Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2002.gada ziņojums 

Autors:Providus

Valsts cilvēktiesību biroja 2002.gada pārskats ir izstrādāts, saskaņā ar likumu "Par Valsts cilvēktiesību biroju", kurš paredz, ka VCB katru gadu ir jāsniedz Saeimai un Ministru kabinetam ziņojums par savu darbu. Šajā darba pārskatā VCB, balstoties uz savu praksi, ir analizējis aktuālākās problēmas un to iespējamos risinājumus konkrētās cilvēktiesību jomās Latvijā 2002.gadā. Ziņojumā Valsts cilvēktiesību birojs iepazīstina arī ar savām aktivitātēm, kas vērstas uz sabiedrības informēšanu un likumdošanas pilnveidošanu Latvijā. Lasi

Article research

Par bērna kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un vēlamajiem izmaksas periodiem 

Autors:Providus

Pētījumā izzināts sabiedrības viedoklis par esošo un vēlamo bērna kopšanas pabalsta sistēmu saistībā ar valstī noteikto bērna kopšanas atvaļinājuma sistēmu, novērtēta esošās bērna kopšanas pabalsta sistēmas efektivitāte un sniegti priekšlikumi tās attīstībai. Secināts, ka bērnu tiesību uzlabošanai ir ļoti nepieciešams paaugstināt bērna kopšanas pabalstus, ilgtermiņā radīt elastīgāku bērna kopšanas pabalstu sistēmu un motivēt darba devējus nediskriminēt ģimenes, kas audzina visjaunākā vecuma bērnus. Lasi

Article research

Sociālo pakalpojumu efektivitāte un resursu izmantošanas optimizācijas iespējas invalīdu integrācijas nodrošināšanā 

Autors:Providus

Invalīdiem pieejamo pakalpojumu efektivitātes analīze izglītības un nodarbinātības jomās, lai sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem invalīdu nodarbinātības pieauguma veicināšanā. Pētījumā izvērtēta valsts politikas īstenošanas gaita invalīdu izglītības un nodarbinātības jomā (saskaņā ar koncepciju “Vienādas iespējas visiem” un likumiem), noskaidrota invalīdu profesionālās rehabilitācijas un vajadzību atbilstība piedāvāto pakalpojumu veidiem, apjomam un izpildījuma kvalitātei, kā arī identificētas institucionālās sadarbības problēmas. Lasi

Article research

Daugavpils Universitāte kā Latgales reģiona attīstības centrs - augstākās izglītības un darba tirgus dialoga veicināšana 1

Autors:Sanita Vanaga, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts

Projekta mērķis bija izpētīt, kā Daugavpils Universitātes akadēmiskās un profesionālās programmas iekļaujas vietējā darba tirgus kontekstā un kāda ir Universitātes, pašvaldības un vietējo darba devēju sadarbība, kā arī piedāvāt risinājumus, kā Universitātes darbību padarīt efektīvāku reģionālās ekonomikas mērogā. Lasi

Article research

Centralizēto eksāmenu ieviešanas norise 

Autors:Baltijas sociālo zinātņu institūts

Pētījuma mērķis ir atrast kompromisa variantu centralizēto eksāmenu politikas īstenošanā, apzinot visu ieinteresēto pušu - augstskolu, reflektantu, Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC), politikas veidotāju un vidusskolu skolotāju viedokļus un vajadzības. Lasi

Parm izgl 255x203

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā 

Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pārņem Sorosa fonda - Latvija (SFL) tradīciju un piedāvā jaunu gada pārskatu par izglītību Latvijā “Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai”. Lasi

Article research

Evaluation of regional university impact in the region. The case of Vidzeme and Ventspils Colleges 

Autors:Andris Tifentals, Guntis Zvigulis, bakalaura darbs Rīgas ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga)

Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas reģionālo augstskolu ietekmi un spēju atbalstīt attiecīgo reģionu ekonomisko attīstību, salīdzinošo analīzi veicot par Vidzemes un Ventspils augstskolām. Autori arī izsaka ieteikumus abu augstskolu ietekmes stiprināšanai atbilstīgajos reģionos un piedāvā turpmākās izpētes tēmas. Lasi

Article research

Women in Entrepreneurship and High-level Management in Latvia. Obstacles and Solutions 

Autors:Līga Abramoviča, Līna Ābola

Darbā pētīta sieviešu līdzdalība uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā Latvijā, identificējot dzimumu līdztiesības problēmas un kavēkļus šādas līdztiesības attīstīšanai. Pētījums balstās uz statistikas datiem, kā arī pašu biznesā iesaistīto sieviešu viedokļiem, kas noskaidroti izvērstās intervijās un aptaujā. Autores konstatē, ka dzimumu nelīdztiesība biznesa vidē tiek uztverta kā pašsaprotama, tāpēc obligāts priekšnoteikums uzlabojumu panākšanai ir šīs problēmas apzināšanās. Pētot iespējamos risinājumus, autores iepazīstina ar Zviedrijas pieredzi, kā arī apkopojušas informāciju par līdzšinējām iniciatīvām Latvijā. Lasi

Article research

Izglītības finansēšana Latvijā 1

Autors:Inta Paeglīte, Ilze Bērziņa, Sandra Žilko

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot izglītības finansēšanas kārtību, pietiekamību un efektivitāti Latvijā dažādās izglītības pakāpēs un veidos. Lasi

Lasītākais