Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās

  • Organizācija:Eurydice - Eiropas Izglītības informācijas tīkls
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu, franču

Pārskatā "Integrating Immigrant Children into Schools in Europe" pievērsta uzmanība tam, kādi pasākumi tiek rīkoti vairāk nekā 30 Eiropas valstu izglītības sistēmās, lai mēģinātu integrēt skolniekus-imigrantus uzņemošās valsts skolā.

Iesaki citiem:

Pārskatā norādīts, ka atbalsta pasākumi atbilst diviem modeļiem: integrētajam modelim, kurā bērni-imigranti mācās ar vietējiem tāda paša vecuma skolēniem, un atdalītajam modelim, kurā bērni-imigranti uz kādu laiku tiek atdalīti no vietējiem skolēniem, bet tajā pašā laikā apmeklē dažus priekšmetus kopā ar pārējiem skolēniem. Atbalsta pasākumi ietver gan orientēšanās atbalstu, kā, piemēram, dažādus informatīvos materiālus par izglītības sistēmu vai arī imigrantu ģimenēm rīkotas īpašas informatīvās tikšanās ar skolotājiem; gan arī skolas nodrošinātus pasākumus. Šeit vispopulārākās ir trīs kategorijas: skola pasniedz skolniekiem-imigrantiem valsts valodas apmācību; skola ārpus stundu grafika māca bērniem-imigrantiem viņu izglītības līmenim atbilstošas svarīgas mācību plāna tēmas, kā, piemēram, rakstīšanu, lasīšanu vai matemātiku; skola var samazināt skolēnu skaitu klasē. Svarīgi atbalsta pasākumi ir arī finansējums un likumdošana.

Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās pētījumā tiek analizēta, uzsverot šādus būtiskākos nosacījumus:

1.Jebkuram ir tiesības uz izglītību.
2.Lai skolēns-imigrants veiksmīgi integrētos skolā, viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir pēc iespējas ātrāk saprast un runāt uzņemošās valsts mācību valodā.
3.Skola atzīst skolnieku-imigrantu kultūru - atbalsta, lai skolēniem-imigrantiem tiek mācīta arī mātes valoda un lai tie apgūst savas izcelsmes valsts kultūru.
4.Skolas starpkultūras pieeja – skolā notiek dažādi pasākumi, lai nodibinātu saites starp dažādām kultūrām, piemēram, sniedzot skolēniem informāciju par kultūru dažādību, kā arī izglītojot tos par migrācijas vēsturi un tās cēloņiem. Starpkultūru izglītību parasti apgūst starpdisciplinārā veidā vēstures, ģeogrāfijas, svešvalodas, civilzinību, politikas, socioloģijas vai morālās audzināšanas stundās.
5.Skolotāju izglītība un jaunu prasmju attīstīšana - imigrācijas radītie izaicinājumi un starpkultūras pieejas popularizēšanās nenovēršami nozīmē, ka skolotājiem Eiropā būs jāmobilizē jaunas prasmes, no kurām galvenās ir iemācīt skolēniem-imigrantiem uzņemošās valsts mācību valodu, pasniegt šiem bērniem mātes valodu un to izcelsmes valsts kultūru, kā arī attīstīt skolās starpkultūras pieeju, un ieaudzināt skolēnos cieņu pret atšķirībām.
6.Iznākumu novērtējums – svarīgi novērtēt atbalsta pasākumu efektivitāti.Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās

(angļu val., PDF, 1.58 MB)
(franču val., PDF, 1.59 MB)

no Eurydice mājaslapas

Iesaki citiem:

Saistītie raksti

EURYDICE eurydice.org

Citi autora darbi