek iedalīti vēl trīs grupās („baster”, „capecoloureds” un „namibiancoloureds”).

Tādēļ daudz biežāk iepazīšanās stāstos dzirdamas ziņas par konkrētu cilti, senčiem vai piedzimšanas vietu, un pārsvarā tie sākas ar „es nāku no Namībijas” vai „manas mājas ir Namībijā”, nevis „es esmu namībietis”.

Lai arī Namībija ir viena no bagātākajām Āfrikas reģiona valstīm, ienākumu un resursu sadalījums ir ļoti nevienlīdzīgs.Būtisks aspekts, ko nepieciešams izcelt Namībijas kontekstā, ir lielā sociālā nevienlīdzība. Lai arī Namībija ir viena no bagātākajām Āfrikas reģiona valstīm, tajā skaitā valstī ir vienas no labākajām dimantu raktuvēm pasaulē, tomēr ienākumu un resursu sadalījums ir ļoti nevienlīdzīgs. Pēc Džini koeficienta mērījuma (Džini koeficients jeb indekss mēra vienlīdzību ienākumu sadalē; tas variē vērtībā no 0 līdz 1; jo koeficients ir lielāks, jo lielāka ir nevienlīdzība ienākumu sadalē) Namībija ir valsts ar vienu no visaugstākajiem Džini koeficientiem pasaulē. Arī esot uz vietas var redzēt, ka vienas pilsētas vai vienas teritorijas ietvaros iespējamas divas dažādas dzīves realitātes – ļoti atšķirīgi dzīves stili, iespējas. Lielākoties lielās pilsētas, pilsētu centri, kūrorti un pludmales ir tās vietas, kas piesaista bagātību, turību; savukārt lauku reģioni ir salīdzinoši nabadzīgi. Interesanti, ka arī Latvija pirms pāris gadiem bija pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc Džini koeficienta rādītājiem un tiek raksturota kā valsts ar salīdzinoši augstu sociālo nevienlīdzību.


Sarežģītā vēsture – sarežģītā tagadne

Attiecības starp rasēm un dažādām cilšu grupām ir gana sarežģītas. Vēsturiskie notikumi - genocīds, kolonizācijas unNamībijā īstenotā rasu segregācijas jeb aparteīda sistēma– neļauj tik vienkārši atbrīvoties no priekšstatiem un stereotipiem un veidot vienlīdzīgas, uzticības pilnas attiecības. Lai arī Namībija ir brīva un neatkarīga valsts jau vairāk nekā 20 gadus, un rasu diskriminācija ir aizliegta, tomēr nereti jūtama spriedze attiecībā uz rasu jautājumu. Diemžēl, gan es, gan mani Outjo kolēģi piedzīvojām vairākas situācijas, kad kaut kas tika atļauts vai aizliegts, pateicoties mūsu ādas krāsai. Papildu ne līdz galam izskaustajam rasismam, arī piederība pie kādas noteiktas cilts var būtiski ietekmēt komunikāciju un attiecības.

Cilšu pašreizējās savstarpējās attiecības, kā arī zināma veida hierarhiju un statusu sabiedrībā nosaka gantas kā vēsturiski kādai konkrētai ciltij ir veidojušās „attiecības” ar valdošo varu, kolonizācijas īstenotājiem (cik ļoti pakļauta, izmantota vai „iesaistīta” ir bijusi kāda noteikta etniskā grupa), gan dzīvesveids (piemēram, klejotāju ciltīm kā San ir daudz grūtāk pieteikt savas tiesības uz zemi, īpašumu. Līdz ar to viņi nav tik aktīvi, iesaistīti un citu cilšu acīs nav tik „nozīmīgi” vietējās politiskās, ekonomiskās un arī sociālās dzīves dalībnieki), ganarī kultūra un tradīcijas. San cilts tiek uzskatīta par Namībijas sākotnējiem, pirmajiem iedzīvotājiem (vairākos avotos San tiek uzskatīti arī par pirmo, senāko tautu pasaulē). Tomēr, neskatoties uz Namībijas un arī pasaules kultūras vēstures kontekstā īpašo San cilts statusu, tieši San un jo īpaši San sievietes ir viena no visvairāk diskriminētākajām sabiedrības grupām arī mūsdienās.

Vietējā sabiedrībā pastāv dažādi stereotipi par katrai cilšu grupai raksturīgajām iezīmēm, raksturu, mentalitāti. Piemēram, daudzās sarunās tiek pieminēts, lietotas atsauces uz to, kuras no ciltīm ir „vadītāji”, „spējīgi vadīt, valdīt” un kuras nē. Svarīgi apzināties šo stereotipu izcelsmi un, iespējams, arī izdevīgumu to kultivēšanā.


Kas es esmu?

Tas viss būtiski ietekmē ne tikai namībieša dzīvesveidu, bet arī viņa drošības sajūtu, pārliecību par sevi un atbildi uz jautājumu „kas es esmu?”. Tas, savukārt, ietekmē attiecības ar citiem un citām kultūrām. Apzinoties savas saknes, savu unikalitāti, savas kultūras bagātību, iespējams veidot daudz vienlīdzīgākas un pozitīvākas attiecības ar citiem.

Strādājot ar San grupas Hai//om cilts jauniešiem, ļoti daudz domāju par to, ka kolonizācijas, daudzo vajāšanu un apspiešanas dēļ, arī jaunietim 21.gadsimtā ir salīdzinoši grūti nolīdzsvarot „es esmu vērtība” ar „citādais ir vērtība”. Nereti citādais – cita kultūra, citas zināšanas, cita izcelsme (tajā skaitā rase), cita pieredze – tiek novērtēta pārspīlēti augstu, pazeminot un neatzīstot savu un savējā vērtīgumu; kā arī pretēji – lai atgūtu „pazaudēto”, savas tradīcijas, zināšanas, kultūra tiek pārspīlēti izcelta, noniecinot pastāvošo kultūru un pieredžu daudzveidību.


Globalizācijas ietekme

Atbilžu meklējumi uz jautājumu „kas es esmu?” saistāmi arī ar globalizācijas un jo īpaši ar Rietumu kultūras, vērtību, dzīves stila ietekmi un izplatīšanos. Vairākām no ciltīm, īpaši tām, kuras līdz šim ir saglabājušas tradicionālo dzīvesveidu (piemēram, Namībijā tā ir Himba cilts), tās ir izšķiršanās par to, kādā veidā organizēt izglītību saviem bērniem, kādas valodas mācīties, no kādām kultūras praksēm atteikties un kuras atjaunot, kur un kā dzīvot. Tas ietekmē - vai un kā konkrētās cilts pārstāvji var piedalīties sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanā.

Šajā kontekstā nereti veidojas paaudžu konflikti – starp jauniešiem, kuri grib sekot Eiropas, globālajām vērtībām, dzīves stilam un viņu vecākiem vai cilšu vecajiem/vadoņiem, kuriem ir citi priekšstati un, kuri grib saglabāt tradīcijas, katras cilts unikālo kultūru. Tāpat pārmaiņas Namībijas iedzīvotāju dzīvesveidā nosaka arī pārcelšanās no laukiem uz pilsētu vai no pilsētas nomales uz pilsētas centru. Vēl viens būtisks faktors, kas ietekmē gan saskarsmi ar citiem vietējiem, gan iebraucējiem, ir izglītība, īpaši, ja runa ir par izglītību, kas iegūta kādā no ārvalstu skolām vai augstskolām. Namībieši, kuri ieguvuši izglītību vai nu Eiropā, Ziemeļamerikā vai turpat tuvumā esošajā kaimiņvalstī - Dienvidāfrikas Republikā, vai arī namībieši, kuri strādā kādā no starptautiskām organizācijām, ir ar globālāku skatījumu un viņiem ir ciešākas saites ar citiem ar līdzīgu pieredzi un iebraucējiem.

Kopumā – līdzīgi kā citas pasaules kultūras - arī namībieši mēģina rast līdzsvaru starp savu tradīciju praktizēšanu, uzturēšanu un citu kultūru ietekmēm. Jāsaka, ka nereti tūristu alkas pēc eksotikas un medijos radītie stereotipi par Āfrikas reģiona pirmatnīgumu, rada neprecīzu priekšstatu par to, kādas tradīcijas ir patiešām „dzīvas” un ir vietējo ikdienas rituāli un kādas tiek izrādītas tikai iebraucējiem ienākumu gūšanas nolūkos.


Kultūras izzināšana un piedzīvošana

Manuprāt, veiksmīgas starpkultūru saskarsmes pamatā ir vēlme iepazīt un izzināt otras puses vēsturi un kultūru. Atceroties savu Namībijas pieredzi, varu piebilst, ka vērtīgi ir piedalīties kādā otras kultūras aktivitātē vai rituālā, jo tādā veidā gana īsā laikā var saņemt gana precīzas atbildes uz jautājumiem, kas un kādi viņi ir? Piemēram, man svarīgie Namībijas kultūras notikumi bija Kunene reģiona dziesmu un deju svētki, kopīgas maltītes un ciemošanās vienam pie otra, San cilts rotu darināšana kopā ar cilts vecajām sievām, vietējās baznīcas apmeklējums un citi. Varbūt to nav iespējams attiecināt uz visiem namībiešiem un citām ciltīm, bet San cilts svarīga identitātes daļa ir deja un dziesma. Dziesmas laikā atdarinātās skaņas un kustības liecina par smalku un īpašu saikni ar dabu un ar mistisko. Kopīgā dejošana un dziedāšana jauniešiem, kuru ikdiena un dzīves stils ir saistīs ar citu kultūru ietekmēm, ļauj apzināties un atcerēties savu izcelsmi, savu stāstu. San cilts deju horeogrāfija un ķiķināšana par sastāšanos pa pāriem, kad rādu un mācu latviešu „Tūdaliņ, tāgadiņ”, norāda uz daudz izteiktāku kolektīva, kopības sajūtu. „Mēs” ir daudz biežāk lietots nekā „es” un attiecības ar ģimeni („ģimene” var aptvert daudz plašāku cilvēku grupu, ne tikai asinsradiniekus), cilti un kopienu ir ļoti svarīgas. Līdz ar to kopā pavadītais laiks ar Outjo iedzīvotājiem asociējas ar atvērtību, daudzām sarunām, skaļiem smiekliem, draudzīgumu un prieku. Nereti mana latviskā vēlme pabūt ar sevi un pēc savas telpas tika pārprasta, apjautājoties par to, vai esmu apvainojusies vai arī ir noticis kaut kas bēdīgs. Tādā ziņā lielu daļu stereotipu, kas asociējas ar Dienvidu kultūrām un to dinamiku, var sasaistīt arī ar Namībiju. Tomēr, kā jau minēju - namībieši ir ļoti dažādi, jo, piemēram, plānojot braucienu uz Namība tuksnesi kopā ar vietējo dabas teritoriju uzraugu, tieku testēta ar klusuma pārbaudi un to, vai nerunāju pārāk daudz.


Kopīgais

Lai arī Namībija un Latvija ir atšķirīgas valstis ar atšķirīgu vēsturisko pieredzi, ko ir grūti salīdzināt, tomēr, domājot par cīņām par neatkarību (Namībija ieguva neatkarību 1990.gadā) un ar identitāti saistītajiem aktuālajiem jautājumiem, var vilkt zināmas paralēles starp mūsu valstu pieredzēm un pašreizējo situāciju. Iespējams, valstu, kas pārdzīvojušas savas kultūras, savas brīvības apspiešanu, iedzīvotāji ir „redzīgāki”, „jūtīgāki” attiecībā uz citu tautu līdzīgu pieredzi. Katrā ziņā, salīdzinot ar kolēģiem no Rietumeiropas valstīm, man bija daudz vieglāk izprast norises sabiedrībā, gan ikdienas situācijas un arī neveiksmes darbavietā. Šajā ziņā gan ikdienas sarunās, gan medijos ir iespējams atrast līdzīgas aktualitātes un „klupšanas akmeņus”.

Lai arī Namībija un Latvija ir atšķirīgas valstis ar atšķirīgu vēsturisko pieredzi, domājot par cīņām par neatkarību un ar identitāti saistītajiem aktuālajiem jautājumiem, var vilkt zināmas paralēles.Vēstures notikumi un to saistība ar konkrēto indivīdu (piederība konkrētai ciltij un rasei, attiecības ar varām), kultūra un tās attiecības ar globālajām ietekmēm, kā arī sociāli ekonomiskais konteksts un situācija ietekmē to, kāds vai kāda ir tavs sarunu biedrs un kā veidojas jūsu saruna. Un... ne tikai Namībijā, bet arī citviet pasaulē.


Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu projektā "Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem". Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (74) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. cubis

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I have visited to this site multiple times and everytime I find beneficial jobs for me so I would suggest please come to this site and take the chance from here. subway surf

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Seattle Web Design Company Services Designer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. 24 hour Miami locksmith

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. chung cư citygate

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Your knowledge of this subject comes through clearly in this article. I love to read this kind of articles, I hope you will update it. Thank you for sharing it with me. decoración

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

On my website you'll see similar texts, write what you think. near me

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. make clubflyers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... hallandale locksmith

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... Lovetraction Lines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. locksmith pembroke pines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. xbox one controller

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

For many people this is the best solution here see how to do it. The Psystrology Method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

There you can download for free, see the first of these data. locksmith pembroke pines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. Obsession Phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

For many people this is the best solution here see how to do it. Wrap Him Around Your Finger

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. Children Learning Reading Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. what are some obsession phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: Manifestation Miracle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!The Penguin method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act.that not how men work

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. Numerologist

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. The Coconut Oil Secret Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The matter you we highlighted above is surely value able anyone to workout for. the concept of your article is very true and It will result in a positive way. Language of Desire Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
abhinav ashish

dank arthur für diesen schönen Artikel. Ich möchte Ihnen für diese wunderschöne Artikel gratulieren. Sie erhöht die Erkenntnis. Sie können auch durch diesen Artikel gehen auf Deutsch Geburtstagswünsche auf http://www.geburtstagsspruchewunsche.de/2016/01/geburtstagswunsche-fur-besten-freund.html , http://www.geburtstagsspruchewunsche.de/2016/01/geburtstagswunsche-fur-frau.html , http://www.geburtstagsspruchewunsche.de/2016/01/geburtstagswunsche-fur-mama.html , http://www.geburtstagsspruchewunsche.de/2016/01/geburtstagswunsche-fur-schwester.html , http://www.geburtstagsspruchewunsche.de/2016/01/geburtstagswunsche-fur-dad.html.Halten Sie sich d gute Arbeit und halten Sie die uns mit dieser Art von Blogs. Vielen Dank.

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. Language of Lust Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. The Venus Factor

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Canada Goose Jakke Danmark Profit primarily prime quality items -- you can understand them all within: Canada Goose Danmark

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your feed to stay informed of any updates. plastikes kartes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. www.bong-hits.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. Solid tires 16 x 6 x 10 1/2

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. Freightliner Century Headlight

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!healthy skin care

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
abhinav ashish

So overwhelmed by this post... I am captured by the resources you have..
please go through my blog,, and comment about it..
<b><a href="http://www.printablecalendardownload.net/2015/10/acedemic-school-printable-calendar-2016.html">2016 Academic School Printable Calendar</a></b>

<b><a href="http://www.printablecalendardownload.net/2015/10/blank-calendar-2016-templates-images.html">2016 Printable Blank Calendar Template Images</a></b>

<b><a href="http://www.printablecalendardownload.net/2015/10/2016-hindu-calendar-with-tithi.html">2016 Printable Hindu Calendar with Tithi</a></b>

<b><a href="http://www.printablecalendardownload.net/2015/10/employee-attendance-calendar-2016-printable.html">2016 Employee Attendance Printable Calendar</a></b>

<b><a href="http://www.printablecalendardownload.net/2015/10/2016-islamic-printable-calendar.html">2016 Islamic Printable Calendar with Holidays</a></b>

<b><a href="http://imgur.com/gallery/EML4yjL/new">november 2015 calendar</a></b>

<b><a href="https://www.reddit.com/r/news/comments/3qj3kr/november_2015_printable_calendar/">november 2015 printable calendar</a></b>
thanks and regards

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Search Explosion Phoenix

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! The Salvation Diet review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up.led tubes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!Talk to His Heart Free PDF

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! sell forklifts

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!save the marriage system review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!roofing company

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it…property

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written.How To Purchase Coins In Gold And Silver

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Here We Have Happy New Year 2016 Wishes, Sms, Happy New Year Images 2016, Messages, Quotes, New Year Pictures, Wallpapers and Cards and Much More… New Year Wishes 2016

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!http://www.ansonhistoric.org/ed-miracle-shake-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. atlanta ga seo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. SEO Expert

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.India

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!publish academy

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that.Locksmith near me

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
john patinson

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign!
fitness health club http://www.perfectfatlossreviews.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done!Anwalt Arbeitsrecht München

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!http://finance.yahoo.com/news/fighter-abs-2-0-review-183700065.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!website marketing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!http://edmiracle.co/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. how to buy car japan

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more.Yino

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it…http://www.24-7pressrelease.com/press-release/lovetraction-lines-review-does-simone-myers-program-work-410466.php

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea.Opinion Formación Universitaria

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!positive thoughts

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.piso para juegos infantiles

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. non invasive dna test

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options.import cars from japan

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. towels for curly hair

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. terry waterproof mattress protector

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imants Kore

Paldies, interesants raksts!

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
anonims

Jesus...Vispirms lidz Latgalei vareja aizsturet...

Saistītie raksti
Albania

Kafiju mājās nedzer 425 Autors:Ilze Straustiņa

4690804301 74541af760

Seismiskā Čīle 84 Autors:Providus.lv