Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Latvijas bērnu ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO konvencijas par bērna tiesībām izpildi valstī uzklausīšanai Ženēvā 2006. gadā 

Autors:Providus

Ziņojumā iekļauts pētījums un aptauju dati, apkopojot vairāk nekā 9000 bērnu viedokļus no dažādām mērķa grupām (maznodrošināti, zaudējuši vecāku gādību, bērni no etniskajām minoritātēm un ar speciālām vajadzībām, cietuši no vardarbības) un priekšlikumus par problēmām, kuras rada bērnos diskomfortu. Šie viedokļi atspoguļo reālo bērnu dzīves ainu bērnu izpratnē. Lasi

Article research

NVO bērnu tiesību tīkla ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 2001.-2005. 

Autors:Providus

Ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par bērna tiesību pārkāpumiem Latvijā, iekļaujot vairāku desmitu NVO sniegto informāciju un datus, kurus ir snieguši vairāk nekā 9000 bērnu. Lasi

Article research

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū. Garīgo slimību destigmatizācijas nozīme diskriminācijas mazināšanā un iekļaujošas nodarbinātības politikas veidošanā 

Autors:Lelde Kāpiņa, Oksana Žabko, Karina Koļesņikova, Vera Mihejeva, Santa Lemša, Ineta Narodovska

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Sieviete uzņēmējdarbībā 2006 

Autors:Providus

Ikgadējo pētījumu «Sieviete uzņēmējdarbībā» veic biedrība «Līdere» sadarbībā ar tirgus izpētes firmu «Latvijas fakti» un Lietišķās informācijas dienestu. 2006. gada pētījums ir jau ceturtais turpinājums 2003. - 2005. gadā veiktajiem tāda paša nosaukuma pētījumiem. Šie pētījumi analizē uzņēmējdarbības vidi, tajā pastāvošos šķēršļus, biznesa aktualitātes, iespējas un norises no Latvijas sieviešu - uzņēmēju skatupunkta. Četru gadu laikā tapušie pētījumi ļauj dziļāk vērtēt tendences uzņēmējdarbības vides attīstībā. Lasi

Article research

Cilvēku tirdzniecība Latvijā: stereotipi un situācijas raksturojums 10

Autors:Inese Šūpule, Līga Krastiņa

Pētījumā sniegts situācijas raksturojums par cilvēku tirdzniecību Latvijā un valdošajiem stereotipiem šajos jautājumos. Pētījumā izmantota plaša metodoloģija: veikta statistikas un iepriekš izstrādāto pētījumu cilvēku tirdzniecības jautājumos analīze; sabiedriskās domas izpētē par cilvēku tirdzniecības jautājumiem aptaujātas 800 sievietes Rīgā vecumā no 18-45 gadiem, izmantotas dziļās intervijas ar ekspertiem, kā arī veikta stereotipu par cilvēku tirdzniecību un prostitūciju veidošanās analīze Interneta portālos. Lasi

Article research

Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā. Laikrakstu publikāciju analīze 

Autors:Ilze Šulmane, Sergejs Kruks

Pētījums ietver neiecietības izpausmju un iecietību veicinošu piemēru analīzi laikrakstu publikācijās. Lasi

Article research

Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū 4

Autors:Brigita Zepa, Inguna Tomsone, Inese Šūpule, Līga Krastiņa

Autori no pētījuma rezultātiem secina, ka jaunieši cenšas darba tirgū iesaistīties salīdzinoši agri un mācībām atliek mazāk laika. Tas negatīvi ietekmē jaunieša nodarbinātības iespējas nākotnē. Lasi

Article research

Latvijas iedzīvotāju, valsts amatpersonu un NVO attieksme pret patvērumu meklētājiem (2005) 3

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret patvēruma meklētājiem, noskaidrot valsts amatpersonu un nevalstisko organizāciju pārstāvju attieksmi un pieredzi darbā ar patvēruma meklētājiem, kā arī izstrādāt ieteikumus darbam ar patvērumu meklētājiem. Lasi

Article research

Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā 

Autors:Jānis Pleps, Laura Meijere

Pētījumā autori ir izanalizējuši Satversmes 103. panta saturu un Latvijas starptautiskās saistības pulcēšanās brīvības jomā, kā arī izvērtējuši likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” atbilstību augstāka juridiskā spēka normām. Lasi

Lasītākais