1

Diskusija par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu un pašvaldību budžetu atklātību 

Video ieraksts diskusijai "Kur aiziet Tavi nodokļi?" 2020.gada 3. septembrī, festivālā LAMPA Lasi

Article research

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām 

Autors:Providus

Kopš ES struktūrfondu apguves sākuma 2004. gadā sabiedriskajā telpā bieži dzirdams apgalvojums, ka ES struktūrfondu administrēšanas sistēma ir smagnēja un birokrātiska. Lai noskaidrotu patieso situāciju un cēloņus, projekta gaitā tika izanalizēti galvenie ES fondu ieviešanas posmi, ekspertu intervijās un fokusgrupu diskusijās uzklausot kā atbalsta administratorus, tā arī atbalsta saņēmējus. Lasi

Article research

Moving Towards a Territorialisation of European R&D and Innovation Policies / Ceļā uz Eiropas pētniecības un izstrādes un jauninājumu politikas teritorializāciju 

Autors:Herta Tödtling-Schönhofer, Csaba Harsanyi, Tony Kinsella, Lukas Wortmann un Franz Tödtling

Pētījumā aplūkots pētniecības, tehnoloģijas attīstības un jauninājumu (RTDI) teritoriālais aspekts, ko atbalsta struktūrfondi un pamatprogramma. Visaptveroša jauninājumu virzītājspēku analīze atklāj trūkumus un veiksmes faktorus, realizējot RTDI pieeju. 23 situāciju analīze ilustrē pieejas, kas veicina jauninājumus un reģionālos jauninājumus, kurus atbalsta Eiropas fondi. Lasi

Article research

An Analysis of the Added Value of European Structural Funding/ Eiropas struktūrfondu pievienotās vērtības analīze 

Autors:Julie Pellegrin, Davide Sartori and Alessandro Valenza; Stratis Koutsoukos and John Shut , Catherine Brooks, J. Andres Faina, Margareta Holmstedt, Stratis Koutsoukos, Martin Pelucha, Alessandro Valenza and Marcin Zawicki

Šis pētījums piedāvā kritisku un detalizētu ES kohēzijas politikas instrumentu analīzi pēdējos divos plānošanas periodos (2000-2006 un 2007-2013). Lasi

Article research

ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū 

Autors:Providus

Pētījuma ietvaros ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja tika analizēta vairākos aspektos: mēnešalgas līmeņa dažādās profesiju grupās salīdzinājums ar citu nozaru un privātā sektora darba algām; prasību un iemaņu daudzums, kas nepieciešams darba izpildei, un ar to saistītais atalgojums; kā arī ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto darbinieku subjektīvā apmierinātība ar atalgojumu un tās ietekme uz darbinieku mobilitātes varbūtību u.c. Lasi

Sildit apdomigi samazinot

Sildīt, apdomīgi samazinot 

Autors:Andris Vilks

Mums ir jāapgūst visa pieejamā nauda ekonomikas sildīšanai un jābūt gataviem paņemt to, kas tūlīt vēl nāks no pasaules kā palīdzība Austrumeiropai. Lasi

Article research

Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy 

Autors:Daniel Tarschys

Pētījums ir veltīts ES strukturālās politikas mērķiem un cēloņiem. Autors analizē pašreizējo programmu lobijus un trīs ES strukturālās politikas, kuru mērķis ir panākt valstu attīstības līmeņa izlīdzināšanos. Lasi

Eksamens(2)

Ietekmes uz vidi novērtējums — demokrātijas eksāmens Latvijai 

Autors:Alda Ozola

Acīmredzot gan Latvijai, gan Eiropas Komisijai liekas svarīgi pēc iespējas ātrāk sākt ES fondu naudas tērēšanu, vides intereses atstājot otrajā plānā. Šāda prakse neveicina tiesiskā nihilisma izskaušanu Latvijā. Lasi

Bisumedus 255x203(1)

Kā apstrīdēt lēmumu par struktūrfondu projekta noraidīšanu? 1

Autors:Providus

Esošais apstrīdēšanas mehānisms projektu pieteicēju nostāda nevienlīdzīgā pozīcijā ar valsti (struktūrfondu administrējošo iestādi). Pat gadījumos, kad tiek konstatētas kļūdas vai pārkāpumi struktūrfondu administrējošās iestādes rīcībā un ir pieņemts projekta pieteicējam labvēlīgs lēmums, projekta pieteicējs nevar iegūt finansējuma sava projekta ieviešanai. Lasi

Article article

Saeimas frakciju atbildes par ES fondu sadali 

Autors:Providus

Publicējam Saeimas frakciju atbildes uz portāla jautājumiem par struktūrfondu operacionālajām programmām. Lasi

Rulete 255x203

Astotais budžets Latvijas izaugsmei 

Autors:Providus

Latvija otro reizi plāno Eiropas Savienības (ES) fondus. Pieejamais finansējums no 2007.-2013.gadam apmēra ziņā pielīdzināms vēl vienam papildus valsts budžetam, kas investējams, lai Latvija ātrāk nostātos līdzās attīstītām Eiropas valstīm. Lasi

Lasītākais