Capture

Viedokļraksts "Vēlamie imigranti Latvijā – joprojām neredzami?" 

Autors:Agnese Lāce

Kampaņas “Par Cilvēcību” ietvarā tapuši 9 viedokļu raksti, ko izstrādājuši LAPAS biedru organizāciju speciālisti. Viedokļu rakstu uzdevums ir sniegt faktos balstītu kontekstualizētu informāciju par migrāciju dažādām mērķa grupām. Lasi

Article research

Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos 

Autors:Aigars Laizāns; Pētījuma eksperti: Biruta Mičule, Dace Cālīte, Aivars Rubenis

Pētījuma mērķis ir rast risinājumu vienai no lielākajām elektronikas un elektrotehnikas (turpmāk tekstā - E&E) nozares attīstību kavējošajām problēmām – cilvēkresursu trūkumam, izpētot un izstrādājot rekomendācijas un darbības plānu cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaistīšanai E&E nozarē, kā arī risināt cilvēku ar invaliditāti bezdarba un izglītības pieejamības E&E specialitātes problēmas. Lasi

Article research

Pētījums par 8.un 11.klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām 3

Autors:Ieva Vaine, Nora Kalēja, Anita Čodere, Astrīda Trupavniece

Pētījuma mērķis ir apzināt 8 un11.klašu profesionālos nodomus un priekšstatus par profesijām. Pētījumam tika izstrādāta anketa, ar kuras palīdzību aptaujāti 1000 vispārizglītojošo skolu vienpadsmito (500) un astoto (500) klašu skolēni no skolām ar latviešu un krievu apmācības valodām (attiecībā 50%/50%) no piecām Latvijas pilsētām. Lasi

Article research

Pētījums par cilvēktiesībām Latvijā 2006 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis - noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, Pētījuma ietvaros aptvertas šādas tēmas: svarīgākas problēmas cilvēktiesību ievērošanā; uz kādiem pamatiem un kādās jomās visbiežāk notiek diskriminācija; izplatītākās jomas, kurās tiek pārkāptas iedzīvotāju cilvēktiesības; cilvēktiesību pārkāpumu iemesli; Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem. Lasi

Article research

Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem 2

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā cilvēki izskaidro sieviešu vēlēšanos vai nevēlēšanos strādāt informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā, kā arī cilvēku priekšstatus par tipiskajām vīriešu un sieviešu profesijām. Lasi

Article research

Ziņojums par eksakto priekšmetu (Fizika, Ķīmija, IT) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta 9

Autors:Dz. Iliško, E. Oļehnoviča, I. Belousa, Daugavpils Universitāte

Autori, veicot pētījumu par eksakto priekšmetu (fizika, ķīmija, IT) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta balstās uz atziņu, ka izglītības uzdevums ir pievērst uzmanību tādas sabiedrības izveides iespējām, kurā sievietei un vīrietim ir vienlīdzīgas tiesības īstenot savu potenciālu gan profesionālajā jomā (šajā gadījumā – ar eksaktajām zinībām saistītā profesijā), gan ģimenē. Šajā procesā nozīmīga ir ne tikai likumdošanā paustā valsts nostāja un skolotāja profesionālā meistarība, bet arī mācību līdzekļi, tai skaitā mācību grāmatas, kas atspoguļo sabiedrības vispārpieņemto pozīciju konkrētā jautājumā. Lasi

Article research

Integrācijas prakse un perspektīvas 

Autors: Brigita Zepa, Inese Šūpule, Līga Krastiņa, Iveta Ķešāne, Miķelis Grīviņš, Iveta Bebriša, Ilze Ieviņa

Pētījumā sniegti ieteikumi sabiedrības integrācijas politikas pilnveidošanai. Lasi

Article research

Pamatizglītību nepabeigušie skolēni 

Autors:Indra Dedze

Starptautiskais pētījums ‘Pamatizglītību nepabeigušie skolēni’ tapa kā sešu valstu izglītības politikas centru pētījumu rezultāts ar secinājumiem, kas iziet ārpus tā dalībvalstu izglītības sistēmu konteksta un vērtē bijušo sociālisma valstu izglītības sistēmu vājumu attiecībā uz sociālo iekļaušanu cilvēka izglītībai un izaugsmei svarīgākajā posmā – pamatskolā. Lasi

Article research

Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšana 

Autors: Juris Osis, Liesma Ose

Apkopojot izpētes rezultātus, pētījuma autori piedāvā secinājumus un uzdevumus, kuri tolerances veicināšanas nolūkā būtu veicami gan politikas, gan sabiedriskās domas veidotājiem, gan arī ieviešami un veicināmi sociālajās attiecībās: darba vietās, izglītības iestādēs. Lasi

Article research

Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un pārvarēšanas iespējas (etnicitātes, valsts un pilsoniskās sabiedrības mijiedarbības analīze) 

Autors: Ilga Apine, Ilze Boldāne, Leo Dribins, Kristīne Gaugere, Aleksejs Šņitņikovs, Elmārs Vēbers

Projekta autoru kolektīvs sniedz rakstu krājuma formā sagatavotu pētījuma rezultātu izklāstu, ko papildina autoru rekomendācijas valdības institūcijām un sabiedriskām organizācijām. Lasi

Article research

Kad atveras cietuma vārti 

Autors: Visvaldis Valtenbergs, Klāra Arefjeva, Sanda Deisone, Dace Jansone, Aija Lulle, Dace Rokena

Pētījums novērtē ieslodzīto izredzes pārejot no ieslodzījuma uz dzīvi brīvībā par piemēru ņemot Valmieras cietuma gadījumu. Lasi

Lasītākais