Untitled design (2)

Debate: "Vai Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale"? 

Autors:Providus

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS otrdien, 2.martā, pl. 16.00 rīko debates: “Vai Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale? Lasi

Article research

Regional Disparities in the EU. Are They Robust to the Use of Different Measures and Indicators? 

Autors:José Villaverde and Adolfo Maza

Šobrīd Eiropas Savienības kohēzijas politika un struktūrfondi saņem vienu trešdaļu
no ES budžeta.
Lasi

Article research

Structural and Cohesion Policies and Fight Against Poverty 

Autors:Felice Adinolfi, Jésus Iborra Martin, Gonçalo Macedo, Kathrin Maria Rudolf

Pētījumā aplūkotas Eiropas Savienības struktūrfondu rīcībpolitikas un to loma nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanā. Lasi

Article research

ES struktūrfondu finansējuma izvērtējums inovāciju veicināšanai Latvijas uzņēmējdarbībā 

Autors:Arnita Slavika

Darbā tiek izklāstīts inovācijas jēdziens un būtība, kā arī tiek aplūkota iniovāciju vēsture. Darbā pētīta Latvijas nacionālā inovāciju koncepcija, programma un citi dokumenti, kā arī autore izvērtē inovāciju ieviešanas politiku Latvijā. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus attiecībā par inovāciju politiku Latvijā, ES struktūrfondu piesaisti inovācijām Latvijā, kā arī par inovatīva sektora attīstību. Lasi

Article research

ERAF fonda nozīme Latvijas pašvaldībā, to stimulējošie un bremzējošie faktori 

Autors:Reinis Rozenblats

Darbā autors veic analīzi par ES struktūrfondu nozīmi Latvijā, Eiropas Reģionālā attīstības fonda sniegtajām iespējām Latvijas pāsvaldībām un Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta finanšu administrēšanu, pētot to stimulējošos un bremzējošos faktorus. Lasi

Article research

Par Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā 

Autors:Providus

Pētījuma „Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā uzdevums ir izvērtēt četru grantu shēmu (GS) rezultātu ieguldījumu Vienotā Programmdokumenta (VPD) un Programmas papildinājuma (PP) mērķu sasniegšanā: motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām; pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū; konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai; sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana. Lasi

Article research

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums 

Autors:Ā. Meikališa, K. Strada - Rozenberga

Pētījums izvērtē dažādu centralizēto ES fondu projektu īstenotāju grupu apmierinātību projekta atlases stadijā (ietver finansējuma saņemšanas iespēju apzināšanu, projekta sagatavošanu, iesniegšanu un lēmuma saņemšanu par projekta apstiprināšanu), projekta līguma slēgšanas stadijā (t.sk. grozījumu veikšana līgumā) un projekta īstenošanas stadijā (ietver projekta atskaišu sagatavošanu, maksājumu pieprasījumu atmaksu, pārbaudes projekta īstenošanas laikā) vērtējums. Lasi

Article research

Pašvaldību pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanā un nākotnes investīciju virzienu apzināšana 

Autors:Mārtiņš Popelis, Juris Riekstiņš, Inga Uvarova

Pētījuma mērķis ir labāk saprast pašvaldību vēlmes, kas radušās, pateicoties to iepriekšējai pieredzei un attīstības plāniem. Pētījuma ietvaros veikta pašvaldību plānu un ES fondu piedāvājuma salīdzinošā analīze. Lasi

Article research

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanas izmaksu pieauguma riski un to ietekme uz projektu īstenošanu. Pētījuma gala ziņojums 

Autors:Providus

Dokumentā ir apvienoti veiktā pētījuma rezultāti un tas satur četras sadaļas: metodoloģisko, analītisko, prognožu un rekomendācijas. Lasi

Article research

Informētība par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu: Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti 

Autors:Providus

Dokumentā veikts SKDS aptaujas rezultātu apkopojums 2007. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2006. gada septembra aptauju. Lasi

Article research

Izvērtējuma „Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte” ziņojums 

Autors:Providus

Izvērtējuma specifiskais mērķis bija noteikt, kādiem mērķiem ir tikuši izlietoti finansējuma saņēmējiem Vienotā programmdokumenta (turpmāk VPD) līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros atmaksātie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļi, izanalizēta līdzekļu izlietošanas efektivitāte organizācijas (komersanta, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, zemnieku saimniecības, fiziskas personas u.c.) attīstībai. Lasi

Lasītākais