Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Policy Analysis 

Autors:Alan Phillips

ANOTĀCIJA

Organizācijas Minority Rights Group International plašs un detalizēts pārskats par EP Mazākumtautību aizsardzības konvenciju, tajā ietvertajām normām, uzraudzības mehānismu, līdzšinējo praksi un piemērošanas iespējām nākotnē.
Lasi

Article research

Protecting Minorities in Europe. A briefing paper: From Analysis to Action 

Autors:Providus

ANOTĀCIJA

Organizācijas Minority Rights Group International pētījums par mazākumtautību tiesību ievērošanu Eiropā (īpaši Centrāl- un Austrumeiropā) un EP Mazākumtautību aizsardzības konvencijas ieviešanas iespējām un uzraudzības (monitoringa) sistēmu.
Lasi

Article research

Ekonomiskā atdeve no augstākās izglītības Latvijā 

Autors:Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts

Izmantojot cilvēkkapitāla teorijas pieeja augstākās izglītības pētīšanā, analīzes mērķis ir novērtēt, vai indivīdu un valsts līdzekļu ieguldījumi augstākajā izglītībā nepārsniedz iespējamos ieguvumus no tās. Lasi

Article research

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 2

Autors:Vera Boroņenko

ANOTĀCIJA

Latvijas veselības aprūpe kopš neatkarības atjaunošanas ir reformēta daudzkārt, mēģinot ieviest gan obligātās veselības apdrošināšanas, gan budžeta finansētas sistēmas elementus. Viens no būtiskākajiem veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un efektivitātes rādītājiem ir tās pieejamība iedzīvotājiem, tāpēc šī pētījuma mērķis ir apzināt, kā veselības aprūpes reformas Latvijā ir ietekmējušas šo pieejamību.
Lasi

Article research

Mediju likumdošana, mazākumtautību jautājumi un Latvijas gadījuma izpēte 

Autors:Leonids Raihmans, Latvijas Cilvēktiesību komiteja (F.I.D.H.)

Pētījums aplūko starptautiskās lingvistiskās tiesības un Eiropas valstu valodas politiku, šajā kontekstā izvērtējot Latvijā spēkā esošos valodas ierobežojumus elektroniskajos medijos, šo mediju lomu sabiedrības integrācijā, kā arī Nacionālās radio un televīzijas padomes veidošanas principus un darbību. Lasi

Article research

Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC), kas ir Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas dalīborganizācija, sagatavojis ikgadējo pārskatu par aktuālākajām problēmām un sasniegumiem cilvēktiesību jomā Latvijā 2002. gadā.
Lasi

Article research

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2002 

Autors:Providus

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2002 Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību 

Autors:Aivars Tabuns, Baltijas studiju centrs

Pētījums veikts 2002.gada vasarā, lai analizētu sabiedrības attieksmi pret „Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” un tās atsevišķiem pantiem, konkrēti noskaidrotu priekšstatus par konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, izpratni par tajā paredzētajām tiesībām, ar konvenciju saistītos mītus, bažas un iebildumus, kā arī viedokļus par konvencijas īstenošanas mehānismiem. Lasi

Article research

Nabadzības feminizācija: riska faktoru maiņa Latvijā no 1991. līdz 1999.gadam 

Autors:Brigita Zepa, Liene Jeruma, Ilva Pudele, Baltijas Datu nams

Pētījums sniedz skaidrojumu par nabadzības feminizācijas veicinošiem faktoriem un to dinamiku pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un pārejas uz tirgus ekonomiku. Tā mērķis bija sekmēt efektīvāku sociālās politikas izveidi dzimumu nevienlīdzības mazināšanai. Lasi

Article research

Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums 

Autors:Liene Jeruma, Jolanta Krišāne, Karina Koļesņikova

Pētījuma mērķis ir izpētīt kultūras speciālistu pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgū no 1995. – 2002. gadam, atklāt to galvenās attīstības un tendences. Lasi

Lasītākais