Atslēgvārdi:

Bilingvālo modeļu ieviešanas izvērtējums projektā "Atvērtā skola"

  • Autors:Jekaterina Nadirova, Elizabeth Stallman, Inga Belousa, Indra Odiņa
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2000

Projekta "Atvērtā skola" ietvaros veiktais bilingvālo modeļu izvēles un ieviešanas izvērtējums notika ASV Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžas Starptautiskās un starpkultūru izglītības programmas tālmācības kursa "Kvalitatīvās pētniecības metodes: Starptautisko un starpkultūru izglītības programmas" ietvaros profesores Gitas Steiner-Khamsi vadībā. Pētījuma mērķis - balstoties uz Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžas izstrādātajiem pētījuma instrumentiem, veikt SFL projekta "Atvērtā skola" ietvaros gūto bilingvālo modeļu ieviešanas pieredzes analīzi 17 projektā iesaistītajās skolās.

Iesaki citiem:

Pētījuma rezultātā gūtās vairākas atziņa, kā sekmīgāk ieviest bilingvālo izglītību skolās. Noskaidrojās, ka ir nepieciešams piedāvāt skolotājiem, skolu administrācijai un vecākiem izsmeļošāku informāciju par ieviešamajiem bilingvālās izglītības modeļiem, dot skolām pietiekošu laiku modeļu izvēlei, un lielāku brīvību un iespēju izstrādāt savu modeli, veicināt skolotāju sadarbību skolās, un stiprināt skolotāju sadarbību ar skolēnu vecākiem un radīt un attīstīt partnerskolu programmas.

Pētījuma rezultāti apkopoti divās atskaitēs

Projekta "ATVĒRTĀ SKOLA" ietvaros gūtās bilingvālo modeļu ieviešanas pieredzes analīze (latviski)

Autori: Jekaterina Nadirova, Elizabeth Stallman, Inga Belousa, Indra Odiņa

Open School project. An Implementation Evaluation (angliski)

Autori: Jekaterina Nadirova, Elizabeth Stallman

(Atverta skolapdf)

(Open schoolpdf)

Iesaki citiem: