Atslēgvārdi:

Atkarības dzimšana no dāvanas gara 2

Ikvienam labumam — taustāmam vai netveramam — piemīt gars (hau), kas saista dāvanu ar tās devēju.

Iesaki citiem:
Davanas 255x203
Foto:Anne

Dāvināšanas drudža vidū Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs laidis klajā informatīvo materiālu valsts amatpersonām - par dāvanām.[1] Precīzāk – par dāvanu pieņemšanas ierobežojumiem. Šīs ir vērotāja zemsvītras piezīmes nule prezentētajam bukletam.

“Apmaiņa ar dāvanām”, raksta KNAB bukleta ievadā, “kā sociāla parādība ir pazīstama kopš senseniem laikiem. Dāvanu pasniegšana tiek praktizēta kā cieņas izrādīšanas, labvēlīgas attieksmes iegūšanas un pozitīvu attiecību nodibināšanas veids. [..] Zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka dāvanas ietekmē cilvēku uzvedību. Pieņemtais labums rada cilvēkā saistību sajūtu un rodas vēlme atmaksāt, pateikties.”[2] Tādēļ likumdevējam šī sociālā parādība tālredzīgi, bet piesardzīgi „jāiegrožo”. Bukleta pamatdoma ir samērā kodolīga — demokrātiskā valstī līdztekus dāvanai kā sociālai parādībai pastāv DĀVANA kā tiesiska parādība.[3] Tiesa gan, de facto striktas robežas starp “dāvanu” un “DĀVANU” nav. Bet, neraugoties uz juridisko definīciju trūkumiem, likuma pamatdoma ir nemainīga — DĀVANA valsts amatpersonai ir tabu, jo rada neredzamu emocionālu saikni ar un pienākumu pret dāvinātāju, un tāpēc amatpersona nespēj būt objektīva.

Lai arī šķietami nejauši, iespējams, ka tieši šie centieni skaidrot DĀVANU ne vien kā sausu, juridisku jēdzienu un aizliegumu virkni, bet piedāvāt (vismaz iezīmēt) plašāku skatījumu, ir šī izdevuma galvenā pievienotā vērtība un ideja, kuru ir vērts turpināt


Kā DĀVANA atšķiras no dāvanas

Dāvanas iegrožošana pēc savas būtības ir vienkārša juridiska konstrukcija. Saskaņā ar likumu DĀVANA — tas ir viss: visi, ikviens un jebkāds labums, ko amatpersona pieņem, tostarp arī ārpus vai bez acīmredzamas saistības ar amata pienākumu pildīšanu, ja attiecībā uz dāvinātāju divu gadu laikā pirms dāvanas pieņemšanas ir veikusi darbības, kas izriet no tās amata pilnvarām. Turpretim, ja šādu dāvinātāja un apdāvināmā attiecību nav bijis, velte netiek uzskatīta par tādu, kas pieņemta, pārkāpjot likumu. Tiesa gan, vēl divus gadus pēc tam amatpersonai ir aizliegts veikt jebkādas ar tās amatu saistītas funkcijas attiecībā uz dāvinātāju.

Reālisti ātri aprēķinās, ka, ņemot vērā to, ka likums faktiski vairs nenošķir “dāvanu” un “DĀVANU” pēc to mantiskās vērtības, katra godīga amatpersona ik pēc diviem gadiem var pilnīgi likumīgi pieņemt faktiski jebkuru dāvanu. Ciniķi tikpat pamatoti norādīs, ka pat šī matemātika ir pilnīgi lieka, jo konsekventi kontrolēt šo senseno tradīciju augļus ir faktiski neiespējami. Savukārt kritiski noskaņotie tikpat pamatoti piebildīs, ka abi iepriekšminētie jautājumi ir tikpat aktuāli diskusijas temati kā aizvakardienas ziņas. Daļēji piekrītot visiem trim, piedāvāju paturpināt bukleta autoru aizsākto domu

Vilšus vai nevilšus, bet izrādās, ka izpratnē par dāvanas nesaraujamo saikni ar dāvinātāju, lai arī, visticamāk, izmantojot sociālpsiholoģijas atziņas, KNAB ir pieslējies Marsela Mosa (Marcel Mauss) hrestomātiskajam viedoklim, ka ikviena dāvana rada savstarpējību[4], sasaistot dāvanas devēju un saņēmēju ar līgumam līdzīgu pienākumu sniegt dotajam atbilstošu pretizpildījumu. Atbildot uz jautājumu par šīs nesaraujamās saiknes izcelšanos, Moss izmantoja piemēru par Maoru izpratni par lietas dabu. Saskaņā ar to ikvienam labumam — taustāmam vai netveramam — piemīt gars (hau), kas saista dāvanu ar tās devēju. Caur to lieta ir daļa no tās devēja, kā dēļ dāvinātājs to nevar nedz atsavināt, nedz arī atteikties no tiesībām saņemt pateicību no tā, kam tā nodota.[5] Dāvana vienmēr saista personas, neatkarīgi no to gribas.

Raugoties uz likuma burtu, iznāk, ka Latvijas likumdevējs jau krietni sen[6] ir mēģinājis noteikt hau “noilgumu”. Saskaņā ar likumu[7] tieši divus gadus pēc mantiska labuma/lēmuma pieņemšanas likumdevējs to vairs neuzskata par būtisku apsvērumu, izvērtējot amatpersonas objektivitāti, interešu konflikta situācijas esamību vai neesamību. Minētais sasaucas ar Morisa Bloka (Maurice Bloch) pausto ideju, ka laika distance no dāvināšanas līdz atdarīšanas brīdim ir tieši saistīta ar rīcības moralitāti. Jo lielāks šis atstatums, jo lielāka varbūtība, ka dāvana būs brīva (free), un, jo brīvāka, jo morāli augstvērtīgāka.[8]


Dāvanas, kas nekļūst par DĀVANĀM

Latvijas likums nosaka atsevišķas lietu kategorijas, kuras nav uzskatāmas par DĀVANĀM, un tās ir saskaņā ar likumu pasniegtas balvas, likumiskas garantijas, komersantu piedāvātas atlaides, kā arī lietas, kuru mantiskā vērtība nepārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru, un ziedi. Šādos gadījumos likums melns uz balta nosaka, ka saikne starp dāvinātāju un dāvanas saņēmēju nerodas. Vienīgā problēma, ka neviena no šīm kategorijām atsevišķi, nedz arī tās visas kopā nav viegli vispārināmas, lai atrastu, pēc kādiem kritērijiem, izņemot likuma burtu, darbojas šis „inteliģentais hau”, tādēļ atliek pievērsties tam, kā šādas situācijas risina citās valstīs.

Lielā mērā pārņemot Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) ieteikto praksi, korupcijas uzraugs Austrālijā ir izstrādājis vienkāršas vadlīnijas, kas palīdz novērtēt, vai amatpersonai piedāvātā dāvana ir vai nav atbilstoša likuma burtam un garam. Tas kā skaitāmpantiņš balstās katrā vārda „dāvana” (gift) burtā:

Genuine (Patiesa). Vai dāvana ir patiesa pateicība tā vietā, lai būtu pamudinājums?
Independent (Neatkarīga). Vai, pieņemot dāvanu, es spēšu saglabāt objektivitāti saprātīga vērotāja acīs?
Free (Brīva). Vai es visās situācijās varēšu justies brīvs no pienākuma atdarīt ar labu dāvanas devējam?
Transparent (Caurredzama) Vai es justos komfortabli, ja par šo dāvanu uzzinātu manā darba vietā, mūsu klienti vai plašāka sabiedrība? [9]

Tomēr jāsaka, ka nedz šie puslīdz juridiskie kritēriji, nedz Latvijas likumā ietvertais nedāvanu uzskaitījums nav būtiski atšķirīgi no antropologu veikuma — Mosa oponentu izmantotajiem raksturojošajiem lielumiem, argumentējot, ka ne visas dāvanas rada savstarpējību un neredzamu kontraktu starp donoru un dāvanas saņēmēju. Pavisam zīmīgi līdzīgi ir Žaka Deridā četri „brīvās” dāvanas raksturlielumi, kas paredz, ka šāda “brīva” dāvana vienlaikus:

Nerada savstarpējību;
Saņēmējs neidentificē labumu kā dāvanu vai sevi kā dāvanas saņēmēju;
Labuma devējs neuzskata to par dāvanu;
Lieta neizskatās kā dāvana.[10]

Jūs jautāsit pēc šī stāsta morāles. Proti, kāda jēga no šāda pieticīga mēģinājuma juristam iekāpt antropologa kurpēs? Šķiet, to visprecīzāk noformulējis Metjū Stjuarts, sakot: „Most of manatement theory is innane [..]. If you want to succeed in business, don`t get an M.B.A. Study philosphy instead“. [11] Izskatās, ka arī interešu konfliktu likuma 13. panta skaidrošanas un ierobežojumu pamatošanas lietā nākotnē daudz kas būtu sakāms antropologiem un sociologiem, juristu dzelžaino loģiku vismaz uz brīdi turot drošā attālumā.

Bet līdz tam brīdim atliek novēlēt daudz veiksmīgu savstarpējību ar Ziemassvētku vecīti!
_____________________________

[1] Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi. Informācija valsts amatpersonām. KNAB: Rīga. 2007

[2] Mauss, M. The Gift. Forms and functions of Exchange in Archaic Societies. W.W. Norton Company Inc.:New York, 1967., p.9

[3] Likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 13. panta otrā daļa paredz, ka dāvana šā likuma izpratnē (DĀVANA) ir jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana un atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir valsts amatpersona.

[4] Savstarpējība (recoprocity): http://antropologubiedriba.wikidot.com/antropologijas-termini-latviesu-valoda-r

[5] Mauss, M. The Gift. Forms and functions of Exchange in Archaic Societies. W.W. Norton Company Inc.:New York, 1967., p.9

[6] Norma ar identisku mērķi bija iekļauta arī Korupcijas novēršanas likumā, tomēr tobrīd ierobežojuma ilgums bija viens tagadējo divu gadu vietā.

[7] Likums Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā

[8] Bloch, M. The long term and the short term: the economic and political significance of the morality of kinship’// J.Goody (ed.) The Character of Kinship, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 1973, pp 75-88

[9] GIFT. http://www.cmc.qld.gov.au/data/portal/00000005/content/86918001142906442134.pdf

Pastāv arī izvērstāks: PROVE IT tests: http://www.cmc.qld.gov.au/data/portal/00000005/content/04276001142906486087.pdf

[10] Leithart, P.J. Derrida on Gift. April 18, 2006 Aplūkojams: www.leithart.com un Lidlaw, J. Free Gift Makes no Friends. Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.6, Issue 4, December 2000, pp. 617 - 634

[11] “Menedžmenta teorijai nav satura [..]. Ja vēlies ko sasniegt biznesā, nemācies biznesa administrāciju, labāk izvēlies filozofiju” Stjuarts, M. Menedžmenta mīts. Rīgas Laiks, 2006. gada jūlijs

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


pilots - no name - at alll 30.07.2009 02:05
Dāvana vīrietim , dāvana sievietei, dāvana , kas paliks atmiņā , jauka dāvana jubilejā, kāzu dāvana, dāvana priekšniekam, dāvana dzimšanas dienā, dāvana izlaidumā , dāvana 8.martā, dāvana jaunajā gadā , dāvana draugam , dāvana draudzenei, dāvana cilvēkam, kuram viss jau ir , dāvana – ja nezināt, ko dāvināt – to visu , ka atbildes uz jautājumiem : ko uzdāvināt jaunajā gadā , ko uzdāvinās kāzās , kā iepriecināt jaunlaulātos , kā pateikties vedējiem, ko uzdāvināt mīļajiem , ko uzdāvināt tuvajiem un beigu beigās vienkārši – ko uzdāvināt , - aptver lidojums gaisa balonā ! Šāda dāvana uz ilgu laiku paliks atmiņā gan jubilāram , gan jaunlaulātajiem , gan vedējiem , gan draugiem , radiem un paziņām .

Lidojumus nodrošina profesionāli piloti , gaisa balonu sporta čempioni. Jauka laika pavadīšana tiek garantēta! Mums ir jautra komanda , par kuras dalībnieku uz lidojuma laiku kļūsiet tieši Jūs !

e-mail : LV_ENG@mail.bg

phone : +371 22098098Izmaksas – no 105 EUR vienai personai. Kopējais pasākuma laiks no 3- 5 stundām . Ir interese? Laipni lūgti zvanīt, informācija mūsu laikos nemaksā neko ! Vienmēr gatavi laipni atbildēt , paskaidrot , parādīt un ļaut pamēģināt !

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Tautas varas partija 19.12.2007 00:47
Tūlīt mums būs jauna valdība
Labākais no tā, kas mums pašreiz ir...hm. Vislabākais korupcijas aizsācējs Latvijā.
Galvenais jau, ka vislabākais, ne? :))

Bet vai nav tā, ka pilsoņu kūtruma dēļ kad partijās, kuras vienīgās izvirza kandidātus vēlēšanām un tālāk, visas tautas priekšstāvniecībai Saeimā, ES un pašvaldībās, mums nekā labāka nav kā Godmanis un Zalāns?

Vai nav tā, ka dēļ tā, ka tikai nul komats kaut kādi procenti pilsoņu piedalās kandidātu izvirzīšanā visiem kopā tiek tikai tāds Zalāns un Godmanis?

Vai nav tā, ka šobrīd Latvijas pilsoņi rakņājas mēslos un atraduši puspuvušu Ziemassvētku mandarīnu, priecājas, ka , - Lūk tas ir labākais, kas še bija atrodams?

Vai nav vērts padomāt, pārstāt rakņāties pa mēsliem, kurus saujiņa korumpētu un mantrausīgu darboņu un viņu līdzskrējēji ir nolikuši mums svētku galdā, un domāt, ka labāk pašlaik jau nevarēja būt?

Vai tiešām mums deviņdesmit deviņiem komats procentiem pilsoņu tiešām tas rada kaut nieku prieka?
Vai nebūtu priecīgāk, ja kaut katrs desmitais no mums, pilsoņiem, piedalītos kādas no partijas darbā, lai varētu izvirzīt SAVU labāko, ne kaut kādu surogātu kopējam priekam?

Sakāt, ka mēs jau neko nevaram darīt. Un ir simts un viens iemesls kāpēc nedarīt, nebūt partijas biedram, nevirzīt savu kandidātu Saeimai un nesaņemt kādu Ziemassvētku dienu to valdību, kura mums pienākas un kura nav labākais no tā sliktā, kas mums ir?

Visas partijas ir ierāvēji, visas ir kāda darboņa labuma rausēji, viss ir tādas, kur nemaz tā nevar iestāties bez kādas rekomendācijas?

Un kas gan traucē pašiem savu, pilsoņu partiju veidot, kur vienīgā rekomendācija būt par biedru ir pilsonība?
Kur visi lēmumi, kas skar kopējo nākotni, tiek lemti tikai un vienīgi kopīgi?

Kā trūks, lai mums būtu mūsu deputāti un mūsu valdība? Nav naudas? Nav makā lats vai divu, kurus šim mērķim likt lietā katru mēnesi? Kopā mūsu ir vairāk kā miljons?
Labi, ne miljons, daļai ir vienalga, daļai pudele ir vēlēšanu kalngals, vēl dažiem...vēl kaut kas smadzenēm vainas.
Bet daži simti tūkstošu taču mūs ir pilnīgi noteikti!

Tad kāpēc mēs liekam sev svētku galdā vecu mandarīnu no mēslaines, lai pēcāk piketos, parakstu akcijās par to brēktu un tepat neta lapās īgņotos?

Tautas varas partija ir ideja bez biedriem. (skat. draugiem.lv domubiedru grupā)
Bet biedri stāv svētkos ap sapuvušu apelsīnu un neuzdrošinās pastiept rokas, lai paņemtu savus svētkus sev....
Tāda, lūk, ir šī svētā vakarēdiena bilde Latvijas gaumē :/

Saistītie raksti
Citi autora darbi
260139912 35f30341bc

Iestrēguši atklātības metaforās Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada otrais pusgads Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš, Līga Stafecka

Article research

Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā Autors:Valts Kalniņš, Linda Austere

Piezimes 255x203

Piezīmes par Vilnīti 2 Autors:Linda Austere

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada otrais pusgads Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš, Gorans Klemenčičs