Atzinums

Atzinums par pašvaldību likuma izstrādi 

Autors:Līga Stafecka

Domnīcas PROVIDUS pētniece Līga Stafecka 2020.gada 18.februārī nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrijai atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par pašvaldību likuma izstrādi" (VSS-120). Lasi

Article research

Par piena kvotu ieviešanu dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā 

Autors:Providus

Pēc ES paplašināšanās 2004. gada 1. maijā desmit jaunās dalībvalstis apņēmās piemērot piena kvotu sistēmu. Šī sistēma liek dalībvalstīm ievērot ražošanas maksimālos apjomus, kas tām noteikti atsevišķi piena piegādei pienotavām un tiešai tirdzniecībai patērētājiem, un tā paredz finansiālas sankcijas, ja šie apjomi ir pārkāpti. Lasi

Article research

Eiropas Savienības pārtikas palīdzība trūcīgām personām: mērķu, izmantoto līdzekļu un metožu novērtējums 

Autors:Providus

Šajā ziņojumā Revīzijas palāta novērtē ES pārtikas programmas pārvaldību, resursus un tās ietekmi uz vistrūcīgākajām personām. Lasi

Article research

Vai savstarpējā atbilstība ir efektīvs nosacījums? 

Autors:Providus

Kopš 2005. gada, kad sāka piemērot jauno Kopējo Lauksaimniecības Politiku (KLP), var samazināt vienoto maksājumu ES līdzekļu saņēmējiem, ja viņi neievēro noteikumus attiecībā uz vides aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku labturību vai ja viņi nepilda prasību uzturēt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Lasi

Article research

Vai piena un piena produktu tirgus pārvaldības instrumenti ir sasnieguši galvenos mērķus? 

Autors:Providus

Piena nozare vienmēr ir bijusi stratēģiski svarīga ES kopējās lauksaimniecības politikas daļa. Šajā īpašajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta izvērtē piena un tā produktu tirgus darbību kopš piena kvotu ieviešanas 1984.gadā un analizē, kā Komisija pārvalda 2003.gadā uzsākto piena nozares pakāpenisko liberalizāciju. Lasi

Article research

Ghana’s Traders, Lumberjacks and Fortune Hunters 

Autors:Sarah Hardus

Pētījums pievērš uzmanību Eiropas Savienības politikas ietekmei uz Ganas attīstību un norāda uz tās negatīvo ietekmi uz Ganas attīstības mērķiem un atsevišķos gadījumos uz ES attīstības politiku Ganā. Lasi

Article research

Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 

Autors:Providus

Šajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta analizē, kā ir pārvaldīti informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, lai pārbaudītu, cik tie ir bijuši efektīvi un cik pareizi ir bijuši tiem atvēlētie izdevumi. Lasi

Article research

Eiropas Savienības atbalsta pārvaldība saistībā ar labības intervences krājumu glabāšanas darbībām 

Autors:Providus

Šajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta analizē ES atbalsta pārvaldību saistībā ar labības krājumu glabāšanas darbībām, lai pārbaudītu, vai es izmaksas ir samazinātas līdz minimumam. Lasi

Article research

KLP ekonomiskās un finanšu krīzes priekšā 

Autors:Albert Massot Marti

Nekustamā īpašuma burbuļa pārplīšana Amerikā laikā no 2007. līdz 2008.gadam iezīmē ļoti dziļas un globālas finanšu krīzes sākumu, kas ir izraisījusi pasaules ekonomikas lejupslīdi. Lasi

Article research

Problēmas, attiecībā uz kurām Parlaments panācis izmaiņas strukturālajā un kohēzijas politikā 

Autors:Jacqueline BROWN, Nils DANKLEFSEN, Jesús IBORRA MARTÍN, Constanze ITZEL, Ivana Katsarova unlbert MASSOT MARTI

Šajā pētījumā ir sniegta informācija par problēmām, attiecībā uz kurām Eiropas Parlamentam bijusi svarīga loma parlamentārā sasaukuma laikā kopš 2004.gada. Tā ir strukturēta pa komitejām un aptver tādas jomas kā transports, reģionālā attīstība, lauksaimniecība, zivsaimniecība un kultūra un izglītība. Lasi

Article research

The Future of the CAP Beyond 2013: The Reform of Rural Development Policy 

Autors:Eduardo Ramos Real un Rosa Gallardo Cobos

Eiropas Savienības lauku attīstības politikai ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas, jo tā ir veidota nevis kā integrēta politika, bet gan kā lauksaimniecības politikas „mazā māsa”. Lai arī darbs šajā jomā ir uzsācies, nav sasniegta vienošanās, kā šos mērķus sasniegt. Lasi

Lasītākais