Capture

Viedokļraksts "Vēlamie imigranti Latvijā – joprojām neredzami?" 

Autors:Agnese Lāce

Kampaņas “Par Cilvēcību” ietvarā tapuši 9 viedokļu raksti, ko izstrādājuši LAPAS biedru organizāciju speciālisti. Viedokļu rakstu uzdevums ir sniegt faktos balstītu kontekstualizētu informāciju par migrāciju dažādām mērķa grupām. Lasi

Article research

Personas tiesības uz savu attēlu 1

Autors:Anita Kovaļevska

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi apstākļi ir jāņem vērā, fotografējot vai filmējot personu un izmantojot personas attēlu, lai netiktu pārkāptas tiesības uz privāto dzīvi, un vai Latvijā ir nodrošināta efektīva tiesību uz privāto dzīvi aizsardzība. Pētījuma ietvaros ir veikta aptauja, lai noskaidrotu cilvēku attieksmi pret viņu fotografēšanu vai filmēšanu un attēla izmantošanu bez viņu piekrišanas. Savukārt, analizējot Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, ir mēģināts rast atbildes uz jautājumu, kādi apstākļi ir jāņem vērā, fotografējot vai filmējot personu un izmantojot personas attēlu, lai netiktu pārkāptas tiesības uz privāto dzīvi. Lai konstatētu, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva tiesību uz privāto dzīvi aizsardzība gadījumos, kad bez personas piekrišanas ir izmantots tās attēls, ir analizēti Latvijas normatīvie akti un tiesu prakse. Lasi

Article research

Situācijas analīze par dzimumu līdztiesības pamatprincipu pielietošanu praksē par nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās 

Autors:Ariadna Ābeltiņa

Pētījumā ir apskatīta dzimumu līdztiesības pamatprincipu pielietošana praksē par nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgās institūcijās – Labklājības ministrijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts darba inspekcijā, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrā, Izglītības un zinātnes ministrijā un Izglītības satura un eksaminācijas centrā. Kopumā aptaujāti 676 šo sešu iestāžu darbinieki. Lasi

Article research

Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2004.gadā 

Autors:Providus

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ikgadējā pārskatā apkopota informācija par bērnu dzīves kvalitāti Latvijā 2004.gadā. Informācija ir sagrupēta atbilstoši Konvencijā par bērna tiesībām deklarētajām bērnu tiesībām. Pārskatā sniegta informācija par 2004.gadā veiktajiem pasākumiem bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā, salīdzināti statistikas dati par 2003. un 2004.gadu, kā arī izvērtētas izmaiņas šajā jomā pēdējās desmitgades laikā – kopš 1995.gada. Lasi

Article research

Racism and Xenophobia in the EU Member States. Trends, developments and good practice. Annual Report 2005 - Part 2 

Autors:Providus

Eiropas Rasisma un ksenofobijas monitoringa centra (EUMC) 2005. gada ziņojums sniedz informāciju par gadījumiem un valstu reakciju uz rasismu, ksenofobiju un antisemītismu 25 Eiropas dalībvalstīs. Ziņojumā ir sadaļas par likumdošanu, nodarbinātību, izglītību un rasistiskiem noziegumiem. Neskatoties uz problēmām ar datu vākšanu un apkopošanu šajā jomā, īpaša uzmanība pievērsta ES paplašināšanās procesam un situācijai jaunajās dalībvalstīs. Lasi

Article research

Latvija un brīva darbaspēka kustība: Īrijas piemērs 3

Autors:Stratēģiskās analīzes komisijas pētnieki Ivars Indāns, Aija Lulle, Marika Laizāne–Jurkāne un Liene Znotiņa

Pētījuma mērķis ir noskaidrot galvenos iemeslus, kāpēc Latvijas iedzīvotāji dodas strādāt uz Īriju un viņu motivāciju atgriezties Latvijā. Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret darbaspēka migrāciju 

Autors:Providus

SKDS aptauja konstatē iedzīvotāju pozitīvu attieksmi pret darbaspēka emigrāciju no Latvijas, tomēr aicina valdību to kavēt, un izteikti negatīvi vērtē viesstrādnieku aicināšanu uz Latviju. Lasi

Article research

Uzskati par starpetniskajām attiecībām Latvijā 

Autors:Viktors Makarovs, Ieva Strode

Uzskati par starpetniskajām attiecībām Latvijā. Lasi

Article research

Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības. Izglītības un nodarbinātības pieejamība 

Autors:Providus

Pētījums apkopo informāciju par iespējām, kādas izglītības un nodarbinātības jomā pastāv cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem 14 Eiropas valstīs, tajā skaitā Latvijā. Lasi

Article research

Dažādības integrācija valsts vispārējās izglītības sistēmā 

Autors:Marija Golubeva

Pētījuma mērķis ir apzināt dažādības integrācijas paņēmienus citu Eiropas valstu izglītības politikā un praksē un, salīdzinot ar Latvijas vispārējās izglītības sistēmas situāciju un aktualitātēm, ieteikt veidus, kā pastiprināt dažādības un vienlīdzīgu iespēju principu atzīšanu Latvijas skolu sistēmas darbā. Tāpat tas norāda uz dažiem specifiskiem apstākļiem Latvijas skolu sistēmā, kurus, kā norāda intervētie politikas plānotāji un izglītības praktiķi, ir jāņem vērā, aplūkojot dažādības integrācijas iespējas Latvijā. Lasi

Article research

Ieslodzīto un no ieslodzījuma atbrīvoto personu izglītības, nodarbinātības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība 

Autors:Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”

ANOTĀCIJA Lasi

Lasītākais